!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Gecici Gorev yollugu hesaplama
 

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

----------------2017 HARCIRAH-------------------------

İşte H Cetveline göre 2017 yılında alınacak harcırah ücretleri:

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2016

2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

60,34

63,00

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

55,00

57,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

45,92

48,25

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42,72

45,00

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

40,05

42,25

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

35,24

37,25

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

34,18

36,25

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2016

2017

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

13,88

14,75

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

13,35

14,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

2016 HARCIRAH

Harcırah Kanunu Genel Tebliği  değişiklik 13 Nisan 2016 Çarşamba 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliği  (seri no: 40) 13 Nisan 2016 Çarşamba Tarihli 29683 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır

16 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29655 (Mükerrer)
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU


2016 Yılı Harcırahları (Bütçe Kanunu H Cetveli)29Kasım 2014 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No 39) Yayınlanmıştır Sözkonusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
AVANS GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU  DETAYLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu indirmek için tıklayınız.....
Mutemet-girisi-icin-e-yolluk-uygulama-kilavuzu-indirmek için tıklayınız ...
Yolluk Ödemeleri Süreci indirmek için tıklayınız...
hys KANITLAYICI
 BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz


Geçici bir görevlendirmeyle belli bir süre görev mahalli dışında başka bir yerde görevlendirilen personel; Harcırah Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince yol masrafı ve gündelik alması gerekiyor. Söz konusu hüküm gereğince yol masrafı içerisinde seyahat edilen vasıta yanı sıra hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan adı geçen kanunun 42. Maddesinde; Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere kanunda belirtilen gündelikler, görev mahalline varış tarihinden itibaren; Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilmeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla; geçici görev ile hastanede göreve başladığınız 05.03.2007 gününden itibaren ilk 90 gün için tam yevmiye ikinci 90 gün için 2/3 yevmiye verilmesi; kalan günler için ise yevmiye verilmemesi gerekecektir

6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” ifadesi yer almıştır.
Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstehak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir..

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE ARANACAK BELGELER

Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

n      a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

        Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,(Valilik veya bakanlık oluru)

        Görevden ayrılış ve başlayış yazısı (Ayrılış başlayış tarih ve saatleri)               

        Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

        Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

ödeme belgesine bağlanır.

n      b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

        Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

        Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

        Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu, ödeme belgesine bağlanır.

HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL:

 Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

 Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

 Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

 Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

 Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle  ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.
İNDİRME LİNKLERİ

GeçiciGörevFormu İlDışıOtobüs-Dolmuş konaklama ücretsiz indirmek için tıklayınız..
DSS Yurtici Geçici Görev Yollugu Ödemeemri indirin....
Geçici Görev Formu İl Dışı Otobüs İle konaklama ücretsiz indirin....
Geçici Görev Formu İl Dışı Kurum Aracı İle Konaklamasız indirin...
Geçici Görev Formu İl İçi Otobüs İle Konaklamasız indir..
Geçici Görev Formu İl Dışı Uçak İle Konaklama Ücretli indir...
Geçici Görev Formu İl İçi Otobüs Ücretli indirrr
Geçici Görev Yolluğu İl Dışı Otobüs ve Konaklama Ücretli indirr..
Geçici Görev Formu Tek Kişi İl İçi Toplu GÖrev.indirrr
Geçici Görevlendirme Uzun Süreli İkamet Değişmeden  6 Ayı Geçen indir..
Geçici Görevlendirme Uzun Süreli (ildışı ikamet değişikliği 6 Ayı Aşan indir..
Geçici Görevlendirme Formu Tek Kişi İl İçi (Kurum Aracı İle) indir..

Geçici Görev yolluğu hesaplaması Millieğitim( B.Yayıkçı )indirmek için tıklayınız....

6245 nolu harcırah kanun sunumunu indirmek için tıklayınız
5018 sayılı kanun sunumu indirmek için tıklayınız

Gecici Gorev yollugu sayfasını indirmek için tıklayınız..........

2014 YILI KAMU GÖREVLİLERİ HARCIRAH VE YOLLUK  GÜNDELİKLERİ

 

 

Gündelik (TL)

Konaklama (TL)

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

40,50

60,75

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

37,50

56,25

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (haric) olan kadrolarda bulunanlar

35,00

52,50

Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar

31,00

46,50

Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar

30,00

45,00


 Çalışılan gün ay yıl sayısını hesaplama maasmutemet indir....

Yukarıda belirttiğimiz hususları sıralayacak olursak;

a- İkametgâhınız ile terminal ya da istasyon vb yere kadar olan ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

b- Yol masrafı (otobüs, tren, uçak vb),

c- Geçici görev mahallindeki terminal vb yer ile görev yeri arasındaki ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

d- İlk 90 gün tam, ikinci 90 gün 2/3 oranında gündelik,

e- Asıl görev mahalline geri dönüşle ilgili olarak a, b ve c maddelerinin tekrarı;

İle elde edilecek toplam bedel almanız gereken harcırah miktarını belirleyecektir.

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TDMS ÖDEME EMRİ Geçici Görev yolluğu Ödeme  emri indir(google doc)


6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA İLİŞKİN  SORULAR VE CEVAPLAr

  Örnek :A ilçesinden B ilçesindeki  başka bir kuruma 6 Ay süre ile geçici görevlendiren bir personel evine gidiş geliş yapmak suretiyle görevini başlamıştır

1)Yolluğu hangi kurum tarafından ödenmeli

2)Yolluk ödemesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun hangi maddesine göre yapılmalıdır.

3)Hafta sonu ve tatiller hesaplanmalımıdır.

4)Yol parası verilirmi?

5)Harcırah ödemesi ne zaman yapılır

6)
6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesine göre neden işlem yapılmaz

 1) 6245 sayılı Kanunun “Harcırahın sureti tediyesi” başlıklı 57 nci maddesinde ise, “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstehak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir.

2)
6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.maddesine göre ödeme yapılır

3) Bu personel evine gidip geldiği için sadece mesai günlerine memurun görev yaptığı her bir gün için hesaplanır(cumartesi pazar ve bayram, raporlu ve ders olmadığı günlerde verilmez(ders programı  da istenebilir)

4)İlçeler arasındaki taşıt dolmuş ücreti rayiç bedel olarak her bir mesai günü için gidiş dönüş olarak verilir

5)Harcırah ödemesi Geçici görevlendirilmenin sona ermesinden sonra ödenir.

6)
6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi ise il dışı veya sürekli olarak kaldığı,evine gidip gelmediği görevlerde verilir.
a) Harcırah Kanununun “Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre” başlıklı 42 inci maddesinde geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere görevlendirilenlere bir yıllık dönem zarfında aynı kişiye, aynı yerde, aynı iş için 180 günden fazla harcırah verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
b) 90 gün için tam 90 gün için 2/3 yevmiye verilir.

c)Yol parası sadece bir seferlik gidiş dönüş parası verilir.

d)Hafta sonu veya bayram tatilleri de mesai günleri ile toplu hesaplanır.


Günün Fırsatı

 ---------------------------------
  24 saat nöbet usulüne göre yapılan 1 aylık Geçici  görevlendirmelerde

harcırah nasıl hesaplanır

 

Harcırah hesaplanırken 1 aylık süre içerisinde personelin nöbet tutuğu günler için yevmiye ve yol parası hesaplanır
1 ay içinde 8 gün (24 saat) nöbet tutuğunu düşünürsek o günlerde tam yevmiye +gidiş dönüş yol parasını alır
harcırah hesabı  yevmiye için = 8 X 28,50 (kadro derecesi 5-15 arası olanlar için)   yol parası için  = 8 X (bir günlük gidiş dönüş parası) toplamı
--------------------------

Harcırahın unsurları nelerdir?

 

6245 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. Bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilir. 

Yurt içinde yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre;

Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.


 

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?

 

6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca ;memuriyet mahali içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin  (48 nci maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.


 

Yurt dışı yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre, yurt dışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt dışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi,

Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, "aynı şehirde ikamet eden" her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.


 

Aile masrafının miktarı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle  gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.


 

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti ne kadardır?

 

6245 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre;

a. Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

b. İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

Tarihlerden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir.

Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.


 

Geçici görev mahallerinde hastalananlara harcırah ödenir mi?

 

6245 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.

Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.


 

Sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak neresi dikkate alınır?

 

6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, sürekli görev harcırahı;

a.yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yerden,

b. Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden,

c. Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir.


 

6245 sayılı Kanuna göre kimlere harcırah verilebilir?

 

6245 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca:

a. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

b. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

c. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

d. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

e. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

f. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

g. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

h. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

i. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

j. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.


 

Harcırah hesabında hangi aylıklar esas alınır?

 

6245 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre;

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.


 

6245 sayılı Kanuna göre “memuriyet mahalli” neyi ifade eder?

 

6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.


 

Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına gidenlere harcırah ödenir mi?

 

6245 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendine göre Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.


 

6245 sayılı Kanunda tanımlanan “aile ferdi” kavramı ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tanımlanan “aile ferdi” kavramı arasında ne fark vardır?

 

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre aile fertleri; memurun eşini, aile yardımına müstahak çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ifade eder.

 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde ise aile fertleri; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne babası ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.


 

Geçici görevle bulunulan mahalde, yatacak yer temini için ödenen bedeller için harcırah verilir mi?

 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.
Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir, ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.


 

Uzun süreli geçici görevlendirmelerde  “geçici görev gündeliği”nin verilebileceği azami süre ve verilecek gündelik miktarları ne kadardır?

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi uyarınca geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren;
a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı   şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. (“bir yıllık dönem”, görev yerine varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük süreyi ifade etmektedir.)
b) Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde görev süresi ne kadar olursa olsun, gündeliğinin kesilmesi söz konusu değildir.


 

Kadrosu Genel Bütçeli İdarede olup, bu idareye bağlı Döner Sermayeli kuruluşun hizmetlerini görmek üzere geçici olarak görevlendirilen personelin harcırahı hangi kurum bütçesinden ödenir?

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun  57 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” ifadesi yer almıştır.
Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstehak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü  kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir.


 

Hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedavi edilmek üzere gönderilmesi halinde birden fazla refakatçiye harcırah ödenebilir mi?

 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde refakatçilerden sadece birisi için harcırah ödenir. (Konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulunun  1999/4 Esas No, 4936/1 Karar No’lu içtihadı birleştirme kararı mevcuttur.)


 

Memur veya hizmetlinin tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla başka yerde bırakılan aile fertleri için harcırah ödenebilir mi?

 

6245 sayılı Kanunun 25 nci maddesi uyarınca; memur veya hizmetli tarafından sağlık, ekonomik veya sair nedenlerle tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile fertleri için, yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı aşmamak şartıyla, aile fertlerinin ikamet edeceği yere kadar harcırah verilir.Bu durumda olanların daha sonra memur ve hizmetlinin bulunduğu yere gitmesi durumunda herhangi bir harcırah ödenmez. Ancak başka yerde bırakılan aile fertlerine, memur ve hizmetlinin  yeniden başka bir mahalle  atanmış olması durumunda  yeni görev mahalline kadar hesaplanacak miktarı aşmamak kaydıyla yeni memuriyet mahalline kadar harcırah ödenir.


Refakatçinin gerekli olduğuna, sevk eden doktor mu, yoksa sevk edilen yerin doktoru mu karar verecektir?

 

23.03.1995 tarih ve 4839/4 sayılı Sayıştay Genel Kurulu içtihadı birleştirme kararı ile, tedavi amacıyla başka bir yere gönderilen hastaya eşlik eden kimseye, hastanın gönderildiği mahalde, tedavi süresince ikamet yevmiyesi ödenebilmesi için hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda yer alan refakat şerhinin yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.


 

Sürekli bir göreve atanan memur yolda vefat ederse ölümün vuku bulduğu mahalden aile fertlerinin ikamet edecekleri mahale kadar harcırah verilir mi?

 

Sürekli bir göreve atanan memurun memuriyet mahalline varmadan yolda vefat etmesi halinde; aile fertlerinin başka bir mahale gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla  6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre, aile fertlerinden birisi memur veya hizmetli gibi değerlendirilerek hesaplanacak miktarda harcırah ödenir.


 

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlere ödenecek gündelikler nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.


 

Emekli olanlara harcırah verilir mi? Verilirse hangi şartlar altında ödeme yapılır?

 

4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almıştır.Buna göre, emekli olanlara harcırah ödenmez ancak 500 (beş yüz) YTL tutarında tazminat ödenir.
-------------------------------------------------

 Büyükşehir belediyesi sınırları ve harcırah sorunu

Aşağıdaki "tebliğ" ve "mezkur kanun" dayanak olmak üzere bu durumda harcırah ödenmektedir...

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 38)

3- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren (e) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4 üncü maddede;

'Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.'

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince, 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, memuriyet mahallinin tanımında dikkate alınmayacak, dolayısıyla geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 23/7/2004 tarihinden önceki uygulamaya devam edilecektir.

4- Uygulama, 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ((e) bendi hariç) yürürlük tarihi olan 27/4/2005 tarihinden itibaren ve işlemlerin ilgililere tebliğ tarihleri esas alınarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

KANUN NO. 5216

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusuikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.

Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.


-------------------------------------------------------------------
Bilimsel toplantıya katılması için izin verilen doktora, harcırah da verilir mi?

6245 sayılı Kanunun Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelikleri düzenleyen 37'nci maddesinde; "Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir..."hükmüne yer verilmiştir.

2547 sayılı Kanunun Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirmeyi düzenleyen 39'uncu maddesinde; "Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına,araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir...."hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, 2547 sayılı Kanunda yer alan düzenleme de harcırah alınmaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına,araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebileceğini düzenlemiştir.

Sonuç olarak bu tür görevlendirmeler için harcırah ödenebilmesi için bu görevlendirmelerin 6245 sayılı Kanunun 37'nci maddesinde yer alan kurs kapsamında değerlendirilmesi gerekmekteir ki bu hususun zor olduğunu düşünüyoruz.
---------------------------------------------------------------------------------

2. altı aylık geçici görevlendirme halinde yine harcırah verilir mi?

 

 

Cevap:

Harcırah Kanununun “Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre” başlıklı 42 inci maddesinde geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere görevlendirilenlere bir yıllık dönem zarfında aynı kişiye, aynı yerde, aynı iş için 180 günden fazla harcırah verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddenin madde gerekçesinde ise “…vazifenin uzun müddetle devam etmesi ona daimiyet izafe olunmasını, yani bu vazifeye kadro tahsisi usretiyle muamele yapılmasını icabettirir. Bu sebepleler yüzünden bu maddede, aynı yerde aynı iş için aynı şasa 180 günden fazla yevmiye verilmiyeceği hükmü yer almış bulunmaktadır…” denilmektedir.

42 inci Madde gerekçesiyle beraber değerlendirildiğinde, bir yıllık süre içinde 6 şar aylık ayrı ayrı görevlendirme olmuş olsa bile, aynı iş için aynı yer söz konusu olduğu için ilk 180 gün haricinde bu kanun hükmüne göre harcırah ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan ayrı ayrı her altı ay bitiminde yapılan yeni görevlendirmelerin, her görevlendirme için ayrı ayrı harcırah alınması durumunda, kanuna karşı yapılmış bir hile olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, yukarıda beirttiğimiz gibi söz konusu madde kaç defa görevlendirme olursa olsun, bir yıllık zarf içinde aynı yerde aynı iş için toplam ne kadar süre görev yapıldığında harcırah alınacağını belirlemektedir.

Bu durumda ikici bir görevlendirme olsa bile yeniden harcırah alınması söz konusu olmayacağı kanaatindeyiz.Daire:5                                                      Karar No: 2010/2164

Esas No:2008/5714                                     Tarih:13/04/2010 


Harcırah Kanunu'nun 42'inci maddesinde yer alan "bir yıllık süre"nin, "takvim yılı" olarak değil, "geçici görevin başlangıç tarihinden başlayan bir yıllık süre" olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında Danıştay kararı...

42.madde:  Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

             a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

             b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

             Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.
--------------------------------------------------------------------------------

Madde 43 – Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.

Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Burada tüm şifre kanunun içerisinde bulunmaktadır. O da 24 saattir. Kanunun iki yerinde geçen 24 saat kelimesi kanunun özünü oluşturmaktadır. Yani bir günden fazla süreli seyahatlerde 24 saat dikkate alınacaktır. Seyahatin(yolda geçen süreyi kapsadığı yani seyhat edilen vasıtaya biniş ve gidilecek yerde ki iniş saatleri arasındaki süreyi kapsamaktadır) 24 saatten fazla sürmesi halinde ise kanunda geçen her 24 saat ve kesri dikkate alınacaktır. Burada 24 saatte bir günlük harcırah oluşur. İkinci bir 24 saatte ikinci bir gün harcırahı, üçüncü bir 24 saatte üçüncü bir gün harcırahı?Daha tahakkuk eder, Saat kesirlerinde ise, kesir bir gün olarak değerlendirilir.

Şimdi daha iyi anlaşılması açısından önceki örneğimizden hareketle kanun maddesini açıklayalım. Örneğin 11 Nisan 2013 günü saat 16.00 da Ankara'dan Kırıkkale'ye hareket eden memur, 12 Nisan 2013 günün saat 15.00 da geri dönerse bir gün harcırah alır. Bu seyahatte iki ayrı tarih oluşmuş olsa da 24 saat dolmamıştır. Burada harcırahın oluşmasında iki ayrıgün olmasının, seyahatin 24 saati aşmamasından dolayı bir önemi yoktur. Şayet bu memur saat 15.00 yerine saat 17.00 da geri dönseydi (geçen süre 24 saat + 1 saat) Kanun maddesinde geçen her 24 saat ve kesri esasına göre iki günlük harcırah alacaktır.

-----------------------

SORU: İl bazında kadrolu olarak görev yaptığı ilçeden aynı ilin başka ilçesine geçici görevlendirilen personele geçici görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi, 6245 Sayılı Harcırah kanunun 3. maddesinin (g) ve (h) bendi, aynı Kanunun 14. maddesi doğrultusunda ayrıca; Hukuk Müşavirliği’nden alınan 09.09.2013 tarih ve 20036 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.
-----------------------------------------

soru : Kadrosu ve özlük hakları Bakanlığımızda kalmak kaydıyla “TUS” sınavını kazanarak görevli olduğu ilden başka bir ile … Üniversitesi ….Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere görevlendirilen personele (Dr.) eğitimi süresince görev yolluğu ödenir mi, ödenecekse geçici görev yolluğu mu sürekli görev yolluğu mu şeklinde ödenmeli ,  ödemenin hangi kurumca (eski görev yeri mi yeni görev yeri mi) yapılması gerekmektedir?

 

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğu verilmesini gerektiren halleri belirten 10. maddesinin 5335 sayılı bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmeden önceki (1) numaralı bendi, aynı kanunun 57. 14. ve 42. maddeleri ile 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin 1. maddesinin (a) bendi hükümleri doğrultusunda ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 08.10.2013 tarih ve 2957 sayılı yazı ekindeki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2009 tarih ve 3463 sayılı görüş yazısı ile 24.06.2005 tarih ve 12302 sayılı görüş  yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.(Ekli görüş yazısı)

5 - Kadrolu olarak görev yaptığı ilin bir ilçesine süreli olarak geçici görevlendirilen personelin geçici görevinin süresiz olarak uzatılması sebebiyle ve daha önce süreli geçici görevde iken ödenen yol ücreti ve yevmiye süresiz geçici görevinde de ödenir mi?

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat vazife harcırahı “(Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14.maddesi,  3. maddesinin (g) ve (h) bentleri,  aynı Kanunun “Memuriyet mahaller içinde yol masrafı ”başlıklı 28. maddesi ve 39. madde doğrultusunda, ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 08.07.2013 tarih ve 2067 sayılı yazı ekindeki İstanbul Valiliği’nin konu hakkında 08.03.2013 tarih 14551 sayılı yazılarında belirttikleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2010 tarih 13660 sayılı görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa  edilmiştir.(Ekli görüş yazısı)

 

7 - İl bazında kadrolu olarak görev yaptığı ilçeden aynı ilin başka ilçesine geçici görevlendirilen personele geçici görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi, 6245 Sayılı Harcırah kanunun 3. maddesinin (g) ve (h) bendi, aynı Kanunun 14. maddesi doğrultusunda ayrıca; Hukuk Müşavirliği’nden alınan 09.09.2013 tarih ve 20036 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.

8 - Sağlık Ocakları kapatılarak Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi sebebiyle asli görevlerine atanıncaya kadar ilçe merkezinde görevlendirilen personelin görevlendirme tarihleri arasında geçici görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP :  Geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen sınırlamalar da dikkate alınarak makam onayında belirtilen geçici görevlendirme süresi üzerinden geçici görev harcırahı ödenmesi ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 12.09.2013 tarih ve 2709 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir

9 -  Naklen atanan sağlık personelinin tayin onayında “yolluksuz ve harcırahsız olarak naklen tayinin yapıldığı” ibaresine istinaden ödemesi yapılmayan personele sürekli görev yolluğu ödenir mi?

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5. ve 59. maddeleri ile 9. maddenin (b) bendi, 10. maddenin (1) bendi doğrultusunda, ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 13.06.2013 tarih 1882 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.


----------------------------

Sıra No İndir Geçici Görevlendirme
1

ÖZET: …. Defterdarlığında görev yapan memurun  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı emrinde Başkanlık Makamından alınan onayla, 5902 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine istinaden geçici görevlendirilip görevlendirilmeyeceği hk. (05/11/2010-20994)

2

ÖZET: … Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve 15/09/2010 tarihinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde geçici süreli olarak görevlendirildiği belirtilen personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme süresinin bir yılda altı ayı geçemeyeceği hükme bağlandığından, söz konusu personelin görevlendirme süresinin uzatılıp uzatılamayacağı hk. (04/05/2011-7513)

3

ÖZET: Devlet memurlarının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri, Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında söz konusu Kurumların teşkilat kanunlarında yer alan hükümlerine istinaden görevlendirilmesi halinde,  bu görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hk. (26/04/2011-6632)

4 0

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin 02 Ocak 2001 tarihli 2001/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Örgütü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesi uyarınca süreli olarak Genel Sekreterlik bünyesinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk.(4/3/2010-4665)

5

ÖZET: Aday memur olarak görev yapmakta olan …..’un Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin (09/10/2007-17191)

6

ÖZET: ÖZET: Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkında. (04/06/2012 – 10574)

7

ÖZET: … İl Özel İdaresinde 15/08/2012 tarihinden itibaren Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı kadroda aday memur olarak görev yapmakta olan… ’un başka bir Kurumda geçici süreli görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin. (06/12/2012- 18986)

8

ÖZET: Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilebileceği hk. (19.Bülten-39. Sayfa)

Gecici Gorev yollugu sayfasını indirmek için tıklayınız..........

 Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: HALİL ENİL( halilenilhotmail.com ), 18.09.2014, 08:45 (UTC):
harcırah kanunu
madde dört kaldırılmıştır.
memuriyet mahalli eklenmiştir.Anlaşılır şekilde Güncelleme yapılırsa teretütler kalkal selamlar kolay gels

Yorumu gönderen: Kenan ARSLAN( alazarslanyahoo.com ), 17.09.2014, 12:54 (UTC):
Yeni çıkan torba yasasına göre örneğin kadrosu İstanbul ilinde Maltepe ilçesinde bulunan bir memurun Ataşehir ilçesinde görevlendirilmesi sonucu harcırah alabilir mi?

Yorumu gönderen: salih( salihcin73gmail.com ), 29.08.2014, 08:18 (UTC):
sürekli görev yolluğu en az kaç gün içinde yatmak zorundadır. ben harcırah kanununda herhangi bir süreye rastlamadım.

Yorumu gönderen: muhammet( muhammedsimsekgmail.com ), 21.08.2014, 14:12 (UTC):
sabah saat 05.00 gidiş aynı gün akşam 23.00 dönüş şeklinde olan istanbuldan ankaraya olan görevlendirme için tam gün mü harcırak verilir yoksa 2/3 oranında mı.

Yorumu gönderen: erman( evliyaoglu_33hotmail.com ), 04.04.2014, 13:43 (UTC):
1 nisan 2014 tarihinden itibaren büyükşehir olan bir ilde eski bir ilçeden yeni kurulan bir ilçeye gecici görev li gidecem.kadromun olduğu ilçede merkez ilçe değil geçici olarak görev yapcağım ilçede merkez ilçe değil.ben yolluk alabilirmiyim. müdürlük olmaz diyor büyük şehir yasası diyolar

Yorumu gönderen: h.mehmet karagun( hmkaragun-46hotmail.com ), 10.03.2014, 19:52 (UTC):
Ben 8 yillik polis memuru yum 2013 temmuz ayinda dogu gorevini bitirip duzce iline atandim 17aralik 2013 de esim kadrolu olarak ilk defa atama ile yozgat ilini tutturdu ve memur oldu bende eş durumundan tayin istedim bana yolluksuz ve yevmiyesiz olarak geçici görevlendirme ile yapilacagini söylediler bende kabul etmek zorunda kaldım iki aydir da yozgat ilinde geçici görevlendirme ile görev yapiyorum bu yaptiklari islem yasal mi dava etsem geçici gunluk harcirahimi ve yollugumu alabilirmiyim

Yorumu gönderen: burcu çal( burcu_mustafa_33hotmail.com ), 04.02.2014, 17:45 (UTC):
benım bır sorum olcak ben 112 istasyon atamasıyım ılk olarak sözleşmelı geldım 5 ay sonra kadroya gectım atandıgım ıstasyon sadece sıstem uzerınde var olduğu ıcın benı devlet hastanesıne gecıcı gorev ıle atadılar 2 yıl calıstım ve ıstasyon acıldı bundan sonra da benı o ıstasyona almadılar yanı 3 yıldır istasyon atamalı olmama ragmen devlet hastanesınde çalıştım ama ilk atandıgımda imzaladığım belge harıc hıc gecıcı görev belgesı ımzalamadım ve 3. yılımı tamamladım sımdı ben gecıcı gorev parası alabılır mıyım...

Yorumu gönderen: Zeki korhan( zekkorbalhotmail.com ), 04.02.2014, 07:51 (UTC):
1-) 2012 yılına ait geçici görev yolluğu 2014 yılında yapılıyorsa gündelik harcirak 2012=27 tl üzerinden mi?, 2014=30 tl üzerinden mi ödenir?

2-) Bİr yıllık döndemde ilk 180 gün için ödeme yapılıyor. ilk üç ay tam, ikinci üç ay 2/3 oranında. Bunun hesabı nasıl oluyor. 180 gün 30 ar olmak üzere 6 ay şeklinde mi hesaplanıyor? Hesaplama 30 gün üzerinden ise kesintileri varmı? varsa nasıl olacak? Örn: Birinci 30 günde 5 günlük izin kullanana 25 günlük, ikinci 30 günde 6 günlük rapora 24 günlük, üçüncü 30 günde 10 günlük düğün izninde 20 günlük şeklinde mi harcirah ödenir?

Yorumu gönderen: Behçet( beyayikcihotmail.com ), 09.01.2014, 19:43 (UTC):
Bilgi ve belge paylaşımı için ayrıca çok değerli emekleriniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum

Yorumu gönderen: ahmet( vorking80mynet.com ), 23.11.2013, 20:02 (UTC):
1 aylıgına ilçedekı 112 ye görevlendırıldım gecıcı gorev yollugum 8 nöbet uzerınden mı hesaplanır yoksa 30 gun uzerınden mı bılgı verırısenız sevınırım

Yorumu gönderen: ahmet çelik( vorking80mynet.com ), 23.11.2013, 17:47 (UTC):
iyi günler acil 112 de acil tıp teknısyenı olarak görev yapıyorum 1 aylık baska bır noktaya görevlendırıldım.24 saat esaslı calısıyoruz görevlendirilme üçreti aylık 30 gunden mı hesaplanır yoksa 7 nöbet ten mı

Yorumu gönderen: olgun( olgunaltunokhotmail.com ), 24.09.2013, 08:59 (UTC):
30 günlük geçici görevlendirmelerde gelen personel normal mesai saatlerinde çalışıyorsa yani sabah 08:00 ve öğleden sonra 16:30 çalışıyorsa ve hafta sonu mesai yapmıyorsa yevmiye nasıl hesaplanır 1/3'mü yoksa tam mı?

Yorumu gönderen: ercan sarı( ercaner_68hotmail.com ), 17.09.2013, 07:49 (UTC):
Uzun süreli geçici görevlendirmelerde, yıllık izin haklarında, ailemin ikamet ettiği yere kadar olan geliş ve gidiş yol ücretleri görevlendirmeyi yapan makam tarafından ödenmesimi gerekir?

Yorumu gönderen: ismail( smlozdashotmail.com ), 19.08.2013, 07:07 (UTC):
iyi çalışmalar kolay gelsin bir sorum olacak yurt içi geçici görevlendirmelerde bir aylık görevlendirilmesi söz konusu olduğunda görev yolluğu kaç gün ödenir? hafta sonu tatilleri düşülür mü? net 30 yada 31 gün üzerinden mi ödenir*

Yorumu gönderen: İSMAİL( efe45isohotmail.com ), 24.04.2013, 17:18 (UTC):
harcırah kanunun 59maddesine göre harcırahın peşin ödeneceği belirtiliyor.Burada harcırah için daimi vazife harcırahı yada mavakkat diye ayrım yok. yani aylık sürelerle yapılan geçici görevlendirmelerde harcırah peşin ödenmesi gerekmiyormu sonuçta 6 aylık geçici göreve gönderilen memur bunu kendi cebinden nasıl karşılayacak teşekürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica