!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Gorevden Uzaklastirilan veya Tutuklanan Memurlar islemleri
 

  Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklanan Memurlar

a Görevden Uzaklaştırma
Görevden uzaklaştırma :
Madde 137 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. 

Aciga Alinan personelden geriye donuk borc hesaplama
 Aciga Alinan personelden geriye donuk borc hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız......

TAM MAAŞTAN 2/3 VE 1/3 MAAŞ HESAPLAMA BODROSU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.....

(Açığa alınma kişi borcu tablosu açıklama :Giriş kısmından Kişi bilgileri üst kısımdaki ayrılış ve maaş hakettiği tarih yazılır 

alt kısımdaki maaş bilgileri girilir Toplam ve net ödene kesinti kısımları kontrol edilir bodro ile birebir olması gerekir
 
Açığa alınan kişilerde tam maaş geri iade edileceği zaman üst kısımdaki ayrılış ve maaş tarihleri aynı yazılır
 
Kişi borcu tablosu bölümünde otomatikmen hesaplama yapılır ve borç  bilgiler gelir bu kısım yazıcıdan çıkarılır
 
Aile yardımı ve çocuk zammı A.G.İ tam verilir kesinti veya geri ödeme yapılmaz)

Emekli keseneginin yarısı (kısıt veya geri alma olduğu için 5510da sgkdan istenir 5434 de kıst istenmez)


a Yetkililer :


Madde 138 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır :
a) Atamaya yetkili âmirler,
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan memurun kurumuna derhal bildirilir.

a Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu :
Madde 139 - (Değişik : 23/11/1972 · KHK 2/1 md.) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan âmirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.
a Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma :
Madde 140 - Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları

da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
a Görevden Uzaklaştırılan Veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak Ve Yükümlülüğü :
Madde 141- (Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul: I5/5/1975-I897/I md.)
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. a Tedbirin Kaldırılması :

Madde 142 - Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili âmirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.

a Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller :
Madde 143 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce :
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri

kaldırılır.
a Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Âmirin Takdiri :
Madde l44 - 140 ncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
a Süre :
Madde l45 - Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili âmir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili âmir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Açığa alınan veya görevden uzaklaştırılan sigortalılar açısından tazminatlar ve ek ödemeler
toplamı.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılardan görevden
uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan,
kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu
müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların aylıklarının ödenmesi halinde,
prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınacaktır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim
alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilecektir.
Buna göre, açığa alınan veya tutuklananların aylıkları 2/3 oranında ödenmesine karşın sigorta primleri
tam prime esas kazancın yarısı üzerinden alınacaktır. Sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak
kazanan ve kalan 1/3 maaşları iade edilenlerin ise tam prime esas kazancının kalan yarısı üzerinden sigorta
primi alınacaktır.
Bu nedenle, sigortalıya açıkta kaldığı sürece gönderilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde tazminatlar
bölümüne, sigortalının Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen prime esas kazançların
hesabında dikkate alınacak ve mevzuata

657 S. KANUNA TABİ OLANLAR

 

Aylık, taban aylığı ve kıdem aylığı

: 2/3 oranında verilir.

Aile yardımı ve çocuk zammı A.G.İ

: Tam verilir

Yan ödeme

:2/3 oranında verilir.

Özel hizmet tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Tayin bedeli

: 2/3 oranında verilir.

Eğitim ve öğretim tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Mülki idare tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Din hizmetleri tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Emniyet tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Denetim tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Lojman tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Yabancı dil tazminatı

: 2/3 oranında verilir.

Ek çalışma ücreti

: 2/3 oranında verilir.

Yolluk karşılığı tazminatı

: Hiç verilmez.

Emekli keseneği

: Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir.

Damga Vergisi

 

:Tabi

 

Ücret

: 2/3 oranında verilir.

Tazminat

 

: 2/3 oranında verilir.

 

Ek Ödeme

: 2/3 oranında verilir.

 


ÖRNEK HESAPLAMA

Gorevden Uzaklastirilan veya Tutuklanan Memurlara maas odemesi 
Excel hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınızzz.


İNDİRME LİNKİ
Gorevden Uzaklastirilan veya Tutuklanan Memurlara maas odemesi 
Excel hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınızzz.


Gorevden Uzaklastirilan veya Tutuklanan Memurlara maas odemesi SAYFASINI indirmek için  tıklayınızzz.

KESENEKLERİN GÖNDERİMİ

Cevap : İlgilinin açıkta geçen sürelerine ait kesenekler, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ocak 2000 bitiş Eylül 2008 yazılarak bu dönemlere ait ½ kesenekleri durum koduna “A” yazılarak sistemimize gönderilecektir. Daha sonra Ekim 2008 tarihinden itibaren ilgilinin açıkta olduğu sürece 1/2 kesenekleri sistemimize gönderilmiş olduğundan, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ekim 2008 bitiş Nisan 2010 yazılacak ve bu kez durum kodundaki “A” kaldırılarak bu dönemlere ait ½ kesenekler sistemimize gönderilecektir.

“A” Kodu:

Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına

alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunan sigortalı için “A” kodu yazılacaktır. İlk defa 4

üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için, 5510 sayılı Kanunun 80 inci

maddesi ile “vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler prime esas

kazancın hesabında dikkate alınmaz.” hükmü gereğince, vekalet ve ikinci görev aylığı alan sigortalılar için

belgenin durum kodu bölümü boş bırakılacaktır.

Örnek: (C) Kamu İdaresinde 13/10/2008 tarihinden itibaren açığa alınan ve 15/10/2008-14/11/2008

dönemi ücretleri 2/3 oranında ödenen bir sigortalı için Ekim 2008 ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde durum

kodu bölümüne “A” kodu yazılacaktır.

 Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan
veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime
ödeme gün sayıları:


Sigortalının açıkta olma hali devam ettiği sürece, prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim
alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir. Bu nedenle aylık prim ve hizmet
belgesinde sigortalıların açık aylığı ödenen aya ait prim ödeme gün sayısı, açıkta kaldığı sürelerin yarısı olarak
yazılacaktır.
Açıkta geçen sürelerden dolayı prim ödeme gün sayısının kesirli çıkması durumunda gün sayısı tama
iblağ edilecektir.

 
     

AÇIĞA ALINDIKTAN SONRA GÖREVE İADE EDİLEN PERSONELİN  KESENEK GÖNDERİMİ

Göreve iade edilen personelin keseneği gönderilirken  ek mahiyeeten bir veya birden fazla dönemden personel bilgilei girdikten sonra  kişi kesenekleri otomatik gelir  durum kodundan  A kaldırılır gün sayısı 30 yapılır Tazminat tam yapılır  Not:kesenekler aylık prim hepsi tam gönderilmiş gibi yazılır sadece TAZMİNAT(tam yazılır ) kısmında oynama yapılır kuruş artırıiıp azaltılarak gönderilmeyen yarı 

kesenekler tuturulmaya çalışılır gönder tıklanarak kesenekler kontrol edilir birebir tutuyorsa onaylanır tutmuyorsa hayır onaylamıyorum

tıklanarak tekrar tazminatta oynama yapılır  


   
                          

926 S.K. TABİ OLANLAR

 

Aylık taban aylığı ve kıdem aylığı

:Açığa alınanlara 2/3 oranında, tutuklulara 1/2 oranında verilir.

Aile yardımı ve çocuk zammı

: Tam verilir.

Yan ödeme

:2/3 oranında verilir. Tutuklulara 1/2 oranında verilir.

Tayın bedeli

: Tam verilir.

Lojman tazminatı

:2/3 oranında verilir. Tutuklulara 1/2 oranında verilir.

Yabancı dil tazminatı

: Açığa alınanlara 2/3 oranında, tutuklulara 1/2 oranında verilir.

Jandarma ve sahil güvenlik muhtelif ücret ödemeleri

:2/3 oranında verilir. Tutuklulara 1/2 oranında verilir.

Hizmet eri tazminatı

: Tam verilir.

Emekli keseneği

:Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir.

Damga vergisi

:Tabidir.

Oyak

:Aldığı aylık üzerinden kesilir.

NOT:

1-    Görevden uzaklaştırılan personele göreve iade edilerek açıktaki süresine ait tam aylığa hak kazanma halinde, emekli kesenekleri aylığın diğer yarısından da kesilerek tama çıkarılır.

2-    Askeri personele (Askeri memur dahil), bir yıl ve daha süreyle memuriyetten yasaklanma cezasının yerine getirilmesi sırasında açığa alınmasına ilişkin esaslar uygulanarak aylığı bu esaslara göre ödenir. Ancak, aylığın 2/3 oranında ödenmesinden sonra bu cezanın sona ermesinde, ödenmemiş olan 1/3 kısmı tekrar ödenmez.


 

Sıra No İndir Görevden Uzaklaştırma
1

ÖZET: Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/04/2009-5638)

2

ÖZET: Belediyede sözleşmeli statüde görev yapan personelden tutuklananlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.(09/01/2012-24914)

 

 

  GSS
ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN AÇIĞA ALINDIKTAN SONRA GÖREVE İADE EDİLEN PERSONELİN  GSS GÖNDERİMİ

 

Ücretsiz izindeyken açığa alınan personelde gss primin yarısı 
gönderilir PErsonel göreve iade edildikten sonra geriye dönük 
yarım gönderilen prim Aylıksız İzinli Personel GSS Ek mahiyete 
bir ve birden fazla dönemden Ekbodro sebebi olarak P.E.K. da 
veya P.O.G.S da aylıkta yanlışlık yapılması sonucu eksik gönderilen 
gss primi seçilir gönderimeyen ayda seçilir 
 
Sonrasında üstteki gönderilmeyn gönderilecek olan (ŞEKİL:A) 156,44 gelir
Fakat gönder butonu aktif değildir Aktif olması için 
gss primin tam olması gerekmekedir gss kısmında 312.88 olmalıdır 
prim ve durum kısmında işlem yapılarak tam primin gelmesi (ŞEKİL:B) sağlanır
sonra gönder tıklandığında (ŞEKİL:C) ödenecek gss primi 156.44 gelir
ve Evet onaylıyorum gönderilir.
Prim tutarı ana bodro harici ek  olarak yapılyorsa parası hys den
borç sağlık primleri ve alacak  %12 gss primi şeklinde ödeme emriyle gönderilir
 
Not (önemli ANINDA CEZAYA GİRER):Gss primleri sgkya gönderildikten sonra cezaya girmemesi için sgk aranıp 
düzeltilir5510 ÖNCESİNDE AÇIĞA ALINAN PERSONELİN GÖREVE DÖNDÜKTEN SONRA GERİYE DÖNÜK KESENEKLERİNİN GÖNDERİLMESİ

Ana maaş bodrosuyla geriye dönük 3/1 maaşları ek bodro manuel olarak kbs maaş sistemine girilir
hesaplatılır
kesenekler 5510 öncesi 1 nolu text dosyasında intibak kısmında gelir
gönderim yapılıyorken  intibak kısmı silinir gönderilir
daha sonrasında aşağıdaki işlemler  yapılır

5510 Öncesi personelde açıkta kesenekleri 1/2 oranında giden personelin 
göreve döndükten sonra kesenekleri gönderilirken  ek mahiyette  bir veya birden fazla dönem seçilip maaş ödeme tarihi  yazılır
açıkta olan aylar yazılır tamam tıklanır açıln sayfada - A - lar silinir gönderilir
prim kısımları aktif olmadığı için kuruş farklılıkları ne kadarsa ana kesenekte intibaka atılarak genel toplam tutturulur


 


  
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: MEHMET ALİ ÇOLAK( POLATVURGUNQHOTMAÝL.COM ), 29.08.2014, 18:39 (UTC):
BURADAN ,İŞ BULMA İMKANIM OLUR MU

Yorumu gönderen: Davut KAYA( kursadbuluthotmail.com ), 16.04.2014, 10:53 (UTC):
ben adlı dava yuzunden acıktaydım..dava lehıme sonuclanınca gorevıme baslaım..goreve basla sonucu daha oncekı almadıgım 3/1 maasın yasal fazızını nasıl alabılırım bunun ıcın kanun mevzuat kararname ve hangı maddelerıne gore alabılrırım..

Yorumu gönderen: Serdar( schwer35hotmail.com ), 29.03.2014, 08:43 (UTC):
Her şey süper.Yüreğinize sağlık.Ancak açığa alınan memurun işlemleri işlemin gerçekleştiği günden mi yoksa takip eden maaştan mı yapılır.(örnek mart 27 de açığa alınan memurun 15 martta aldığı maaşı ile ilgili bir işlrm yapılacak mı) teşekkürler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica