!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  657 sayili Kanun ve Vekalet hesaplama
 
VEKALET ÜCRETİ

1) Vekalet nedir?

Not: vekalet görevlendirmelerinde ödeme yaparken  personelin derecesine  ve görevlendirildiği dereceye dikkat edilmelidir
örneğin :3. derecedeki lisans mezunu sağlık memuru (özel h:97) şube müdürlüğüne vekalet ile görevlendirildiyse  
şube müdürü  (3.derec özel h:80) olduğu için herhangi bir vekalet ödemesi alamaz

Vekalet, en genel şekliyle bir kimsenin görevinin diğer bir kişi tarafından üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Personel hukukumuz açısından ise vekalet, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ıncı maddesi uyarınca yapılan bir görevlendirmedir. Burada 86 ncı maddeye vurgu yapılması gerekmektedir: çünkü vekaleten görevlendirmelere ilişkin onaylarda, vekalet görevinin 86 ncı maddeye binaen yapıldığı belirtilmemişsevekaletten kaynaklanan bir takım mali hakların elde edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öncelikle bilinmesi gereken vekalet müessesesinin iki ayrı başlıkta incelendiğidir: dolu kadroya vekalet ve boş kadroya vekalet.


 İNDİRME LİNKLERİ

Vekalet Ücreti bordrosu hesaplama excel indirmek için tıklayınız.....

Vekalet Ücreti Sayfasını indirmek için tıklayınız....

Dolu Kadroya Vekalet (vekalet Aylığı) boş kadroya vekalet (zam tazminat farkı ) gösterir  bodro 
 
  
  
1.a) Dolu kadroya vekalet


Memur Ahmet'in, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim ya da kurs veya seminer gibi hallerden biri dolayısıyla görevinden geçici olarak ayrılması durumunda,memur Ahmet'in yerine vekaleten atanan Ayşe, dolu kadroya vekalet etmektedir. Dikkat ederseniz, bu gibi durumlarda memur Ahmet'in kadrosu hala doludur ve memur Ahmet bu kadroyu halen işgal etmektedir. Ayşe ise memur Ahmet tarafından işgal edilmekte olan, diğer bir ifadeyle dolu olan kadroya vekalet etmektedir.

     1.b) Boş kadroya vekalet

Boş kadroya vekalette elimizde bir kadro vardır ancak bu kadro emeklilik, ölüm, çekilme (istifa), çekilmiş sayılma (istifa etmiş sayılma), memuriyetten çıkarılma gibi hallerden biri dolayısıyla boş durumdadır. Boş kadroya vekalette, vekalet edilen kadroyu işgal eden herhangi bir memur yoktur.  Boş kadroya vekaleti, dolu kadroya vekaletten ayıran temel unsur, mali haklarda karşımıza çıkmaktadır.

2) Vekalette mali haklar nelerdir? 

Vekalet kurumunda dayanağını 657 sayılı kanundan alan vekalet aylığı ile dayanağını Yan Ödeme Kararnamesinden alan zam ve tazminat farkları olmak üzere, başlıca iki farklı mali hak bulunmaktadır. Ayrıca bulundukları yerden başka bir yerdeki kadroya vekaleten atananlar için, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere görevlendirilenler hakkındaki hükümleri de işletilmektedir.
 
Vekalet aylığı, dayanağını 657 sayılı kanunun 86 ıncı maddesinden almaktadır. Vekalet aylığının nasıl hesaplanacağı ise 657 sayılı kanunun 175 inci maddesinde gösterilmiştir: vekalet eden kişi memur ise, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı+ek gösterge aylığı) üçte biri; vekalet eden kişi memur değilse, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı+ek gösterge aylığı) üçte ikisi ile taban aylığının üçte ikisi, vekillere vekalet aylığı olarak ödenmektedir.

Zam ve tazminatlar, dayanağını 657 sayılı kanunun 152 nci maddesinden almakla birlikte, vekillere ödnemesi öngörülen zam ve tazminat farkları, dayanağını yan ödeme kararnamesinden almaktadır. Zam ve tazminatların hesaplanma şekli şu şekildedir: vekilin uhdesinde bulunan kadro veya görevi için öngörülen zam/tazminatlar toplamı ile vekalet edilen görev için öngörülen zam/tazminatlar toplamı arasında oluşan fark, vekile zam ve tazminatı farkı olarak ödenmekteedir. Bir diğer deyişle: vekaleten atanan kişinin kendi kadrosu için öngörülen zam/tazminatlar toplamı ile vekalet edilen kadro için öngörülen zam/tazminatlar toplamından hangisi yüksekse, vekil, yüksek olan zam/tazminatlar toplamını elde eder.


3) Hangi durumlarda, hangi vekil, hangi mali hakları hak eder?

Daha önce belirttiğim gibi, vekalette dolu kadroya vekalet ve boş kadroya vekalet olmak üzere, başlangıç olarak iki farklı ayrım söz konusudur. Her iki vekalette de, kurum içinden vekalet, kurum dışından vekalet ve açıktan vekalet olmak üzere üç farklı alt ayrım söz konusu olmaktadır. Şimdi her bir ayrıma göre vekalet çeşitlerine  ve elde edilen mali haklara kısaca bir göz atalım:
 
         3.a - Dolu kadroya kurum içinden vekalet: 
        Bu durumda X Bakanlığında çalışan ve geçici olarak görevinden ayrılan memur Ahmet'in yerine, aynı Bakanlıkta çalışan memur Ayşe vekalet etmektedir. Dolu kadroya kurum içinden vekalette mali haklar açısından genel kural şudur:Vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir, zam ve tazminatlar ödenmez.

        3.b - Dolu kadroya kurum dışından vekalet:
       Bu durumda X Bakanlığında çalışan ve geçici olarak görevinden ayrılan memur Ahmet'in yerine, başka bir Bakanlıkta çalışan memur Ayşe vekalet etmektedir. Dolu kadroya kurum dışından vekalette mali haklar açısından genel kural şudur:Vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir, zam ve tazminatlar ödenmez.

      3.c - Dolu kadroya açıktan vekalet: 
       Bu durumda X Bakanlığında çalışan ve geçici olarak görevinden ayrılan memur Ahmet'in yerine, memur olmayan Ayşe vekalet etmektedir. Dolu kadroya açıktan vekalette mali haklar açısından genel kural şudur: Vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir, memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanılır (aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, tedavi yardımı, cenaze giderlerine yardım, giyecek yardımı ve yiyecek yardımı), zam ve tazminatların tamamı ödenir.
     
 
Açıktan Vekil Maaş Uygulaması;
Açıktan Vekil olarak İmam kadrosuna atanan personelin maaşına yönelik bilgiler;
 Vekalet ettiği kişinin maaş Derece, Kademe ve göstergesi ; 1/1 - 1320
Ek Gösterge oranı; 2200
Din Hizmetleri Tazminat oranı; %95
Yan ödeme puanı; 500
 
Vekalet ücretinin aylığın hesaplanmasında vekalet edilen derecenin birinci kademesindeki maaş göstergesi dikkate alınır. 
Bu bilgilere göre Açıktan Vekil İmamın maaş bordrosu aşağıdaki şekilde gerçekleşir;
Aylık
64,98
T.Aylık
658,65
Ek Gösterge
108,29
Kıdem
0,00
Yan Ödeme
11,71
Aile Yrd.
0,00
Çocuk Yrd.
0,00
Özel Hiz.Tz.
666,38
Malül.Yaşl.D.
164,81
Sağ.Sig.Dev.
112,37
Brüt
1.787,20
G.Vergisi
21,68
D.Vergisi
11,46
Malül.Yaşl.D.
164,81
Malül.Yaşl.K.
134,85
Sağ.Sig.Dev.
112,37
Sağ.Sig.Kişi
74,92
Kesinti Toplamı
593,49
Ele Geçen
1.267,11
 

Buradaki Aylık, Ek gösterge ve Taban Aylık tutarının 2/3 hesaplara dahil edilir. Zam ve Tazminatların ise tamamı vekalet aylığının hesaplanmasında dikkate alınır. Emekli Keseneğinin hesaplamasında 5510 ve 5434 SK tabi personeller için yapılan hesaplama dikkate alınarak yapılır.


  3.d - Boş kadroya kurum içinden vekalet: 

        Bu durumda X Bakanlığında yer alan boş bir kadroya, aynı Bakanlıkta çalışan memur Ayşe vekalet etmektedir. Boş kadroya kurum içinden vekalette mali haklar açısından genel kural şudur: Vekalet aylığı ödenmez, zam ve tazminat farkları ödenir.       3.e - Boş kadroya kurum dışından vekalet:

       Bu durumda X Bakanlığında yer alan boş bir kadroya, başka bir Bakanlıkta çalışan memur Ayşe vekalet etmektedir. Boş kadroya kurum dışından vekalette mali haklar açısından genel kural şudur: Vekalet aylığı ödenmez, zam ve tazminat farkları ödenir. 

 VEKALET ÜCRETİ SGK YAZISI
Vekalet ücreti Bayındırlık ve iskan bakanlığı strateji yazısı 

     3.f - Boş kadroya açıktan vekalet: 

       Bu durumda X Bakanlığında yer alan boş kadroya, memur olmayan Ayşe vekalet etmektedir. Boş kadroya açıktan vekalette mali haklar açısından genel kural şudur: Vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir, memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanılır (aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, tedavi yardımı, cenaze giderlerine yardım, giyecek yardımı ve yiyecek yardımı), zam ve tazminatların tamamı ödenir.

 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÇERCEVESİNDE VEKALET MÜESSESESİ indirmek için tıklayınızzz....


657'ye tabi devlet memurlarında vekalet ücreti hesaplama  tablosu indirmek için tıklayınız....


YENİ Vekakalet bordrosu indirmek için tıklayınız..

Not : Vekalet ücreti hesaplarken vekalet edilen(çalışılan) fiili gün sayısı baz alınır(rapor ,izin çıkılır)
özel hizmet tazminatından damga
yan ödemeden damga ve gelir vergisi kesilir


tablo :Araştırmacı iken 86.maddeyle şube müdürlüğüne vekaleten atanan personel içindir
Araştırmacı = Özel hizmet:  60  yan ödemesi:900
şube müdürü= Özel hizmet:  135  yan ödemesi:1100

bir aylık özel hiz fark:75
bir aylık yan ödeme fark:200
HYS girişHER TÜRLÜ SORU ÖNERİ VE YORUMLARINIZI BİZE YAZINIZ....657 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan vekalet müessesesini kısaca özetlemeye çalıştım. ama dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, vekalet oldukça fazla istisnalar barındıran, bir çok mevzuatı birden içeren, karışık ve her vekalet durumu için ayrı ayrı incelenmesi gereken bir kurumdur. Yine de aşağıda yer verdiğim tablo yardımıyla, aklınıza takılan soruların büyük çoğunluğuna cevap bulabileceğinizi düşünüyorum.  
 


4) Vekalet ücretinin kapsamına neler girer?   

A – Vekalet Aylığı

 657 sayılı Kanunun “Göstergeler” başlıklı 43 üncü maddesinin (A) bendinde, bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosuna yer verilmiş, (B) bendinde ise bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Devlet memurlarının aylıklarının hesabında aylık gösterge ve (varsa) ek gösterge rakamlarının dikkate alınması gerekmektedir. Anılan Kanunun “Katsayılar” başlıklı 154 üncü maddesinde;
“Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge … rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı … üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.”
denilmiş, 155 inci maddesinde ise “Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti” başlıklı 21 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2011-30/6/2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısına yer verilmiştir. Öte yandan söz konusu maddenin 3 üncü fıkrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2010 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 2,5’i aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. Bakanlar Kurulu, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundan aldığı yetkiye dayanarak 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını yürürlüğe koymuş ve bu Kararın 1 inci maddesi ile 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısını (0,061954) olarak belirlemiştir.
Bu itibarla Devlet memurlarının aylıkları, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer verilen aylık gösterge rakamları ile (varsa) bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının, yılı Bütçe Kanunlarında gösterilen ya da Bütçe Kanunlarından alınan yetkiye dayanılarak çıkarılan ilgili olduğu mali yıla ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarında gösterilen aylık katsayılarının çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinin birinci fıkrasında,
“Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.…”
hükmüne, dördüncü fıkrasında ise;
“Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.”
hükmüne yer verilmiştir. Buna göre vekalet aylığının hesabında; vekalet eden kişi memur ise vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının (aylık gösterge + ek gösterge aylığı) 1/3’ünün dikkate alınması; vekalet eden kişi memur değilse vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının (aylık gösterge + ek gösterge aylığı) 2/3’ü ile memuriyet taban aylığının 2/3’ünün dikkate alınması gerekmektedir.


B – Zam ve Tazminatlar


Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin (I) inci bölümünde kimlere hangi zamların ödeneceği, (II) nci bölümünde ise görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve  eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının, bu bölümde belirlenen nispetleri aşmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde kimlere tazminat ödeneceği hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin (III) – Ortak Hükümler Bölümünde ise bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.
Bakanlar Kurulu, 657 sayılı Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinden aldığı yetkiye dayanarak, 657 sayılı Kanun ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ödenecek zam ve tazminatları, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlemiş ve 6/1/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında, 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2011 yılında 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmaya devam edilmesine karar vermiştir.
Öte yandan, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) sıralı bendinin birinci alt fıkrasında;
“1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.”
denilmek suretiyle, kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,  vekillerin genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) haiz olması ve vekaletin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi şartlarının tümünü bir arada taşımaları kaydıyla, vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarı ile asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki farkın vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre zam ve tazminatların her kadro veya görev için farklı farklı belirlenmiş olması dolayısıyla, bir memurun asli kadro veya görevi karşılığında fiilen aldığı zam ve tazminatların toplam net tutarı ile vekalet ettiği kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarı arasında farklılık meydana gelmesi halinde, göreve kurum içinden veya kurum dışından vekaleten atanan memura, vekaleten atandığı kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile asli kadro veya görevi karşılığında fiilen aldığı zam ve tazminatların toplamı arasındaki fark, memurun vekalet görevine başladığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece memura ödenir.
Söz konusu bendin 2 nci alt fıkrasında ise;
“aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,
cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),
çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),
vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.”
ifadesine yer verilmek suretiyle, vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların hangi hallerde ödenmeyeceği sayılmıştır.
Anılan maddenin birinci fıkrasının (b) sıralı bendinde ise,
“Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.”
denilmiştir. Buna göre bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar vekalet aylığıyla birlikte ödenir.  


Öte yandan, vekalet müessesinde vekalet edilen kadronun dolu ya da boş kadro olmasına göre ve vekalet eden kişinin vekalet edilen kadroya kurum içinden, kurum dışından ya da açıktan vekalet etmesine göre vekalet aylığı ve zam/tazminat hesaplamaları değiştiğinden, söz konusu durumların her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
i) Dolu kadroya kurum içinden vekalet
 
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ilk fıkrasında sayılmış bulunan, bir memurun kanuni izin (mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin), geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim hallerinden biri dolayısıyla görevinden geçici olarak ayrılması durumunda, görevinden geçici olarak ayrılan memurun yerine aynı kurumdan başka bir memurun vekalet ettirilmesi halidir.
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında;
“Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.”
hükmüne yer verilmiş ve bu itibarla dolu bir kadroya kurum içinden vekalet ettirilen memurlara, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 1/3’ü) verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hüküm uyarınca kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 1/3’ü) ödenir.
Öte yandan, zam ve tazminat ödemelerine ilişkin olarak yürürlüğe konulan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin, “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 2 nci sırasının (bb) alt bendinde mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği belirtilmektedir.
 
ii) Dolu kadroya kurum dışından vekalet
 
İşlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerlerine kurum dışından vekil atanması halinde, atanan vekil memurlara, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 1/3’ü)  ödenir.
17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin, “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinde mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği belirtilmektedir.
 
 
iii) Dolu kadroya açıktan vekalet
 
Dolu bir kadroya açıktan vekil atanması halinde, atanan vekillere, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 2/3’ü ile memuriyet taban aylığının 2/3’ü) ödenir.
657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında ayrıca, açıktan vekil olarak atananların 657 sayılı Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanacağı belirtilmiştir.
17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin, “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci bendinin (b) sırasında, bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatların, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödeneceği belirtilmektedir.
 
iv) Boş kadroya kurum içinden vekalet
 
Kanunla ihdas edilmiş bulunan bir kadronun; asil memurun başka bir yere atanması, ihdas edilmiş kadroya atama yapılmaması, memurun ölümü, çekilmesi, çekilmiş sayılması, emekli olması ve memuriyetten çıkarılması hallerinden birinin gerçekleşmesi dolayısıyla boşalması durumunda, boş durumdaki bu kadroya aynı kurumdan başka bir memurun vekalet ettirilmesi halidir.
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında;
“Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.”
hükmüne yer verilmiş ve bu suretle dolu bir kadroya kurum içinden vekalet ettirilen memurlara vekalet aylığı ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan anılan maddenin 7 nci fıkrasında;
“Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.”
denilerek, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan boş durumdaki saymanlık kadrolarına vekil memur atanması halinde, bunlara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmesi öngörülmüştür.
Öte yandan, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin  “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde,  bir göreve kurum içinden vekaleten atanan memura, vekaleten atandığı kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarı asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldığı zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla ise aradaki farkın vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödeneceği belirtilmektedir.
 
v) Boş kadroya kurum dışından vekalet
 
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, boş kadroya kurum dışından atanan vekil memura vekalet aylığı ödemesi yapılmaz.
Anılan maddenin 5 inci fıkrasında ise,
“Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.”
hükmüne yer verilmiş ve bu suretle belediyelerin boş durumdaki veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetleri ile ilgili kadrolarına vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 1/3’ü) verilmek suretiyle kurum dışından vekaleten atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 7 inci fıkrası uyarınca, bu Kanuna tabi kurumlarda mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan boş durumdaki saymanlık kadrolarına da kurum dışından vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 1/3’ü) verilmek suretiyle vekil memur atanması da mümkündür. 
Diğer taraftan, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci bendinin (a) sırasında,  bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekaleten atanan memura, vekaleten atandığı kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarı, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldığı zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla ise aradaki farkın vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödeneceği belirtilmektedir.
 
vi) Boş kadroya açıktan vekalet
 
657 sayılı Kanunun, 86 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında;
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.”
ifadesine yer verilmiş ve bu suretle sadece ilkokul öğretmenliğine, tabipliğe, diş tabipliğine, eczacılığa, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe, mühendis ve mimarlığa, veterinerliğe, köy imamlığına ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu boş kadrolara açıktan vekillere, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı (vekalet edilen kadro derecesinin birinci kademe aylığının 2/3’ü ile memuriyet taban aylığının 2/3’ü) ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin, “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci bendinin (b) sırasında, bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatların, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödeneceği belirtilmektedir.


5) Vekalette makam, görev ve temsil tazminatı ödenir mi?
Hayır ödenmez. Makam tazminatı, 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinde sayılmış bulunan kadrolara atanan kimselere ödenen bir tazminattır ve bu tazminatı almanın şartı: sayılmış olan kadrolara atanmaktır. Temsil ve görev tazminatları ise makam tazminatı almaya hak kazanan kimselere, makam tazminatları tutarlarına göre ödenmekte olan birer tazminat çeşididir.
 
Buna göre, makam tazminatı alabilmek için, makam tazminatı öngörülen bir kadroya atanmak gerekir. Vekil ise vekalet ettiği kadroya atanmamış olduğundan, makam tazminatına hak kazanamaz. Makam tazminatına hak kazanamadığı için de, temsil veya görev tazminatı alması mümkün değildir.


6) Vekalette mali haklara, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren mi; vekalet görevine başlanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren mi hak kazanılır?

Vekalet kurumunda vekalet aylığı ve zam/tazminat farkı olmak üzere iki ayrı mali hak söz konusu olduğunu daha önce belirtmiştim. Peki memur Ahmet, vekalet aylığına ya da zam/tazminat farkına ne zamandan itibaren hak kazanır?

Öncelikle 657 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesi ile düzenlenmiş olan vekalet aylığına bakalım. 657 sayılı kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında;
"Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir."

denilmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi, dolu kadrolara kurum içinden yapılan vekaleten atamalarda, vekiller, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığına hak kazanırlar. Diğer bir anlatımla, kurum içinden dolu bir kadroya vekaleten atanan vekil memur, vekalet görevi 3 ayı aştığı anda vekalet aylığına hak kazanmaya başlar. 
 
Dolu kadrolara kurum dışından (vekalet görevinin söz konusu olduğu kurum dışındaki kurumlardan) yapılan vekaleten atamalarda, vekil, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığına hak kazanmaya başlar.
 
Kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
 
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin son fıkrasında ise;  "Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir." denilmektedir. Bu hükme göre,  boş durumdaki mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarına yapılacak vekaleten atamalarda, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren, vekiller, vekalet aylığına hak kazanırlar.
 
Dolu bir kadroya kurum içinden ya da kurum dışından yapılan vekaleten atamalarda, vekil memura verilecek vekalet aylığı tutarı, vekil memurun vekalet ettiği kadro derecesinin 1 inci kademe aylığının (aylık gösterge + ek gösterge) 1/3 ü'ünden ibarettir.  
 
Açıktan yapılan atamalarda ise durum biraz daha farklıdır. Öncelikle, açıktan yapılan vekaleten atamalarda, vekalet ettirilen kadro ister dolu olsun iste boş olsun; açıktan atanan vekil, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet aylığına hak kazanır.  Dolu ya da boş bir kadroya açıktan yapılan vekaleten atamalarda, vekile verilecek vekalet aylığı tutarı, vekilin vekalet ettiği kadro derecesinin 1 inci kademe aylığının (aylık gösterge + ek gösterge) 2/3 ü ile taban aylığının 2/3'ünün toplamından ibarettir. 


Vekaleten yapılan atamalarda vekalet aylığına hak kazanma tarihini kısaca açıklamaya çalıştım. Peki, vekalet kurumunda söz konusu olan bir diğer mali hak olan zam/tazminat farklarında durum nedir? Şimde de buna kısaca göz atalım.
 
Daha önce belirttiğim gibi, vekalet kurumunda söz konusu olan iki ayrı mali haktan birini teşkil eden zam/tazminat farkları, boş kadrolara yapılan vekaleten atamalarda söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, vekaleten bir göreve atanan bir memurun, zam/tazminat farklarına hak kazanabilmesi için, vekaleten atandığı kadronun boş kadro olması şarttır. Peki memur, bu zam/tazminat farklarına hangi tarihten itibaren hak kazanır? 3/1/2011 tarihli ve 1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılında da uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılan 17/4/2006 tarihli ve 10344 sayılı 'Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 9 uncu maddesinin, 1 inci fıkrasının, (a) alt bendinin, birinci sırasında,
 
"Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir."
 
denilmiştir. Diğer bir ifadeyle, boş bir kadroya, kurum içinden ya da kurum dışından vekaleten atanan memurlar, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren zam/tazminat farklarına hak kazanırlar.
 
Dolu ya da boş bir kadroya açıktan yapılan vekaleten atamalarda ise, açıktan atanan vekil, vekalet ettiği kadro için söz konusu olan zam ve tazminat tutarlarının tümünü, vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren hak eder.
  VEKALET UYGULAMASINDA AYLIK, ZAM VE TAZMİNATLAR
 
Giriş
Kamu yönetiminin insan unsurunu teşkil eden kamu personeli tarafından yerine getirilen kamu hizmetleri süreklilik arz eden görevlerdir. Kamu hizmetlerinin süreklilik arz etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kesintiye de uğramaması gerekir. Kamu hizmetinin aksaması sorunlara neden olabilecektir Bu itibarla boş bulunan ya da geçici ayrılmalar dolayısıyla boşalan kadrolara kurum içinden ve diğer kurumlardan vekalet eden memurlar ile açıktan vekalet eden kişilere, yerine getirmiş oldukları vekalet görevi için aylık, zam, tazminat ve diğer bir takım ödemeler yönünden özellik gösteren uygulamalar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
1-Vekaletin Tanımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ve 175 inci maddelerinde vekalet görevi ile vekalet aylığının usul ve esasları düzenlenmekle birlikte vekaletin tanımı ise yapılmamıştır. Vekaleti genel olarak birinin yerine iş görme yetkisi bulunması, asli ve sürekli olarak kamu hizmetlerinin geçici olarak yerine getirilmesi şeklinde dar çerçevede tanımlayabiliriz. Bu açıdan bir başkası adına ya da onu temsil ederek iş yapma yetkisi olarak da değerlendirilebilir. Vekalet görevi geniş çerçevede, kamu görevinin sürekliliği ilkesi dikkate alınarak, görevi yürütmekte olan memurların çeşitli nedenlerle görevini yerine getirmemeleri halinde, bir başkasının o işi yerine getirmesidir.
Kamusal hizmetlere tahsis edilen kadroların boş olması veya doldurulduğu halde ilgili personelin "geçici" bir süre (muhtelif nedenlerle) görevinden ayrı kalması halinde vekalet müessesesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu hizmetleri için tahsis edilmiş kadrolar için yeterli eleman bulunamaması, ayrıca kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma, ölüm, istifa gibi nedenlerden dolayı kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için vekalet zaruri bir uygulama olarak karşımıza çıkmakta ve "geçici" olarak ayrılma halinde asli kamu görevlisi yerine kurum içinden, diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilmektedir.
Devlet Memurları Kanununda düzenlenen dört değişik istihdam şekli içerisinde (memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler) vekil tayini sadece memurluk kadrolarına tanınmıştır. Diğer istihdam şekillerine ait kadrolara vekil tayini söz konusu değildir.


2-Vekaletin Şartları 

Bir göreve vekalet edecek olan kamu görevlilerinde bir takım şartlar aranır. Öncelikle vekil asilin bütün yetkilerini haiz olacağından, görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bir görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurlarda aranan şartlara sahip olmaları gerekir. Yani gerek tahsil durumu gerekse hizmet süresi açısından asil memur düzeyinde bulunmalıdır. Ayrıca vekilin sicil durumu, sevk ve idare yeteneği ve güven vermesi gibi tali unsurlar açısından kendisinde olumlu kanaatlerin oluşması da gerekir.
Danıştay Üçüncü Dairesinin 02.11.1977 tarih ve 77/1117 Esas, 77/1035 sayılı Kararına göre, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin nitelikleri değişmeyeceğinden, bir görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurun tüm yetkilerini taşımasının gerekliliği ve hizmetin yürütülmesi için vekil olarak atanacakların asilde aranan şartlara sahip olmasının zorunlu olacağı belirtilmiştir.
17.05.1987 tarihli ve 19463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğ uyarınca; 

-1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları, 

-5-15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması,
gerektiği belirtilerek vekalet müessesesine sınırlılık getirilmiş bulunmaktadır.
Yine aynı Tebliğ uyarınca asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün bulunmaktadır. Tedviren görevlendirilme halinde 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesine binaen tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme ise yapılmayacaktır.
3-Vekalet Türleri

Vekalet görevi, vekalet edilen göreve ait kadronun dolu veya boş olmasına göre,

-Dolu kadrolara vekalet,

-Boş kadrolara vekalet,

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Yine vekalet edenin kurum içinden, diğer kurumlardan veya açıktan olmasına göre,

-Kurum içinden vekalet (memurlar arasında)

-Kurum dışından vekalet (memurlar arasından)

-Açıktan vekalet

olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
4-Vekalet Aylığı

Vekalet aylığı, Devlet memurlarının asli görevleri yanında başka bir kadroyu (görevi) kanuni şartlar dahilinde vekaleten yürütmeleri halinde alacakları ilave aylığı (ücreti) ifade etmektedir. Bu ücret, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisidir. Ek gösterge, aylık kavramının unsuru olduğu için vekalet aylığının hesabında dahil edilir.
1-Dolu Kadrolara Vekalet Halinde Vekalet Aylığı
Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim nedeniyle ayrılmalarda dolu kadrolara vekalet edilebilir. 657 sayılı Kanunun "vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" na ilişkin 86 ncı maddesi ve "vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlıklı 175 inci maddesinde vekalet aylığının ödeme usul ve şartları düzenlenmiştir.
A-Kurum İçinden Vekalet

Kurum içinden dolu kadroya vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte biri, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi boyunca ödenir.
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca üç aylık süre açısından istisna ise; 

-İlkokul öğretmenliği 

-Veznedarlık 

görevlerine atananlara, üç aylık süre aranmaksızın, göreve başlama tarihi esas alınarak vekalet ettikleri görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte biri, vekalet aylığı olarak ödenecektir.
B-Kurum Dışından Vekalet

Diğer kurumlardan vekalet eden memurlara, göreve başladıkları tarihten itibaren, vekalet ettikleri görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte biri vekalet aylığı olarak ödenir.
C-Açıktan Vekalet

Açıktan vekalet edenlere, vekalet görevine başladıkları tarihten itibaren, vekalet ettikleri görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte ikisi vekalet aylığı olarak ödenir.
2-Boş Kadrolara Vekalet Halinde Vekalet Aylığı
Asil memurun başka yere atanması, kadro ihdas edilmekle birlikte atama yapılmaması, emeklilik, ölüm, istifa, çekilme, memuriyetten çıkarılma nedeniyle ayrılmalarda boş kadrolara vekalet söz konusu olabilir.
A-Kurum İçinden Vekalet

Vekalet görevinin memurlar eliyle yürütülmesi halinde asıl olan "aylıksız vekalettir". 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde "...boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir." denilmektedir. "Tedviren gördürme" şeklinde tezahür eden bu hüküm boş kadrolara yönelik bir idari tasarruf olmaktadır.
657 sayılı Kanun bazı özel haller ve görevler için "aylıklı vekalet" müessesesini de getirmiştir. Bu bağlamda 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Vekalet görevine başladıkları tarihten itibaren, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte biri vekalet aylığı olarak ödenir.
B-Kurum Dışından Vekalet

Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde diğer kurumlarda görevli memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilmekle birlikte bu kuralın bazı istisnaları da söz konusudur.
-657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
-657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
Her iki durumda, boş olan kadrolara ait görevlere vekalet eden memurların, vekalet görevine başladıkları tarihten itibaren, vekalet ettikleri görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (ek gösterge dahil) üçte biri vekalet aylığı olarak ödenir.
C-Açıktan Vekalet

Boş kadroya açıktan vekil atanamaması asıl olmakla birlikte istisnaları 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılmıştır.
-Tabiplik, diş tabipliği

-Eczacılık

-Veterinerlik

-Mühendislik ve mimarlık

-Yaz tatili hariç olmak üzere ilkokul öğretmenliği.

-Köy ve kasaba imamlığı.
657 sayılı Kanunun 175 inci maddesi uyarınca yukarıda sayılanlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet ettikleri görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte ikisi vekalet aylığı olarak ödenir. Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına vekil olarak atananlara ödenecek vekalet aylığı, asgari ücretin aylık tutarından az olamaz.
5-Vekalet Uygulamasında Zam ve Tazminatlar

A-Vekalet Edenlere Zam ve Tazminat Ödenmesinde Usul ve Şartlar

Vekillere ödenecek iş güçlüğü, iş riski zammı, temininde güçlük zammı, mali sorumluluk zammı ile özel hizmet tazminatı, eğitim ve öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, denetim tazminatı, 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik Ek Madde uyarınca Kanundaki nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde belirlenmektedir. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak her yıl zam ve tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi çıkarılmaktadır.
Vekalet halinde ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri ve problemleri önlemek, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak, uygulama ile ilgili esas ve usulleri belirleme noktasında gerek Yan Ödeme Kararnamelerinde gerekse Kararnamedeki düzenlemelere açıklık getirmek amacıyla Maliye Bakanlığınca çıkarılan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hükümler yer almaktadır.
1998 yılına ilişkin olarak yayımlanan ve halen 2000 yılı içinde geçerli olan 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (Yan Ödeme Kararnamesi) 6/H-b maddesinde, önceki kararnamelerde yer alan iki görev ile ilgili aynı cins tazminat ve zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki tazminat ve zamların ödenmesi yerine asli kadrolar için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı ödenmesi yönünde yeni bir düzenleme getirilmiştir.
-Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatlarının toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı üzerinden ödeme yapılacaktır.

-Zam ve tazminatlar, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

-99 Seri Nolu Genel Tebliğde açıklandığı üzere vekalet eden personelin asilde aranan tahsil seviyesi, hizmet süresi ve kariyeri gibi şartları haiz olması gerekir. 

-Vekalet şartlarını haiz olmayanlardan tedviren görevlendirilenlere zam ve tazminat ödemesi yapılamaz.

-657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre yapılan atamalarda, vekalet edilen göreve ait tazminat ve zamların hesaplamasında anılan Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar (1/3, 2/3) dikkate alınmayacaktır.
B-Dolu Kadrolara Vekalet Halinde Zam ve Tazminat Ödemesi

Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim gibi hallerde dolu kadrolara vekalet halinde zam ve tazminat uygulamasını kurum içinden, diğer kurumlardan ve açıktan olmak üzere tasnif edebiliriz.
a-Kurum İçinden Vekalet 

Halen 2000 yılı içinde geçerliliği devam eden 98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi uyarınca;
-Bir göreve kurum içinden mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, 

-Kendi derecelerinden daha aşağı dereceli bir kadroya vekalet edenlere, 

-İdari görevlere vekalet eden üniversite öğretim elemanlarına, 

-Okul müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevlerini vekaleten yürüten öğretmenlere,

-Memur kadrolarına vekalet ettirilen sözleşmeli personele,
vekalet ettikleri göreve ait zam ve tazminatlar ödenmeyecektir.
b-Kurum Dışından Vekalet

Kurum içinden vekalet bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda ödeme yapılmayacaktır.
c-Açıktan Vekalet

Bir göreve yukarıda belirtilen ayrılmalar nedeniyle dolu kadroya açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın tam olarak ödenecektir.
C-Boş Kadrolara Vekalet Halinde Zam ve Tazminat Ödemesi

Kadro ihdas edilmekle birlikte atama yapılmaması, başka yere atanma, emeklilik, ölüm, istifa, çekilme, memuriyetten çekilme gibi hallerde boş kadrolara vekalet halinde zam ve tazminat uygulamasını kurum içinden, diğer kurumlardan ve açıktan olmak üzere tasnif edebiliriz.
a-Kurum İçinden Vekalet

Zam ve tazminatlara ilişkin 98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi uyarınca, kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, bu kararnamede asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı ödenecektir.
Bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca asilde aranan şartlara haiz olması gerekmekte olup, asli kadrolar için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.
Aylıksız vekaleten gördürme (tedvir) halinde tedviren gördürülen göreve ait zam ve tazminatlar ise ödenmeyecektir. Sayıştay Temyiz Kurulunun 05.02.1995 tarih ve 23711 tutanak sayılı; yine Sayıştay 4 üncü Dairenin de 21.04.1996 tarih ve 28141 tutanak sayılı kararlarında; "vekilin asilde aranan şartları taşımadığı durumlarda tedviren atama söz konusu olduğundan, bu şekilde atanan memura iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı ile özel hizmet tazminatı farkları ödenemez" denilmek suretiyle vekalet nedeniyle yapılan iki görev ile ilgili zam ve tazminat farklarının ödenmesi mümkün olmadığından bahisle tazmin hükmünün tasdikine karar verilmiştir.
b-Kurum Dışından Vekalet

Kurum içinden vekalet bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda ödeme yapılacaktır.
c-Açıktan Vekalet

Bir göreve yukarıda belirtilen ayrılmalar nedeniyle açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın tam olarak ödenecektir.
6-Vekalet Aylığında Taban ve Kıdem Aylığı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş bulunan taban aylığı ve kıdem aylığı ödemesinde söz konusu KHK'nın 1 inci maddesi ile taban aylığı ile kıdem aylıkları "...657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz" şeklinde düzenlenmiştir.
Görüleceği gibi dolu ve boş kadrolara gerek kurum içinden gerekse diğer kurumlardan vekalet halinde taban ve kıdem aylığı göstergeleri vekalet aylığının hesabında dikkate alınmayacaktır.
Diğer taraftan açıktan vekalet halinde ödenecek vekalet aylığının hesabında 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinin son fıkrası uyarınca memuriyet taban aylığı dahil edilecektir. Ancak kıdem aylığı ise dikkate alınmayacaktır.
 


YARARLANILAN KAYNAKLAR

*Doğan Kestane, Vekalet Görevinde Ödenen Zam ve Tazminatlar, Yerel Yönetim ve Denetim, Haziran 1998, Sayı 5

*İlhami Söyler, Vekalet Görevi ile Vekillere Ödenen Aylık ve Diğer Ödemeler, Maliye Dergisi, Sayı 115, Ekim-Aralık 1993

*Mustafa Çatalçam, Kamu Personeline Yapılan Ödemeler, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara 1998

*Selahattin Acısı, Vekalet Müessesesinin Genel Esasları, Mali Kılavuz, Sonbahar-Kış 1998

*A.İlhan-S.Ürgel, Saymanlık Kadrolarına Vekalet, Mali Hukuk, Mayıs-Haziran 1992
 VEKALET ÜCRETİ SGK YAZISI
Vekalet ücreti Bayındırlık ve iskan bakanlığı strateji yazısı 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÇERCEVESİNDE VEKALET MÜESSESESİ indirmek için tıklayınızzz....

657'ye tabi devlet memurlarında vekalet ücreti hesaplama  tablosu indirmek için tıklayınız....

Not : Vekalet ücreti hesaplarken vekalet edilen(çalışılan) fiili gün sayısı baz alınır(rapor ,izin çıkılır)
özel hizmet tazminatından damga
yan ödemeden damga ve gelir vergisi kesilir

tablo :Araştırmacı iken 86.maddeyle şube müdürlüğüne vekaleten atanan personel içindir
Araştırmacı = Özel hizmet:  60  yan ödemesi:900
şube müdürü= Özel hizmet:  135  yan ödemesi:1100

bir aylık özel hiz fark:75
bir aylık yan ödeme fark:200
HYS girişVHKİ, mühendisliğe vekalet ederse maaşı ne kadar artar?
Bir memurun başka bir kadroya vekalet etmesi halinde iki maaş kalemi etkilenir.
Birinci yan  ödeme   puanı  ve  özel   hizmet  tazminatı.
İkincisi ise  ek   ödeme  miktarıdır.
Bu her iki  ödeme  kalemi için de, tazminat ve  ek   ödeme  kararnamelerinde hüküm bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 87. maddesine göre memurların eğer  mühendislik  fakültesi mezunu ise boş  mühendis  kadrosuna vekalet etmesi mümkündür. Bu  konuyu  daha önce  açıklamıştıkTıklayınız.
Peki, memur  mühendisliğe  vekalet ettirilirse alacağı maaş değişir mi?
Memur maaş kalemleri  çok  çeşitlidir. Ama yukarıda da belirttiğimiz üzere iki maaş kalemi vekalet halinde etkilenmektedir. Bu  konudaki  hükümler iki kararnamede  yer almaktadır . Yan  ödeme  kararnamesinde 9. maddede,  ek   ödeme  ilişkin 666 sayılı KHK'nın 1. maddesinin 5. fıkrasında....
Bir  örnek  üzerinden gidelim. Peki bir VHKİ  mühendisliğe  vekalet ederse ne kadar  fark  ücreti alır?
Memurlar. net  olarak yaptığımız  hesaplama  aşağıda  yer almaktadır . Bu  hesaplamadan  da görüleceği üzere; 5. bölgede  çalışan , 5. dereceli bir VHKİ, boş bir  mühendis  kadrosuna vekalet ederse maaşı 1200 lira artar.
 


kaynak :http://www.memurlar.net/haber/437068/

Sıra No İndir DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  Vekalet SORU VE ÖNERİLER
1

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi olarak  görevlendirilemeyeceği hk. ( 25/04/2011-7454)

2

ÖZET: İzin, geçici görev ve hastalık gibi sebeplerle kısa süreli boş kalan  Devlet memuru kadrolarına  görevlendirme usulleri hakkında (8658,  20/6/2005) 

3

ÖZET: … Bakanlığında .. uzmanı olarak görev yapan ve diğer Bakanlıktaki bakanlık müşaviri kadrosuna vekaleten atanan personele vekalet aylığı ödenip ödenmeyeceği hususunda. ( 02/08/2013-12970)

4 0

ÖZET: Kadro karşılığı sözleşme yapılabilen kadrolara vekalet edenlere yalnız zam ve tazminat kararnamesi çerçevesinde vekalet ücreti ödenebileceğine ilişkin (04/07/2008-13125)

5

ÖZET: İnsan Hakları Kurumunda geçici olarak görev yapan personelin vekaleten Başkan Yardımcılığı kadrosuna atanıp atanamayacağı veya vekaleten kurum hizmet birimlerinin eşgüdümüyle ilgili olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceği ile vekaleten atanması veya vekaleten görevlendirilmesi halinde uygulanacak mali ve sosyal haklar hususunda. (18.04.2013-3818)

6

ÖZET: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen unvanlarda görev yapanların yine aynı cetvelde yer alan boş bir kadroya vekalet etmesi halinde her hangi bir fark ödemesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi unsurların dikkate alınması gerektiği hususunda. (15.03.2013-3051)

7

ÖZET: Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu uyarınca sivil memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetlerden Devlet memurlarının kanuni izinlerini kullanmaları sebebiyle ifa edilemeyen görevlerin Komutanlığınızda görevli sivil memurlara 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca vekaleten gördürülmesinin mümkün bulunduğu hk. ( 06/06/2011-9499)   

8

ÖZET: Devlet memurluğu kadrolarına vekâleten atananlara belli şartlar dahilinde  vekâlet aylığı ödenebileceği,  görevlendirme yoluyla yürütenlere ise bundan dolayı her hangi bir ek ücret ödenemeyeceği hk. (07/01/2011-26595)

9

ÖZET:  Sermaye Piyasası Kurulu personeli olup halen Başbakanlıkta geçici görevle çalışan personelin ......Bakanlıkta   Müsteşar Yardımcılığı görevine vekaleten atanması durumunda Kurul’ca  kendisine izin verilip verilemeyeceğine ilişkin mütalaa. (19.3.2001-21.bülten. 16. Sayfa)

10

ÖZET : Memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen Devlet memurunun, aynı yerdeki bir başka görevi de vekaleten yürütmesinde bir sakınca bulunmadığı ve ücretli olmamak suretiyle ilgilinin ikinci bir vekalet görevini de ifa edebileceği hk. (16.12.1999-18.Bülten. 19. Sayfa)

11

ÖZET : 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin mevcut statüsünün devamı süresince Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmasının uygun olmadığı hk. (17.12.1999-18.Bülten. 23. Sayfa)


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Murat Mustafa Turan( mmturan_85hotmail.com ), 01.07.2014, 07:33 (UTC):
Benim sorum şu vekalet eden kişiye ödenecek gerek vekalet ücreti gerekse zam ve tazminatlardan doğan fark ödemesi vekaleten görevli personelin asil kadrosunun bulunduğu kurum tarafından mı yoksa vekalet görevinin yapıldığı kurum tarafından mı ödenir ve bunun yasal dayanağı nedir.

Yorumu gönderen: yusuf genç( yusufgenc.1hotmail.com ), 24.05.2014, 10:00 (UTC):
belediyede memur olarak imam kadrosunda çalışmaktayım işletme fakultesi mezunuyum 5 yıldır mali hizmetler müdürlüğüne vekalet etmekteyim müfettiş imam kadrosu vekaleten bakamaz diyor sebebi ise sen din hizmeti sınıfındasın diyor açıklarsanız sevinirim

Yorumu gönderen: Muharrem GÜZ( muharrremguzkilis.edu.tr ), 03.07.2013, 04:54 (UTC):
Şube müdürlüğünden fakülte sekreterliğine vekaleten atanan boş kadroya vekalet farkı nasıl yapılır formülü varmı

Yorumu gönderen::14.05.2013, 10:54 (UTC)
maasmutemet
maasmutemet
Kapalı

Vekalet kanunun aşagıdaki maddesine göre
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.”

Maddeyi incelersek
( 6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç dediğine göre
bu personellere 86. madde uyarınca vekalet ödemesi yapılır

Yorumu gönderen: Kenan ARSLAN( alazarslanyahoo.com ), 14.05.2013, 07:09 (UTC):
Benim çok önemli bir sorum olacak. Halen Aile ve Sosyal Pol.Bakanlığında 16 yıl 7 ay kıdem,1/3 derece/kademe, 3000 göstergeli sosyal çalışmacı kadrosunda kadro karşılığı sözleşmeli personelim ancak yaklaşık 14 yıldır Valilik oluru ile Kuruluş Müdürlüğü Vekilliği yapmaktayım. Kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak 657'nin 86ncı maddesine göre vekalet ücreti talep ediyoruz ancak bugüne kadar somut bir cevap alamadık zira Bakanlıkta sıkıntı çekiyor. Şimdi mevzuata göre kadro karşılığı sözleşmeli bir personel 86ya göre görevlendirildiğinde vekalet ücreti alabilirmi? Bakanlık personel dairesi bu konuda sorulan bir yazıya personelin kadro karşılığı sözleşmeden çıkması durumunda vekalet ücretinden yararlanabileceği mütaalasına vardıklarını yazmışlar. Konu hakkında bilgi verirseniz sevinirm. SaygılarımlaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica