!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Giyecek Yardimi Hesaplamasi islemleri
 

GİYECEK YARDIMI 2016

Genelge ile kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarına ilişkin standart fiyatlar ve bazı personele nakdi olarak ödenecek olan giyim yardımı tutarları belirlendi.


Bakanlık Genelgesi:


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.


Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.


2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.


3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi ” Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.


ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;


Takım elbise 148,23 TL

Tulum 28,52 TL

Ayakkabı 41,83 TL

Yağmurluk 32,16 TL

Atkı 5,69 TL

Eldiven 3,64 TL

Toplam 260,07 TL

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.


ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;


Takım elbise 148,23 TL

Ayakkabı 41,83 TL

Toplam 190,06 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.


4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.


5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.


6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.

2016 giyim yardımı uygulama genelgesi

2016 Ek-1, Ek-2

2016 Ek-3

İNDİRME LİNKLERİ

 


KHB giyecek yardımı ile ilgili görüş yazısı  indirmek için tıklayınız..

 

KBS Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Giyecek Yardımı Uygulama Klavuzu indirmek için tıklayınız...

2015 Yılı giyecek yardımı genelgesini indirmek için tıklayınız..

2015 Yılı giyecek yardımı Ek 1-2 formunu  indirmek için tıklayınız..

2015 Yılı giyecek yardımı Ek 3 formunu  indirmek için tıklayınız..

Giyecek Yardımı Yönetmenliğini   indirmek için tıklayınız..

 

GİYECEK YARDIMI YAPILMAYACAK UNVANLAR
DÜZ MEMUR
ARAŞTIRMACI
ŞEF İSTATİSTİKÇİ
UZMAN
Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz
KHB giyecek yardımı ile ilgili görüş yazısı  indirmek için tıklayınız..


Yeni KHB görüş yazısına göre sağlık hizmetinde çalışan ve yönetmenlik gereği giyim yardımı alamayan
Diğer memurlar

2 sayılı cetvele göre yapılacak giyecek yardımlarında;

Sağlık hizmetleri sınıfı bölümünün 2.sırasında bulunan Bu hizmet sınıfında bulunan diğer persoenel denilmek suretiyle bu cetvele göre verilecek giyecek yardımı için yanlızca sağlık hizmetleri sınıfında bulunma şartının yeterli olduğu başkaca bir koşul aranmadığı görülmektedir,

2 Bu Hizmet Sınıfında

Bulunan Diğer Personel İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan


 Madde 12 – a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

Madde 13 – a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir.

b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır.

Madde 7 – Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

Madde 5 – Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,

verilir.

Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.

Aylıksız izinde olan giyim yardımından yararlanamaz.
NAKDEN ÖDENECEK UNVANLAR

 

2015YILI ÖRNEK HESAPLAMA2014 YILI ÖRNEK HESAPLAMA

 

Ekli 1 sayılı ve ekli 2 sayılı cetvele göre ayni yardım yapılacak unvanlar


 2013 YILI ÖRNEK HESAPLAMA-----------------------------GİYİM YARDIMI 2015 HAKKINDA SON GÖRÜŞ YAZISI-------------------------------------------------------------------


Sayın ................Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının aşağıdaki uygun görüşleri dikkate alınmak suretiyle giyecek yardımı yapılması mümkün bulunmaktadır. 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Sayı: 94........./20....
Konu:Görüş talebi YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi : 19.06.2013 tarih ve 39569.../239... sayılı yazınız. İlgi yazınız ve ekinde yer alan Elazığ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13,06.2013 tarih ve 4130 sayılı yazısında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2013 tarihli Giyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulaması konulu Genelgesinin 9'uncu maddesine istinaden kadrosu şoför olup memur görevi yapan, kadrosu sağlık memuru olup masa başında çalışan ve kadrosu hizmetli olup şoför görevinde bulunan personele kadro unvanına göre mi, yoksa görev yerine bakılarak mı ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş talebinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 14/9/1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin "Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar" başlıklı 3'üncü maddesinde, "2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde ver almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar... " 9'uncu maddesinde, "Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir... " 1l'İnci maddesinde ise, "Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar 13'üncü maddesinin (a) fıkrasında ise; "Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir." hükümleri yer almaktadır. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.02.2013 tarih ve 2043 sayılı "Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması" hakkındaki genel yazısının eki "EK-3 Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Listesi"nde giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetvellerin esas alınarak ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı olarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listesinin düzenleneceği şeklinde konuya açıklık getirilmiş, 
Ek-1 "Memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyat listesinde personele aynî verilecek giyecek yardımı, 
Ek-2 "Nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin fiyat listesinde" ise personele nakden verilecek giyecek yardımı tutarları belirlenmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre giyecek yardımı almaya müstahak personele, kurum tarafından Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetveller esas alınarak, kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre düzenlenen EK-3 Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Listesindeki "Hizmet Yeri" sütunu esas alınarak I veya II sayılı cetvelde gösterilen giyecek yardımının yapılması gerektiğinden, her ne kadar kadro unvanları sağlık memuru, hizmetli, şoför olsa dahi fiilen bu görevleri yapmadıkları süre içerisinde giyecek yardımı yapılması mümkün bulunmamakla birlikte, fiilen görevlerini yapmaya başladıkları tarihten itibaren ise kullanma dönemleri de dikkate alınmak suretiyle giyecek yardımı yapılması mümkün bulunmaktadır. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Fethullah GÜRCAN Başkan a. Bakan Müşaviri 

---------------------------------------------------------------------------------------------------SORU:  Giyecek yardımı dağıtımında bazı kurumlar kadro unvanına göre bazı kurumlar ise personelin görev yerine göre (örneğin kadrosu şoför olup memur görevi yapan, kadrosu sağlık memuru olup masa başı çalışan ve kadrosu hizmetli olup şoför görevinde bulunan personel gibi) giyecek yardımı dağıtımı yapmaktadır. Kurumlar arasında birlikteliğin sağlanması amacıyla giyecek yardımı dağıtımının kadro unvanına göre mi yoksa görev yerine bakılarak mı yapılması gerekmektedir?

 

CEVAP : 14.09.1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin “Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar” başlıklı konunun 3.maddesinde belirtilen aynı yönetmeliğin 2.maddesi ile “Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar” başlıklı konunun 9., 11., 13. maddeleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.02.2013 tarih ve 2043 sayılı “Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması” hakkındaki genel yazısının eki “EK-3Ek-1 ve Ek-2 listeleri (ekli liste) doğrultusunda ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 02.10.2013 tarih 4941 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması mütalaa edilmektedir.   

PERSONELİN GEZİCİ OLUP OLMADIĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ


 
 İNDİRME LİNKLERİ

 

Giyecek yardımı hesaplama bordrosu indirmek için tıklayınız..
Giyim yardım listesi indirmek için tıklayınız..
Giyecek yardımı Programı indirmek için tıklayınız..

Giyecek yardımı Sayfasını  indirmek için tıklayınız.

KHB giyecek yardımı ile ilgili görüş yazısı  indirmek için tıklayınız..UNVANA GÖRE YARDIM VERİLENLER

1 Ambar Memuru (Açıkta çalışan)
2 Ambar Memuru (Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)
3 Ayniyat memuru (Açıkta çalışan)
4 Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı
5 Şoför
6 İcra Memuru
7 Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı,
8 Matbaacı, Ciltci 
9 Hemşire
10 Ebe
11 Hemşire, Ebe (Gezici)
12 Sağlık Memuru (Gezici)
13 Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)
14 Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden)
15 Uzman Tabip, Tabip (FiilenKumaştan Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru
16 Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz, Imam- Hatip, Müezzin-Kayyım
17 Avukat, Hakim,Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip)
18 Bekçi (Üniformalı) 
19 Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli
Gümrük Memurları v.b.)
20 İnfaz ve Koruma Memuru

HİZMET SINIFINA GÖRE YARDIM VERİLENLER

TEKNİK HİZMETLER SINIFI

1 Atölye, Fabrika, Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen Çalışanlar
2 Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye, Maden İşletmesi ve Radyoling İstasyonlarında Çalışanlar)
3 Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

1 Ameliyathanede Görevli Sağlık Personeli
2 Bu Hizmet Sınıfında Bulunan Diğer Personel İş Önlüğü
3 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

1 Resmi Kıyafet Taşıyanlar
2 Sivil Olarak Görev Yapanlar

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel verilir.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

1 Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
2 Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Diğer Personel
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: yılmaz( yilmaz_altiparmakhotmail.com ), 31.05.2015, 21:05 (UTC):
Maliyeye elektronik tutanak yollama çok saolun

Yorumu gönderen: Ayhan Gençer( gencer_66hotmail.com ), 07.04.2015, 06:59 (UTC):
Çok güzel bir site hazırlamışsınız Allah cc razı olsun ayrıca muhterem hocamız Nurettin Yıldızın sohbetlerini ve diğer hocalarımızın sohbetlerine yer vermişsiniz teşekkürler.

Yorumu gönderen: erdi( erdicancanyandex.com.tr ), 07.05.2014, 17:34 (UTC):
aşçı, takım elbise,teknisyen yardımcısı takım elbise teknisyen ise önlük alacak.ne güzel hazırlanmış

Yorumu gönderen: YILMAZ ( yusa215hotmail.com ), 01.11.2013, 11:55 (UTC):
arkadaşlar düz memur,sosyal çalışmacıya ne ödeniyor.

Yorumu gönderen: AYGÜL( tahakkuk_1hotmail.com ), 29.05.2013, 07:18 (UTC):
tsk ederım emegınıze saglık sayfalarda gezerken dıkkatımı cektı cok begendım bılgılerınızle yararlandım tsklerımı saygımı sunarım

Yorumu gönderen: selma( katre.sdhotmail.com ), 22.05.2013, 11:18 (UTC):
sayfanız süper giyim yardımından da baya faydalandım elinize sağlıkBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica