!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Banka Promosyon Anlasmasi yapma
 

     BANKA PROMOSYON ANLAŞMASI


20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Banka promosyonları.

GENELGE

2007/21

             Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

             Bankalar tarafından sunulan bu ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

             1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin Maliye Bakanlığının mezkur Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmesine devam edilecektir.

             2- Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

             Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.

             3- Bankalar ile yapılacak protokollerin süresi iki yıldan az beş yıldan çok olmayacaktır.

             4- Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır. Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur. Bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yıl içinde yapılan harcamalar merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilecektir.

             5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir.

             6- Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokoller sürelerinin bitimine kadar geçerli olacaktır.

             7- Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir.

             Uygulamaların yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan


10 Ağustos 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27668

GENELGE

                Başbakanlıktan:

                Konu: Banka Promosyonları.

 

GENELGE

2010/17

 

                Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 2007/21 sayılı genelgenin 4’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

                “4- Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.”

                Genelgenin yayımlanmasından sonra düzenlenecek protokollerin buna uygun olarak yapılması hususunda,

                Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            Başbakan

................BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ DÜZENLEMESİ....................


 

…….. İLİ  …….MÜDÜRLÜĞÜ VE

……. PERSONELLERİ MAAŞ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

 

Madde 1-  Tanımlar:

Kurum:

Adı: ………….. Müdürlüğü

Adresi: …………………………..

Telefon: +90 …………………………

Faks:     :+90 …………………………….

Personel : …………….. Müdürlüğü Personelini kapsamaktadır.

Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ücret ile

Ek Ödeme: Personele maaştan ayrı olarak ödenen ek ödeme,

Diğer Ödemeler: Ekders, özlük vb ödemeler

Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere ……….. Müdürlüğü Onayı ile oluşturulan Komisyonu,

Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,

İstekli: İhaleye teklif veren her bir bankayı,

Promosyon: Maaş ve diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan tek seferde aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit parayı ifade eder.

Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

 

 

Madde 2 – İhalenin Konusu, Tarihi ve Süresi:

 

İhale Tarih ve Saati: …/…/2014  14:00

 

İhale Toplantı Yeri: ……………..Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

İhalenin Konusu: ………Müdürlüğü Personeli(50 Kişi………. Müdürlüğü Personeli(50 Kişi) …………Müdürlüğü Personeli (500 Kişi) olmak üzere  çalışan toplam ………Personelin Maaş promosyon ve maaş, ücret ve diğer ödemelerini gerçekleştiren Banka ile imzalanan protokol süreleri 05/01/2015tarihinde sona ereceğinden 06/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumun personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak banka ile banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereğince, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle ödemeye aracılık yapacak bankanın belirlenmesi için yapılacak ihale.

 

Sözleşmenin Süresi: …. ay

 

Madde 3 – Genel Hususlar:

 

3.1  Kurumlarımızda  2014 Mart  ayı itibarı ile toplam ….. personel, görev yapmakta olup, 2014 yılı  Mart ayında  maaş  ve döner sermaye ek ödemesi ve diğer ödemeler için ……………………… TL nakit akışı gerçekleşmiştir. 

 

 

3.2 Personelin maaş ve döner sermaye ek ödemeleri her ayın 15’inden  iki gün önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Bakanlar kurulu tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda

banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek mecburiyetindedir. 

 

3.3  Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (sosyal yardım, nöbet, yolluk, vb.) ise, banka listesinin EFT'in yapıldıgı gün aynı anda(haftasonu dahil) hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

3.4  Banka, banka protokol anlaşması süresince personel adına açılacak maaş hesaplarından ve bu hesaplardan verilecek kartlardan (ATM Kartı); kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı her hangi bir ücret talep etmeyecektir.

 Protokol imzalanan kurumların  personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti, sms ücreti vb. her hangi bir ücret talep etmeyecektir.

 

3.5  Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı ile TL olarak yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.

 

3.6 Personel maaşını, anlaşma sağlanan bankanın ATM’lerinin yanı sıra aynı bankanın tüm  Şubelerinden ücretsiz çekebilmelidir. Banka; Kurum personeline ATM’lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracak, ATM’lerden alınan işlem ve hesap dökümü karşılığında hiçbir ücret almayacaktır.

 

3.7 Anlaşma yapılan Banka, teklif ettiği promosyon tutarının tamamını peşin olarak anlaşma kapsamında ki ilk maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapılmaksızın Kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her personelin hesabına eşit miktarda aktaracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 3 (üç) işgünü içerisinde Kurumlara  yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

3.8 Banka; tayin, ücretsiz izin, askerlik, işten atılma, işten ayrılma/istifa, geçici görev, doğum izni, hastalık izni, yıllık izin, ölüm ve emeklilik nedeni ile kurumdan geçici/daimi olarak ilişiği kesilen personelden ödenen promosyonun iadesini talep edemez.  

 

 

 

3.9  Promosyon anlaşması sonrası kurumda göreve başlayacak personelin mağduriyetinin önlenmesi için anlaşma yapılan banka tarafından; Kuruma açıktan atama, naklen tayin, ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonları personelin geldiği tarihi dikkate alarak hesaplanacak olan protokol kapsamındaki çalışma süresine göre, diğer personele ödenen promosyon miktarı ay olarak hesaplanıp, kalan aylar tutarı kurumun talebi doğrultusunda ilgili personele ödenecektir.

 

3.10  Banka, ……………Müdürlüğü hizmet binasına ATM cihazı kurmak zorundadır. Kurulacak ATM cihazı için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM cihazında, haftanın her günü ve her saatinde banka yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. ATM’nin kurulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.

 

3.11 Promosyonun personele ödenmesi konusunda, promosyonu hak eden personele ödenecek promosyon tutarlarını ilan etmek veya konu hakkında personeli bilgilendirmek Kurumun sorumluluğunda olup, bankanın bu hususta hiçbir görev ve sorumluluğunun bulunmadığını Kurum kabul ve beyan eder.

 

3.12 Anlaşma yapılan Banka, ATM cihazından günlük para çekme limiti en az 2.000,00 TL olacaktır. Banka, maaş ve diğer ödemeler için haftanın her günü ve saatinde ATM’de yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. ATM’ler 24 saat boyunca arıza ve para ikmali gibi konularda gözetim altında tutularak aksaklıklar en geç 2(iki) saat içerisinde çözümlemelidir..

 

3.13  Personel adına açılacak olan vadesiz mevduat hesabından ücretsiz olarak düzenli fatura ödeme imkânı mevcut olmalı, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kira, kablolu tv, cep telefonu ve her türlü düzenli ödeme için hizmet verilmeli ve bu işlemlerden komisyon alınmamalıdır.

 

3.14  Personele verilecek maaş kartları ve talep eden personelin internet bankacılığı işlemleri de ilk maaş ödemesinden en geç 1 hafta önce kullanıma hazır hale getirilmeli ve personele teslim edilmelidir.

 

3.15 Anlaşma yapılan Banka, personellerimizin  bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra her personel adına ilk vadesiz maaş hesabı açma ve sonrasında banka ATM kartı ve kart şifresi dağıtım işlemleri Kurumlarımızda Bankanın görevlendireceği personel tarafından yapılacaktır.

 

3.16 Banka; Personelin  isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım-kredi-Ek hesap hesabı vs. açmayacaktır.                                                                                                        

 

3.17 Bankalar tekliflerini kişi başına net tutar ( TL) olarak sunacaklardır.

 

3.18 Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (Üç) yıl olacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi 06.01.2015 olup, bitim tarihi olan 06.01.2018 tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

3.19 Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir.

 

3.20 Banka Anlaşma sonrası Kurumun belirlediği şablona göre personel TC,Ad Soyad, Hesap No ve İBAN bilgilerini Microsoft Excel belgesi olarak mail yada disket(flash bellek) ile Kuruma göndermek zorundadır.

 

3.21 Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır.

 

3.22 Banka kurum personelinin ve birimlerinin hesaplarına icra kesintisi (kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan, vb. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir.

 

 

 

 

 

Madde 4- İhalenin Şekli, Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ile İhalede Sunulacak Evraklar ve Sözleşme İmzalanması:

 

4.1 Teklif Verme Usulü: İstekliler ilk tekliflerini ihale saatinden önce ihale komisyonuna kapalı zarf içerisinde elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. İhale komisyonu ihale saatinde komisyona ulaşan yazılı teklifleri açarak hazır bulunanlar huzurunda okuyacak ve tutanak altına alacaklardır. İlk tekliflerden en yüksek meblağlı 5 (beş) teklif sahibi banka ile açık arttırma yapılacaktır. Açık arttırmaya ilk 5 banka arasından ilk teklifi en düşük olan bankadan başlanarak en yüksek olana doğru teklif alınacaktır. Açık arttırmada yapılacak arttırma oranları ………….. TL ve katları şeklinde olacaktır, …………… TL’nin altında ki artırımlar kabul edilmeyecektir. En yüksek teklif tutarı belirlenene kadar arttırmaya devam edilecektir. Açık arttırmaya ilişkin teklifler ile sonrasında yapılan arttırma tekliflerine ilişkin tutanaklar katılımcı bankaların hazır bulunan resmi temsilcileri ve ihale komisyon üyelerince imza altına alınacaktır. Şartnamede bulunan bütün hususlar teklif veren Banka tarafından kesinlikle kabul edilmiş sayılacaktır.

 

4.2 Tekliflerin Değerlendirilmesi: İhale sonunda oluşan teklifler, İhale komisyonunca    ………….. Müdürlüğü İdaresinin onayına sunulacak olup ihalenin sonuçlanmasında nihai kararı ……………… Müdürlüğü  İdaresi verecektir. Kamu ve Personelinin yararını gözeterek en yüksek teklif sahibi bankayla sözleşme imzalayıp imzalamamaya ayrıca yapılan ihaleyi onaylamaya ya da iptal etmeye tam yetkili olup bu hususta katılımcı bankaların her hangi bir hak talep etme yetkileri bulunmamaktadır.

 

 

4.3 İhalenin Sonuçlandırılması: …………….. Makamı  ihale sonucunda sözleşme imzalamaya karar verdiği bankaya yazılı tebligatta bulunacak olup, ilgili banka idarece hazırlanacak olan sözleşmeyi İdare yetkilisi ile birlikte müştereken imza altına alacaktır. İdarenin, ihale sonucunu İhaleye katılan diğer bankalara bildirmek gibi bir yükümlülüğü olmayıp, ihaleye katılan diğer bankalar idareye yazılı başvurmaları halinde ihale sonucunu öğrenebileceklerdir.

 

4.4  İhalede Sunulacak Evraklar: İhaleye iştirak edecek olan bankalar aşağıda yazılı bulunan evrakları ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar, eksik evrak sunan bankalar ihaleden elenmiş sayılacaklar ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye Sunulacak evraklar:

1)     Teklif Mektubu.

2)     Teklif Mektubunu imzalayan görevlinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ya da bankada ki görevine ilişkin yetkililerce düzenlenmiş yazı.

3)     Teklif Mektubunu imzalayan görevlinin noterden alınma imza sirküleri.

4.5   İhale sonrası ilgili banka ile imzalanacak sözleşme iş-bu şartname hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir, İhaleye teklif veren banka bu şartnamede yer alan hükümlere göre İdarece hazırlanacak sözleşmeyi imzalamayı kabul etmiş sayılır.

 

Madde 5- Cezai ve Mali Hükümler:

 

5.1    Anlaşma yapılan banka, bu Şartnamede belirtilen Şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

5.2  Anlaşma yapılan bankanın veya kurumumuzun tüzel kişiliğinin ortadan kalkması/kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

En az 3 (üç) ay öncesinden haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda ilgili banka herhangi bir hak iddia edemez.

5.3       Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni

Olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü

Sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum, mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka, Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez.

5.4       Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 3 (yüzde üç) ‘ü kadar ceza ödemeyi kabul eder.

5.5    Banka tarafından herhangi bir sebepten dolayı İdarenin belirlediği süre içinde protokolün (sözleşme) imzalanmaması halinde İdare yeni bir ihale yapar ya da ilk ihaledeki diğer istekli bankalardan kendi karar vereceği herhangi biri ile sözleşme imzalar.

5.6   Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır.aynı işlemin 2. defa tekrarında yada düzeltilmemesinde toplam sözleşme bedelinin % 2’si (yüzde iki)  oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. ve sonraki tekrarlarda ise İdare sözleşmeyi tek taraflı feshetmeye ya da aynı oranda ceza kesmeye yetkilidir. Kesilen cezalar cezanın kesildiği dönemde görevli personele eşit olarak dağıtılır.

5.7  Bu Protokole göre, Kurum personelinin hesaplarına alacak kaydedilmesi gereken tutarların, Kurumdan kaynaklanmayan ve mücbir sebep halleri dışında Banka tarafından personelin hesabına aktarılmaması veya geç aktarılması halinde; Banka, noksan aktarılan tutarları, personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarmanın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan kanuni faizi ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktarır.

5.8     Her türlü ihtilaf halinde ……….  Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

5.9    Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlüdür.

 

 

 

 

            ……………………………..                                                     …………………..

   Maaş ve Ek ödeme Tah. Bir. Sorumlusu                                 İdari Hizmetler Başkanı

 

.........................................PROMOSYON İHALE İLANI.................................................


 

………………. MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                  BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

 

 

Sayı  :   2014/                                                                                                                                            

Konu :   Banka Promosyon İhale İlanı.

Banka Promosyonu İhale Numarası

:1

1-Kurumun Adı

: …………….Müdürlüğü

A) Adresi

: …………………

B) Telefon ve Faks Numarası

……………………

 

 

2-İhale Konusu

:Maaş ve diğer ek ödeme ilgili Banka            Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan   ‘’Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü’’

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:………..

5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit                  Akışı(2014Yılı)

 

: …………….. TL*12= 40.836.000,00(+/-)

 

 

 

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: ………….. Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

7-İhale Kararı Tarih ve Saati

: ……./2014    Salı   günü,  saat  14:00

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: ………/2014    Salı   günü,  saat  14:00

 

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu ../…/214  Pazartesi günü, saat 10:00 ’de  yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ………. ilinde şubesi bulunan tüm   bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

Maaş ve Diğer Ödemelerle ilgili Banka Promosyon ihale ilan metni aşağıya çıkarılmıştır.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesi ekteki şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www………….  adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kapalı zarf ve açık artırma usulü ile belirlenecek en yüksek tekliftir.

4-İhaleye katılmak isteyenler, İhaleye katılmaya yetkili olduğuna dair(Ek-2) belgeyi ve Teklif mektubunu(Ek-3) en geç ../…/2014 Salı günü, saat 14:00’a kadar kapalı zarf içerisinde  …………………. Salonunda ihale Komisyonuna vereceklerdir. Komisyon ve diğer banka yetkililerinin  huzurunda açılan zarflardan idarece hazırlanan şartnameye uygun en yüksek teklifi veren ilk 10 (On)  istekli ile;  ihaleye iştirak edecek istekli sayısı 10 (On)’dan az olması halinde ise ihaleye iştirak eden isteklilerden  şartnameye uygun teklif veren tüm isteklilerle açık artırmaya geçilecektir. Banka tekliflerinin eşit olması halinde eşit teklifte bulunan diğer bankalarda açık artırmaya katılacak ve açık artırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.

     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

......................................DAVET MEKTUBU...............................................

……………………. MÜDÜRLÜĞÜ

  BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

 

Sayı:

Konu: Banka Promosyon İhalesi

1-Kurumun Adı

: ……………………..

A) Adresi

: …………………..

B) Telefon ve Faks Numarası

……………………..

 

 

2-İhale Konusu

:Maaş ve diğer ek ödeme ilgili Banka            Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan   ‘’Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü’’

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:…………………..

5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit                  Akışı(2014Yılı)

 

: …………… TL*12= 40.836.000,00(+/-)

 

 

 

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: …………… Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

7-İhale Kararı Tarih ve Saati

: ../../2014    Salı   günü,  saat  14:00

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:…/…/2014    Salı   günü,  saat  14:00

 

Sayın:

Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler  www.…………………..  adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ’Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile belirlenecektir.

4-Örneğine uygun olarak doldurulacak Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu İhale

günü Teklif Mektubu ile birlikte teslim edilecektir.

5-Teklifler, en geç …/…./2014 Perşembe  günü, saat 14:00’e kadar ………………….toplantı Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecekşartname hükümlerine göre ’Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü’’ ile belirlenecektir.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

  ………………….

…………… Müdürü

    

 

Ekler:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği

 

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği

 

.................................TEKLİF MEKTUBU............................................…………… MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

……………………………………………………………………………………………..BANKASI

Sayı : ……………..

Konu :Teklif Mektubu

1-Kurumun Adı

:…………………..

A) Adresi

:………………

B) Telefon ve Faks Numarası

……………….

 

 

2-İhale Konusu

:Maaş ve diğer ek ödeme ilgili Banka            Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan   ‘’Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü’’

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:…………

5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit                  Akışı(2014Yılı)

 

: ……… TL*12= ………..(+/-)

 

 

 

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: …………….Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

7-İhale Kararı Tarih ve Saati

: ../../2014    Salı   günü,  saat  14:00

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: ../../2014    Salı   günü,  saat  14:00

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu ../../2014 Salı günü saat:14:00 de ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş ,okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

Banka Promosyonu olarak ……………………………………………….TL ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Saygılarımla,

                                                                                                                         

                                                                                                                             Adı Soyadı

………… Bankası Yetkilisi

 

..................................................BANKAYETKİLİSİ...............................................

…………………………… MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

……………………………………………………………………………………………..BANKASI

Sayı :

Konu :Banka Yetkilisi

1-Kurumun Adı

: ……………. Müdürlüğü

A) Adresi

: ………………………………….

B) Telefon ve Faks Numarası

………………………………..

 

 

2-İhale Konusu

:Maaş ve diğer ek ödeme ilgili Banka            Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan   ‘’Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü’’

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:……………..

5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit                  Akışı(2014Yılı)

 

: ……….…. TL*12= ………………(+/-)

 

 

 

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: …………… Müdürlüğü Toplantı Salonu

 

7-İhale Kararı Tarih ve Saati

: ../../2014    Salı   günü,  saat  14:00

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: ../../2014    Salı   günü,  saat  14:00

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1- Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik

şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak Banka Promosyon İhalesi yeterlik için

değerlendirmek üzere başvurmaktayız.

2- Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için bankamızla irtibat kurabilir.

3- Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler.İmza sahipleri olarak

başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam,gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

Sıra no

Adı Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.Yetkili

 

 

 

2.Yetkili

 

 

 

3.Yetkili

 

 

 

 

                                                                                                                              Adı Soyadı

………… Bankası Yetkilisi


....................................... SENDİKA ÜYE  GÖREVLENDİRME YAZISI.....................................

 

SAYI  :  ……………                                                                                                 

ŞUBE  : …………..   

      KONU : Banka Promosyonu İhalesi.

 Üye Görevlendirmesi Hk

              

 

 

…………………………….. SENDİKASI

                                                       ŞUBE BAŞKANLIĞINA

                                                              

 

                                                               

      

                 …………. Müdürlüğümüzdeki  personellerin Banka Promosyon ihalesi tarafımızca yapılacak olup; komisyonda görev olacak yetkili sendika üyesi için tarafınızdan görevlendirilecek olan ismi ivedilikle tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz hususunda; 

                Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 ………………..

…………… Müdürü
 

 


 

 

 

 

İNDİRME LİNKLERİ


 


 

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica