!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Fazla Mesai Ucreti Hesaplama bodro
 

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Bakanlık fazla mesai görüşünü indirmek için tıklayınız......

idari izin haftalık çalışma süresi ve fazla mesainin izin olarak  kullanılması veya nöbet parası ile ilgili görüş yazısı indirmek için tıklayınız....


Fazla çalışma veya bilinen adıyla fazla mesai işçi-işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisidir. Özellikle işten ayrılan işçilerin 5 yıla ilişkin fazla çalışma ücretlerini istemelerine ilişkin davalarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle fazla çalışma konusunu ayrıntılı olarak ele almak istedik.

İş Kanunu'nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılmaktadır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş-çıkışları gösteren belgeler, fazla mesai yapıldığına ilişkin işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, belge bulunmaması halinde mahkemeler tanık beyanlarıyla da karar vermektedirler. Yargıtay, işyerinde mesaisini kendisi belirleyen üst düzey yönetici çalışanın fazla çalışma alacağına hak kazanmadığı kabul edilmektedir.

Bazı iş sözleşmelerinde, fazla çalışma ücretinin ödenen ücretin içinde olduğuna ilişkin hükümler yer almaktadır. Yargıtay, bu tür hükümlere itibar etmektedir. İşçinin, yıllık 270 saatin üzerinde bir çalışmayı kanıtlaması gerekmektedir. Ancak, asgari ücret üzerinden düzenlenmiş bir ücret bordrosunda fazla çalışma ücretinin ödenen ücretin içinde olduğuna ilişkin hüküm hayatın gerçekleriyle bağdaşmayacağı açıktır.

*** 
Yıllık üst sınır 270 saat  ( Fazla Mesai Ücreti Hesaplama )
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

İşçilerin fazla çalışmaya muvafakat etmeleri gereklidir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. 
Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, İş Kanunu uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

*** 
Brüt ücretten hesaplanır  ( Fazla Mesai Hesaplama )
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma brüt ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmesi gereklidir. Örneğin, brüt saat ücreti 10 TL olan bir işçinin ay içinde 5 saat fazla çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 15 TL üzerinden 75 TL fazla çalışma ücreti alması gereklidir.

Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesi ile ödenecektir. Örneğin, iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenen işçinin o hafta 45 saat çalışma yapması halinde fazla sürelerle çalışma söz konusu olacaktır. Bu durumda brüt saat ücreti 10 TL olan bu işçinin ay içinde 5 saat fazla sürelerle çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 12.5 TL üzerinden 62.5 TL fazla çalışma sürelerle çalışma ücreti alması gereklidir.

*** 
İşçi serbest zaman kullanabilir 
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği belirtilmiştir. 
İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz. Bu durumda işçi isterse yaptığı günlük çalışma süreleri üzerindeki çalışması için zamlı ücret alabilecek, isterse çalıştığı sürelerin karşılığını serbest zaman olarak kullanabilecektir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2014-31.12.2014)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Konusu

Tutarı

Fazla Çalışma Saat Ücreti

657 s.Kanun md.178

6512 s. B.K. (K) Cet.III/A-1

Genel

1,54

6512 s. B.K. (K) Cet. III/A/2-b

Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)

1,62

Zabıta- İtfaiye

Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

6512 s. B.K.

(K) Cet. III/B-1

Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.

10.000’e kadar olanlar için

206,00

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için

221,00

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için

245,00

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için

276,00

250.001’den 1.000.000’a kadar olanlar için

329,00

1.000.001’den fazla olanlar için

382,00

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin itfaiye personeli için

382,00

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir sınırları içerisindekiler için

508,00

 
Sıra No İndir DEVLET PERSONEL BAAŞKANLIĞI  Çalışma Saatleri ve Fazla Çalışma SORU VE GÖRÜŞLER
1

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 100 üncü maddeleri gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatlarının (Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, PMYO, POMEM, PEM, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Kriminal Polis Lob. Müd.), günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatlerinin nasıl tespit edileceği hk.(24/07/2012-12386)

2

ÖZET: İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatlerinin düzenlenmesi hususunda Başkanlığımızın uygun görüşünün talep edilmesi hk. (11/04/2012-5355)

3

ÖZET: % 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

4 0

ÖZET: Biyoloji öğretmeni olarak görev yapan memurun doğumdan sonra süt iznini kullanması ve süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)

5

ÖZET: Lisans öğrenimi görmekte olan kişinin merkezi yerleştirmeler ile memur olarak atanması durumunda çalışma saatlerinin amiri tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olmadığı hk.(16/05/2011-8571)

6

ÖZET: Hafta tatili günleri ile resmi tatil günlerinde hizmet içi eğitim seminerine katılan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca izin verilip verilemeyeceği hk. (17/07/2012-11827)

7

ÖZET: Memurun günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin ne kadar süre çalıştırılabileceği ve bu çalışma karşılığında verilecek izinler hk. (09/02/2012-960)

8

ÖZET: Koruma ve güvenlik memurlarının haftalık çalışma saatleri ile haftalık çalışma süresini aşan bir vardiyalı çalışmasının yapılması halinde verilecek izin hk. (22/01/2013-166)

9

ÖZET : Yaptırılan fazla çalışma karşılığı verilmesi gereken, aynı yıl içerisinde peyderpey kullandırılmayıp biriktirilen ve toplam süresi (10) günü aşan izinlerin bir defaya mahsus olmak üzere (10) günün ilgililerin yıllık izinleriyle birleştirilmesi suretiyle artan sürelerin ise aynı yıl İçerisinde idarece uygun görülecek zaman ve süreler dahilinde peyderpey kullandırılması gerektiği Hk. (18.11.1992-7.Sayılı Bülten.26.Sayfa)

Bakanlık fazla mesai görüşünü indirmek için tıklayınız......

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

(19.2.1975 tarih ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış, 13.3.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.)

I KAPSAM
Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, aynı Kanuna tabi memurlar hakkında uygulanır.

II AMAÇ
Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenler.

III TANIMLAR
Madde 3 - A) Fazla çalışma: Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır. 

Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden,  özel  kanunlarda mevcut yahut Devlet Memurları Kanunu'na veya özel  kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerdeki: 

a) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet memurlarının 40 saatten fazla çalıştıkları süre, 
b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının;  Özel  Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da  Özel  Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştıkları süre, 

Fazla çalışma sayılır. 

B) Nöbet  Hizmeti : Kurumların faaliyetleri gereği,  güvenliğin  veya  hizmetin  devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışmadır.

IV GENEL ESASLAR
Madde 4 - Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir.

Madde 5 - Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet  hizmetleri  fazla çalışma sayılmaz. 

Madde 6 - Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak bildirir. 

Ancak acele ve  özel  durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir. 

Madde 7 - Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 nci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler. 

Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenleyecekleri "Fazla Çalışma Cetveli" ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kaydederler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak  özel  dosyasında saklanır.

V FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI
Madde 8 - Devlet Memurları Kanununun 99 ve 100 ncü maddeleri hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında ve aşağıdaki şartların gerçekleşmesi hallerinde fazla çalışma ücretle karşılanır: 
a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulunması, 
b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili hastalıklar, arızalar ile tabii afetler gibi olağanüstü hallerin oluşu (Bu hallerin devam süresince), 
c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca  hizmetin  gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması, 
Ancak, 1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. 

Madde 9 - Bakanlıklar ve müstakil bütçeli kuruluşlar 8 nci maddenin (a), (c) ve (d) fıkraları gereğince yapılacak fazla çalışma için gerekçeli teklif hazırlarlar. 

Madde 10 - Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Maliye Bakanlığı ile bütçe mutabakatını sağladıktan; Belediye ve İl  Özel   İdareleri , bütçelerini vesayet makamlarına tasdik ettirdikten sonra dokuzuncu maddenin (a), (c) ve (d) fıkraları kapsamına giren fazla çalışma taleplerini Devlet Personel  Başkanlığına (Bu  Başkanlığın  bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalı ile) gönderirler.

VI DENETİM
Madde 11 - Fazla çalışmada bulunan Devlet Memurlarının fazla çalışma saatleri her gün fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edilerek "Aylık Fazla Çalışma Cetveli" üzerinde tespit ve imza edilir. Bu cetvel, fazla çalışmaya katılmış ise o gün, katılmamış ise ertesi gün kurumun personel işleri sorumlusu tarafından da kontrol edilir ve onaylanır. 

Madde 12 - Üretim ile ilgili kuruluşlarda üretimin fazla çalışmaya uygun ölçüde yürütülmüş olması zorunludur. Gerekli randıman elde edilemeyen fazla çalışmalardan, fazla çalışma programı düzenleyen kuruluşun amiri ile üretim müessesesi yöneticisi sorumludurlar. 

Üretim ile ilgisi olmayan kuruluşlarda, fazla çalışmadan beklenen olumlu sonucun alınmasında fazla çalışma programı düzenleyen kuruluşun amiri ile fazla çalışmanın uygulandığı ünite yöneticisi sorumludurlar. 

Madde 13 - Fazla çalışma programlarının hazırlanması veya uygulanması sırasında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel  Başkanlığı  gerekli gördükleri takdirde inceleme yapabilirler. 

1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde sözü geçen Devlet Bütçe  Uzmanları  ile Devlet Personel Uzmanları , fazla çalışma programları hazırlayan veya uygulayan kurumlarda kadro ve fazla çalışmaya ilişkin her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidirler. 

GEÇİCİ MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 90 nci maddesiyle getirilen Ek Geçici 9 uncu maddenin kapsamına giren kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle fazla çalışmaya ilişkin taleplerini Maliye Bakanlığı ile finansman mutabakatı hasıl olduktan sonra bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde gösterilen mercie yaparlar. 

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar 1974 yılı için kurumlara verilmiş olan Fazla Çalışma Saat miktarı bu Yönetmeliğe göre her kurum için verilecek fazla çalışma saati toplamı ile mahsup edilir.

VII YÜRÜRLÜK
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri 1/6/1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

VIII YÜRÜTME
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA ÖRNEKLER (İŞ KANUNU MADDE 41, 46, 47)
 

FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA ÖRNEKLER  (İş Kanunu Madde 41, 46, 47)

 

Güray ÖĞREDİK

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş.

 

www.muhasebetr.com (14.06.2007)

 

1- GİRİŞ

 

Çalışmamızda fazla mesai yapılması durumunda normal şartlarda personele ödenmesi gereken ilave ücretlerin nasıl hesaplanması gerektiği hakkında örnekler vermeye çalıştık. 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma kavramlarının açıklanması, denkleştirme esası, zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapılması, olağanüstü hallerde fazla çalışma gibi işverenin işin durumuna göre organize edebileceği çeşitli seçenekler ve konunun teknik detayları çalışmamız kapsamında değildir.

 

2- HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ DOLANA KADAR

 

Örneğin; sözleşme ile yerleşik bir uygulama ile iş yerindeki mesainin sabah 09:00 akşam 18:00 olduğunu kabul edelim. Bu durumda akşam 18:00’dan sonra yapılan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilecektir.

 

Bu örnekte günlük çalışma süresi 8 saattir. (1 saatlik öğlen arası verildiği kabul edilmiştir ve öğlen dinlenmeleri/ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz) Bu durumda iş yerinde haftanın 5 günü çalışmakta yerleşik uygulama ise ya da sözleşme ile belirlendiyse bu iş yerinde haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu durumda hafta içi akşam çalışılan fazla süreler hafta bazından toplam 5 saate kadar “fazla sürelerle çalışma"olarak kabul edilecektir ve her bir saat başına düşen ücret %25 arttırılacaktır.

 

Haftalık 45 saate ulaşıldıktan sonra ise hafta içi akşam 18:00’dan sonraki her bir saat çalışma “fazla çalışma" olarak kabul edilecek ve bir saate düşen normal ücret % 50arttırılacaktır.

 

Bu fazla mesailerin hafta içi akşam olması ya da hafta içi akşam kalınmayıp cumartesi gelinmesi hesaplama tarzında değişikliğe yol açmayacaktır. Öncelikle 45 saat dolup dolmadığına bakılacak, dolmadıysa normal bir saatlik ücret %25 arttırılacak, 45 saat dolduktan sonrasına isabet eden fazla çalışma ücreti ise normal bir saatlik ücretin %50 arttırılması ile hesaplanacaktır.

 

3- HAFTA TATİLİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 46)

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, hafta tatili, 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlamak üzere Pazar günü olarak belirlenmektedir.

 

İş Kanunu’nun 46. maddesinde, bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan  işçilere tatil gününden önce aynı Kanun’un 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saatdinlenme (hafta tatili) verilmesi ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak işçiye ödenmesi gerektiği açıklanmaktadır. Ancak Kanun’da hafta tatilinin hangi gün olacağı belirtilmemiştir. Bu nedenle İş Kanunu bakımından hafta tatilinin Pazar günü kullandırılması zorunlu bulunmamaktadır.

 

 

İşçi tatilden önce  haftalık  45 saatlik çalışma süresini tamamlamışsa hafta tatilinde çalışması durumunda, çalışılan  her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle  zamlı olarak ödenecektir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda ise ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma sayılacağından,  fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle  ödenecektir. 

 

Pazar günü işe gelinmesi durumunda ayrıca daha fazla ücret verileceğine dair kanuni bir düzenleme yoktur. (Normal 1 saatlik çalışma ücretinin %100 arttırılarak ödeneceği gibi!!)

 

Örnek: İş yerinde sabah 09:00 akşam 18:00 çalışılmaktadır. Personelin normal bir saate isabet eden ücreti 10 YTL’dir.

 

a) Hafta içi her akşam bir saat fazla mesai yapmıştır.

 

Bu durumda her bir saat fazla çalışma için 10 + 10 *0.25 = 12,5 YTL

Öyleyse bu hafta fazla çalışmaları için bu personele ödenecek fazla sürelerle çalışma ücreti 12,5 * 5 gün = 62,5 YTL’dir.

 

b) Personel cumartesi gelmiş ve 9 saat mesai yapmıştır.

 

45 saate kadar geçen süre 5 saat. Bu sürenin ücreti   10*0,25 = 2,5 YTL * 5 saat = 12,5 YTL (Fazla sürelerle çalışma ücreti)

 

45 saati aşan kısım 4 saat için de  10*0,50 = 5 YTL * 4 saat = 20 YTL (Fazla çalışma ücreti)

 

Normal hak ettiği bir saatlik ücret 10 YTL * 9 saat = 90 YTL (Normal mesai ücreti)  (Bu ücreti o gün işe gelmese de alacaktı zaten.)

 

Toplam alacağı ücret: 90 + 20 + 12,5 = 122,5 YTL’dir. ( 32,5 YTL kısmı fazla mesai karşılığı)

 

(10*9) + (10*0,25*5) + (10*0,50*4) ) veya

((12,5*5)+(15*4))

 

4- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA MESAİ YAPILMASI (İş Kanunu Madde 47, 49)

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bayramlar; Ulusal Bayram, Yılbaşı, Resmi ve Dini Bayram günleri olarak dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlamak üzere Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir. 

 

Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunlu tutulmaktadır. Tatil günleri, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 47)  İşçinin tatil günü için eline geçecek ücret tatilde çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Tatil ücreti hukuki olarak iş karşılığı olmaksızın kanundan dolayı yapılan bir ödeme olduğundan tatil yapmayıp çalışması halinde hak ettiği ikinci ücret hukuken tatil ücreti değil çalışmasının karşılığı olan ücret olarak kabul edilmektedir.

 

ÖRNEK 1:  İşçi haftalık 45 saatlik çalışma süresini doldurmuş ve 23 Nisan günü de çalışmıştır. Çalıştığı bu güne hak kazandığı ücret normal ücretinin % 250 zamlı miktarıdır. Normal yevmiye 100 (+) bayram yevmiyesi 100 ve (+) fazla çalışma ücreti 50 olmak üzere toplam bordroya yansıyacak ücret % 250 zamlı ücret olacaktır.

 

ÖRNEK 2: İş sözleşmesinde saatlik yevmiye 3 YTL ve haftalık çalışma süresi 45 saat olarak  kararlaştırılan işçi, haftalık çalışma süresini doldurmuş ve 19 Mayıs günü de çalıştırılmışsa işçiye ödenecek günlük ücret 56.25 YTL olarak hesaplanacaktır (Günlük ücret 3 YTL x 7.5 = 22,50 YTL x 2,5 kat = 56,25 YTL)

 

Bu örnekte 19 mayısta da 7,5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.  Bu durumda fazla çalışmaya isabet eden ücret   3 + 3*0,50 = 4,5 * 7,5 saat = 33,75 YTL fazla çalışma ücreti. Tabi bu 33,75 YTL’nı da ikiye ayırabiliriz. 4857 sayılı kanun 47. maddesine göre alacağı 1 günlük ücret, yani 3*7,5=22,5 YTL. Ayrıca fazla mesaisi için alacağı 3*0,50=1,5*7,5=11,25 YTL. Toplam (22,5+11,25=33,75) Ayrıca birde işçinin zaten çalışmasa bile maaşı içinde olacak normal ücreti  (7,5 * 3 = 22,5 YTL)  ilave edersek (33,75 + 22,5) 56,25 YTL’na ulaşırız. 

 

19 mayısta eğer 4 saat fazla mesai yapsaydı.  Fazla mesai ücreti: (3 + 3*0,50)*4saat = 18 YTL olarak hesaplanırdı.

 

Aynı işçi haftalık 45 saat çalışma süresini doldurmamış olsaydı, mesela 40 saat çalışmış olsaydı, fazla mesai ücreti: (3 + 3*0,25)*4 saat = 15 YTL olarak hesaplanırdı. İlk örnekteki gibi 7,5 saat çalışmış ise bu şartlarda (hafta içi 40 saat çalışmış)

 

4857 sk. Md.47 gereği: 3*7,5=22,5 YTL

 

Fazla süreli çalışma ücreti: (3*0,25)*5 saat= 3,75 YTL

 

Fazla çalışma ücreti: (3*0,50)*2,5 saat=  3,75 YTL

 

Toplam: 22,5+3,75+3,75=30 YTL.

 

Bu hesaplama şu şekilde de yapılabilir:

 

(3+3*0,25)*5 saat    = 18,75

 

(3+3*0,50)*2 ,5saat =  11,25 

  

 

 

5-  SONUÇ:

 

Tablo halinde özetleyecek olursak;

 

(X) = 1 saate isabet eden ücret varsayımıyla,

 

A) Hafta içi fazla çalışma : x + (x*0,50) veya x + (x*0,25) = 1,5 kat veya 1,25 kat

B) Hafta tatili çalışma      :  x + (x*0,50) veya x + (x*0,25) = 1,5 kat veya 1,25 kat

C) Resmi tatil-Bayram      x + (x)                                       =  2 kat

 

Yukarıdaki örneklerde aslında bir bütünlük söz konusudur. Evet, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre genel tatilde çalışırsa (C seçeneği) ayrıca 1 günlük ücreti ödenir denmektedir. Yani personel kaç saat çalışırsa ona isabet eden zaten çalışmasa da alacağı bir saatlik normal ücret (+)  çalıştığı için İ.K. Md. 47 gereği hak ettiği bir saatlik ücret.

 

Ama yukarıdaki örneklerde aynı zamanda işçinin hafta içi normal mesaisine ilaveten yaptığı çalışmalarda dikkate alınmaktadır. Yani  işçi 19 mayısta değil de 18 mayısta çalışsaydı ve bu günde  mesela cumartesiye denk gelseydi bu çalışması fazla süreli çalışma ya da fazla çalışma olarak kabul edilecekti.

 

Yani bu durumda yukarıda örnek 1’de ve örnek2’de ifade edilen 2,5 kat ibaresi ya da % 250 zamlı ifadesi tabloda yer alan  (A) + (C) veya (B) + (C)’yi ifade ediyor. Yani resmi tatil hafta içine de denk gelebilir, resmi tatil/bayram hafta sonuna da denk gelebilir. Yani bir çeşit kombinasyon söz konusu. İşçi resmi tatilde çalışıyor diye fazla mesaisi göz ardı mı edilecek?  Kanunda resmi tatil ücreti ve fazla mesai ücreti birlikte ödenmez hükmü yoktur.  

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı bu konuda örnek olabilir; “Haftanın altı günü çalışmış bulunan işçi, tatil günü dahi çalışmış olması nedeniyle, hem fazla çalışma ücretine ve hem de hafta tatili ücretine hak kazanır." (E.1957/15 – K. 1958/5 , Tairh: 27.05.1958) [1]

 

Ulusal bayram günü veya genel tatil gününün hafta tatiline denk gelmesi ve işçinin bugünçalışmaması halinde, işçiye sadece bir günlük ücreti ödenir. Hem ulusal bayram veya genel tatil ücreti, hem hafta tatili ücreti birlikte ödenmez. Bu konuda Kanun’da bir hüküm bulunmamakla birlikte, öğreti ve Yargıtay’ın vardığı sonuç budur. Ancak, işçi bu hafta tatilinde (ulusal bayram veya genel tatilin denk geldiği hafta tatilinde) çalışıyorsa, bunun fazla çalışma sayılması ve en az 2,5 gündelik ücreti ödenmesi gerekir. Ulusal bayram günü veya genel tatil gününün, çalışılmayan cumartesi gününe denk gelmesi halinde, işçiye iki günlük ücret değil, sadece bir günlük ücret ödenecektir. [2]

 

Yani  işçi 19 mayıs, 29 ekim veya kurban ya da ramazan bayramında gelip çalıştıysa, ilk önce bu işçi fazla süreli çalışmamı (normal haftalık mesainin 45 saate olan kısmı) yoksafazla çalışma (mesai) mı (normal haftalık mesainin 45 saati aşan kısmı) yaptı bunun tespiti gerekir ve sonra (+) ilaveten genel tatil (resmi bayram/tatil) ücreti hesaplanır görüşündeyiz.

 

 

 

 

Güray ÖĞREDİK

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş.

 

Vergi Departmanı, MüdürBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica