!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Emekli Müktesebi nedir
 

EMEKLİ MÜKTESEBİ

1 Kazanılmış Hak Aylık Derece/Kademesi
2 Emekli Müktesebi Derece/Kademesi


Normal olarak bu iki derece/kademe birlikte gider. Yani memurun kazanılmış hak aylık derece/kademesi ne ise Emekli Derece/kademesi de aynı olur. Ücretsiz izne ayrılarak memurun ücretsiz izinde geçirdiği süreleri borçlanması, Meuriyet öncesi sigortalı görevlerde bulunması gibi nedenlerle emekli derece/kademesi ileri geçer. Yani; Kazanılmış hak aylık derecesi 6/3 olan bir memurun emeklilik yönünden değerlendirilen 3 yıl sigortalı hizmeti var ise bunun 2/3'ü emekliliğinde değerlendirileceğinden 2 kademe önden gider ve 5/2 si olur.
657 sayılı kanunda her üç yılda bir derece her yıl için de
bir kademe ilerlemesi olur.
1 yıl 360 gün  
1 Ay 30 gün 

 İNDİRME LİNKLERİ

Hizmet Birlestirmelerinde Kesenek Farklari (1975-2013 )
hesaplama tablosu indir....

Ödemeli Hizmet Birleştirme hesaplama tablosu indir....
Ödemesiz Hizmet Birleştirme 
 

GKBMY Ekleri 
 
Emekli İcmal Bordosu 
hesaplama tablosu indir....

Emekli Kesenekleri İcmal Bordrosu (250 Kişilik)
 


1- Kazanılmış Hak Aylığı: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun intibak işlemlerine ait 36 ncı maddesi, geçici maddeleri, ek geçici maddeleri, 43 üncü maddesi, ayrıca 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelleri, kendi özel kanunları gereğince tespit edilen ek gösterge rakamları.

Kazanılmış Hak Aylığı, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemidir.

 

2- Emekli Keseneğine Esas Aylık: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi.

Emekli Keseneğine Esas aylık, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemi olmayıp, sigortalı hizmetlerden kazanılmış hak aylık hizmetinde değerlenmeyecek olan sürenin intibak işlemine tabi tutulup bulunan derece ve kademedir.

 

Sigortalı hizmetlerin memurluk hizmetleriyle birleştirilerek derece ve kademe işlemine tabi tutulması 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi ile olmaktadır.

“Ek Madde 18 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

 

Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır.

 

Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.

 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır.

 

Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.

 

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara alınmaz.”

 

Sigortalı sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılda da bir derece ilerlemesine tabi tutulmaktadırlar. Buradaki yükselme işleminde tahsil durumu da dikkate alınmaktadır. Bu intibak işleminin, devlet memurluğuna başlayış tarihi itibariyle yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Devlet memurluğuna başlangıç tarihinden geçerli olarak yapılan intibak işlemi sonucu kesenek ve kurum karşılığı tutarının ne olacağı konusunda net bir tutar alabilmeniz için Kurumunuzca Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan müracaatla sonuç alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Siz sadece yüzde 16 tutarındaki kesenek farkını ve gecikme zammını yatıracaksınız. Kurum payını kurum yatıracaktır. Ancak, yüksek ek göstergeli görevden düşük ek göstergeli göreve atanmada aradaki farkların tamamını şahıslar ödemektedir.


İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME 
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BÜLTEN 


İntibak: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılları ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve 
kademesinin tespit edilmesidir. 

Derece: Bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun 
çerçevesinde bulunan müktesebidir. 

Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu hiyerarşi içerisinde, öğrenim durumu, hizmet 
yılları ve kazanılmış hak aylığı ve emekli müktesebinde değerlendirilen hizmetleri esas 
alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde üst derecelere ilerlemesidir. 

Kademe: Memurun bulunduğu derecede kademe durdurma cezası almaması halinde her yıl 
bulunduğu derecedeki durumu. 

Kademe ilerlemesi: Devlet memurunun bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak, 
görevin önemi ve sorumluluğu artmadan derece içerisinde müktesebindeki ilerleyişidir. 

Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan 
ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Başka bir ifadeyle Devlet 
memurluğu statüsünde geçen veya geçmiş sayılan hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç 
yılına bir derece hesabıyla bulunacak derece ve kademesidir. 

İşgal edilen kadro/kadro derecesi: Kişinin atandığı (bulunduğu) kadronun unvan 
derecesidir. 

Ödemeye esas derece ve kademesi: Memurun aldığı maaşa esas olan derece ve kademesidir. 

Emekli derece ve kademesi: Özel sektörde geçen SSK’lı ve BAĞ-KUR’lu hizmetlerinin 
Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup, emekli 
keseneğine esas derece ve kademesidir. 

Emsal kişi: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara 
vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir. 

I - G İ R İ Ş D E R E C E L E R İ: 


Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişiklikten sonra bazı istisnai 
durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak 
belirlenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak 
Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve 
kademeleri ile tahsil itibariyle yükselebileceği en son derece ve kademeler aşağıya 
çıkartılmıştır. Giriş-Yükselebilecek Öğrenim Durumları Derece Kademe Derece Kademe Bununla beraber tahsil durumuna göre giriş derece ve kademeleri ile yükselebileceği en son 
derece ve kademelerde istisna getiren bazı hususlar vardır ki bunlar da aşağıya çıkartılmıştır. 

1- Giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 1’inci 
fıkrasından 7’inci fıkrasına kadar olan bölümü ile aynı maddenin (B) bendinde memuriyete 
giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar belirtilmiştir. Buna göre (A) 
bendinin: 

- 1. fıkrası gereğince; avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara 
bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
- 2. fıkrası gereğince; dört yıllık yüksekokul mezunlarından mimar - yüksek mimar, 
mühendis - yüksek mühendis unvanını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetlerinde 
çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu… Mezunlarının giriş derecelerine bir 
derece ilave edilir. 

- 4. fıkrası gereğince; teknikerlere, istatistikçilere, astronomlara öğrenimlerine göre tespit 
edilen giriş derece ve kademelerine bir derece verilir. 

- 5. fıkrası gereğince; dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş 
tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil), 
biyolog unvanına sahip akademik personelin giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. 

- 6/b fıkrası gereğince; ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim 
sürelerinden fazla her yılına bir kademe verilir. Bunlardan teknik öğretim mezunlarına 
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 
Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür. 

- 7/b fıkrası gereğince; Diyanet İşleri Başkanlığında görevli personelden hafız olanlara ilave 
bir derece verilir. Lisansüstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra 
gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte verilmez. Bundan maksat lisansüstü eğitim 
çalışma süresi ile hafızlık eğitim çalışma sürelerinin aynı zaman dilimi içerisinde 
yapılmasıdır. 

2 -Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilave olarak kademe veya derece verilecek 
durumlar:
 
657 sayılı Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 9 ila 12. fıkraları ile aynı maddenin 
(C) bendinde belirtildiği gibi devlet memurlarının memuriyetleri sırasında kazandıkları bazı 
durumlar, gördükleri öğrenimler veya bazı hizmetler sebebiyle kazanılmış hak aylığı derece 
ve kademelerine kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi şeklinde ilave yapılmasıdır. Buna 
göre (A) bendinin: 

- 9. fıkrası gereğince; yüksek lisans çalışması yapanlara bir kademe, doktora yapanlara ise 
bir derece verilir. Daha önce yüksek lisans dolayısıyla bir kademe alan ve doktora çalışmasını 
tamamlayanlara iki kademe verilir. 

- 10. fıkrası gereğince; doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken 
kazananlara bir derece, memuriyette iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

- 11. fıkrası gereğince; müfettiş yardımcılarının sınav sonucu müfettiş olarak yapılan 
atamaları sırasında bir derece verilir. 

12/c fıkrası gereğince; Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere (2 yılı 
aşmamak üzere) her başarılı öğrenim yılı için bir kademe verilir. 

- 12/d fıkrası gereğince; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi 
bitirenlerin emsallerini geçmemek üzere intibakının yapılması. (Emsal uygulaması) “Öğrenim 
Değişiklikleri Sebebiyle Yapılan İntibak” başlıklı bölümde konu örnekleriyle birlikte 
işlenecektir

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu 
başlıkları ve özetleri: 
 
Kanun Numarası: 657 
Kabul Tarihi: 14.7.1965 
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056 
 
Tesis Edilen Sınıflar: 
Madde 36 
1) Genel İdare Hizmetleri, 
2) Teknik Hizmetler, 
3) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, 
4) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, 
5) Avukatlık Hizmetleri, 
6) Din Hizmetleri, 
7) Emniyet Hizmetleri, 
8) Yardımcı Hizmetler, 
9) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, 
10) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. 
 
ORTAK HÜKÜMLER 36/1’den 7’ye kadar: Giriş derece ve kademelerinde farklılık oluşturan durumlar. 
 
36/9 ila 12. fıkraları ile B ve C bentleri: Kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilave 
olarak kademe veya derece verilecek durumlar. 
 
36/A-6/b: Ortaokul, lise ve dengi okulların normal öğrenim sürelerinden fazla her yılına 1 
kademe verilir. Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür. Teknik okul 
mezunlarından kendi alanlarında görev yapanlara ayrıca 1 kademe verilir. 
 
36/A-9: Yüksek lisansa 1, yüksek lisans üzeri doktoraya 2 kademe. 
 
36/A-12/d: Emsal; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin 
intibakı. 
 
36/D: Görevdeyken bir üst öğrenimi bitirenlerin 68. maddedeki süre şartı aranmaksızın üst 
derecelere atanması-intibakı. 
Yükselebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme: 
 
Madde 37- (243/2 md.) 
 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve yukarısı olanların (Öğrenim durumu itibariyle 
yükselebileceği derecenin 4. kademesinden maaş alanlar - son sicil notu olumlu olmak şartıyla 
- kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.) Bu madde 
ancak bir defa uygulanabilir. 
 
Kademe: 
 
Madde 38- Bu madde ile kademenin tanımı yapılıyor. 
 
Asli Memurluğa Atanma: 
 
Madde 58- 
- Asalet tasdiki. 
 
Kademelerde İlerleme Şartları: 
 
Madde 64- 
A. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
B. O yıl içinde disiplin cezası almamış olmak, 
C. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 
 
64 son fıkra (EK) : Kurum yönetmelikleri gereği mecburi hizmet bölgelerinde iki yıl 
çalışanlara ayrıca bir kademe verilir. 
 
Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii: 
 
Madde 66- 
Onay merci atamaya yetkili amirdir. 
 
Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları: 
 
Madde 67- 
Kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurlar öğrenim durumları itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst 
derecelerine yükseltilir. 
 
Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları: 
 
Madde 68- 
68/A: 
a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, 
d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, 
olması şarttır. 
 
68/B: Torba kadro
Yer Değiştirme Suretiyle Atama: 
 
Madde 72- 
Eşinin bulunduğu yere nakli yapılamadığı için izinli olanların kademe ilerlemesi. 
 
Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi: 
 
Madde 76- 
 
Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma: 
 
Madde 77- 
Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı 
bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro 
bulunduğu takdirde değerlendirilir. 
 
Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları ile 
Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibaklarında 
Değerlendirilmesi: 
 
Madde 83- 
 
Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe 
İntibakları: 
 
Madde 84- 
 
Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik 
Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları: 
 
Madde 85- 
 
Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri: 
 
Madde 159- 
Adaylıkta geçen sürelerin müktesebinde değerlendirilmesi. 
 
Derece değişikliğinde verilecek aylık: 
 
Madde 161- 
Geçici Madde 33- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.9) 67 nci madde uyarınca, diğer 
şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış 
olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma 
süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış 
hak aylıları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih 
itibariyle (Terfi tarihi) her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir. 
2. Terfi, intibak ve hizmet birleştirmesine ilişkin diğer mevzuat: 
 
a. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ek madde 18 (Hizmet birleştirme ile ilgili) 
 
b. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personeli Kanunu. ( Üniversitelerden 657 sayılı Kanuna 
tabi kurumlara geçenlerin derece/terfilerinin tespiti ile ilgili) 
 
c. 1425 sayılı Kanun’un uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 
1993/4 nolu genelgesi. (Hizmet birleştirmeleri ile ilgili) 
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 
 
Kanun Numarası: 5434 
Kabul Tarihi: 08/06/1949 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235 
Ek Madde 18 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde 
 numarası teselsül ettirilmiştir.) 
 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik 
keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe 
aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas 
olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (1) 
 
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği 
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve 
dereceleri yükseltilir. 
 
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil 
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri 
geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik 
keseneği ödemiş olmaları şarttır. 
 
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil 
derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri 
süreler dikkate alınmaz. 
 
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, 
memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde 
değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde 
ayrıca nazara alınmaz. 
 
(1) Bu maddede sözü edilen geçici 11 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Geçici 
Madde 135" olarak değiştirilmiştir. (2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesi, 15/5/1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla değiştirilerek, derece yükselmesi. 
 
Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi: 
 
 Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin 
mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (139 seri nolu Devlet Memurları 
Kanunu. Genel Tebliği) 
 
 64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak 
kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir 
ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar 
kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış 
sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe 
ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657/Madde 
65) 
 
 Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri 
kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66) 
 
 Kadro olmadığı için yükseltildiği dereceden maaş alan, bu dereceden maaş alanlar için 
öngörülen diğer haklardan da yararlanabileceklerdir. 
 
 Öğretim elemanlarının (Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların) 2914 
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na göre kendi kurumlarında tespit edilen 
görev aylıkları ve derece ve kademeleri kazanılmış hak teşkil etmeyip, bu kanun 
kapsamından çıkmaları halinde eski durumları dikkate alınmaz, 657 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olurlar. (2914 sayılı kanunun 3 ve 4. maddeleri) 
 
 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görevli öğretmenin (Kariyer niteliğinde bir 
kadroda çalışan personelin) başka sınıflara yapılan ilk atamasının 1 ila 4. derece 
kadrolara yapılması halinde ilgiliye atamanın yapıldığı tarihte eğitim-öğretim kadrosu 
ile atandığı GİH sınıfındaki kadrodan hangisinin ek göstergesi daha fazla ise o ek 
göstergeden faydalandırılır. Mesela; 15/07/2007 tarihi itibariyle ek göstergesi 1100 
olan 4. derecede öğretmen olarak çalışan bir personel ek göstergesi 800 olan 4. derece 
GİH kadrosunda bir kadroya atanması halinde ek göstergesi yüksek olan EÖH 
sınıfının ek göstergesinden istifade ettirilir. Aynı kişi (Müktesebi 4/3) daha sonda GİH 
sınıfından ek göstergesi 1600 olan 2. dereceli bir kadroya atanması halinde ise EÖH 
sınıfından GİH sınıfına yapılan ilk atamasındaki ek göstergesinden yüksek olan GİH 
sınıfının 2. derecesinin ek göstergesinden (1600) yararlandırılır. Aynı kişi müktesebi 
1. derecenin 1. kademesine geldiğinde ise GİH sınıfının 1. derecesi için öngörülen 
2200 ek göstergeden değil, EÖHS için öngörülen 3000 ek göstergeden istifade ettirilir. 
(657 sayılı Kanunun 43. maddesi (B) bendi ikinci fıkrası, 148 seri nolu Devlet 
Memurları Kanunu Genel Tebliği, Maliye Bakanlığının 3.12.1997/24140 sayılı yazısı) 
 
 Er ve erbaş olarak askerliğini uzun süre yapanlardan 3 aya kadar hava değişimi 
alanların, kısa dönem askere alınanlardan da 45 güne kadar hava değişimi alanların bu 
süreleri askerlik hizmet süresinden sayılır, bu süreleri aşan hava değişimleri ise 
askerlik hizmet süresinden sayılmaz. 
  Diploma değerlendirmelerinde yürürlük tarihi, geriye dönük ödeme yapılmadığı için 
evrakın işlem yapıldığı tarih esas alınarak belirlenir. 
 
 Şu ana kadar çeşitli tarihlerde çıkan af kanunları disiplin kurullarınca verilen kademe 
ilerlemelerinin durdurulması cezaları kaldırmakta, olumsuz sicil dolayısıyla 
durdurulan kademe ilerlemelerini ise etkilememektedir. 
 
 Terfi, intibak, hizmet değerlendirme ve hizmet birleştirme işlemlerine ilişkin yapılan 
işlemler Ç.K.Y.S”ye mutlaka işlenmelidir
 Emsalin altında kalan askerlik hizmetleri değerlendirilemez. (Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün 3.2.2003 tarihli yazısı) 

Görevde iken aylıksız izine ayrılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden 
yapılacak işlemler: 
657 sayılı Kanun uyarınca alınan aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesinde 
değerlendirilmez. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca borçlanılması halinde, 
borçlanılan bu aylıksız izin süreleri yalnızca emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 108. Maddesi: 
 
“Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati 
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi 
veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi 
şartıyla Devlet Memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. 
Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar daha uzatılabilir. 
 
Devlet Memurlarına 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet 
süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir… 
 
Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104’ üncü maddenin (A) bendinde belirtilen 
sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” 
 
Şimdi 108’ inci maddeye göre aylıksız izinli sayılanların göreve dönmeleri halinde müktesep 
yönünden yapılacak işlemleri örneklerle açıklayalım. 
 
 
ÖRNEK 
 
26.03.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta iken 15.05.2007 
tarihinden itibaren 8 ay aylıksız izine ayrılıp, 07.12.2007 tarihinde izin dönüşü görevine 
başlayan bir memurun müktesebi 07.12.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesi (1 ay 
19 gün kıdemli olarak) .olarak tespit edilecektir. 
 
 Buradaki kıdemi, terfi tarihi ile aylıksız izine ayrılma tarihi arasındaki sürelerdir. 
 
 
ÖRNEK 
 
Örnek 12’deki memur, aylıksız izinli olarak geçen 6 ay 22 günü, 5434 sayılı Kanun uyarınca 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne borçlandığında izin dönüşü görevine başladığı 
07.12.2007 tarihi itibariyle borçlanılan süre emekli keseneğine esas müktesebine ilave 
edilecektir.
  1- Emsal uygulaması nedir? 
 Cevap: 
Görevde iken bir üst öğrenimi bitiren memurun, tahsiline ara vermeden normal süresi 
içerisinde üst öğrenimini zamanında bitirerek göreve başlayan memuru müktesep 
(derece/kademe) itibariyle geçememesidir. 
 
2- 6 yıllık sicil not ortalaması 90 değil de 89,1 olan memur, bir kademe alır mı? 
 
Cevap: 
Evet alır. Başka bir ifadeyle 6 yıllık sicil notu toplamı 535 olması halinde bir kademe 
ilerlemesi uygulanır. Bu durum dolayısıyla verilecek kademe ilerlemeleri ilgilinin terfi tarihi 
değil, sicil notu ortalaması dolayısıyla kademe aldığı Ocak ayının 1’i itibariyle uygulanır. 
 
3- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra lisans diploması alanların 
diplomaları değerlendirilir mi? 
 
Cevap: 
Ön lisans diploması ile intibakı yapılan daha sonra lisans tamamlayan veya ikinci bir 
yükseköğrenim olarak 4 yıllık bir fakülte bitiren görevlinin durumu incelenir, lehine bir 
durum varsa gerekli intibak işlemi yapılır. 
 
4- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra başka bir ön lisans diploması 
alanların diplomaları değerlendirilir mi? 
 
Cevap: 
İkinci bir ön lisans üst bir öğrenim olmadığı için değerlendirilmez. 
 
5- Dört yıllık yükseköğrenimi okuyanlardan 3. sınıfa geçenlerin yükseköğrenim 
kurumlarından almış oldukları belgeler değerlendirilir mi? 
 
Cevap: 
142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde “A- Önlisans belgesi veya 
önlisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5’inci Dairesinin anılan 
kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile 
tamamlayanlardan 3’üncü sınıfa geçenlerin 105 Seri No’lu Genel Tebliğinin 1’inci maddesi 
gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması 
olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek 
ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin ‘diploma’ nın getirilmemesi 
halinde intibak işlemi yapılmayacaktır.” denildiğinden önlisans yazılarına intibak işlemi 
yapılmayacaktır. 
 
6- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli 
olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre 
atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet memurluğunda kazanılmış 
hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi? 
657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev 
yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre aday memur olarak atananların 
sözleşmeli olarak geçen süreleri asalet tasdiki yapılırken aynı Kanunun 36. maddesi C 
bendinin 6. fıkrası gereğince devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde 
değerlendirilir. 
 
7- Hazırlık sınıfında geçen süreler öğrenim yılından sayılır mı? 
 
Cevap: 
657 sayılı Kanunun 37. maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrasında sadece ortaokul ve lise 
öğrenimi zikredilip yükseköğrenim zikredilmediği için ortaöğretimde hazırlık sınıfında geçen 
süreler (belgelendirilmesi halinde) öğrenim yılından sayılmakta, yükseköğrenimde geçen 
hazırlık sınıfları ise öğrenim süresinden sayılmamaktadır. 
 
8- Terfi tarihi nasıl belirlenir? 
 
Cevap: 
Terfi tarihi, yapılan işlemin onaydaki yürürlük tarihi bir yıl ileri alınıp varsa kıdemi düşülerek 
bulunur. Kıdemi yoksa onaydaki yürürlük tarihinin bir yıl sonraki tarih terfi tarihi olarak 
belirlenir
9. Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan hangi memurlara ilave kademe 
verilir? 
 
Cevap: 
Kurum atama yönetmelikleri gereğince kalkınmada öncelikli bölgelerde zorunlu hizmete tabi 
personele bu yörelerde çalıştıkları her 2 yıla ilave bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
 
10- Yardımcı Hizmetler Sınıfında müktesebi 1 – 4. dereceler arasında olan 
personel ek göstergeden yararlanabilir mi? 
 
Cevap: 
657 sayılı Kanununda yer alan: “Ek Göstergelerle ilgili ‘I Sayılı Cetvelde’ Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı yer almadığı için ek göstergeden yararlanamaz.” 
 
11- Bazı unvanların üst derecede kadrosu bulunmamaktadır. Bunlar 
hangileridir? 
 
Cevap: 
Bazı unvanlarda belirli derecenin üzerinde kadro bulunmamaktadır. Bunlardan bazılarına 
ilişkin bilgi aşağıya çıkartılmıştır. 
 
7 nci derecenin üstünde kadrosu bulunmayan unvanlar: Müfettiş Yardımcısı 
 
5 inci derecenin üstünde kadrosu bulunmayan unvanlar: Memur, Santral Memuru, Satın 
Alma Memuru, Ambar Memuru, Daktilograf, Mutemet, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, 
Hizmetli, Bekçi, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Aşçı, Dağıtıcı 
 
3 üncü derecenin üstünde kadrosu bulunmayan unvanlar: Şef, Veri Haz. ve Kontrol 
İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Kameraman, 
Müezzin Kayyım. 

 

İLGİLİ MADDELER;

 

Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri

 

Madde 14 – Sandığın gelirleri şunlardır:

a) (Değişik birinci fıkra: 7/5/1986 - 3284/3 md.) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 16 emeklilik kesenekleri;

Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır.

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirilenlerin (Bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler dahil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri;

Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında yazılı % 16 kesilmez.

c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış farkları; (4)

Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye geçmiş olanların sonradan evvelki aylık derecesine yükselmeleri halinde artış farkı kesilmez.

Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla yapılacak artırmalarla 15 inci maddenin (b) fıkrasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine yapılacak zamlar yükselme sayılır.

ç) Subay ve askeri memurlardan mahkeme kararı ile nasp ve rütbeleri düzeltilenlere ödenen aylık farklarından dolayı (a) ve (c) fıkralarına göre alınacak kesenek ve artış farkları;

d) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) (a) fıkrasında yazılı % 16 emeklilik keseneğine karşılık % 20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar;

e) Mülga: 7/2/1969 - 1101/2 md.)

f) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 4'ü oranında verilecek ek karşılıklar;

g) İştirakçilerin aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen inzibati para cezaları;

h) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) 17 nci madde gereğince alınacak paralar;

i) Kurumlarda harç pulları dışında her çeşit pul,bilet ve yardım makbuzları satışlarından alınan satış aidatının yarısı;

j) 15 inci maddenin (e) fıkrası ile 28, 34, 38, 39, 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 uncu maddelere göre ödenecek paralar;

k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek her çeşit karlar;

l) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler.

 

Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderilme Şekli

 

Madde 16 – Emeklilik kesenekleri kurumlarca aylık,ücret veya ödeneklerin bordrolarında gösterilir ve bunların hak sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir.

Aylık,ücret veya ödeneklerin emanet hesaplarına alınması hak sahiplerine ödeme sayılır. Bunların 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı haller dışında kanun veya hüküm ile veyahut idari,inzibati sebeplerle eksik verilmesi emekli keseneğinin eksik hesaplanmasını icabettirmez.

Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınan iştirakçilerden rütbeleri aylıkları, vazife aylık veya ücretlerinden fazla olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri vazife aylık veya ücretlerinden kurumlarınca ve seferberlik ve harb için silah altına alınanlardan vazife aylık veya ücretleri rütbeleri aylıklarından fazla olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri aylıklarını ödiyen kurumlarca kesilerek Sandığa gönderilir.

Madde 17 – (Değişik:7/5/1986 - 3284/4 md.)

Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden;

a) (Değişik: 13/7/1993 - KHK - 486/20 md.) a,b,c,ç,d fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,

b) (f) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamını,bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip eden aybaşlarından itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara ait % 4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların alındığı tarihleri takip eden 2 ay içinde,

c) (Değişik: 13/7/1993-KHK-486/20 md.) g,h,i fıkralarında yazılı olanları tahsilleri gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları,ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde.

Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar.

Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip,kurumlar,14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, l) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cinsini,miktarını,makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderirler.

14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için,kurumlarca iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaraları ile her çeşit emeklilik kesenekleri,kurum karşılıkları,hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her takvim yılı için iki nüsha "Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu" düzenlenir.

Bir ay içindeki fiili ve itibari hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu Kanunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesap edilerek ayrıca kaydolunur.

Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra,birinci nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. Bordoların ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle arşivlenir.

Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık gelirlerinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler.

Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verilir.

İcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün,sayı ve muhteviyatları da gösterilir.

Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen,yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu paralar % 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca tahsil olunur.

Şu kadar ki,kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından,gecikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçilir.

(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.

Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.

Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır.

Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getirmediğini, mahalli en büyük amirin tefrik edeceği bir memurla birlikte müfettişleri eliyle münferiden veya yıllık çalışma programları çerçevesinde teftiş ettirebilir.

Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve'sair belgelerin ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-1'inci bendinde; "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin _ ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce resmi kurumlarda mesleklerini ifa edenlerin bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

 Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Bekir ( bekirozgumushotmail.com ), 19.02.2014, 10:24 (UTC):
Kazanılmış hak aylığı kadro derecesi 5/4 olan, müktesep ilerlemesi dolayısı ile Emekli keseneğine esas aylık kadro derecesi 4/1 olan bir Lise mezunu Polis Memuruna ek gösterge (650) olarak girilir mi ? kanunda bununla ilgili bir madde var mı?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica