!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Damga Vergisi Oran
 

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

 2016 Yılı İçin Bazı Damga Vergisi Oranları(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, 

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan 

paralar):( Binde 7,59) 2015 yılıda aynı ( Binde 7,59

Damga Vergisi  Sayfasını  indirmek için Tıklayınızz...
24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

DAMGA VERGİSİ: 01.07.1964 tarih ve 484 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kesilmektedir. Yukarıda yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir.(Binde 7,59)=(7,59/1000)=(*0,00759)

Damga Vergisi=[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Lojman Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı+ Özel hizmet tazminatı (Zam ve Tazminatlar) + Sendika Ödeneği ]*0, 00759

NETTEN BRÜT HESAPLAMA

Vergi dilimi  %15  Damga Vergisi:%0,0759  olan için= Net tutar / 0,8424
Vergi dilimi  %20  Damga Vergisi:%0,0759  olan içinNet tutar / 0,7924
Vergi dilimi  %27  Damga Vergisi:%0,0759  olan içinNet tutar / 0,7224

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2014)

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) 
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler

(41,20 TL)

2. Sulhnameler

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(231,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(41,20 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
aa) Makbuz senedi (Resepise)

(14,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(8,50 TL)

ac) İyda senedi

(1,60 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(8,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(14,40 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar

(31,80 TL)

bb) Gelir tabloları

(15,40 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(15,50 TL)

c) Barnameler

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,40 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(41,20 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(55,00 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(27,20 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(27,20 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(27,20 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(20,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(32,60 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

Buna göre 2013 damga vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:


(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
  1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                    (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                     (Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş  
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler      
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                        (39,65 TL)
2. Sulhnameler                                                                             (39,65 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin 
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                      
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         
(222,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                (39,65 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve          
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                         
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (13,95 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (8,25 TL)
    ac) İyda senedi (1,55 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,65 TL)
b) Konşimentolar (8,25 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (13,95 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 
    ba) Bilançolar  (30,60 TL)
    bb) Gelir tabloları (14,85 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (14,85 TL)
c) Barnameler (1,55 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (6,20 TL)
e) Ordinolar (0,65 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (6,20 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) 
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve 
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu             
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                      
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, 
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve 
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan 
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak 
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari 
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye 
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu 
mahiyetteki senetler                                                                     
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar                                             
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin 
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                 
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             
(0,65 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (39,65 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (53,00 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (26,25 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (26,25 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (26,25 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (19,55 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                        (19,55 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik 
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta          
prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için
(31,15 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere        
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                    
(0,65 TL)

 


2012 Yılı İçin Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları:

01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır.

2012

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
  1. 1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             
(Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre     kira bedeli üzerinden)                                                                   (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir    kağıda taalluk edenler dahil)                                                     (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler      (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                        (34,50 TL)
2. Sulhnameler                                                                             (34,50 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin    aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                        (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          (193,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                (34,50 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                          (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (12,15 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (7,20 TL)
    ac) İyda senedi (1,35 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (7,20 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (12,15 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilenbilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar  (26,65 TL)
    bb) Gelir tabloları (12,95 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (12,95 TL)
c) Barnameler (1,35 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (5,40 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (5,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                       (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu  mahiyetteki senetler                                                                      (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                              (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                              (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (34,50 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (46,10 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (22,85 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (22,85 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (22,85 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (46,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (17,00 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                        (17,00 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                         (27,10 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                     (0,60 TL)

 

01.01.2011 tarihinden itibaren azami tutar 1.251.383,40 TL dir.

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(30,00 TL)

2. Sulhnameler

(30,00 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(168,20- TL)

 

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(30,00 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(10,60- TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(6,30 TL)

ac) İyda senedi

(1,20 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,55 TL)

b) Konşimentolar

(6,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(10,60- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(23,20 TL)

bb) Gelir tabloları

(11,30 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(11,30 TL)

c) Barnameler

(1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,70- TL)

e) Ordinolar

(0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,70- TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,55 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(30,00 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(40,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(19,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(19,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(19,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(40,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(14,80 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(14,80 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(23,60 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,55 TL)2010 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

01.01.2010 tarihinden itibaren azami tutar 1.161.915,90 TL dir. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) 

 

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(27,90 TL)

2. Sulhnameler

(27,90 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(156,20- TL)

 

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(27,90 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9,90- TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,90 TL)

ac) İyda senedi

(1,20 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,55 TL)

b) Konşimentolar

(5,90 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9,90- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(21,55 TL)

bb) Gelir tabloları

(10,55 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(10,55 TL)

c) Barnameler

(1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,40- TL)

e) Ordinolar

(0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,40- TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,55 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(27,90 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(37,25 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(18,55 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(18,55 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(18,55 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(37,25 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(13,75 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(13,75 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(22,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,55 TL)

2009 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

      
1/1/2009 tarihinden itibaren azami tutar 1.136.904,10 (51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
   

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,5)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(25,40 TL)

2. Sulhnameler

(25,40 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(142,- TL)

 

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(25,40 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,5)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9.- TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,40 TL)

ac) İyda senedi

(1,10 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,50 TL)

b) Konşimentolar

(5,40 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9.- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(19,60 TL)

bb) Gelir tabloları

(9,60 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(9,60 TL)

c) Barnameler

(1,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4.- TL)

e) Ordinolar

(0,50 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4.- TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,50 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(25,40 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(33,90 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(16,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(16,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(16,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(33,90 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(12,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(12,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,50 TL)

 


2008 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
 
I. Akitlerle İlgili Kağıtlar
 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
(Binde 1,5)
6. (Ek: 5615/15 md.) (Yürürlük: 4.4.2007)
 
İkinci el araç satış sözleşmeleri
(Binde 1,5)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
 
1. Tahkimnameler
(22,70 YTL)
2. Sulhnameler
(22,70 YTL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan
 
Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(126,80 YTL)
 
 
II. Kararlar ve mazbatalar
 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 
a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(22,70 YTL)
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)
(Binde 4,5)
 
 
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 
1. Ticari ve mütedavil senetler:
 
a) Emtia senetleri:
 
aa) Makbuz senedi (Resepise) 
(8,10 YTL)
ab) Rehin senedi (Varant)
(4,90 YTL)
ac) İyda senedi
(1,00 YTL)
ad) Taşıma senedi
(0,50 YTL)
b) Konşimentolar
(4,90 YTL)
c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 7,5)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(8,10 YTL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 
ba) Bilançolar
(17,50 YTL)
bb) Gelir tabloları
(8,60 YTL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(8,60 YTL)
c) Barnameler
(1,00 YTL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
(3,60 YTL)
e) Ordinolar
(0,50 YTL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(3,60 YTL)
 
 
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
 
1. Makbuzlar:
 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 7,5)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
(Binde 6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,50 YTL)
b) Vergi beyannameleri:
 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(22,70 YTL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 
(30,30 YTL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 
(15,10 YTL)
bd) Muhtasar beyannameler 
(15,10 YTL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
(15,10 YTL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(30,30 YTL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(11,20 YTL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(11,20 YTL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,50 YTL) 
 
 
2007 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
 
Ücretlerde
Binde 6
Resmi dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri
Binde 7.5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)
Binde 7.5
Kira Sözleşmeleri
Binde 1.5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)
Binde 7.5
Tahkimname ve Sulhnameler
Binde 7.5
Fesihnameler
Binde 1.5
İhale Kararları
Binde 4.5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
21,20 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
28,30 YTL
Muhtasar Beyanname
14,10 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
14,10 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç)
14,10 YTL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
10,50 YTL
SSK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
10,50 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
28,30 YTL
Bilançolar
16,40 YTL
Gelir Tabloları
8,10 YTL
İşletme Hesabı Özetleri/Serbest Meslek Hülasası
8,10 YTL
 
2006 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
 
Ücretlerde
Binde 6
Resmi dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri
Binde 7.5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)
Binde 7.5
Kira Sözleşmeleri
Binde 1.5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)
Binde 7.5
Tahkimname ve Sulhnameler
Binde 7.5
Fesihnameler
Binde 1.5
İhale Kararları
Binde 4.5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
19,70 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
26,30 YTL
Muhtasar Beyanname
13,10 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
13,10 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç)
13,10 YTL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
9,80 YTL
SSK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
9,80 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
26,30 YTL
Bilançolar
15,30 YTL
Gelir Tabloları
7,60 YTL
İşletme Hesabı Özetleri/Serbest Meslek Hülasası
7,60 YTL
 
 
 
2005 Yılı için bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar     
Ücretlerde
Binde 6
Resmi dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri
Binde 7.5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)
Binde 7.5
Kira Sözleşmeleri
Binde 1.5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)
Binde 7.5
Tahkimname ve Sulhnameler
Binde 7.5
Fesihnameler
Binde 1.5
İhale Kararları
Binde 4.5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
18,00 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
24,00 YTL
Muhtasar Beyanname
12,00 YTL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
12,00 YTL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç)
12,00 YTL
Belediye Vve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
9,00 YTL
SSK'ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
9,00 YTL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
24,00 YTL
Bilançolar
14,00 YTL
Gelir Tabloları
7,00 YTL
İşletme Hesabı Özetleri/Serbest Meslek Hülasası
7,00 YTL

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinden alınan damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren 5035 s. Kanunla yürürlükten kaldırıldı. 

 


ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

 

        Niteliği

GELİR

DAMGA

5510

5434

          Dayanağı

 

VERGİSİ

VERGİSİ

Emekli keseneği

Emekli keseneği

 
 

Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

 

Ek Gösterge

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

 

Kıdem Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

 

Taban Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

 

Yan Ödeme

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Özel Hizmet Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Eğitim, Öğret.Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Din Hizmetleri Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Emniyet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Mülki İ. Amirliği Taz.

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Denetim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Adalet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Makam Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

657 s.K.Ek Madde:26

 

Görev Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

631 s.KHK ve 2002/3546BKK

 

Kıdem Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

GVK Md:25-7,

 

Yüksek Hakim.Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

 270 s. KHK Md:1

 

Yabancı Dil Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

375.s.KHK Md:2

 

Lojman Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

375 s KHK Md:1-B.2

 

Üniversite Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Md:12

 

Geliştirme Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Md:14

 

Eğitim Öğretim Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Ek Md:1

 

Öğret. Yıl Haz. Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s.K.Ek madde 32

 

Operasyon T. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1996)

 

Ek Tazminat

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)

 

Nöbet Ücreti

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

657s. K.Ek Madde:33

 

Aile ve Çocuk Yard.Öd.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:203

 

Doğum Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:207

 

Ölüm Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:208

 

Huzur Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Fazla Çalışma Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Konferans Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Ek Ders Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Tayın Bedeli

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:27

 

Fon ve Ek Ödemeler

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya

 

Bilirkişi Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Vekalet Ücr.(avukat)

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Harcırah

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:24

 

Döner Ser. Katkı Payı

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

 

 

 http://www.muhasebedersleri.com


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Zeynep( zeynep.ial.1888hotmail.com ), 17.02.2014, 12:40 (UTC):
Ellerinize sağlık çok yararlı bir site olmuş.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica