!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Genel saglik sigortasi bilgilendirme
 

AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

HAKKINDA DUYURU

Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenme Şekli ve Süresi 

4.5.1.2 -Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanması

4.5.2 -4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Uyarınca Aylıksız İzne Ayrılanlar

4.5.1.2 -Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanması


Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanlardan aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık 

sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esaslar 

01/09/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği ile 

düzenlenmiş olup, söz konusu Tebliğ hükümleri gereğince;

1-) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim-2008 ayından sonra 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan;

— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü 

olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde, 

— Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek 

subay okulu öğrencilik süreleri dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin

bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın, 

aylıksız izinli sayıldıkları süreler için Mart-2011 ayından itibaren 82 inci maddede 

belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin olduğu aydaki 

kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına 

göre tespit edilecek aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazanç unsurları üzerinden 

%12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca

Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

2-) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve 

kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan; 

— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup 

olmadığına bakılmaksızın ve süre sınırı uygulanmaksızın,

— Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek 

subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin 

bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın,

aylıksız izinli sayıldıkları süreler için Ocak-2010 ayından itibaren primin ait olduğu ayda 

geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayı rakamı ve taban aylık 

tutarına göre aylıksız izine ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden 

hesap edilecek emekli keseneklerine esas aylık tutarı üzerinden (4688 sayılı Kanun uyarınca 

aylıksız izinli sayılanların görevli oldukları sendikaları tarafından emekli kesenekleri ve kurum 

karşılıkları ödenen sürelerinin de emekli keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında 

değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden) %12’si 

oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca

Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Buna göre, aylıksız izine ayrılanların aylıksız izinli sayıldığı sürelerdeki genel sağlık 

sigortası primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 01/09/2012 tarihli ve 28398 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği’nin 4.5- numaralı maddesinde belirtilen 

hususlara göre Kesenek Bilgi Sisteminde internet ortamında Kurumumuza gönderilerek 

muhteviyatı prim tutarlarının ödenmesi gerekmekte olup, bu yükümlülüklerin yasal süresi 

içerisinde gönderilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para 

cezası, 89 uncu maddesi gereğince de gecikme cezası ve zammı uygulanması gerekmektedir. 

Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur.KAMU İDARELERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN GÖREVLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLECEĞİ 15/1/2010 TARİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA


Bilindiği üzere, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/1/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ gereğince, sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek, bu primin tamamı “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.

Buna göre kamu idareleri;
a) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşını ayın 15 inde peşin alan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait,
b) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşını ayın 1 inde peşin alan sigortalılar için 1/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek)
c) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15 inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait,
d) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşını müteakip ayın 1 inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek)

aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.
2010/Ocak dönemi aylık prim hizmet belgesinin Kurumumuza gönderilme süresi içerisinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek gönderilecek ve “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir.

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ kapsamına giren sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenecektir. Bunlardan, daha sonra görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların emekli keseneğine esas aylıklarının kalan yarısı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilecektir.
15/1/2010 tarihinden sonra görevine son verilenlerden daha sonra yargı kararı ile görevlerine tekrar iade edilenlerin, görevine son verildiği tarihten görevine tekrar başladığı tarihe kadar olan emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile birlikte %12 oranında genel sağlık sigortası priminin de Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak aylıkları kesilmeksizin çalışanlar için, ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaksızın sadece emekli keseneği ve kurum karşılığı ile %100 artış farkları ödenecektir.
Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağı 15/1/2010 tarihinden sonra bu kapsamda olan sigortalılar için Kesenek Bilgi Sistemi Programından elektronik ortamda verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde;
1- Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların emekli keseneğine esas aylık tutarlarının yarısı üzerinden hesap edilecek emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanına “A” kodunun yazılması,
2- 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak aylıkları kesilmeksizin çalışanlar için, ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaksızın sadece emekli keseneği ve kurum karşılığı ile %100 artış farklarının bildiriminin Durum Kodu alanına “M” kodunun yazılması,
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur) personelin emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanına “V” kodunun yazılması,
4- Bunların dışında kalan diğer personelin emekli kesenek ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin bildiriminin Durum Kodu alanının boş bırakılması,
gerekmektedir.
Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur.

 5510 SONRASI VE 5510 ÖNCESİ AYLIKSIZ İZİNLİ KESENEK GÖNDERİM JAR DOSYASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Örnek 5510 Öncesi   Aylıksız izin GSS resim (2014)...

Ücretsiz izinlerde

Askere gidecekler için kişi bekar ise gss kesilmez (07 haz2014 son düz. 1 yıla kadar gss gönderilir)
 Personel evli fakat eşi çalışmıyorsa gss kesilir
Evli eşi çalışıyorsa kesilmez( 
son düz. 1 yıla kadar gss gönderilir)
11 - Aylıksız izine ayrılan personelin Genel Sağlık Sigortası ( G.S.S ) primleri nasıl ödenir?

CEVAP :Ekli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 45.maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILAN KAMU PERSONELİNİN
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN
BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre tespit olunanlar yönünden aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 03/03/2010 tarihli ve 27510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ gereğince, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan ilgili kanunları uyarınca aylıksız izinli sayılan kamu personeli için 15/1/2010 tarihinden itibaren emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir.
Buna göre uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1-) Prim Ödeme Yükümlüleri
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre tespit olunanlardan, aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primleri;
— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,
—Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca görev alanların genel sağlık sigortası primleri ise fiilen görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca,
—Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların (Yedek subay okulu öğrencilik süreleri dahil) bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,
aylıksız izin için tanınan sürelerde ödenecektir.
2-)Genel Sağlık Sigortası Gönderilmeyecek Olanlar
Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılan kamu personelinden bakmakla yükümlü olduğu kişisi bulunmayanlar için genel sağlık sigortası primi gönderilmeyecektir.
3-)Primlerin Hesaplanması
Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların ve muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunanların genel sağlık sigortası primleri, aylıksız izine ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve kıdem hizmet süresi ile primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emekli keseneğine esas aylık tutarı üzerinden,
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri, görevli oldukları sendikaları tarafından emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emekli keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden,
% 12 oranında tahakkuk ettirilecektir.

4-)Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Primlerin Ödenmesi
Aylıksız izine ayrılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgeleri www.sgk.gov.tr internet adresinde E-SGK / Kesenek Bilgi Sisteminde kullanıma açılan “A. İzinli Pers.GSS Bildirimi”bölümünden elektronik ortamda gönderilecektir.
Aylıksız izine ayrılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primine ait prim belgelerinin gönderilme şekli, süresi ve primlerin ödenmesi, personelin ücretsiz izine ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı dikkate alınarak “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.
5-) Ocak ve Şubat 2010 Aylarına Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Belgelerinin Gönderilmesi ve Prim Tutarlarının Ödenmesi
Prim ödeme yükümlüsü olan kamu idarelerince;
a) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşı ayın 15 inde peşin ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için 15/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak ve 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait;
b) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşı ayın 1 inde peşin ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için,
—1/1/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek),
—1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait,
c) Her ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki maaşı müteakip ayın 15 inde çalıştıktan sonra ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için 15/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ve 15/03/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait,
d) Her ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaşı müteakip ayın 1 inde çalıştıktan sonra ödenmekte iken aylıksız izinli sayılan sigortalılar için;
—1/2/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Ocak dönemine ait, (2010/Ocak ayına ait Genel Sağlık Sigortası priminin 15/1/2010–31/1/2010 tarihleri arasına ilişkin bulunması nedeniyle 17 gün üzerinden tahakkuk ettirilerek),
—1/3/2010 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2010/Şubat dönemine ait,genel sağlık sigortası prim belgelerinin 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi gerekmekte olup 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, muhteviyatı primlerinin aynı süre içinde ödenmemesi halinde ise aynı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur.

GSS
ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN AÇIĞA ALINDIKTAN SONRA GÖREVE İADE EDİLEN PERSONELİN  GSS GÖNDERİMİ


Ücretsiz izindeyken açığa alınan personelde gss primin yarısı 
gönderilir PErsonel göreve iade edildikten sonra geriye dönük 
yarım gönderilen prim Aylıksız İzinli Personel GSS Ek mahiyete 
bir ve birden fazla dönemden Ekbodro sebebi olarak P.E.K. da 
veya P.O.G.S da aylıkta yanlışlık yapılması sonucu eksik gönderilen 
gss primi seçilir gönderimeyen ayda seçilir 
 
Sonrasında üstteki gönderilmeyn gönderilecek olan (ŞEKİL:A) 156,44 gelir
Fakat gönder butonu aktif değildir Aktif olması için 
gss primin tam olması gerekmekedir gss kısmında 312.88 olmalıdır 
prim ve durum kısmında işlem yapılarak tam primin gelmesi (ŞEKİL:B) sağlanır
sonra gönder tıklandığında (ŞEKİL:C) ödenecek gss primi 156.44 gelir
ve Evet onaylıyorum gönderilir.
Prim tutarı ana bodro harici ek  olarak yapılyorsa parası hys den
borç sağlık primleri ve alacak  %12 gss primi şeklinde ödeme emriyle gönderilir
 
Not (önemli ANINDA CEZAYA GİRER):Gss primleri sgkya gönderildikten sonra cezaya girmemesi için sgk aranıp 
düzeltilir
Eylül Ekim 2 ay


 
 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: su( sulutas4hotmail.com ), 11.04.2016, 10:39 (UTC):
İyi günler kolay gelsin. Bizde bir personel 5510 personeli olup bir yıl önce Nisan 2015 te ücretsiz izne ayrıldı. Nisan 2016 da GSS primi kesmedim bir yıl süre verdiği için doğru bir uygulama mı yaptım kafam karıştı da yardımcı olabilir misiniz.

Yorumu gönderen: Nadir( ), 25.01.2015, 19:24 (UTC):
Askere gidecekler için kişi bekar ise gss kesilmez (07 haz2014 son düz. 1 yıla kadar gss gönderilir).. demişsiniz.
Oysa ilgi yazının 1.maddesinin 2.bendinde askerliği ayrı başlık altında ele almış ve bakmakla yükümlü kişilerin bulunması halinde demiş.. " — Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın..."
Buradaki 2 madde ile ilgili farklı yorumlar mevcut..

Yorumu gönderen: Erdin( egul74hotmail.com ), 16.02.2014, 19:13 (UTC):
Abim Allah senden razı olsun. Senin sayende maaşımı hesapladım. Maaşımın yanlış hesaplandığını gördüm. 3 yıllık farkımı dilekçe yazarak aldım. Süper bir site.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica