!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Giyecek Yardimi Hesaplamasi
 

GİYECEK YARDIMI

2014 YILI GİYİM YARDIMI
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 45516914-115457-3
Konu: Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması

……………………. BAKANLIĞINA
……………………. MÜSTEŞARLIĞINA
……………………. REKTÖRLÜĞÜNE
……………………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………. VALİLİĞİNE

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi,uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan”Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklik uyarınca, Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 16, 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan”Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi “ Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan,

tutarında ödeme yapılacaktır.

4- Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.

6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
 

 

KBS Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri Giyecek Yardımı Uygulama Klavuzu indirmek için tıklayınız...

2014 Yılı giyecek yardımı genelgesini indirmek için tıklayınız..

2014 Yılı giyecek yardımı Ek 3 formunu  indirmek için tıklayınız..

Giyecek Yardımı Yönetmenliğini   indirmek için tıklayınız..

 

GİYECEK YARDIMI YAPILMAYACAK UNVANLAR
DÜZ MEMUR
ARAŞTIRMACI
ŞEF İSTATİSTİKÇİ
UZMAN

KHB giyecek yardımı ile ilgili görüş yazısı  indirmek için tıklayınız..


Yeni KHB görüş yazısına göre sağlık hizmetinde çalışan ve yönetmenlik gereği giyim yardımı alamayan
Diğer memurlar

2 sayılı cetvele göre yapılacak giyecek yardımlarında;

Sağlık hizmetleri sınıfı bölümünün 2.sırasında bulunan Bu hizmet sınıfında bulunan diğer persoenel denilmek suretiyle bu cetvele göre verilecek giyecek yardımı için yanlızca sağlık hizmetleri sınıfında bulunma şartının yeterli olduğu başkaca bir koşul aranmadığı görülmektedir,

2 Bu Hizmet Sınıfında

Bulunan Diğer Personel İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten KumaştanGünün Fırsatı

 Madde 12 – a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

Madde 13 – a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir.

b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır.

Madde 7 – Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

Madde 5 – Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,

verilir.

Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.

Aylıksız izinde olan giyim yardımından yararlanamaz.
NAKDEN ÖDENECEK UNVANLAR

 

2014 YILI ÖRNEK HESAPLAMA

 

Ekli 1 sayılı ve ekli 2 sayılı cetvele göre ayni yardım yapılacak unvanlar


 2013 YILI ÖRNEK HESAPLAMA


SORU:  Giyecek yardımı dağıtımında bazı kurumlar kadro unvanına göre bazı kurumlar ise personelin görev yerine göre (örneğin kadrosu şoför olup memur görevi yapan, kadrosu sağlık memuru olup masa başı çalışan ve kadrosu hizmetli olup şoför görevinde bulunan personel gibi) giyecek yardımı dağıtımı yapmaktadır. Kurumlar arasında birlikteliğin sağlanması amacıyla giyecek yardımı dağıtımının kadro unvanına göre mi yoksa görev yerine bakılarak mı yapılması gerekmektedir?

 

CEVAP : 14.09.1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin “Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar” başlıklı konunun 3.maddesinde belirtilen aynı yönetmeliğin 2.maddesi ile “Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar” başlıklı konunun 9., 11., 13. maddeleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.02.2013 tarih ve 2043 sayılı “Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması” hakkındaki genel yazısının eki “EK-3Ek-1 ve Ek-2 listeleri (ekli liste) doğrultusunda ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 02.10.2013 tarih 4941 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması mütalaa edilmektedir.   

PERSONELİN GEZİCİ OLUP OLMADIĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ


 
 İNDİRME LİNKLERİ

2014 Yılı giyecek yardımı genelgesini indirmek için tıklayınız..

2014 Yılı giyecek yardımı Ek 3 formunu  indirmek için tıklayınız..

Giyecek Yardımı Yönetmenliğini   indirmek için tıklayınız..

Giyecek yardımı hesaplama bordrosu indirmek için tıklayınız..
Giyim yardım listesi indirmek için tıklayınız..
Giyecek yardımı Programı indirmek için tıklayınız..

Giyecek yardımı Sayfasını  indirmek için tıklayınız.

KHB giyecek yardımı ile ilgili görüş yazısı  indirmek için tıklayınız..


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: erdi( erdicancanyandex.com.tr ), 07.05.2014 17:34:20:
aşçı, takım elbise,teknisyen yardımcısı takım elbise teknisyen ise önlük alacak.ne güzel hazırlanmış

Yorumu gönderen: YILMAZ ( yusa215hotmail.com ), 01.11.2013 11:55:40:
arkadaşlar düz memur,sosyal çalışmacıya ne ödeniyor.

Yorumu gönderen: AYGÜL( tahakkuk_1hotmail.com ), 29.05.2013 07:18:41:
tsk ederım emegınıze saglık sayfalarda gezerken dıkkatımı cektı cok begendım bılgılerınızle yararlandım tsklerımı saygımı sunarım

Yorumu gönderen: selma( katre.sdhotmail.com ), 22.05.2013 11:18:58:
sayfanız süper giyim yardımından da baya faydalandım elinize sağlıkBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
KBS GİRİŞ
         
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica