Ek karşılık prim tahakkuk cetvelinin, Kuruma gönderilmesi gereken primler gibi zorunlu olduğundan her sene başında SGK Başkanlığı tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili kurumlar tarafından, ilgili maddeler doğrultusunda doğru bir şekilde doldurulup, SGK Başkanlığına gönderilmesi ve süresi içerisinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Döner sermaye Bütçesi  yapılırken hesaplanarak ilgili kodlara girilir

Bütçe 970.02.01.06.01  sosyal güvenlik prim ödeme koddaki  tutar mosip sistemine  direkt yazılır sistem otomatik %20 hesaplar 6 taksite böler

Bütcede 970.02.02.06.01 ek karşılık  karşısında ayrca aynı tutar mevcuttur

Bütçe yapılırken hesaplanır

Ocak  ayında bütçe yapıldıktan sonra sgk mosip sistemine bildirim yapılır  otomatik (yoksa cezaya girer)

6 taksite böler (hepsi bir seferdede ödenebilir)
Kurumda bütçeyi yapan bölüm(satınalma veya muhasebe) tarafından  bildirimi ve ödemeleri yapılır 

öncelikle saymanlık bütçe tertipinden gönderilecek miktar bulunur sgk mosip sistemine online bildirim yapılır 
daha sonra ödeme tahakkuk yapılarak saymanlığa gönderilir
saymanlık ödemesini yapar

 

Saymanlıktan Sgk Ek Karşılık Prim Tahakkuk ödeme emri indirmek için tıklayınız....


 
* Bütçe alanına GSS primleri düşürüldükten sonra kalan tutarı girmelisiniz.
* 5510 Sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki çalışanlar için bütçede ayrılan
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ödeneğinin %20 si Ek Karşılık prim tutarı olarak defaten veya 6 eşit taksitle ödenir.


sAYMANLIK SİSTEMİNE GİRİŞ

(SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI VE GENEL BÜTÇE HARİÇ)

 

                                              

Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adı altında yeni bir yapılandırma oluşturulmuştur. Kanun değişikliği nedeniyle kurumlardan tahsil edilen kurum alacaklarımızın (emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı, yönetim giderlerine katılma payı, %5 ek karşılık) tahakkuk ve tahsilatında bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Yönetim giderlerine katılım payı ile ilgili 5434 SK. 28. maddesi 5502 SK. 43.maddesi ile kaldırılmış olup, en son 2006 yılına ait yönetim giderleri karşılığı ödenmek üzere kurumlara  gönderilmiştir. Bundan böyle yönetim giderleri adı altında (ödenmeyen geriye dönük borçlarınız hariç) bir tahsilat yapılmayacaktır.

           Daha önce 5434 SK. 14.maddesine göre tahsil edilen % 5 ek karşılık tahakkuk  miktarları  yerine  5510 SK.81 maddesinin h fıkrası ile ek karşılık tahakkuk primi getirilmiş olup %20 ek karşılık tahakkuk primi adını almıştır. 5510 sayılı Kanunun 81 Maddesinin (Ek:17/04/2008-5754/48 Madde) h fıkrası “4.üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi ödeneklerinin % 20 si oranında ek karşılık primi alınır.           Ayrılan ek karşılık priminin tamamı Kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Geçici 4.maddenin 8.paragrafı ise kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca Genel Sağlık Sigortası Primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81.Maddesinin ( h ) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.” denilmektedir. Bu nedenle Ek Karşılık Prim Cetveli sgk.gov.tr- EMEKLİ-FORM VE DİLEKÇELER-ek karşılık prim tahakkuk cetveli internet adresine konulmuş olup, Kuruma gönderilmesi gereken primler gibi zorunlu olduğundan her sene başında SGK Başkanlığı tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili kurumlar tarafından, ilgili maddeler doğrultusunda doğru bir şekilde anılan adresten indirilerek doldurulup, SGK Başkanlığına gönderilmesi ve süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

            Emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-görev-temsil tazminatları ise 5510 SK. Geçici 4.maddesi gereğince 5434 SK. göre ödenmeye devam edilecektir

.

5510 Sayılı Kanunun konu ile ilgili maddeleri:    

 

1-4.Maddenin (c) bendi

2-81.Maddenin (h) fıkrası
 

3-88.Madde

4-89.Madde.

5-100.Madde.

6-102.Madde.

7-Geçici 4 Madde.

 

            Süresinde gönderilmeyen %20 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli ile süresinde ödenmeyen diğer alacaklarımız için 5510 S.K. yukarıda sayılan maddeleri gereğince, sorumlular için idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

            SGK. adına kurumlar tarafından yapılan ödemelerde daha önce kullanılan 20000000 nolu Emsan maaş iade ve kesenek hesabı kapatılmış olup, bundan böyle yerel T.C. Ziraat Bankası şubelerine Off-line ödeme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (Emsan  kurum fatura tahsilatları) adına, ikramiye, ölüm yardımı, makam- temsil - görev tazminatı ve ek karşılık açıklaması ile ayrı ayrı miktarlar halinde, gerekli açıklamalar yapılarak kurum numarası ile birlikte yatırılması gerekmektedir. Bundan böyle tüm ödemeleriniz (kesenek hariç) bu hesaba  yapılacaktır.

             Açıklama yapılmadan  ikramiye,ölüm yardımı,makam gibi paralar birlikte yatırıldığı zaman yatırılan paraların mahiyeti tespit edilemediği için emanet hesabına alındığından borçlarınız zamanında kapatılamamaktadır. Yersiz yazışmalara gerek kalmaması için tüm ödemeleriniz hakkında bilgi verilmesi, yazılarınızda yazılarımızın sayısının tam olarak ilgi tutulması ve kurum numaranızın belirtilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz                                                                       

Gerekli iletişim numaraları:

-Belediyeler – Özel İdareler ve Yerel Birlikler için:

            0.312.414 46 34         -          0.312.414 46 35

-Yüksek Öğretim Kurumları ve Özel Bütçeli Kurumlar İçin:

                                   0.312.414 46 33

-Kit’ler ve diğer Kurumlar için:

   0.312. 414 46 31     -          0.312.414 46 37

 

 SAĞLIK KURUMLARI  DÖNER SERMAYE  SAYMANLIKLARINA

 

 

Bilindiği üzere 5502 sayılı Sosyal Güvelik Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adı altında yeni bir yapılandırma oluşturulmuştur. Kanun değişikliği nedeniyle kurumlardan tahsil edilen kurum alacaklarımızın (emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı, yönetim giderlerine katılma payı, %5 ek karşılık) tahakkuk ve tahsilatında bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Yönetim giderlerine katılım payı ile ilgili 5434 SK. 28. maddesi 5502 SK. 43.maddesi ile kaldırılmış olup, en son 2006 yılına ait yönetim giderleri karşılığı ödenmek üzere kurumlara  gönderilmiştir. Bundan böyle yönetim giderleri adı altında (ödenmeyen geriye dönük borçlarınız hariç) bir tahsilat yapılmayacaktır.

           Daha önce 5434 SK. 14.maddesine göre tahsil edilen % 5 ek karşılık tahakkuk  miktarları  yerine  5510 SK.81 maddesinin h fıkrası ile ek karşılık tahakkuk primi getirilmiş olup %20 ek karşılık tahakkuk primi adını almıştır. 5510 sayılı Kanunun 81 Maddesinin (Ek:17/04/2008-5754/48 Madde) h fıkrası “4.üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi ödeneklerinin % 20 si oranında ek karşılık primi alınır.           Ayrılan ek karşılık priminin tamamı Kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Geçici 4.maddenin 8.paragrafı ise kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca Genel Sağlık Sigortası Primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81.Maddesinin ( h ) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.” denilmektedir. Bu nedenle Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli. sgk.gov.tr-EMEKLİ-FORM VE DİLEKÇELER-ek karşılık prim tahakkuk cetveli internet adresine konulmuş olup, Kuruma gönderilmesi gereken primler gibi zorunlu olduğundan her sene başında SGK Başkanlığı tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili kurumlar tarafından, ilgili maddeler doğrultusunda doğru bir şekilde anılan adresten indirilerek doldurulup, SGK Başkanlığına gönderilmesi ve süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

                       

 

5510 Sayılı Kanunun konu ile ilgili maddeleri:   

 

1-4.Maddenin (c) bendi

2-81.Maddenin (h) fıkrası

3-88.Madde.

4-89.Madde

5-100.Madde.

6-102.Madde.

7-Geçici 4 Madde.

Süresinde gönderilmeyen % 20 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli ile süresinde ödenmeyen alacaklarımız için 5510 S.K. yukarıda sayılan maddeleri gereğince sorumlular için idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

          Bu nedenlerle yazımızın Saymanlığınıza bağlı bulunan birimlere duyurulması,daha sonra ilgililerce doldurulacak %20 ek karşılık prim tahakkuk cetvellerinin hangi döner sermaye işletme müdürlüklerine ait olduğunu gösterir bir liste ile birlikte toplu olarak  en kısa sürede Kurumumuza gönderilmesi,tahakkuk eden miktarlarında süresi içerisinde defaten veya taksitle ödenmesini teminen yine ödemenin hangi işletmeler adına yapıldığını gösterir liste ile birlikte banka makbuz suretlerinin toplu olarak Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.Tüm yazışmalar işletmeler ile değil Saymanlığınız ile yapılacaktır.

 

            SGK Başkanlığı adına kurumlar tarafından yapılan ödemelerde daha önce kullanılan 20000000 nolu Emsan maaş iade ve kesenek hesabı kapatılmış olup, bundan böyle yerel T.C. Ziraat Bankası şubelerine Off-line ödeme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (Emsan  kurum fatura tahsilatları) adına %20 ek karşılık miktarının hangi yıla ait olduğu ve döner sermaye işletmesinin adı belirtilerek kurum numarası ile birlikte yatırılması gerekmektedir. Bundan böyle ödemeleriniz (kesenek hariç) bu hesaba  yapılacaktır. Açıklama yapılmadan yatırılan paraların mahiyeti tespit edilemediği için emanet hesabına alındığından borçlarınız zamanında kapatılamamaktadır. Yersiz yazışmalara gerek kalmaması için tüm ödemeleriniz hakkında bilgi verilmesi, yazılarınızda yazılarımızın sayısının tam olarak ilgi tutulması ve kurum numaranızın belirtilmesi gerekmektedir.

           

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

 

İli:

İlçesi:

Ait Olduğu Yıl:

Kurum Kodu:

EK KARŞILIK PRİM TAHAKKUK CETVELİ

 

Kurum Adı:

       5510 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin ( c ) bendi kapsamındaki çalışanlar için bütçede ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödeneği.

       Ayrılan bu ödeneğin, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken % 20 Ek Karşılık Prim tutarı.

                 …………………….TL.

                       …………………….TL.  

       Bütçenin Yetkili Makamlarca Onay Tarihi

 

                             …../…./20….

       Açıklama:

 

 

                                                                                             

                                                                                            Yetkili İmza ve Mühür

                                                                                                   …../…./20….        

:

       5510 sayılı Kanunun 81 Maddesinin (Ek:17/04/2008-5754/48 Madde) h fıkrası “4.üncü maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi ödeneklerinin % 20 si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı Kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Geçici 4.maddenin 8.fıkrası ise kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca Genel Sağlık Sigortası Primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81.Maddesinin ( h ) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.” denilmektedir.

      5510 sayılı yasanın Konu ile ilgili  maddeleri:

1-4.maddenin (c ) bendi.

2-81.maddenin ( h ) fıkrası

3-88.madde

4-89.madde

5-100.madde

6-102.madde

7-Geçici  4.madde

Açıklamalar:

1-Bütçede 4.maddenin (c)  bendi kapsamında çalışanlar için ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet primi ödeneği ilgili sütunda gösterilecek, diğer sütuna ise bu ödeneğin % 20 si yazılacaktır. Genel Sağlık Sigortası Primi hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Ayrılan ödeneğin kullanılıp kullanılmaması önemli olmayıp bu iş için ayrılan ödeneğin tamamı üzerinden ek karşılık priminin ödenmesi ,.4 c kapsamında çalışan olmaması nedeniyle ödenek ayrılmaması durumunda da bilgi verilmesi gerekmektedir.         

2-Kuruma süresinde gönderilmeyen ek karşılık primi cetvelleri için bu işle ilgili kişiler hakkında ilgili maddelere göre idari para cezası uygulanacaktır.

3-Süresinde ödenmeyen ek karşılık primleri için 88. maddeye göre işlem yapılarak 89. maddeye göre de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

4-Ek karşılık prim cetvelleri S.G.K.Başkanlığına gönderilmesi gereken zorunlu belgelerden olup her sene başında herhangi bir bildirim yapılması beklenilmeden kurumlar tarafından doğru bir şekilde doldurularak S.G.K.Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bütçenin onay tarihi,ait olduğu yıl,kurum kodu,ili,ilçesi ve kurum adı sütunları mutlaka doldurulacaktır.