!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Arastirmaci Maaslari hesaplama
 

          ARAŞTIRMACI  MAAŞLARI

SAĞLIK ARAŞTIRMACILARININ MALİ HAKLARININ KISMI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI


Yeni 2014 Arastirmaci maas dondurma  tablosu indirmek için tıklayınız


not : tüm araştırmacılar(1/4)  hastane müdür yardımcısı seviyesine çekilecek  özel h:125 yan ödeme 750 ek gösterge değişmez
   
375 sayılı kanuna göre aldıkları döner sabit  %165 olacak vekaleten devam edenler için vekalet ettiği kadro oranına göre alınack    
şubat veya mart maaşın göre donduralacak                
aldığı net maaş + aldığı net döner sabiti(375sayılı) dan agi-eşyard-çoçukyar çıkarılıp dondurulacak net tutar bulunur muhasebede tazminat no:29 a girilir.
Döner sermayeler kbs sistemine  atılırken  brüt =0 net=……….TL

 
             

ARAŞTIRMACI PERSONELİN MAAŞ BİLGİLERİ
UNVAN ÖZEL HİZ. YAN ÖDEME 375 EK ÖDEME
HASTANE MÜD YARD. 125 750 %165
HASTANE MÜDÜRÜ 135 1100 %170
ŞUBE MÜDÜRÜ 135 1100 %170
SAĞLIK MÜD YARD 135 2100 %180
               Özelleşen  Kurumlardan gelen Araştırmacı olarak atanan personel 

Hastane müdür yardımcısı olarak değerlendirilir
Ek ödemesi 375 sayılı yasa gereği %165
1.derc için özel hizmet:125
yan ödeme :750

 

 


Arastirmaci maas hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız

 6525 Sayılı Kanun madde 41. geçici madde 11 gereği ve buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 16/04/2014 ve 6019 sayılı genelgesi gereği 

YENİ
 Arastirmaci maas hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız

YENİ Arastirmaci maas hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız

MADDE 8 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir.”

Sağlık Bakanlığı'ndan araştırmacı unvanlı personel için genelge

Sağlık Bakanlığı'ndan "Araştırmacı Unvanlı Personel" konulu 16.04.2014 tarihli ve 2014/14 sayılı Genelge
16 Nisan 2014 14:30
Yazdır

Sağlık Bakanlığı'ndan araştırmacı unvanlı personel için genelge

 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI
Müsteşarlık

Sayı : 39608046 
Konu : Araştırmacı unvanlı personel

GENELGE

2014//*/

İlgi: a) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 20/3/2014 tarihli ve 2504 sayılı görüş yazısı, b) 30/01/2014 tarih ve 2014.4820.1506 sayılı 2014/2 nolu Genelge.

27/02/2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 41 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine "Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca. ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı " kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.'''1 şeklindeki üçüncü fıkra eklenmiştir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ve 18/1/2014 tarihinde yürürlüğe giren geçici 13 üncü maddesinde ise;

"Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki, kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemeler ve Maliye Bakanlığının ilgi (a)'da yer alan görüşü çerçevesinde;

1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması,

b) Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Araştırmacı unvanlı kadroya atanmadan Önce müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunanlardan 657 sayılı Kanuna tabi Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlar yararlanabilecektir.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup" ibaresi;

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, döner sermaye merkez müdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, savunma sekreteri ve I. hukuk müşaviri gibi müdür yardımcısı eşiti veya daha üst idari görevlere ait olan kadrolarda bulunmakta iken veya daha önce anılan kadrolarda bulunduktan sonra başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir ve APK uzmanı gibi kadrolara atanan ve bu kadrolarda bulunmakta iken kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarınca Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsamakta,

b) Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ilişkin kadrolarda bulunmaksızın başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir, şef ve APK uzmanı gibi kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarmca Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsamamaktadır.

3- Kapsama dahil personelden Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlardan, halen bu kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, 27/2/2014 tarihinden itibaren, daha önce bulundukları kadrolar veya kariyerleri dikkate alınmaksızın genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aym dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için;

- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü" nün 27/a sırasında öngörülen 550 puan iş güçlüğü zammı ile 200 puan temininde güçlük zammı puanı,

- Aym Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" ve III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "(G)" bölümlerinde kadro dereceleri itibarıyla öngörülen (kadro derecesi; 1 olanlar için (A) bölümünün 11 inci grubundaki %125, 2 olanlar için 12 nci grubundaki %100,3 olanlar için 13 üncü grubundaki %80,4 olanlar için 14 üncü grubundaki %68, 5,6 ve 7 olanlar için 15 inci grubundaki %60, diğerleri için (G) bölümünün b/l sırasındaki %50) tazminat oranı,

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 eködeme oranı esas alınacaktır.

4- Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ait kadrolarda bulunmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre Araştırmacı unvanlı kadrolara atanıp halen bu kadrolarda bulunanlardan;

a) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen sahsa bağlı haktan yararlanılan süreleri devam edenlerin bu sürelerdeki;

- Zam ve tazminatları, mevcutta olduğu gibi ilgililerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadroları dikkate alınarak ödenmeye devam edilecektir.

- Ek ödemeleri ise 27/2/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esas alınarak yapılacaktır.

b) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen sahsa bağlı haktan yararlanma süreleri sona erenlerin zam ve tazminatları ile ek ödemeleri, bu sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren yukarıda 3 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

5- Döner sermaye merkez müdürü, hastane müdürü, hastane mtidfir yardımcısı, il sağlık müdür yardımcısı, sube müdürü ile müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlardan halen

bu kadroda bulunanlara;

a) 18/1/2014 - 26/2/2014 döneminde, Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılmadan Önceki kadrolarına ait aylık gösterge, ek gösterge, zam ve tazminatları esas alınmak suretiyle mali haklan belirlenecek, ancak anılan döneme yönelik bunlara, Araştırmacı kadrolarına atanmadan önceki kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme miktarı kadar döner sermaye ek ödemesi yapılacaktır.

b) 27/2/2014 tarihinden itibaren ise zam ve tazminatları ile ek ödemeleri yukarıda 3 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılacak, ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenecek ve bunlara ayrıca 209 sayılı Kanuna göre 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik İle 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmayacaktın

c) (b) bendinde öngörülen ödemeler esas alınmak suretiyle hesaplanan mali haklarının aylık net tutarının, ilgililerin 15/2/2014 tarihinde (a) bendine göre almış olduğu aylık toplam net tutarından az olması durumunda, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncava kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak ödenecektir.

Bu çerçevede; ilgi (b)'de yer alan Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 27/02/2014 tarihinden itibaren, halihazırda araştırmacı kadrosunda bulunan personelin mali hakları (aylık ve her türlü zam ve tazminatları) ile ek ödemelerinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 inci maddesine göre gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr Nihat TOSUN 
Bakan a. 
Müsteşar

 


ARAŞTIRMACI PERSONELİN MAAŞ BİLGİLERİ
UNVAN ÖZEL HİZ. YAN ÖDEME 375 EK ÖDEME
HASTANE MÜD YARD. 125 750 %165
HASTANE MÜDÜRÜ 135 1100 %170
ŞUBE MÜDÜRÜ 135 1100 %170
SAĞLIK MÜD YARD 135 2100 %180

 BÜMKO'nun, Araştırmacıların mali haklarına dair yazısı

 

Maliye Bakanlığına bağlı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Araştırmacılara ilişkin olarak Mecliste kabul edilen yasanın nasıl uygulanacağını belirledi.

BÜMKO, Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, yapılan düzenlemenin "Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ilişkin kadrolarda bulunmaksızın başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir, şef ve APK uzmanı gibi kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarıncaAraştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsamadığı"nı açıkladı.

İŞTE RESMİ YAZININ TAM METNİ

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 45516914.115456-7 20/3/2014*2504

Konu : 375 sayılı KHK'nin geçici 11 inci maddesi

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanun ile değiştirilen geçici 11 inci maddesinin uygulamasında tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle değiştirilen ve 27/2/2014 tarihinde yürürlüğe giren geçici 11 inci maddesinde;

"Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç) anılan tarih itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dahil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.

Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz." hükmü,

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ve 18/1/2014 tarihinde yürürlüğe giren geçici 13 üncü maddesinde ise;

"Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir." hükmü,

yer almaktadır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde;

1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve Esas Sayısı:2011/139, Karar Sayısı:2012/205 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle değiştirilmiş olmakla birlikte, geçici maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri aynen korunmuş olduğundan anılan fıkra hükümlerine göre 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılmakta olan fark tazminatı uygulamasına aynı şekilde devam edilmesi gerektiği,

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması,

b) Özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi,

nedenleriyle Araştırmacı unvanlı kadroya atanmadan önce müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunanlardan 657 sayılı Kanuna tabi Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların yararlanabileceği,

3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup" ibaresinin;

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, döner sermaye merkez müdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, savunma sekreteri ve I. hukuk müşaviri gibi müdür yardımcısı eşiti veya daha üst idari görevlere ait olan kadrolarda bulunmakta iken veya daha önce anılan kadrolarda bulunduktan sonra başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir ve APK uzmanı gibi kadrolara atanan ve bu kadrolarda bulunmakta iken kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarınca Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsadığı,

b) Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ilişkin kadrolarda bulunmaksızın başuzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir, şef ve APK uzmanı gibi kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanmasına, kapatılmasına veya özelleştirme uygulamalarına ilişkin kanun hükümleri uyarınca Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanları kapsamadığı,

4- Kapsama dahil personelden Araştırmacı unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanlardan, halen bu kadrolarda bulunanların 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, 27/2/2014 tarihinden itibaren, daha önce bulundukları kadrolar veya kariyerleri dikkate alınmaksızın genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için;

- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 13/1/2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü" nün 27/a sırasında öngörülen 550 puan iş güçlüğü zammı ile 200 puan temininde güçlük zammı puanının,

- Aynı Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" ve III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "(G)" bölümlerinde kadro

dereceleri itibarıyla öngörülen (kadro derecesi; 1 olanlar için (A) bölümünün 11 inci grubundaki %125, 2 olanlar için 12 nci grubundaki %100, 3 olanlar için 13 üncü grubundaki %80, 4 olanlar için 14 üncü grubundaki %68, 5,6 ve 7 olanlar için 15 inci grubundaki %60, diğerleri için (G) bölümünün b/1 sırasındaki %50) tazminat oranının,

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının 1/ğ sırasında öngörülen %165 ek ödeme oranının,

esas alınması gerektiği,

5- Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ait kadrolarda bulunmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre Araştırmacı unvanlı kadrolara atanıp halen bu kadrolarda bulunanlardan;

a) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen şahsa bağlı haktan yararlanılan süreleri devam edenlerin bu sürelerdeki;

- Zam ve tazminatlarının, mevcutta olduğu gibi ilgililerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadroları dikkate alınarak ödenmesine devam edilmesi,

- Ek ödemelerinin ise 27/2/2014 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının 1/ğ sırasında öngörülen %165 oranının esas alınarak yapılması,

b) Anılan maddenin altıncı fıkrasında öngörülen şahsa bağlı haktan yararlanma süreleri sona erenlerin zam ve tazminatları ile ek ödemelerinin, bu sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren yukarıda 4 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması gerektiği,

6- Döner sermaye merkez müdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, il sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü ile müdür ve müdür yardımcısı kadrosunda bulunmakta iken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadroda bulunanların;

a) 18/1/2014 - 26/2/2014 döneminde, Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılmadan önceki kadrolarına ait aylık gösterge, ek gösterge, zam ve tazminatları esas alınmak suretiyle mali haklarının belirlenmesi, ancak anılan döneme yönelik bunlara, Araştırmacı kadrolarına atanmadan önceki kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme miktarı kadar döner sermaye ek ödemesi yapılması gerektiği,

b) 27/2/2014 tarihinden itibaren ise zam ve tazminatları ile ek ödemelerinin yukarıda 4 üncü sırada yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması, ek ödemelerinin döner sermaye bütçesinden ödenmesi ve bunlara ayrıca 209 sayılı Kanuna göre ek ödeme yapılmaması gerektiği,

c) (b) bendinde öngörülen ödemeler esas alınmak suretiyle hesaplanan mali haklarının aylık net tutarının, ilgililerin 15/2/2014 tarihinde (a) bendine göre almış olduğu aylık toplam net tutarından az olması durumunda, aradaki fark tutarının, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak ödenmesi gerektiği,

değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz ederim.

İ. İlhan HATİPOĞLU

Genel Müdür

Araştırmacı maaşı ne kadar artacak?
 

27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile "Araştırmacı" kadrosu ile ilgili olarak kanuni düzenleme yapılmış olup ilgili madde aşağıdadır.

KANUN

 

6525     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

"MADDE 41 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11 -....Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu  kurum  ve kuruluşlarının   yeniden  teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların  kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare   hizmetleri  sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme  oranları  esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."

 

Bu madde kapsamından Araştırmacı ve Araştırmacı (Ö) kadrolarına atanan veya atanmış sayılanların maaşları yükselmiş olacak ve eksi kadrosu ile Araştırmacı kadrosu arasındaki fark için ödenen tazminat daha az olacak ve dondurulmuş maaşı fark tazminatı daha hızlı bir şekilde kapanacağından normal zam almaya daha erken başlamış olacaktır. Şöyle ki; bu düzenleme yapılmamış olsaydı geldiği yerdeki net maaş örneğin 4000 tl olsaydı fark tazminatı 4000-2.603,22=1.396,78 olurken  yeni  düzenleme ile 4000-3.378,77= 621,23 oluyor.

Unvan Özel  Hizmet  Tazminatı Ek Tazminatı Yan ödeme puanı
Araştırmacı (1. Derece) 60 115 900
Müdür Yardımcısı (1. Derece) 125 165 750

1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık  hizmeti  olan bir Müdür Yardımcısının maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim  indirim  96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 14    
AYLIK  KATSAYI   0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI   731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI   1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI   0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar     Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (1/4) 1500 0,076998 115,50
2- Ek Gösterge Aylığı 2200 0,076998 169,40
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 500 0,076998 38,50
5-Yan Ödeme Aylığı 750 0,024416 18,31
6- Özel  Hizmet  Tazminat Tutarı 1,2500 731,48 914,35
7- Ek Ödeme Tutarı 1,65 731,48 1.206,94
8- Makam Tazminatı 0   0,00
9- Görev Tazminatı 0   0,00
10-Aile Yardımı 2134 0,076998 164,31
11-Çocuk Yardımı 0 0,076998 0,00
12- Dil Tazminatı 0 0,076998 0,00
Brüt Ücret     3.832,59
13- Emekli Keseneği İşveren Payı     268,73
14- Genel  Sağlık  Sigortası Primi Devlet payı     183,23
Brüt Gelir     4.284,54
13- Emekli Keseneği İşveren Payı     268,73
14- Genel  Sağlık  Sigortası Primi Devlet payı     183,23
14- Emekli Keseneği Kişi Payı     219,87
1 1- Genel  Sağlık  Sigortası Primi Kişi payı     122,15
15-  Aylık  Gelir Vergisi Matrahı     1.204,96
16-  Aylık  Gelir Vergisi     84,35
16- Damga Vergisi     27,84
Kesintiler Toplamı     906,18
Aylık  Net Ödeme     3.378,37

1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık  hizmeti  olan bir Araştırmacı maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim  indirim  96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 14    
AYLIK  KATSAYI   0,076998
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI   731,48
TABAN AYLIĞI KATSAYISI   1,205274
YAN ÖDEME KATSAYISI   0,024416
MAAŞ HESABI
Maaş Unsurlar     Tutar (TL)
1- Gösterge Aylığı (1/4) 1500 0,076998 115,50
2- Ek Gösterge Aylığı 2200 0,076998 169,40
3- Taban Aylığı 1000 1,205274 1.205,27
4- Kıdem Aylığı 500 0,076998 38,50
5-Yan Ödeme Aylığı 900 0,024416 21,97
6- Özel  Hizmet  Tazminat Tutarı 0,60 731,48 438,89
7- Ek Ödeme Tutarı 1,15 731,48 841,20
8- Makam Tazminatı 0   0,00
9- Görev Tazminatı 0   0,00
10-Aile Yardımı 2134 0,076998 164,31
11-Çocuk Yardımı 0 0,076998 0,00
12- Dil Tazminatı 0 0,076998 0,00
Brüt Ücret     2.995,05
13- Emekli Keseneği İşveren Payı     216,43
14- Genel  Sağlık  Sigortası Primi Devlet payı     147,57
Brüt Gelir     3.359,04
13- Emekli Keseneği İşveren Payı     216,43
14- Genel  Sağlık  Sigortası Primi Devlet payı     147,57
14- Emekli Keseneği Kişi Payı     177,08
1 1- Genel  Sağlık  Sigortası Primi Kişi payı     98,38
15-  Aylık  Gelir Vergisi Matrahı     1.275,18
16-  Aylık  Gelir Vergisi     94,89
16- Damga Vergisi     21,49
Kesintiler Toplamı     755,83
       
Aylık  Net Ödeme     2.603,22
Memurlar.Net - Özel

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28103 (Mükerrer)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/663
Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


indirme linki

Arastirmaci maas hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız
Arastirmaci maas hesaplama sayfasını indirmek için tıklayınız

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarına atanmış olan ve kadroları iptal edilen personelden; Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkan Yardımcısı, Döner Sermaye Merkez Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ile Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkan Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına; diğerlerinden merkez teşkilatında bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, taşra teşkilatında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Araştırmacı kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlar, Bakanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilir.

(4) Birinci fıkra uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve performansa bağlı döner sermaye ek ödemesi hariç) toplam net tutarının (Bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır.); yeni atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadrolara ait aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve performansa bağlı döner sermaye ek ödemesi hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı : B.10.MUS.00.00.00/000/125 09/11/2012
Konu: Döner Sermaye Ek Ödemeleri
GENELGE
2012/40


7) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ğ) bendi ile 13’üncü maddesinin (g) bendinde yer alan “Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22’nci maddesi kapsamında, 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.” hükmü kapsamında ödenen fark tazminatı ek ödemeden mahsup edilecektir. 663 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 2 Kasım 2011 tarihinden geçerli olmak üzere araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin eski görevlerine ilişkin en son ayda hesaplanan ücretlerinin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve performansa bağlı döner sermaye ek ödemesi hariç) dondurulması ve araştırmacı kadrosuna ilişkin aylık ve özlük haklarının veya sözleşme ücretlerinin önceki görevde aldıkları haklarına erişinceye kadar aradaki farkın ilgililere “Fark Tazminatı” olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu personelin sabit tutar hesaplamasını bir örnekle açıklayacak olursak;

Örnek : A kadrosunda (şube müdürü) iken 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında araştırmacı kadrosuna atanan personelin en son aldığı aylık ücretin

1.700,00TL olduğunu varsayarsak, 375 sayılı KHK’nın Mülga ek 3 üncü maddesine (şube

müdürü %67 oranı, il müdür yardımcısı %114 oranı) göre hesaplanan net ek ödeme tutarı 407,57

TL olduğundan, A kadrosundaki personel (şube müdürü) için 1.700+407,57=2.107,57 TL toplam

net tutar, sabit değer olarak alması gereken ücrettir. Araştırmacı kadrosuna atanan ve 1-2’nci

derecedeki kadroda bulunan personele 375 sayılı KHK uyarınca 15 Ağustos 2012 dönemi için

776,95 TL net ek ödeme hesaplanması gerekmektedir. Bakanlığımız, Araştırmacı kadrosundaki

personelin ilgili ay maaşının 1.350,00TL olduğunu varsayalım. Bu durumda Bakanlığımız

Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin ilgili ay toplam ücret tutarı 2.126,95TL’dir. 663

sayılı KHK kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanan personelin, yeni kadrosuna ilişkin malî

haklarının belirlenmesinde ilgili aya ilişkin 375 sayılı KHK’nın ek 9uncu maddesi uyarınca

belirlenmiş olan ek ödemenin (%115) net tutarı olan 776,95 TL’nin kullanılması gerekmektedir.

Bu itibarla, 663 sayılı KHK kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanan personelin fark tazminatı

uygulamasının; Araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki kadrosuna ilişkin olan ücret toplamı

2.107,57 TL’nin, Bakanlığımız Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin toplam ücret

tutarı olan 2.126,95TL’ye ulaşıp ulaşmadığının tetkik edilerek ilgili personelin dondurulan eski

ücretinin, yeni atanılan kadroya ilişkin ücret toplamına ulaşıncaya kadar aradaki farkın fark

tazminatı olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla 663 sayılı KHK kapsamında Araştırmacı

kadrosuna atanan personelin dondurulan ücret tutarı olan 2.107,57 TL’nin, Bakanlığımız

Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin toplam ücret tutarı olan 2.126,95 TL’ den az

olması sebebiyle, yeni kadrosunun (Araştırmacı) mali haklarının ödenmesi gerekmektedir.

02 KASIM 2012 ATANAN ARAŞTIRMACILAR
Sabitlenen brüt  maaştan Aile ,Çoçuk ,Sendika gibi kalemler çıkılarak  net tutar Muhasebede say 2000 sistemine  tazminat olarak 29 nolu kod ile girilir

Her ay  Say 2000 sistemine yüklenecek personel dönerleri için Araştırmacılarda brüt tutar aynen kalır 
net elegecen tutarada sabit ek ödeme tutar girilir
(performansa bağlı ek döner eklenmez)

02/12/2012 tarihinde Araştırmacı olarak atanan personelin sabitlenmiş maaşını hesaplama tablosu


02/11/2011 tarihinde Araştırmacı olarak atanan personelin sabitlenmiş maaşını hesaplama tablosu

02 KASIM 2011 ATANAN ARAŞTIRMACILAR

Sabitlenen brüt  maaştan Aile ,Çoçuk ,Sendika gibi kalemler çıkılarak(personelin kaybı olmaması Aile ve çoçuk gibi kalemlere gelecek zamlardan yararlanabilmesi için )  net tutar Muhasebede say 2000 sistemine  tazminat olarak 29 nolu kod ile girilir

Her ay  Say 2000 sistemine yüklenecek personel dönerleri için Araştırmacılarda brüt tutar aynen kalır 
net elegecen tutarada sabit ek ödeme tutar girilir
(performansa bağlı ek döner eklenmez)


https://yadi.sk/i/hiM55cPkfdsqe

15 - 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanuna tabi olarak Araştırmacı unvanında görev yapan personele hangi hükümler doğrultusunda ücret ödenmelidir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 28.06.2012 tarihli ve 7269 sayılı yazıları doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Hayri Çevik( hayricvkhotmail.com ), 17.01.2013, 17:02 (UTC):
Arkadaşlar 02.11.2012 de araştırmacı olan müdür yardımcısıyım.Maaşımın yanlış hesaplandığını düşünüyorum.Bu konuda beni bilgilendirecek arkadaş varsa yukarıdaki e-mail adresinden iletişim sağlayalım.SaygılarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica