!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Devlet memurunun bilmesi gereken kural
 

DEVLET MEMURLARININ BİLMESİ GEREKEN BAZI SÜRE KURALLARIDevlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük konularını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı hususları sürelere bağlamıştır.

657 sayılı Kanunda sürelere bağlanan hususlar, söz konusu sürelere uyulmadığı durumlarda memurun çeşitli yaptırımlarla karşılaşması sonucunu da doğurabilmektedir. Devlet Memurları Kanununda süre ile ifade edilen ve bu sürelere uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşılabilecek hususlardan memurunyeri.com olarak tespit ettiklerimizden bazıları şunlar.

Atamalarda göreve başlama

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle, aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü; başka yerdeki görevlere atananlar ise  atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan kabul edilebilir mazereti olmaksızın süresi içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan süresi içinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir ve kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Askerlik

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Bilgi artırmak için gidilen yabancı memleketten dönüş

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenler, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Süresi içerisinde görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izin süresinin bitmesi

Herhangi bir sebeple aylıksız izne ayrılan memura verilen izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Bu süre içerisinde göreve dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Çekilmiş (istifa etmiş) sayılma

İzinsiz  veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memuriyetten çekilme isteğinde bulunulmuş sayılırlar.

Eş ve çocukların faaliyetlerini bildirme

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları; Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunan, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alan, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olan memurlar, eş ve çocuklarının bu durumunu                15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Eş ve  çocuklarının bu durumu süresinde bildirmeyen memurlara kınama cezası verilir. 

Disiplin cezası

Memurun özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemesi aylıktan kesme cezası verilmesini; kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini; bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemesi ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektirir.

Uyarma veya kınama cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve halin 5 yıl içerisinde yeniden işlenmesi durumunda ya da aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir memur hakkında bir derece ağır ceza uygulanır.

Ayıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve halin 10 yıl içerisinde yeniden işlenmesi durumunda ya da aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir memur hakkında bir derece ağır ceza uygulanır.

Zam ve tazminatta kesinti

Sağlık kurulu raporuna dayanan veya uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıktan kaynaklanan ya da resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresinden sayılan haller hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

Sıra No İndir Memuriyete Girişte Aranan Genel ve Özel Şartlar
1

ÖZET: Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılan, 15/02/1996-10/04/1996 tarihleri arasında işlemiş olduğu “firar” suçundan dolayı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a maddesi uyarınca … 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinin E.1996/… sayılı kararıyla 10 ay hapis cezası alan, 07/05/1996-22/10/1996 tarihleri arasında işlemiş olduğu “izin tecavüzü” suçundan dolayı aynı Mahkemenin E. 1996/… sayılı kararıyla 10 ay hapis cezası alan, söz konusu bu iki cezanın 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 71 inci maddesi uyarınca içtima ettirilerek toplamda 20 ay hapis cezası ile tecziye edilen, akabinde kurumunca 20/12/1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca memuriyetinize son verilen personelin, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde 2008 yılında yapılan değişiklik sonrasında yeniden Devlet memurluğuna atanıp atanamayacağı hk.(14/10/2011-5790)

2

ÖZET: Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezası alanların, aldıkları bu cezaların Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesi uyarınca ertelenmesi ve bu kararın da kesinleşmesi durumunda memuriyetlerine son verilip verilemeyeceği ile 51 inci maddeden farklı olarak suça özgü özel bir erteleme kararı verilmesi (örneğin TCK md. 191) halinde memuriyetle ilişiklerinin kesilip kesilemeyeceği hk. (20/07/2011-13274)

3

ÖZET: “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen memurun  memuriyetine son verilip verilmeyeceği hususunda (14.06.2013- 7382)

4 0

ÖZET: … Bakanlığı … İl Müdürlüğünde inşaat teknikeri olarak görev yapmakta iken mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 339/1 maddesi gereğince “sahte evrak tanzimi” suçundan yargılanıp kesinleşmiş hüküm ile 3 yıl 6 ay ağır hapse mahkum edilen ve bu mahkumiyet üzerine 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca 2005 yılında görevine son verilen …’in eski görevine atanma talebinde bulunduğunu belirten ve adı geçenin eski görevine atanıp atanamayacağı hk (22.07.2012-14761)

5

ÖZET: Bakanlığınız personeli …….. ……..’in 18/09/1965 doğumlu olduğunu, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesine göre muvazzaflık askerlik süresini doldurduğu halde askerlik görevini yapmadığını belirten ve ilgilinin bu görevi ifa etmemiş olmasının Devlet memuriyeti yapmasına engel teşkil edip etmeyeceğine ilişkin (20.06.2006/12550)

6

ÖZET: Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay 10 gün hapis cezası alan, ancak bu cezası paraya çevrilen ve ayrıca Erzincan 2. Sulh Mahkemesince “memnu hakların iadesi” kararı verilen memurun memuriyet görevine devam etmesinde sakınca bulunup bulunmadığı hususunda.(18/07/2013-10648)

7

ÖZET: Memur olarak görev yapan personelin ihaleye fesat karıştırma suçundan 10 ay hapis cezası ve cezanın infazından sonra işlemek üzere 5 ay süre ile memuriyetten yasaklanmasına, görevi kötüye kullanma suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezanın infazından sonra işlemek üzere 4 ay süre ile memuriyetten yasaklanmasına karar verildiği, ancak her iki karar için de “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiğinden bahisle, ilgili hakkında verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hususlarında.(08/07/2013-9571)

8

ÖZET: “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” fiilinden 5 ay hapis ve 500 tl adli para cezası ile cezalandırılan, “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak” fiilini işlemesi sebebiyle hakkında “tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması” kararı verilen memurun memuriyet görevine devam edip etmeyeceği hususunda. (02/08/2013-11113)

9

ÖZET: KPSS 2010/1 yerleştirmeleri sonucuna ataması yapılan …’ın, güvenlik ve arşiv araştırması sonucunda çeşitli suçlardan cezalar aldığının anlaşıldığı ve bu cezalar nedeniyle ilgili hakkında memnu hakların iadesine karar verilmesi sebebiyle atamasının yapılması gerektiği  hk. (19/08/2010-17391)

10

ÖZET: Azerbaycan vatandaşı olan ilgilinin 657 sayılı Kanunda yer alan Türk Vatandaşı olmak şartı dışındaki diğer şartları taşıması, öngörülen sınavları kazanması ve 2527 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslarda çalışma izni verilmesi halinde Devlet memurluğuna atanmasının mümkün olduğu  hk. ( 26/04/2011-7079)

11

ÖZET: Ahıska Türklerinden 3835 sayılı kanun uyarınca çifte vatandaşlık hakkı alanların, durumlarına uygun yapılacak bir KPSS’ye katılmalarını müteakip kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana çıkılacak kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanlara başvurarak atanabilecekleri hk.(06/9/2010-16370)

12

ÖZET: 5327 sayılı Kanunun 51/8 maddesi gereğince cezanızın infaz edilmiş sayılsa bile mahkûmiyet kararının ortadan kalkmadığı ve bu mahkûmiyetten dolayı 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen “…rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik… suçlardan mahkûm olmamak” şartını kaybettirdiği, dolayısıyla ilgilinin Devlet memurluğuna tekrar atanmasının mümkün bulunmadığı hk. (28/12/2010-25196)      

13

ÖZET: Adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara atamanızın yapılmasının önünde bir engel bulunmadığı hk. (28/02/2011-3347)

14

ÖZET: Memur iken, 657 sayılı Kanunun değişik 48 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, yargı organı kararının kesinleştiği tarihte memuriyetlerinin sona erdiğinin kabulü suretiyle işlem yapılmasının uygun mütalaa edildiği Hk. (06.05.1988-3.Bülten.21. sayfa)

15

ÖZET: Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin(Mavi kart sahiplerinin) kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlere atanamayacağı hk. (30/10/2012-16905)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica