!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Hizmet Birlestirme ve intibak hesaplama
 

İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME 
İŞLEMLERİ

    2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRMESİ  SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..........

İntibak:
 Memurun öğrenim durumu, hizmet yılları ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve 
kademesinin tespit edilmesidir. 

Derece: Bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun 
çerçevesinde bulunan müktesebidir. 

Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu hiyerarşi içerisinde, öğrenim durumu, hizmet 
yılları ve kazanılmış hak aylığı ve emekli müktesebinde değerlendirilen hizmetleri esas 
alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde üst derecelere ilerlemesidir. 

Kademe: Memurun bulunduğu derecede kademe durdurma cezası almaması halinde her yıl 
bulunduğu derecedeki durumu. 

Kademe ilerlemesi: Devlet memurunun bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak, 
görevin önemi ve sorumluluğu artmadan derece içerisinde müktesebindeki ilerleyişidir. 

Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan 
ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Başka bir ifadeyle Devlet 
memurluğu statüsünde geçen veya geçmiş sayılan hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç 
yılına bir derece hesabıyla bulunacak derece ve kademesidir. 

İşgal edilen kadro/kadro derecesi: Kişinin atandığı (bulunduğu) kadronun unvan 
derecesidir. 

Ödemeye esas derece ve kademesi: Memurun aldığı maaşa esas olan derece ve kademesidir. 


Emekli derece ve kademesi: Özel sektörde geçen SSK’lı ve BAĞ-KUR’lu hizmetlerinin 
Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup, emekli 
keseneğine esas derece ve kademesidir. 

Emsal kişi: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara 
vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir. 

1- Kazanılmış Hak Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun intibak işlemlerine ait 36 ncı maddesi, geçici maddeleri, ek geçici maddeleri, 43 üncü maddesi, ayrıca 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelleri, kendi özel kanunları gereğince tespit edilen ek gösterge rakamları.

Kazanılmış Hak Aylığı, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemidir.

 

2- Emekli Keseneğine Esas Aylık: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi.

Emekli Keseneğine Esas aylık, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemi olmayıp, sigortalı hizmetlerden kazanılmış hak aylık hizmetinde değerlenmeyecek olan sürenin intibak işlemine tabi tutulup bulunan derece ve kademedir.
H İ Z M E T B İ R L E Ş T İ R M E   İ Ş L E M L E R İ :

Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur) pirim ödemek suretiyle geçen hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birleştirilerek emeklilik müktesebinin yükseltilmesi işlemleridir.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu
kanun ile diğer bazı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve kaldırılmasına dair
olan 08.07.1971 tarihli ve 1425 sayıl Kanunun ek 3. maddesi ile 5434 sayılı Kanuna
eklenen ek 18. maddedeki Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevde bulunduktan
sonra iştirakçi olanların emeklilik keseneklerine personel kanunları gereğince
kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta pirimi
ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil
durumlarına göre her 2, 3, 4, veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde
eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (Bu süreler, 01.03.1975
tarihinden itibaren 1897 sayılı Kanunla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmiştir.)
Bunların personel Kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için tahsil durumları itibariyle en son yükselebileceği dereceleri geçmemeleri ve bir derece de en az çalışması gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 18 yaşın ikmalinden önce sigorta pirimi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.

01.03.1975 tarihinden önce iştirakçi oldukları tarihteki öğrenim derecelerinden daha
aşağı bir öğrenim derecesinden sigorta pirimi ödemek suretiyle geçmiş süreleri
bulunanların emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde bu süreler dikkate
alınmayacak denilmekte ise de 1897 sayılı Kanunla 01.03.1975 tarihinden itibaren
Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak gerek bu tarih itibariyle intibakı
yapılacak olanlara ve gerekse bu tarihten sonra öğrenimi değişecek olanlara
uygulanmak üzere 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası ile “memuriyette iken
veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst
öğrenimi bitirenler aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi
içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla
bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı
hizmet süresinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave
edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü getirilmiştir.
İştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecesinin altında geçen sigortalı süreleri değerlendirilmez
hükmü 01.03.1975 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) bendinin
12/d fıkrasının sigortalı sürelerinin emsali ile mukayese edilerek emekli keseneğine esas
aylıklarının derece ve kademelerinin tespit edilmesi karşısın da geçerliliğini kaybetmiştir.
Bu nedenle öğrenim durumları değişenlerin kazanılmış hak aylıklarının derece ve
kademelerinin tespiti ile öğrenim durumu değişikliğinden önce sigortalı olarak geçmiş hizmeti
bulunanların bu sürelerinin, 657 sayılı Kanunun değişik 36. maddesinin yukarıda açıklanan

(A) bendinin (12/d) fıkrası hükmüne paralel olarak emsal ile mukayese yapılarak emeklilik keseneğine esas aylıklarının derece ve kademeleri belirlenecektir.
01.03.1975 tarihinden itibaren aynı tahsili görüp biri sigortalı, diğeri memur olarak işe başlayan ve bir üst öğrenimi bitiren iştirakçiler arasında emeklilik keseneğine esas aylıklar yönünden eşitlik sağlanacaktır.
Sigortalı olarak geçen hizmetleri 01.03.1975 tarihinden sonra iştirakçi olunması durumunda
iştirakçi oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren emekli müktesebinde
değerlendirilecektir.

Sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar:


1-İlgilinin sigortalı olarak çalıştığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden gün, ay, yıl olarak belirtir prim tahakkuk cetveli istenilecektir.
2-Sigortalı hizmet değerlendirmelerinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971
gün ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 18. maddesinin uygulanması hakkında Maliye ve
Gümrük Bakanlığının 06.05.1993 tarih ve 914000 sayılı 1993/4 nolu genelgesi dikkate
alınacaktır.
3- 18 yaşın ikmalinden önce geçen sigortalı hizmetler değerlendirilmede dikkate alınmaz.
4-Sigortalı olarak geçen sürelerin fiili hizmeti ile çakışıp çakışmadığına bakılacak, çakışan bir durum varsa çakışan süreler düşülecektir.
5. Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak Teknik, Sağlık ve Avukatlık
Hizmetleri Sınıfları’nda çalışarak memuriyete girenlerin bu hizmetlerinin 1/4 Emekli
Sandığına iştirakçi olduğu aybaşı tarihi itibariyle emekli mükteseplerinde değerlendirilir. (Bu hizmetlerinden geriye kalan 3/4‘ de memurlukta geçmiş sayıldığından asalet tasdikinde maaş ve emekli mükteseplerinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.)
Basın kartları yönetmeliğine göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik
yaparak memurluğa girenlerin ise meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmesi
şartıyla fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri surelerin 1/4 Emekli Sandığına iştirakçi
olduğu aybaşı tarihi itibariyle emekli mükteseplerinde değerlendirilir. (Bu
hizmetlerinden geriye kalan 3/4‘ de memurlukta geçmiş sayıldığından asalet
tasdikinde maaş ve emekli mükteseplerinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.)
6-15.10.1987 tarihinden önce sigortalı hizmet değerlendirmelerinde iştirakçi olduğu aybaşı tarihi olarak her ayın birinci iş günü, 15.10.1987 tarihinden sonra yapılacak sigortalı hizmet değerlendirmelerinde ise iştirakçi olduğu aybaşı tarihi olarak her ayın on beşinci iş günü dikkate alınacak.
7-Görevde iken veya sigortalı olarak çalıştığı durumlarda tahsil değişikliği yapanların
sigortalı hizmetleri 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası
uyarınca emsal işlemine tabi tutulacaktır.
8- Sigortalı hizmet değerlendirilirken ay - gün hesaplamasında; ay 30 gün, yıl 360 gün olarak esas alınır.

9- Sigortalı olarak çalışıp 01/10/2008 tarihinden sonra Devlet memurluğuna
başlayanların sigortalı olarak geçen hizmetleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1.inci fıkrasının (c) bendine göre maaş veya emeklilik mükteseplerinde değerlendirilmeyip emeklilik hizmet süresinde dikkate alınacaktır.
ÖRNEK-20
15.06.1977 tarihinde ilkokulu bitirerek 01.07.1981 - 30.09.1981, 01.02.1982 -
02.07.1982, 03.07.1982 - 30.07.1982, 01.09.1982 - 15.11.1982, 01.07.1983 -
01.03.1984 tarihleri arasında fasılalı olarak özel işyerinde geçen toplam 584 gün
sigortalı olarak çalışan, 05.03.1984 - 16.10.1984 tarihleri arasında 7 ay 11 gün
askerlik yaptıktan sonra elverişli değildir raporu ile terhis edilerek 22.04.1985
tarihinde göreve başlayan memur 11.09.1990 tarihinde ortaokulu, 08.09.1992
tarihinde de liseyi bitirmiştir. İlgilinin sigortalı olarak geçen hizmetleri 5434 sayılı
Kanunun ek 18 maddesi ile 1425 sayılı Kanunun uygulanması hakkındaki Maliye ve
Gümrük Bakanlığının 06.05.1993 tarihli ve 1993/4 nolu genelgesi uyarınca
03.07.1964 doğumlu olan ilgilinin 18 yaş altında geçen 01.07.1981 - 02.07.1982
tarihleri arısındaki 242 gün sigortalı hizmeti düşülerek kalan 342 günü Emekli
Sandığına iştirakçi olduğu 01.05.1985 tarihi itibariyle emekli müktesebinde
değerlendirilerek 15. derecenin 1. kademesine (11 ay 21 gün kıdemli olarak)
yükseltilecektir.


ÖRNEK- 21
20.03.1967 doğum tarihli olup, 03.06.1983 tarihinde Endüstri Meslek Lisesini bitirip
08.06.1983 - 20.03.1986 tarihleri arasında resmi işyerinde 272 gün, 01.05.1987 -
30.09.1987 tarihleri arasında da özel işyerinde fasılalı olarak 142 gün sigortalı olarak
çalıştıktan sonra 02.09.1987 - 02.03.1989 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapıp,
11.12.1989 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine başlayan bir memur 30.06.1996 tarihinde AÖF Ön Lisans bitirmiştir.
İlgilinin 01.05.1987 - 30.09.1987 tarihleri arasında özel işyerinde fasılalı olarak geçen
142 günlük sigortalı hizmetinden askerlik hizmeti ile çakışan 29 günü düşülerek kalan
113 günlük özel sigortalı hizmeti ile 08/06/1983-20/03/1986 tarihleri arasında resmi
işyerinde geçen 272 günlük hizmetinden de 18 yaşın altında geçen 180 günü
düşülerek kalan 92 günlük resmi sigortalı hizmetleri ile toplam 205 gün (6 ay 25 gün)
sigortalı hizmeti 5434 sayılı Kanunun ek 18. maddesi ile 1425 sayılı Kanunun
uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığının 06.05.1993 tarihli ve 1993/4 nolu genelgesi uyarınca Emekli Sandığına iştirakçi olduğu 15.12.1989 tarihi itibariyle emekli müktesebine ilave edilerek 12. derecenin 2. kademesine 6 ay 29 gün kıdemli olarak yükseltilecektir.


ÖRNEK - 22

03.05.1970 doğumlu olup 30.06.1987 tarihinde İmam Hatip Lisesi mezunu olarak
01.07.1988 - 01.08.1989 tarihleri arasında özel sektörde 390 gün sigortalı olarak
çalıştıktan sonra 10.10.1990 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak görevine başlayan bir memur, 30.06.2000 tarihinde İlahiyat Fakültesi Ön
Lisans, 15.07.2006 tarihinde de İlahiyat Fakültesinden (lisans) mezun olmuştur.
İlgilinin 01.07.1988 - 01.08.1989 tarihleri arasında özel işyerinde geçen 390 günlük
(1 yıl 1 ay) sigortalı hizmeti 5434 sayılı Kanunun ek 18. maddesi ile 1425 sayılı
Kanunun uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığının 06.05.1993 tarihli
ve 1993/4 nolu genelgesi uyarınca Emekli Sandığına iştirakçi olduğu 15.10.1990
tarihi itibariyle emekli müktesebine ilave edilerek 11. derecenin 1. kademesine (1 ay
5 gün kıdemli) yükseltilecektir.


ÖRNEK-23
Lise mezunu olarak 02/01/1987 - 02/01/1989 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle 540 gün çalıştıktan sonra memuriyete girerek 02/03/1989 tarihinde görevine başlamış ve 02/06/1990 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.
Bu memurun emekli keseneğine esas aylığı ilgilinin T.C. Emekli Sandığına iştirakçi
olduğu tarihi izleyen aybaşı tarihi olan 15/03/1989 tarihi itibariyle sigorta pirimi
ödemek suretiyle geçen 540 günlük (540:30=18 ay=1 yıl 6 ay) süre ile 02/03/1989 -
15/03/1989 aday olarak memuriyette geçen 13 gün olmak üzere toplam 1 yıl 6 ay 13
günlük sürenin emekli müktesebine esas aylığında değerlendirmeye tabi tutularak
lise mezunu bir personelin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin
3. kademesi üzerine verilerek emekli müktesebi 12. derecenin 1. kademesine 6 ay
13 gün kıdemli yükseltilecektir.Kıdemi de dikkate alınarak 02/09/1989 tarihinde 12. derecenin 2. kademesine yükseltilecektir.
Aynı personelin kazanılmış hak aylığı yönünden ise T.C. Emekli Sandığına tabi
göreve başladığı tarih ile asaletinin tasdik edildiği tarih arasında adaylıkta geçen
hizmetleri (1 yıl 3 aylık hizmeti) lise mezunun memuriyete giriş derece ve kademesi
olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine verilerek 12. derecinin 1. kademesine 3 ay
kıdemli yükseltilir, kıdeminden dolayı 02/03/1991 tarihinde de 12. derecenin 2.
kademesine yükseltilip bundan sonraki terfileri de terfi için gereken şartları taşıması halinde tahsilinin tavanını aşmamak kaydıyla yükselebileceği derecenin son kademesine (3/8) kadar devam edecektir.

ÖRNEK-24


20/06/1959 doğumlu bir kişi 30/06/1975 tarihinde ortaokuldan mezun olarak
01/01/1976-01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle 4 yıl
çalıştıktan sonra 01/03/1986 tarihinde memuriyete başlamış ve 01/03/1987 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.
01/01/1976-20/06/1977 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen süreler 18 yaşını ikmal etmeden geçmiş olması nedeniyle hizmet değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.
Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı ilgilinin T.C. Emekli Sandığına iştirakçi
olduğu tarihi izleyen ilk aybaşı tarihi olan 01/04/1986 tarihi itibariyle 18 yaşını
ikmalinden sonra 20/06/1977 - 01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek
suretiyle geçen 2 yıl 6 ay 11 gün, 01/03/1986 ile 01/04/1986 tarihleri arasında
adaylıkta geçen 1 aylık sürede eklenerek toplam 2 yıl 7 ay 11 günlük hizmeti emekli
keseneğine esas aylığında değerlendirmeye tabi tutularak ortaokul mezununun
memuriyete giriş derece ve kademesi olan 14. derecenin 2. kademesi üzerine ilave
edilerek emekli müktesebi 13. derecenin 1. kademesine 7 ay 11 gün kıdemli
yükseltilir, kıdeminin de ilavesiyle 20/08/1986 tarihinde 13. derecenin 2. kademesine
yükseltilir. Öğrenim durumu itibariyle de yükselebileceği derecenin son kademesine
(5/9) yükseltilir.
Kazanılmış hak aylığının hesabı ise 01/03/1986 - 01/03/1987 tarihleri arasında
adaylıkta geçen 1 yıllık hizmeti adaylığının kaldırıldığı tarih olan 01/03/1987
tarihinden itibaren 14. derecenin 3. kademesine kıdemsiz yükseltilir. Daha sonrada
hem kazanılmış hak aylığı hem emekli keseneğine esas aylığı terfi için gerekli şarları
taşıması halinde tahsilinin tavanı olan 5. derecenin 9. kademesine kadar yükselir.


ÖRNEK-25

20/06/1959 doğumlu bir kişi 30/06/1975 tarihinde ortaokuldan mezun olarak
01/01/1976-01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle 4 yıl
çalıştıktan sonra 01/03/1986 tarihinde memuriyete başlamış ve 01/03/1987 tarihinde
de adaylığı kaldırılmış, memuriyette iken 30/06/1987 tarihinde de liseyi bitirmiştir.
Bu durumda ilgilinin emsali 30/06/1978 liseyi bitireceğinden 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal mukayesesi yapılırken 18 yaşın altında geçen süreler düşülecektir.
Buna göre ilgilinin emsalinin göreve başladığı 30/06/1978 tarihi ile diplomasının
değerlendirilmeye tabi tutulduğu 30/06/1987 tarihleri arasında 9 yıl emsalinin hizmeti
olmasına karşılık, 20/06/1977-01/01/1980 tarihleri arasında sigortalı olarak geçen 2
yıl 6 ay 11 gün hizmetine 01/03/1986 - 30/06/1987 tarihleri arasında memuriyette
geçen hizmetlerinin de ilavesiyle toplam 3 yıl 10 ay 10 gün kendi hizmeti bulunacaktır
.Burada az olan hizmetin değerlendirilmesi esas olduğundan az olan 3 yıl 10 ay 10
günlük kendi hizmeti lise mezununu memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13.
derecenin 3. kademesi üzerine verilerek emekli keseneğine esas aylığı 12. derecenin
3. kademesine 10 ay 10 gün kıdemli yükseltilir. Söz konusu kıdemi de ilave edilerek emeklilik müktesebi kadro şartı aranmaksızın;
20/08/1987 tarihinde 11. derecenin 1. kademesine,
20/08/1988 tarihinde 11. derecenin 2. kademesine,
20/08/1989 tarihinde 11. derecenin 3. kademesine,
20/08/1990 tarihinde de 10. derecenin 1. kademesine yükseltilecek
bundan sonraki terfileri, terfi için aranan şartları taşıması halinde tahsilinin tavanını aşmamak kaydı ile tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine (3/8) yükseltilir.
Kazanılmış hak aylığı ise 657 sayıl Devlet Memurları Kanunun değişik 36.
maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemine tabi tutulduktan sonra
01/03/1986 - 30/06/1987 tarihleri arasında memuriyette geçen ve yine az olan kendi
hizmeti lise mezunun memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3.
kademesi üzerine verilerek 12. derecenin 1. kademesine 3 ay 29 gün kıdemli
yükseltilir. Kıdemi de dikkate alınarak bundan sonraki kademeleri terfi tarihinde terfi için aranan şartları taşıması halinde terfi tarihinde tahsil itibariyle yükselebileceği tavanı aşmamak kaydıyla yükseltilir.


ÖRNEK-26

20/08/1955 doğumlu olan bir kişi 30/06/1971 tarihinde ortaokulu bitirerek 01/02/1972-
01/04/1980 tarihleri arasında Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) aralıksız olarak
pirim ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştıktan sonra 01/12/1980 tarihinde T.C.
Emekli Sandığına tabi memuriyete başlamış, memuriyette iken 30/06/1981 tarihinde
liseyi bitirmiş ve 01/12/1981 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.Bu personelin
01/02/1972 - 20/08/1973 tarihleri arasında sigortalı olarak 18 yaşın altında geçen hizmetleri hizmet değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.
İlgili aday memur olarak görev yapmakta iken bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle
Kazanılmış Hak Aylığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin
Ortak Hükümler bölümü (A) bendi ile (D) bendi uyarınca son tahsilinin memuriyete
giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesine yükseltilir. 01/12/1981 tarihinde asaleti tasdik edilirken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemine tabi tutularak az olan kendi hizmeti değerlendirilerek 12. derecenin 1. kademesine yükseltilir.
Emekli keseneğine esas aylığı ise liseyi bitirene kadar olan sürede T.C. Emeli
Sandığına iştirakçi olduğu aybaşından itibaren değerlendirilecek, öğrenim değişikliğinden sonra ise; 01/12/1980 - 30/06/1981 tarihleri arasında adaylıkta geçen
6 ay 29 gün hizmetine, 20/08/1973 - 01/04/1980 tarihleri arasında 18 yaşını
tamamladıktan sonra kamuda geçen 6 yıl 7 ay 11 gün olmak üzere toplam 7 yıl 2 ay
10 günlük hizmeti olmasına rağmen emsalinin hizmeti olan toplam 7 yıllık süre 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası
uyarınca emsal mukayesesi yapılarak lise mezunu bir memurun memuriyete giriş
derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine başarılı geçen her yıla
bir kademe her üç yılına bir derece vermek suretiyle 10. derecenin 1. kademesine
kıdemsiz olarak yükseltilir. (İlgili 01/03/1979 tarihinde memur olarak görevde
olmadığından 2182 sayılı Kanun gereğince bir dereceden yararlanamaz.)
Bundan sonraki terfileri, Kazanılmış Hak Aylığı’nda;
01/12/1982 tarihinde 12. derecenin 2. kademesine,
01/12/1983 tarihinde 12. derecenin 3. kademesine yükseltilir.
Emekli Keseneğine Esas Aylığı’nda ise;
30/06/1982 tarihinde 10. derecenin 2. kademesine,
30/06/1983 tarihinde 10. derecenin 3. kademesine,
30/06/1984 tarihinde 9. derecenin 1. kademesine,
kadro şartı aranmaksızın yükseltilmesi gerekirdi. Ancak;
29/06/1984 tarihli ve 18446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/1984
tarihinde yürürlüğe giren 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15.
maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 87. maddesine tabi
kurumlarda pirim ödemek suretiyle geçen sigortalı hizmetlerin kazanılmış hak aylığı yönünden değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Buna göre ;
İlgilinin 20/08/1973 - 01/04/1980 tarihleri arasında 18 yaşının üstünde geçen 6 yıl 7
ay 11 gün hizmetine memuriyette başarılı geçen toplam 3 yıl 6 ay 29 gün hizmeti de
ilave edilerek toplam 10 yıl 2 ay 10 gün hizmeti bulunacaktır. Buna karşılık 10 yıl
emsalinin olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36.
maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca az olan emsalinin hizmeti lise
mezununun memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine başarılı geçen her yıla bir kademe her üç yıla bir derece vermek suretiyle 9. derecenin 1. kademesine kıdemsiz yükseltilmesini;
01/03/1975 - 01/03/1982 tarihleri arasında 87. maddeye tabi kurumlarda çalışmakta
iken memuriyete geçenlerin 2182 sayılı Kanun gereğince 01/03/1979 tarihinde
verilen bir dereceden yararlanacağı 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15.
maddesine eklenen geçici madde gereğince verilmesi gerektiği bildirildiğinden ilgiliye
2182 sayılı Kanun gereğince bir derece verilerek 8. derecenin 1. kademesine
kıdemsiz yükseltilmesi gerekmekte ve bundan sonraki terfilerinin de buna göre ilerletilmesi gerekmektedir


ÖRNEK-27

30/06/1970 tarihinde ortaokulu bitiren ve 01/01/1971 - 01/01/1974 tarihleri arasında özel işyerinde pirim ödemek suretiyle aralıksız sigortalı çalıştıktan sonra 30/06/1973 tarihinde liseden mezun olan bir kişi 02/08/1975 tarihinde T.C.Emekli Sandığına tabi memuriyete başlamış ve 02/08/1976 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.
Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı ,ilgilinin T.C.Emekli Sandığına iştirakçi
olduğu 01/09/1975 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik
36.maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemi yapılacak ilgilinin kendi hizmeti emsalinin hizmetinden daha fazla olması nedeniyle 01/09/1975 tarihinden
itibaren az olan 2 yıl 2 ay 1 gün emsalinin hizmeti lise mezununun memuriyete
başlama derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine verilerek 12.
derecenin 2. kademesine 2 ay 1 gün kıdemli yükseltilir. 30/06/1976 tarihinde 12.
derecenin 3. kademesine yükseltilir.
Bundan sonraki kademeleri gerekil şartları taşıması halinde kadro şartı
aranmaksızın terfi tarihinde yükselebileceği derecenin son kademesine(3/8) düzenli olarak ilerletilir.
Kazanılmış hak aylığı yönünden ise adaylığının kaldırıldığı 02/08/1976 tarihinde
derece terfi için gerekli şartları taşıması halinde 12. derecenin 1. kademesine
yükseltilir.Bundan sonraki terfileri de tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son
kademesine kadar (3/8) yükselir.

 ÖRNEK-28

30/06/1974 tarihinde liseyi bitiren, 01/10/1976 tarihinde sigortalı olarak işe başlayan, 31/07/1980 tarihinde 4 yıllık yüksek öğrenimi bitiren, 01/07/1984 tarihinde sigortalı işinden ayrılarak 02/08/1984 tarihinde T.C. Emekli Sandığına tabi işe başlamış ve 02/08/1985 tarihinde de asaleti tasdik edilmiştir.
Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı emsalinin göreve başladığı 31/07/1978
tarihi ile T.C. Emekli Sandığına iştirakçi olduğu aybaşı olan 01/09/1984 tarihleri
arasında 6 yıl 1 ay hizmeti 4 yıllık fakülte mezunu memuriyete başlangıç derece ve
kademesi olan 9. derecenin 1. kademesi üzerine verilerek 7. derecenin 1.
kademesine 1 ay kıdemli yükseltilir.01/08/1985 tarihinde 7. derecenin 2.
kademesine, bundan sonraki terfileri de terfi için gerekli şarları taşıması halinde tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine (1/4) yükselir.
Kazanılmış hak aylığı yönünden ise adaylığının kaldırıldığı tarih olan 02/08/1985 tarihinde 9. derecenin 2. kademesine yükseltilir.02/08/1986 tarihinde 9. derecenin 3. kademesine terfi için gerekil şartları taşıması halinde bundan sonraki terfileri de tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine (1/4) yükselir.


Not : 23, 24, 25, 26, 27, ve 28 numaralı örneklerin onayları ve hesaplamaları 20,
21 ve 22 numaralı örneklerin işlemleri gibi yapılacaktır.

I - G İ R İ Ş D E R E C E L E R İ: 


Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişiklikten sonra bazı istisnai 
durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak 
belirlenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak 
Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve 
kademeleri ile tahsil itibariyle yükselebileceği en son derece ve kademeler aşağıya 
çıkartılmıştır. Giriş-Yükselebilecek Öğrenim Durumları Derece Kademe Derece Kademe Bununla beraber tahsil durumuna göre giriş derece ve kademeleri ile yükselebileceği en son 
derece ve kademelerde istisna getiren bazı hususlar vardır ki bunlar da aşağıya çıkartılmıştır. 

1- Giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 1’inci 
fıkrasından 7’inci fıkrasına kadar olan bölümü ile aynı maddenin (B) bendinde memuriyete 
giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar belirtilmiştir. Buna göre (A) 
bendinin: 

- 1. fıkrası gereğince; avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara 
bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
- 2. fıkrası gereğince; dört yıllık yüksekokul mezunlarından mimar - yüksek mimar, 
mühendis - yüksek mühendis unvanını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetlerinde 
çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu… Mezunlarının giriş derecelerine bir 
derece ilave edilir. 

- 4. fıkrası gereğince; teknikerlere, istatistikçilere, astronomlara öğrenimlerine göre tespit 
edilen giriş derece ve kademelerine bir derece verilir. 

- 5. fıkrası gereğince; dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş 
tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil), 
biyolog unvanına sahip akademik personelin giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. 

- 6/b fıkrası gereğince; ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim 
sürelerinden fazla her yılına bir kademe verilir. Bunlardan teknik öğretim mezunlarına 
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 
Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür. 

- 7/b fıkrası gereğince; Diyanet İşleri Başkanlığında görevli personelden hafız olanlara ilave 
bir derece verilir. Lisansüstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra 
gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte verilmez. Bundan maksat lisansüstü eğitim 
çalışma süresi ile hafızlık eğitim çalışma sürelerinin aynı zaman dilimi içerisinde 
yapılmasıdır. 

2 -Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilave olarak kademe veya derece verilecek 
durumlar:
 
657 sayılı Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 9 ila 12. fıkraları ile aynı maddenin 
(C) bendinde belirtildiği gibi devlet memurlarının memuriyetleri sırasında kazandıkları bazı 
durumlar, gördükleri öğrenimler veya bazı hizmetler sebebiyle kazanılmış hak aylığı derece 
ve kademelerine kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi şeklinde ilave yapılmasıdır. Buna 
göre (A) bendinin: 

- 9. fıkrası gereğince; yüksek lisans çalışması yapanlara bir kademe, doktora yapanlara ise 
bir derece verilir. Daha önce yüksek lisans dolayısıyla bir kademe alan ve doktora çalışmasını 
tamamlayanlara iki kademe verilir. 

- 10. fıkrası gereğince; doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken 
kazananlara bir derece, memuriyette iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

- 11. fıkrası gereğince; müfettiş yardımcılarının sınav sonucu müfettiş olarak yapılan 
atamaları sırasında bir derece verilir. 

12/c fıkrası gereğince; Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere (2 yılı 
aşmamak üzere) her başarılı öğrenim yılı için bir kademe verilir. 

- 12/d fıkrası gereğince; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi 
bitirenlerin emsallerini geçmemek üzere intibakının yapılması. (Emsal uygulaması) “Öğrenim 
Değişiklikleri Sebebiyle Yapılan İntibak” başlıklı bölümde konu örnekleriyle birlikte 
işlenecektir

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu 
başlıkları ve özetleri: 
 
Kanun Numarası: 657 
Kabul Tarihi: 14.7.1965 
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056 
 
Tesis Edilen Sınıflar: 
Madde 36 
1) Genel İdare Hizmetleri, 
2) Teknik Hizmetler, 
3) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, 
4) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, 
5) Avukatlık Hizmetleri, 
6) Din Hizmetleri, 
7) Emniyet Hizmetleri, 
8) Yardımcı Hizmetler, 
9) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, 
10) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. 
 
ORTAK HÜKÜMLER 36/1’den 7’ye kadar: Giriş derece ve kademelerinde farklılık oluşturan durumlar. 
 
36/9 ila 12. fıkraları ile B ve C bentleri: Kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilave 
olarak kademe veya derece verilecek durumlar. 
 
36/A-6/b: Ortaokul, lise ve dengi okulların normal öğrenim sürelerinden fazla her yılına 1 
kademe verilir. Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür. Teknik okul 
mezunlarından kendi alanlarında görev yapanlara ayrıca 1 kademe verilir. 
 
36/A-9: Yüksek lisansa 1, yüksek lisans üzeri doktoraya 2 kademe. 
 
36/A-12/d: Emsal; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin 
intibakı. 
 
36/D: Görevdeyken bir üst öğrenimi bitirenlerin 68. maddedeki süre şartı aranmaksızın üst 
derecelere atanması-intibakı. 
Yükselebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme: 
 
Madde 37- (243/2 md.) 
 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve yukarısı olanların (Öğrenim durumu itibariyle 
yükselebileceği derecenin 4. kademesinden maaş alanlar - son sicil notu olumlu olmak şartıyla 
- kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.) Bu madde 
ancak bir defa uygulanabilir. 
 
Kademe: 
 
Madde 38- Bu madde ile kademenin tanımı yapılıyor. 
 
Asli Memurluğa Atanma: 
 
Madde 58- 
- Asalet tasdiki. 
 
Kademelerde İlerleme Şartları: 
 
Madde 64- 
A. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
B. O yıl içinde disiplin cezası almamış olmak, 
C. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 
 
64 son fıkra (EK) : Kurum yönetmelikleri gereği mecburi hizmet bölgelerinde iki yıl 
çalışanlara ayrıca bir kademe verilir. 
 
Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii: 
 
Madde 66- 
Onay merci atamaya yetkili amirdir. 
 
Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları: 
 
Madde 67- 
Kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurlar öğrenim durumları itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst 
derecelerine yükseltilir. 
 
Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları: 
 
Madde 68- 
68/A: 
a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, 
d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, 
olması şarttır. 
 
68/B: Torba kadro
Yer Değiştirme Suretiyle Atama: 
 
Madde 72- 
Eşinin bulunduğu yere nakli yapılamadığı için izinli olanların kademe ilerlemesi. 
 
Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi: 
 
Madde 76- 
 
Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma: 
 
Madde 77- 
Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı 
bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro 
bulunduğu takdirde değerlendirilir. 
 
Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları ile 
Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibaklarında 
Değerlendirilmesi: 
 
Madde 83- 
 
Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe 
İntibakları: 
 
Madde 84- 
 
Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik 
Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları: 
 
Madde 85- 
 
Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri: 
 
Madde 159- 
Adaylıkta geçen sürelerin müktesebinde değerlendirilmesi. 
 
Derece değişikliğinde verilecek aylık: 
 
Madde 161- 
Geçici Madde 33- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.9) 67 nci madde uyarınca, diğer 
şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış 
olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma 
süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış 
hak aylıları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih 
itibariyle (Terfi tarihi) her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir. 
2. Terfi, intibak ve hizmet birleştirmesine ilişkin diğer mevzuat: 
 
a. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ek madde 18 (Hizmet birleştirme ile ilgili) 
 
b. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personeli Kanunu. ( Üniversitelerden 657 sayılı Kanuna 
tabi kurumlara geçenlerin derece/terfilerinin tespiti ile ilgili) 
 
c. 1425 sayılı Kanun’un uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 
1993/4 nolu genelgesi. (Hizmet birleştirmeleri ile ilgili) 
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 
 
Kanun Numarası: 5434 
Kabul Tarihi: 08/06/1949 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235 
Ek Madde 18 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde 
 numarası teselsül ettirilmiştir.) 
 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik 
keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe 
aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas 
olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (1) 
 
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği 
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve 
dereceleri yükseltilir. 
 
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil 
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri 
geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik 
keseneği ödemiş olmaları şarttır. 
 
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil 
derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri 
süreler dikkate alınmaz. 
 
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, 
memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde 
değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde 
ayrıca nazara alınmaz. 
 
(1) Bu maddede sözü edilen geçici 11 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Geçici 
Madde 135" olarak değiştirilmiştir. (2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesi, 15/5/1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla değiştirilerek, derece yükselmesi. 
 
Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi: 
 
 Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin 
mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (139 seri nolu Devlet Memurları 
Kanunu. Genel Tebliği) 
 
 64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak 
kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir 
ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar 
kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış 
sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe 
ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657/Madde 
65) 
 
 Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri 
kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66) 
 
 Kadro olmadığı için yükseltildiği dereceden maaş alan, bu dereceden maaş alanlar için 
öngörülen diğer haklardan da yararlanabileceklerdir. 
 
 Öğretim elemanlarının (Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların) 2914 
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na göre kendi kurumlarında tespit edilen 
görev aylıkları ve derece ve kademeleri kazanılmış hak teşkil etmeyip, bu kanun 
kapsamından çıkmaları halinde eski durumları dikkate alınmaz, 657 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olurlar. (2914 sayılı kanunun 3 ve 4. maddeleri) 
 
 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görevli öğretmenin (Kariyer niteliğinde bir 
kadroda çalışan personelin) başka sınıflara yapılan ilk atamasının 1 ila 4. derece 
kadrolara yapılması halinde ilgiliye atamanın yapıldığı tarihte eğitim-öğretim kadrosu 
ile atandığı GİH sınıfındaki kadrodan hangisinin ek göstergesi daha fazla ise o ek 
göstergeden faydalandırılır. Mesela; 15/07/2007 tarihi itibariyle ek göstergesi 1100 
olan 4. derecede öğretmen olarak çalışan bir personel ek göstergesi 800 olan 4. derece 
GİH kadrosunda bir kadroya atanması halinde ek göstergesi yüksek olan EÖH 
sınıfının ek göstergesinden istifade ettirilir. Aynı kişi (Müktesebi 4/3) daha sonda GİH 
sınıfından ek göstergesi 1600 olan 2. dereceli bir kadroya atanması halinde ise EÖH 
sınıfından GİH sınıfına yapılan ilk atamasındaki ek göstergesinden yüksek olan GİH 
sınıfının 2. derecesinin ek göstergesinden (1600) yararlandırılır. Aynı kişi müktesebi 
1. derecenin 1. kademesine geldiğinde ise GİH sınıfının 1. derecesi için öngörülen 
2200 ek göstergeden değil, EÖHS için öngörülen 3000 ek göstergeden istifade ettirilir. 
(657 sayılı Kanunun 43. maddesi (B) bendi ikinci fıkrası, 148 seri nolu Devlet 
Memurları Kanunu Genel Tebliği, Maliye Bakanlığının 3.12.1997/24140 sayılı yazısı) 
 
 Er ve erbaş olarak askerliğini uzun süre yapanlardan 3 aya kadar hava değişimi 
alanların, kısa dönem askere alınanlardan da 45 güne kadar hava değişimi alanların bu 
süreleri askerlik hizmet süresinden sayılır, bu süreleri aşan hava değişimleri ise 
askerlik hizmet süresinden sayılmaz. 
  Diploma değerlendirmelerinde yürürlük tarihi, geriye dönük ödeme yapılmadığı için 
evrakın işlem yapıldığı tarih esas alınarak belirlenir. 
 
 Şu ana kadar çeşitli tarihlerde çıkan af kanunları disiplin kurullarınca verilen kademe 
ilerlemelerinin durdurulması cezaları kaldırmakta, olumsuz sicil dolayısıyla 
durdurulan kademe ilerlemelerini ise etkilememektedir. 
 
 Terfi, intibak, hizmet değerlendirme ve hizmet birleştirme işlemlerine ilişkin yapılan 
işlemler Ç.K.Y.S”ye mutlaka işlenmelidir
 Emsalin altında kalan askerlik hizmetleri değerlendirilemez. (Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün 3.2.2003 tarihli yazısı) 

Görevde iken aylıksız izine ayrılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden 
yapılacak işlemler: 
657 sayılı Kanun uyarınca alınan aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesinde 
değerlendirilmez. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca borçlanılması halinde, 
borçlanılan bu aylıksız izin süreleri yalnızca emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 108. Maddesi: 
 
“Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati 
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi 
veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi 
şartıyla Devlet Memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. 
Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar daha uzatılabilir. 
 
Devlet Memurlarına 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet 
süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir… 
 
Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104’ üncü maddenin (A) bendinde belirtilen 
sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” 
 
Şimdi 108’ inci maddeye göre aylıksız izinli sayılanların göreve dönmeleri halinde müktesep 
yönünden yapılacak işlemleri örneklerle açıklayalım. 
 
 
ÖRNEK 
 
26.03.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta iken 15.05.2007 
tarihinden itibaren 8 ay aylıksız izine ayrılıp, 07.12.2007 tarihinde izin dönüşü görevine 
başlayan bir memurun müktesebi 07.12.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesi (1 ay 
19 gün kıdemli olarak) .olarak tespit edilecektir. 
 
 Buradaki kıdemi, terfi tarihi ile aylıksız izine ayrılma tarihi arasındaki sürelerdir. 
 
 
ÖRNEK 
 
Örnek 12’deki memur, aylıksız izinli olarak geçen 6 ay 22 günü, 5434 sayılı Kanun uyarınca 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne borçlandığında izin dönüşü görevine başladığı 
07.12.2007 tarihi itibariyle borçlanılan süre emekli keseneğine esas müktesebine ilave 
edilecektir.

Sıra No İndir DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İntibak - Üst Öğrenim İntibakı  SORU VE GÖRÜŞLER
1 ÖZET: Kurumdan gizlemek suretiyle bir alt öğrenimden göreve başlayan fakat mahkeme karaları sebebiyle görevlerine son verilmeyen devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin 12/d fıkrasında aranılan şartları taşımamaları sebebiyle intibaklarının yapılamayacağına ilişkin.(10005, 21/06/2005)
2 ÖZET: Lise mezunu olmasına rağmen, yardımcı hizmetler sınıfı atama sınavına ortaokul mezunu olduğunu beyan ederek katılan ve hizmetli kadrosuna atanan, daha sonra da lise diplomasını beyan ederek görevde yükselme sınavına katılan ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna ataması yapılan personelin işe giriş derecesinin lise mezunu olarak intibakının yapılıp yapılamayacağı hususunda. (07/06/2013-6103)
3 ÖZET: Kamu Personeli Seçme Sınavına girdiği tarihteki öğrenim düzeyine göre Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarihteki öğrenim düzeyi farklı olan Devlet memurunun memuriyete giriş derece ve kademesinin belirlenmesi hakkında. (22/04/2013 – 3989)
4 ÖZET: Üniversitenizde ön lisans mezunu olarak 2008 tarihinde sözleşmeli pozisyonda işe başlayan …’nun, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden memur kadrosuna atanma talebinde bulunduğunu ve yapılacak atamada değerlendirilmek üzere 2007 tarihli Lisans diplomasını ibraz ettiğini belirterek, ilgilinin vermiş olduğu lisans diplomasının memuriyete atanırken değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (03/08/2011-14933)
5 ÖZET: Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 12/d uyarınca intibakının yapılmasına ilişkin (20/12/2006-23550)
6 ÖZET: Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren ilgili hakkında emsal uygulaması yapılarak bulunacak derece ve kademeye intibak ettirilmesi; bu şekilde intibak yapılırken de ilgililerin öğrenim durumu veya yaptıkları hizmetin özelliğine dayalı olarak yasal bakımdan faydalandırılmaları öngörülen derece ve kademe ilerlemelerinden de ayrıca yararlandırılmalarının gerektiği hk. (30.7.2003-23. bülten 31. sayfa)
7 ÖZET: Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibakı yapılırken emsalin geçilemeyeceği kuralının uygulanması hakkında. (12/5/2011 – 9247)
8 ÖZET: Bir sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretsiz izinli olan ve bu süre içerisinde açık öğretim fakültesini bitirilenlerin intibakının yapılıp yapılamayacağı hususunda (14/12/2006 23382)
9 ÖZET: 2001 yılında meslek lisesi mezunu olan ve 2005 yılında bilgisayar teknisyeni olarak memuriyete başlayan personelin 2011 yılında iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmesi sebebiyle intibakı yapılan personelin 2008 yılında aldığı dört yıllık işletme bölümü lisans diplomasına istinaden tekrar intibakının yapılıp yapılamayacağı hususunda. (26/06/2013-9683)
10 ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetlerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa veya 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine istinaden memur olarak ataması yapılan personelin, gerek mezkur Kanunlara tabi olarak gerekse 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken üst öğrenimi bitirmesi halinde yapılacak intibak işleminde emsal uygulamasının yapılıp yapılmayacağı hususunda. (11.07.2013-10941)
11 ÖZET: Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün iki yıllık İlahiyat Programını bitiren ancak diplomasında “Diyanet İşleri Teşkilatında veya Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz.” İbaresi bulunan Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/12-d alt bendi uyarınca intibakının yapılacağına ilişkin (09.09.2005/15543)
12 ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası hükmü uyarınca yapılan intibak işlemi esnasında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının dikkate alınması gerektiği hk. (6.12.1999-18.Bülten. 66. Sayfa)
13 ÖZET: Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimini bitirenlerin intibak işlemlerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 12/d fıkrasındaki hükme göre yapılması gerektiği, ancak aylıksız izinde geçen sürelerin emsalinin ulaştığı derece ve kademenin tespitinde dikkate alınmayacağı hk. (27.5.1999-16.Bülten. 40.Sayfa)
14 ÖZET: Görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzakta kaldığı sürede, bir üst öğrenimi bitirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) 12/d fıkrasından istifade edeceği hk. (10/03/1988-2. Bülten. 13.Sayfa)
15 ÖZET: Lise mezunu olarak çalışmakta iken fark derslerini verip, meslek lisesi diploması alan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen kazanılmış hak aylık derecesinin son öğrenim durumu itibariyle memuriyete girebileceği derece ve kademesinin altında bulunması halinde kazanılmış hak aylığının bu derece ve kademeye yükseltilebileceği hk. (01.04.2003-23.bülten 17.sayfa)
16 ÖZET: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen “Tezli” ve “Tezsiz” Yüksek Lisans Programı bitiren personelin 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağına ilişkin (12/08/2008- 15423)
17 ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesine göre bir kademe ilerlemesinden faydalananlara Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yüksek lisans programını bitirdikleri için ayrıca 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesinin yaptırılmasının mümkün olduğu hk. ( 25/05/2011-7512)
18 ÖZET: Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi verilmesinin bir defaya mahsus olacağı hk.(01/07/2011-12730)
19 ÖZET: İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilemeyeceğine ilişkin (03/09/2008- 16029)
20 ÖZET: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünün 1 akademik yıl süreli Yönetici Geliştirme Programını bitiren personele verilen “Yönetici Geliştirme Programı Sertifikası”nın Lisans Üstü İhtisas Sertifikası olduğuna Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmesi halinde ilgili personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesi çerçevesinde bir kademe ilerlemesi verilebileceği hk. (27.01.2003-23. bülten 7. sayfa)
21 ÖZET: Tıpta uzmanlık belgesi aldığından bir derece yükselmesi uygulanan ilgiliye, mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 9 uncu fıkrası hükmünden yararlandırılarak bir derece verilmesinin uygun olacağı hakkında. (22102, 25/11/2004)
22 ÖZET: Mesleği ile ilgili olmayan öğrenim dalında doktora yapan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesine göre iki kademe ilerlemesi uygulanamayacağı hk.(24/01/2012-365)/td>
23 ÖZET: Uzman kadrosunda iken mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması sebebiyle intibakı yapılan personelin, mühendis kadrosuna atanması halinde yapılacak işlem hk. (26/03/2013-3706)
24 ÖZET: Doçentlik unvanını kazanan Devlet memurlarının intibakına ilişkin. (04/03/2013-2981)
Sıra No İndir İntibak - Üst Dereceli Kadroları Atanma 
1 ÖZET: Rektörlüğünüz bünyesinde bulunan 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara atanacakların, erbaş ve astsubay olarak geçen hizmet sürelerinin Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında fiilen çalışılmış sürelerden sayılacağı hk. (09/12/2010-24163))
2 ÖZET: Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümünde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilmesine ilişkin (24/08/2006-17708)
3 ÖZET: Avukatlık stajında geçen sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belli derecelerdeki kadrolara atanabilmek için gerekli hizmet süreleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (08/06/2012-10781)
4 ÖZET: 217 sayılı KHK’nin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği hakkında (8108, 01/06/2005)
5 ÖZET: 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince derece yükselmesi yapan personelin kadro veya teşkilat değişikliği nedeniyle görev yaptığı kadro unvanının değişmesi sonucunda yapılacak yeniden atama sebebiyle 68/B çerçevesinde verilen derecenin personel açısından kazanılmış hak sayılıp sayılmayacağı hususunda.(13.03.2013-3350)
6 ÖZET: Yurt içinde ve yurt dışında sigortalı olarak çalışılmış olan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin. (17.04.2013-6284)
7 ÖZET: Devlet memurunun 1987-2004 yılları arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde müfettiş olarak görev yaptığı sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin (19/09/2007-16040)
8 ÖZET: Belediye Meclisi Üyesi iken yapılan Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde geçen hizmetlerin 657 saydı Kanunun 68/B maddesinde sayılan hizmetler kapsamında olduğu ve bu hizmetin İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanacaklarda aranan idarecilikte bilgi ve uzmanlık sahibi obua şartını karşılayabileceği ; serbest avukatlıkta geçen sürelerin 3/4 ünün 6 yılı geçmemek üzere 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği hk. (12.5.1999-16.Bülten.33. Sayfa)
9 ÖZET: Yüksek okul mezunu olarak özel sektörde 2 yıl çalışan personele 657 sayılı Kanunun değişik 68/B maddesi gereğince hizmet sürelerinin değerlendirilmesi uygun mütalâa edilmediği Hk. (04.11.1987-1. Bülten-12.Sayfa)
10 ÖZET: 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü gereğince yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin tamamının dikkate alınması gerektiği Hk. (30.07.1991-6.Bülten.32.Sayfa)

 

Sıra No İndir İntibak - Hizmet Değerlendirmesi 
1 ÖZET: Memuriyetten çekilmiş sayılan personelin açıktan atanması durumunda, daha önce memuriyette geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hk. (16/10/2012-15766)
2 ÖZET: Mahkeme kararı çerçevesinde öğretmen olarak ataması yapılan ve adaylık eğitimini tamamlayarak adaylığı kaldırılan ilgilinin bilahare temyiz işlemi sonucunda atamasının iptal edilmesi neticesinde genel hükümlere göre branşında öğretmen kadrosuna tekrar atanması sebebiyle önceki fiili hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin. (02/07/2008-12187)
3 ÖZET:657 sayılı Kanunun 137 maddesi hükmü uyarınca görevden uzaklaştırılan personelin açıkta geçen sürelerinin derece ilerlemesinde değerlendirilmesi ve yeniden tahsildar olarak atanmasına ilişkin (26/01/2007-24959)
4 ÖZET: Uzman erbaş olarak geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında nasıl değerlendirileceği hk. (27/03/2013-5138)
5 ÖZET: Sözleşmeli subay olarak geçen hizmetlerinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin (31/12/2007-21593)
6 ÖZET: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan personelin işçi olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (14.05.2013-5746)
7 ÖZET: Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği hk. .(28.01.2009/24024)
8 ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görev yapmakta iken 632 sayılı KHK ile memur kadrolarına geçirilen personelin, sözleşmeli personel olarak göreve başlamadan önce Halkla İlişkiler Sorumlusu, Muhabir ve Dış İlişkiler Uzmanı olarak çalıştığı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilmesinin 657 sayılı Kanunun 36/C-4 maddesindeki şartları taşıması kaydıyla mümkün olduğu. (27/10/2011-20065)
9 ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda. (20.03.2013-4291)
10 ÖZET: 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak atanmış personelin memur olmadan önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) fıkrası ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile emeklilik müktesep derece ve kademelerinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (16/11/2011-21307)
11 ÖZET: Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Genel İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetler sınıflarında münhal bulunan kadrolara Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda yerleştirilen personelin, yerleştirme işlemi öncesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalıştıkları sürelerin, adaylığın kaldırılması için öngörülen sürelere dahil edilip edilmeyeceği ile hak aylık ve/veya emekli müktesebinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.(16/06/2011-11238)
12 ÖZET: Bakanlığınızda hukuk müşaviri olarak görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline göre sözleşmeli statüde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin kazılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (29/12 /2011-23873)
13 ÖZET: Kurumunuz memurlarından ….in “memur”, …ın ise “mühendis” görev unvanıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştıklarını belirten ve ilgililerin söz konusu hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (25/04/2011-8536)
14 ÖZET:4046 sayılı Kanunun 22 maddesi gereğince atanan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” (C/1) maddesi ile aynı Kanunun 68/B maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinin belirlenmesinde sadece sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesinin gerektiği hk. (28.02.2003-23. Bülten 8. sayfa)
15 ÖZET: Devlet memurlarının özel sektörde ve serbest olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin (09/10/2006-18771)
16 ÖZET: Topluluk sigortasına tabi olmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak özel banka veya işyerlerinde sigortalı avukat olarak geçen hizmetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 3 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin (13/08/2007-14541)
17 ÖZET: 01/03/2001-31/03/2005 tarihleri arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde geçen isteğe bağlı sigortalılık süresinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin (20/09/2007-16001)
18 ÖZET: Memuriyete başladıktan sonra, avukatlık stajı ile memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayılmasını talep eden ilgililerin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih konusuna ilişkin (31/12/2007-21773)
19 ÖZET: Niğde Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak bir süre görev yapan ve bilahere 01/09/2005-07/01/2007 tarihleri arasında Fatih Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi unvanı ile sigortalı olarak çalışan Devlet memurunun bu hizmetlerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanması ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin (18/07/2008-12915)
20 ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendini sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağına ilişkin (23/09/2008-16782)
21 ÖZET: Mühendis unvanında görev yapan personelin, daha önce işçi statüsünde arazi formeni olarak yürüttüğü hizmetlerin inşaat mühendisi unvanına sahip bir personelin yürütmesi gereken teknik bir hizmet olarak değerlendirilmesi halinde söz konusu unvanda yürütülen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği hk.(03.01.2013-19581)
22 ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin memuriyetten önce özel dershanede uzman öğretici olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda. (10.05.2013-7257)
23 ÖZET: Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanağı dışında başka bir kamu kurum veya kuruluşunda memuriyete girenlerin söz konusu hizmet sûrelerinin Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci fıkrası hükmüne göre değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (29.11.1995-12. sayılı Bülten.49.sayfa)
24 ÖZET: Geçici işçi olarak görev yapmakta iken 5620 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personelin, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrolarına geçirilmesi halinde, daha önce geçici işçi olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda (08.03.2013-2976)
25 ÖZET: Kalkınma Ajansında iş kanununa tabi olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine atanan personelin, kalkınma ajansında görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin. (22.01.2013-20260)
26 ÖZET: Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin memurun sınıf değiştirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 71 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geri alınıp alınmayacağı hk. (21/10/2009-17830)
Sıra No İndir İntibak - Bir Derece İlerlemesi 
1

ÖZET: Hizmet sınıfı değişen ve 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü uyarınca derece ve kademe ilerlemesi verilmeyen Devlet memuruna 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun uygulanarak 1 derece verileceğine ilişkin (11939,  11/07 /2005)

2

ÖZET: Vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunmaması  veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaması sebebiyle ilgili personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacağı hk.    (17.10.2003-23. Bülten 43.sayfa)

3

ÖZET: 4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceğine ilişkin (25/10/2007-17553)

4 0

ÖZET: 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/01/2005 tarihinde muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin(29/06/2007- 10857)

5

ÖZET: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde iken memur kadrosuna atanan ve 5289 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde sözleşmeli personel olan ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hususunda (05.07.2013-10983)

6

ÖZET: Seçimlere katılmak ürere görevinden istifa eden, bilahare seçimleri kazanamayarak yeniden göreve dönenlere 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 İnci maddesi hükmünden yararlanamayacağı Hk. (30.12.1991-6.Sayılı Bülten. 43. Sayfa)

Sıra No İndir İntibak - Diğerleri  
1 ÖZET: Bakanlığınıza açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunanlar hakkında yapılacak işlem.(30/4/2010-8303)
2 ÖZET: Kurumunuz İzmir Sosyal Güvenlik Müdürlüğü icra memurlarından …'ın, halen kullanmakta olduğu aylıksız izin süresi içerisinde avukatlık stajını yapıp yapamayacağı hk.(5/11/2012-15536)
3 ÖZET: Aylıksız izinde iken avukatlık stajı yapan Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci fıkrası uyarınca intibakının yapılıp yapılmayacağı hk. (07/01/2013-19766)
4 ÖZET: Orta öğretim seviyesinde hazırlık sınıfında 1 yıldan fazla okuyan memurun 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) bendinin 6/b alt bendinden yararlanacağına ilişkin (27.04.2006/5168)
5 ÖZET: Memuriyete girmeden önce öğrenim süresi dört yıl olan liselerden mezun olan personelin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrası hükmünden faydalanabileceği hk. (11/05/2012-8034)
6 ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen LİMME Projesi çerçevesinde verilen diplomaların Meslek Lisesi Diploması olarak kabul edilebileceği hk. (14.4.1998-15.Bülten. 18.Sayfa)
7 ÖZET: Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu ilgilinin, yükseköğrenim sırasında görmüş olduğu 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden dolayı başlangıç derece ve kademesine bir kademe ilave edilmesi mümkün bulunmadığı hk. (28.2.1996-13. Bülten 21. sayfa)
8 ÖZET: Emniyet Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlayanların öğrenim sûreleri itibariyle 6/b işaretli fıkra kapsamına girmeleri halinde haklarında 8/a ve 6/b işaretli fıkraların birlikte uygulanması gerektiği Hk. (11.10.1989-4.Sayılı Bülten.20.Sayfa)
9 ÖZET:657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) bendi ile belirlenen öğrenim durumlarına göre giriş derece ve kademelerini aştıktan sonra Gümrük Muhafaza Memurluğuna atananlara mezkur madde ile belirlenen yükselebilecekleri dereceleri aşmamak üzere 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 8/b fıkrası hükmü uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine 1 derece ilave edilmesinin uygun olacağı hk. (27.3.1996-13. Bülten.26.Sayfa)
10 ÖZET: 4 yıl süreli astsubay hazırlama okulundan mezun olmuş memura bir kademe verilip verileyeceği, ön lisans diploması üzerine intibakını yaptıran memurun lisans öğrenimini bitirmesi sebebiyle yeniden intibakının yapılıp yapılamayacağı , İlgilinin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince yararlandığı ek göstergeden kazanılmış hak aylığı itibariyle faydalandırılmasının mümkün olup olmadığı hk. (06/06/2013-7640)
11 ÖZET: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan personelin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde bir derece verilip verilmeyeceği hk. (14/06/2013-9745)
12 ÖZET: Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olanların memuriyete giriş derecesine 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin 2 fıkrası hükmü uyarınca bir derece ilave edilmesi gerektiğine ilişkin (16/05/2008-9486)
13 ÖZET: Rektörlüğünüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Programcı kadrosunda görev yapan personelinizin, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümü mezunu olması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hk.(05/10/2012-15355)
14 ÖZET: Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarından mezun olup, “Teknik Öğretmen” unvanını almaya hak kazanan personelin 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi gereğince bir dereceden yararlanıp yararlanamayacağı hk. (15/04/2009-5678)
15 ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünden mezun olması sebebiyle memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hususunda. (29/05/2013-7670))
16 ÖZET: Teknisyen olarak görev yapan memura, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin A/4 bendi uyarınca 1 derece verileceğine ilişkin (27.06.2006/13075)
17 ÖZET: Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğünde Belge Araştırma Uzmanı olarak görev yapan ve mahkeme kararları gereğince Genel İdare Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilen ilgililer hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) bendindin 4 numaralı alt bendinin uygulanıp uygulanmayacağı hk. (12/09/2012-14956)
18 ÖZET: Dört yıl süreli teknik lise mezunu olan, ayrıca …………… Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Elektrik Programını bitirerek elektrik teknikeri unvanını kazanan ve halen teknisyen kadrosunda görev yapan ilgilinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/4 fıkrası hükmü gereğince bir derece yükselmesi ve mezkur maddenin A/6-b fıkrası uyarınca iki kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında. (05/11/2010 – 19552)
19 ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği hakkında. (11/04/2013 – 19932)
20 ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36/A-4 ve 36/A-5 maddelerinden faydalanan Devlet memurlarının kendi sınıflarının dışında bir memuriyet görevine atanmaları ve eski sınıflarına ait kariyerlerine tekrar dönmeleri durumunda intibaklarının ne şekilde yapılacağı hk. (17.9.1998-15.Sayılı Bülten. 38. Sayfa)
21 ÖZET: Genel Müdürlüğünüz emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan personelin, 2001 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 inci fıkrası kapsamında memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hk. ( 02/07/2012-11748)
22 ÖZET: Biyoloji Öğretmenliği mezunu ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasından yararlandırılamayacağı hk. (18.4.1996-13. Bülten. 39.sayfa)
23 ÖZET: Hacettepe Üniversitesi İİBF’si Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olanlara 657 sayılı Kanunun 36/A-5 maddesine göre giriş derece ve kademesine bir derece eklenip eklenmeyeceği hk. (14/02/2013-20352)
24 ÖZET: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanmış olsalar da veteriner hekimlerin görev aldıkları hizmet sınıfları gözetilmeksizin anılan bend uyarınca belirtilen görev unvanlarını elde etmeleri halinde giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınmaları gerektiği hk. (23.2.2001-20.Bülten.19.sayfa)
25 ÖZET: KPSS 2010/1 yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığınız emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan …’ın, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirten ve ilgiliye 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi gereğince bir derece verilip verilemeyeceği hk. (18/02/2011-2700)
26 ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-5 ve 36/A-7/b fıkrası hükümlerinin uygulanması hk.( 16/04/2009- 6451)
27 ÖZET: Yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiğine ilişkin (06/06/2008-10550)
28 ÖZET: Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan Müfettişlere 5335 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Kanununun 36/A/11 inci maddesi hükmüne göre bir derece verileceğine ilişkin (30.12.2005/21636)
29 ÖZET: 5436 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Mali Hizmetler Uzmanı olarak atanan ….’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 inci madde hükmünden yararlanamayacağına ilişkin (26/06/2008-11280)
30 ÖZET: Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve kurum uzman yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeterlilik sınavı sonucuna göre bankalar yeminli murakıbı ve bankacılık uzmanı olarak atanan personelin bir derece yükseltilmesinden yararlandırılamayacağına ilişkin (12.07.2006/12607)
31 ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesi kapsamında ilave bir derece yükselmesinden yararlanan memurun, şartlarını taşıması halinde ayrıca aynı maddenin A-2 bendinden da yararlandırılması gerektiği hakkında. (06/06/2012 – 9991)
32 ÖZET: Bilgi İşlem merkezinin programcı ihtiyacını karşılamak maksadıyla programcı yetiştirmek üzere personele yaptırılan eğitimin hizmet içi eğitim niteliği taşıması sebebiyle bu eğitime katılanların 657 sayılı Kanununun 36 ncı maddesi 12/a fıkrası hükmünden faydalandırmalarına Kanunen İmkan bulunmadığı hk. (30.5.1996-13. Bülten. 53. sayfa)
33 ÖZET: Anestezi kurslarının ortaokul ve dengi veya lise dengi eğitimin üzerine olması, hizmet içi eğitim olmaması ve süresinin de aralıksız bir veya iki öğrenim yılı olması halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/a fıkrası hükmünden faydalanmasının mümkün bulunduğu hk. (21.3.1996-13. bülten. 25. sayfa)
34 ÖZET: Polis Okulu Mesleki Temel Eğitim Sertifikasına sahip olan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-a maddesi uyarınca, polis okulunda görmüş olduğu eğitimin bir öğretim yılı olarak kabul edilen süreden az olmaması ve bahsi geçen hükümden daha önce yararlanmamış olması halinde bir kademe ilerlemesinden faydalandırılabileceği hk. (27.01.2003-23. bülten 6. sayfa)
35 ÖZET: 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda hemşire unvanı ile çalıştığı hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkra hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. (03/04/2012-5918)
36 ÖZET: Diyarbakır’da 1990–1993 yılları arasında II sayılı Cetvele tabii sözleşmeli Avukat olarak çalışan ilgiliye söz konusu hizmetlerine istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmüne istinaden kademe verilmesine ilişkin (12/07/2007-12761)
37 ÖZET: Daha önce uzman çavuşlukta geçen hizmet yıllarına ait sicil notlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesine göre kademe ilerlemesinde dikkate alınıp alınmayacağı. (29/07/2013-13119)
38 ÖZET: Öğretmenin adaylıkta geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda. (05/04/2013-4771)
39 ÖZET: Kalkınmada 1 inci derece öncelikli yörelerde geçici görevli personelin aylık derecesinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesinden yararlanması mümkün bulunmadığı hk. (01/03/1994-9.Bülten. 46.Sayfa)
40 ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25/2/2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması hk. (08/02/2012-24649)
41 ÖZET: 25/02/2011 tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan personele 2011 yılı terfileri yapılırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişiklikten önceki 37 nci maddesi hükmünün mü yoksa mezkur Kanunun geçici 36 ncı maddesinin (B) bendi hükmünün mü uygulanması gerektiği hususunda. (24/04/2013-5869)
42 ÖZET: Mit Müsteşarlığına istihbarat uzman yardımcısı olarak atanan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A/8-a-b) ve (F) fıkraları gereğince giriş derece ve kademelerine bir derece eklenen ancak 2011 yılında 4. Sınıf istihbarat uzmanı olarak atandıklarında mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (A/11) fıkrası gereğince haklarında bir derece yükselmesi uygulanmayan ve başka bir kuruma … uzmanı olarak naklen atanan personele, adı geçen Kanunun 71 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda.(26.06.2013-8991)
43 ÖZET : Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak görev yapan ve bu çalışması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 8/a fıkrası gereğince emsalinin üzerinde derece alan ilgilinin ilk ilerleme sûresinin eski sınıfında kazandığı derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar ilgiliye bulunduğu derece ve kademe ilerlemesi verilmemesi gerektiği hk.(11.07.1996-14.Sayılı Bülten. 12.Sayfa)
44/td> ÖZET: Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin memurun sınıf değiştirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 71 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geri alınıp alınmayacağı hk. (21/10/2009-17830)
45 ÖZET: Personelin derece yükselmesine ve kademe ilerlemesine ilişkin intibak işleminde idarenin yapmış olduğu hatalı işlemi öğrendiği andan itibaren başka bir işlemle geri alabilmesine yönelik mütalaa (11.1.2001-21. Sayılı Bülten 5. Sayfa)
46 ÖZET: Atama işlemleri sırasında memurun isteği aranmaksızın kazanılmış hak aylık derecelerinin altında bir kadroya atanmalarının mümkün olmadığı hk. (07.08.1996-14.Bülten. 22.Sayfa)
İNDİRME LİNKLERİ

Hizmet Birleştirme sayfasını indirmek için tıklayınız..........
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ctrlx( yakub08hotmail.com ), 17.10.2017, 23:30 (UTC):
merhaba ben hizmet birleştirme yapıorum yalnız kesenekleri çıkarmak istiyorum nerden ve nasıl yapacağımı bilmiyorum.. bunun için sgk sitesine girip kesenk çıkarmak için şifre mi alınıyor. bu konuda yardımcı oluırmusnuz.kesenek farklar çıkarma konusunda yardım edermisiniz

Yorumu gönderen: Adem( ademtokacadalet.gov.tr ), 16.09.2014, 06:25 (UTC):
Bilgileriniz için teşekkürler.Ancak bir memurun hizmet birleştirmesini yapmak için , mutemet olarak yapmamız gerekenleri sırayla yazarsanız seviniriz

Yorumu gönderen: cmtml( novalgin_anyhotmail.com ), 01.07.2014, 08:25 (UTC):
gerçekten güzel bir site hazırlamışsınız teşekkürler...

Yorumu gönderen: ALİ KOÇ( alikoc159hotmail.com ), 17.02.2014, 08:46 (UTC):
hizmetleriniz için çok tşk ederim.Allah razı olsun
bir sorum olacaktı size intibak kesenek farkını hesapladıktan sonra ne yapıyoruz. farkı emekli sandığına mı yatırıyoruz.bu konularda bilgi veririseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: Ahmet Tümer( 2008ilgazgmail.com ), 21.01.2014, 07:50 (UTC):
Hayırlı İşler Çok güzel bir site yapmışsın fakat Meb.açmaya müsade etmiyor.
Adresime mail atabilirsen sevinirim.Hizmet birliştirme ve Emekli keseneği hesaplama proğramı.SelamlarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica