!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  2014 yili bordroya esas parametreler hesaplamam
 

2014  YILI BORDROYA ESAS PARAMETRELERİ UNUTMAYINIZ

 Asgari Ücret Rakamı:

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2014 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2014 ila 30/6/2014 ve 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca asgari ücrette “16 yaş altı” ve “16 yaş üstü” uygulamasına son verilerek bundan böyle milli seviyede tek asgari ücret uygulamasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden;

 

- 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arası için, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 35,70 (otuzbeş lira yetmiş kuruş) Türk Lirası, 

 

- 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 37,80 (otuzyedi lira seksen kuruş) Türk Lirası, 

 

olarak tespit edilmiştir. 

 

2014 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

DÖNEM

 

01.01.2014-30.06.2014

35,70  TL.

01.07.2014-31.12.2014

37,80  TL.

 

SGK  Prime Esas Ücretler:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas; 

Günlük kazanç alt sınırı :       35,70 TL 
Aylık kazanç alt sınırı    :   1.071,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı :     232,05 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı    :  6.961,50 TL
 

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas; 

Günlük kazanç alt sınırı :        37,80 TL 
Aylık kazanç alt sınırı    :   1.134,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı :     245,70 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı    :   7.371,00 TL

 

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası: 

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;   35,70 TL x % 6 = 2.14 TL(Günlük) 
1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x % 6 = 2,27* TL (Günlük) 

- Çocuk zammı: 

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;      1.071 TL x % 2 = 21,42 TL (Aylık)
1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında;    1.134 TL x % 2 = 22,68 TL (Aylık) 

- Aile zammı (yardımı): 

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında;      1.071 TL x %10 = 107,10 TL (Aylık)
1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında; 1.134 TL x % 10 = 113,40 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,

 

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

 

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

 

Aile zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir

 

Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Bireysel Emeklilik,Özel Sağlık Primleri:

 

PRİME TABİ TUTULMAYAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI

DÖNEM

ASGARİ ÜCRET

İSTİSNA TUTARI

01.01.2014-30.06.2014

1.071,00

321,30

01.07.2014-31.12.2014

1.134,00

340,20

 

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

 

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

 

Bu durumda, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

 

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

 

Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, sözkonusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil edilecektir.

 

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Ücret Dışı Ödemelerin İzleyen İki Ayda SGK Prim Alınması Kuralı:

 

Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas kazanç aylık üst sınırı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

 

Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması:

 

 Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11.000 TL'ye kadar                                                                                                       % 15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası                                                        % 20

97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası                                                         % 27

97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası                                      % 35

 

 

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere;

Birinci derece engelliler için 800 TL,

 İkinci derece engelliler için 400 TL,

Üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

DAMGA VERGİSİ

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

 

 

 KIDEM TAZMİNATI

01.01.-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA KIDEM TAZMİNATI HESABI

KATSAYI

0,076998

TABAN AYLIK

1,205274

(1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE)

9500

0,076998

731,48

 

(1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE)

9500

0,153996

1.462,96

 

1000 TAB.AYLIK GÖSTERGESİ

1000

1,205274

1.205,27

 

500 KID.GÖSTERGESİ

500

0,076998

38,5

 

 

 

 

3.438,22

TL/YIL

 

Çocuk Yardımı (250 x 0,076998)(*)

19,25

Aile Yardımı (2.134 x 0,076998)(**)

164,31

 

(*) Özel Sektör Vergiye Tabi Değil(0-6 yaş arasında 500 Gösterge Uygulanır.)Çocuk Sınırlaması Yok.

(**) Özel Sektör Vergi tabi tutulur.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ÇALIŞMA HAYATINDA  İDARİ PARA CEZASI

KANUN NO

KANUN ADI

İPC ARTIŞ ORANI

854

Deniz İş  Kanunu

3,93%

4857

İş Kanunu

3,93%

5953

Basın İş Kanunu

3,93%

4817

Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu

3,93%

6356

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

3,93%

6331

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3,93%

4904

Türkiye İş Kurumu Kanunu

3,93%

5510 SS ve GSSK GÖRE İDARİ PARA CEZASI

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre;

Ø  1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.071,00 TL,

Ø  1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.134,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI


Dönemler

20 ve Üzerinde Personel  Çalıştıran İşyerlerinde

20’den Az
Personel Çalıştıran İşyerlerinde

01.07.2014-31.12.2014 Dönemi

243,21 TL

121,61 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

229,70 TL

114,85 TL

 

ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Dönemler

16 Yaşından Büyükler İçin

16 Yaşından Küçükler İçin

01.07.2014-31.12.2014 Dönemi

340,20 TL

340,20 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

321,30 TL

321,30 TL

 

 

 

AGİ:

2014    OCAK

 

ASGARİ

 

 

İNDİRİM

BİR AYLIK

 

 

 

 

 AYINDAKİ

 

 ÜCRETİN

İNDİRİM

İNDİRİMİN

 TUTARININ

ASGARİ

İNDİRİME  ESAS

ASGARİ ÜCRET

 

YILLIK TUTARI

ORANI

YILLIK TUTARI

YILLIK VERGİSİ

İNDİRİM

MEDENİ DURUMU

1.071,00  

12

12.852,00  

50,0%

6.426,00  

963,90  

80,33  

BEKAR

1.071,00  

12

12.852,00  

60,0%

7.711,20  

1.156,68  

96,39  

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

1.071,00  

12

12.852,00  

67,5%

8.675,10  

1.301,27  

108,44  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

75,0%

9.639,00  

1.445,85   

120,49  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

80,0%

10.281,60  

1.542,24  

128,52  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

85,0%

10.924,20  

1.638,63  

136,55  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

 

1.071,00  

12

12.852,00  

50,0%

6.426,00  

963,90  

80,33  

EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ

1.071,00  

12

12.852,00  

57,5%

7.389,90  

1.108,49  

92,37  

EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

65,0%

8.353,80  

1.253,07  

104,42  

EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

70,0%

8.996,40  

1.349,46  

112,46  

EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

75,0%

9.639,00  

1.445,85  

120,49  

EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

80,0%

10.281,60  

1.542,24  

128,52  

EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

85,0%

10.924,20  

1.638,63  

136,55  

EŞİ ÇALIŞAN  6 ÇOCUKLU

 

 

- İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle (çalışanla) birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı yani resmi nikah bulunan kişileri ifade eder.

- Ödenecek aylık asgari geçim indirimi miktarı, Ocak ayında aylık brüt asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamaz.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.comBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica