!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Kefalet iadesi hesaplama
 

  KEFALET   İADESİ

KEFALET KANUNU:

06.06.1934 tarih ve 2489 sayıl Kefalet Kanunu ile kanun kapsamındaki idare ve kuruluşlarda para ve kıymet ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiştir.

Kişi dilekce ve kefalet kesintisinin(Taşınır Kontrol Görevinin sonlandığına ait yazı ile Başvurur
Dilekceye ek kimlik fotokobisi ve banka hesap no(IBAN) istenir

Kesinti yapıldığı dönemler arası kefalet giriş aidatı ve kefalet aidatı altında yapılan kesintiler toplanır.

Gerekli Belgeler

1 Adet ....... Müdürlüğü Yazısı(Görev Sonlandırma)

1Adet Dilekçe

1 Adet Kefalet Aidat Kesinti Listesi

1 Adet Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası


İNDİRME LİNKLERİ

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

KANUN KAPSAMINDAKİ İDARELER:

 

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları. (mevcut statüleri devam ettiği sürece.)kanun kapsamında yer almaktadır.

KEFALET SANDIĞI:

Kefalet Kanunu ile kabul edilen müteselsil kefalet usulünün yürütülmesi maksadı ile oluşturulmuş Kanun Maliye Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olanKEFALET SANDIĞI,kefalete tabi personelden benzer riske eşit aidat ilkesi ile topladığı aidatları kanunun izin verdiği finansal araçlarla değerlendirmek, zimmet vukuunda Hazine zararını karşılamak ve zimmeti ilgilisinden takip ve tahsil etmek ve Devlet Hazinesini zimmet ve ihtilasa karşı teminat altına almakla görevlidir.

İLK DEFA KEFALETE TABİ OLACAKLAR İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPILIR?

Bağlı bulundukları saymanlıklarca "ilk defa kefilli göreve başlayanlar için ''kimlik belgesi" formu doldurularak cüzdan çıkartılmak üzere Kefalet Sandığı'na gönderilir. Kefilli göreve ara vererek üç yıldan az bir sürede tekrar kefilli göreve dönenlere kimlik ve yeni cüzdan düzenlenmez, Kefalet Sandığı'na yazı ile durumları bildirilir. Kefalet cüzdanlarının saklanması ve aidatların zamanında işlenmesi saymanlıkların/muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ: Say2000i sisteminden maaş girişi yapılan personelden 01.07.2010 ve sonrasında kefaletli görev verilenlere kefalet cüzdanı çıkartılmayacağından, onlara bu belgenin doldurulmasına gerek de yoktur. Onların TC kimlik numaraları aynı zamanda kefalet cüzdan numaraları olarak kullanılacaktır. Ancak Say2000i sistemindeki kayıtların ve ayrıca kefaletli göreve başlama tarihlerinin tam ve doğru girilmesi gerekmektedir.

Not:Kefalet kesilen personelden (taşınırcı )maaş mali sorumluluk zammı 575 fazla ödenir

 

KEFALET AİDATI NE KADARDIR?

Kefalet aidatı giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir.

GİRİŞ AİDATI : (1500)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.

2012 yılı için giriş aidatı:1500 x 0,066187*=99,28-TL olan toplam giriş aidatı 4 eşit taksitle; aylık 99,28:4=24,82-TL taksitler halinde maaş veya ücretten kesilir. *2012 yılı aylık katsayısı

AYLIK AİDAT : (100)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

2012 yılı için aylık aidat:100 x 0,066187 =6,62

GECİCİ VEYA VEKALETEN KEFALETE BAĞLI GÖREV YAPANLAR İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPILIR?

Kendisine vekalet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler ile dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak görevlendirilenler;

1- (1500)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı çarpımı sonucu bulunan tutar kadarteminatalınır. Alınan teminat Sandığa gönderilmeyip saymalık/muhasebe birimi tarafından emanet hesaplarda tutulur.

2- Kefalet Sandığı'na kişinin kadrosu, ad ve soyadı, emanete alınan tutar ve yevmiye tarihi ile başlama tarihinin yazıldığı bilgilendirme gönderilir.Bu kişilere kefalet cüzdanı çıkartılmaz.

3- Bunların kefaletli görevi sona erdiğinde yapılacak kontrolden sonra kişinin zimmet suçunun çıkmaması durumunda Saymanlığın Emanet Hesabında tutulan teminat kişiye iade edilir ve Sandığa yazı ile bilgi verilir.

4- Geçici olarak veya vekalet suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler, ayrıca kefalet aranmaz; aylık aidatlarını ödemeye devam ederler.

KEFİLLİ GÖREVDEN AYRILANLARIN PARASI NE ZAMAN ÖDENİR?

Kefalet Kanunu'nun 2. Maddesine göre mahsup edilen tutarlar düşüldükten sonra kalanınilk yarısıson 3 yıllık faizi ile(01.01.2009 tarih ve bu tarihten sonra ayrılanlar için)birlikte;

- vefat edenler varisleri ile emekli olanlarabir ay içinde,

- Bunlar dışındaki nedenlerle kefaletli hizmetten ayrılanlaraise izleyen yılın Mart ayı sonunakadargeri verilir.

Kalanındiğer yarısıise üç yıl içinde tahakkuk eden şahsına ait zimmetlerle sandıktan ayrıldıktan önceki sürelere ait ve 4. Maddeye göre kendine düşen zararlar karşılığı olarak alıkonulur. Üç yılın sonunda varsa yukarıda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan tutar, üç yıllık faiziyle birlikte alacaklıya iade edilir.

İlk yarı tutarı ödenmeden önce tekrar kefaletli hizmete geçenlere yukarıda belirtilen ödemeler yapılmaz. Ancak, ilk yarı tutarını aldıktan sonra üç yıl içinde tekrar kefilli hizmete geçenlerin Sandıkta kalan diğer yarı tutarı, bu hizmetleri süresince sermaye olarak Kefalet Sandığı'nda kalır.

Kefaletli hizmette üç yıldan daha az görev yapılması halinde görev süresi kadar faiz uygulanır.

Örneğin: 2011yılının herhangi bir ayrılarak kefaletsiz bir göreve atananların birinci yarı kefalet aidatları 2012 yılı Mart ayında ödemesi yapılır. Kalan yarısı ayrıldıkları tarihten itibaren üç yılı doldurması ile ikinci yarı olarak 3 yıllık faizi ile birlikte ödenir.

Kefilli memurun bağlı olduğu saymanın yada harcama yetkilisinin yapacağı inceleme sonucunda kefilli görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda, kişiye ait kefalet cüzdanına tüm aidatlar işlenerek, kuralına uygun düzenleyeceği"Reddiyat Tahakkuk Varakası" na eklenerek Kefalet Sandığına gönderildiğinde ödeme işlemi başlatılır.

Birinci Yarı Aidatın Ödenebilmesi İçin:

1- Kefaletli görevden ayrılan personelin yazılı olarak müracaatta bulunması

2- Reddiyat Tahakkuk Varakası düzenlenmesi

3- Kefalet Cüzdanı aidatlarının toplanıp tasdik edilerek gönderilmesi

4- Kefaletli görevi yürütürken vefat eden personeller için vereselerinin veraset ilamını gönderilmesi gerekmektedir.

İkinci Yarı Aidatın Ödenebilmesi için;

Kefaletli görevden ayrıldığı tarihten itibaren üç yılını doldurmuş olanlara üç yıllık faiz ile birlikte ödeme yapılır. İkinci yarı aidatının ödenebilmesi için kurumuna yazılı olarak müracaatta bulunur. Kurum şahsın dilekçesinin altına ilgilinin zimmetinin olup olmadığı, halen kefaletli bir görevde çalışıp çalışmadığı ve idarenin aidatının ödenmesi hususunda bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunu belirtip bunu resmi mühür imza ve tarih ile tasdikinden sonra dilekçenin sandığa gönderilmesiyle ödeme gerçekleşir. Kefaletli görevden ayrılıp ta üç yıl içinde kefalet aidatlarını almayanların üç yılın sonunda aidatlarının toplamı bir defada ve (01.01.2009 tarihinde ve bu tarihten sonra ayrılanların aidatlarının tamamına 01.01.2009 tarihinden önce ayrılanların ise ikinci yarı alacağına)üç yıllık faiz ilavesiyle birlikte ödenir. Birinci yarı aidatı ödendikten sonra üç yıl içinde tekrar kefaletli bir göreve atananların ikinci yarı alacağı giriş aidatı olarak ilgili personelin cari hesabına işlenir.

BU ÖDEMELERE FAİZ VERİLİYOR MU?

01.01.2009 tarihinden sonra ayrılanların mevduatlarının birinci ve ikinci yarısına faiz verilmekte, 01.01.2009 tarihinden önce ayrılanlara ise sadece ikinci yarı alacaklarına faiz verilmektedir.

CEZALAR:

Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kefalet karşılığını zamanında kesmeyen veya kestiği halde kefalet sandığı hesabına yatırmayan, bordro ve makbuzlarını düzenli bir şekilde her üç aylık dönemler sonunda Kefalet Sandığına göndermeyenmuhasiplerin maaş veya ücretlerinin 1/4 ü muhasip cezası olarak,tekrarı halinde maaş veya ücretinin yarısımuhasip cezası olarak kesilerek sandık hesabına gelir kaydolunur.

ZİMMET ve İHTİLAS:

Kefaletli personelin zimmet durumunda mensup olduğu dairece mallarına ihtiyati haciz koydurarak zararların tahsili temin edilir. Zimmet ve ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetten çıkarılır ve haklarında ayrıca kovuşturma yapılır.

Söz konusu kişilerin zimmete konu para, menkul kıymet ve ayniyatı teslim etseler dahi bir daha kefilli işlerde çalıştırılmaması ve durumun ilk aşamasında Sandığa bilgi verilmesi yönünde Sayman ve Harcama birimi yetkilisini sorumlu kılmıştır.

Teftiş ve denetim görevlerini ihmal ederek veya herhangi bir suretle kusurda bulunarak, zimmet ve ihtilas suçunun oluşmasına neden olan saymanların müşterek sorumlu sıfatıyla tazmin ile mahkum edildikleri takdirde bunlardan tahsil olunacak meblağ dahi Kefalet Sandığına aittir. Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayniyattan doğan Kefalet Sandığının alacakları Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır. Zimmete para geçiren memur Kefalet Sandığına bağlı ise, Sandıkça kesinleşmiş zimmetin ödenmesi için aşağıda yazılı belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler;

1 - Kesinleşmiş onaylı Yargıtay ilamı,
2 - Onaylı kefalet cüzdanı, yoksa onaylı liste,
3 - Reddiyat evrakı,
4 - Zimmetli kişiye ait (varsa) taşınır ve taşınmazlarına haciz konularak, eğer yoksa mahkemeden alınacak aciz belgesi (hiçbir taşınır ve taşınmaz malının olmadığı)

ZİMMETLERİN ALACAKLI DAİREYE ÖDENMESİ NASIL OLUR?

Kefilli personelin zimmet ve ihtilasları hakkında Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay'ca onaylanmış ilamların asılları ya da tasdikli örneklerinin, icra dairesi takip dosya nosu ile kişinin ikametgâhı ve zimmete mahsuben yapılan tahsilat tutarı hakkında bilginin çaldırma, düşürme vs. sebeplerden dolayı kefilli personelin ihmalinden doğma bir zarar olup zimmet mahiyetini arz etmeyen ya da devlete ait olmayan alacaklar ve mahkeme harç ve masrafları Sandık sermayesinden ödenmeyeceğinden, ödenecek tutarın tespitine esas olmak üzere zimmetin vukuu tarihi ile mahiyeti hakkında bilgi ile kefilli memura ait kefalet cüzdanının Saymanlıklarca ya da harcama birimince Sandığa gönderilmesi sonucunda Kanunun 4. maddesi gereğizimmet tutarı Kefalet Kanununun emrettiği süre içinde Sandıkça o daireye ödenir.

KEFALET KANUNU. Kanun Numarası : 2489. Kabul Tarihi. : 2/6/1934. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/6/1934 Sayı : 2720. Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt ...

EKLER:

1-KİMLİK BELGESİ word

2- REDDİYAT TAHAKKUK VARAKASI word

 Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası Formu indirmek için tıklayınız..

SIK SORULAN SORULAR

1 - Kefalet Kanunu kapsamındaki daireler hangileridir?

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları. (mevcut statüleri devam ettiği sürece.)

2 - Kefalet aidatı kimlerden kesilir?

Devlete ait para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerden (geçici işçiler hariç) veznedar, tahsildar, ambar ve tevzii memurları, konsolos ve kançılar ile kadro ünvanı kefaleti gerektirmeyen ancak sayman mutemedi olarak görevlendirilenlerle taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin aylıklarından kefalet aidatı kesilir.

3 - İlk defa kefalete tabi olacaklar için ne gibi işlem yapılır?

Bağlı bulundukları saymanlıklarca “ilk defa kefilli göreve başlayanlar için kimlik belgesi” formu doldurularak cüzdan çıkartılmak üzere Sandığımıza gönderilir. Kefilli göreve ara vererek üç yıldan az bir sürede tekrar kefilli göreve dönenlere kimlik ve yeni cüzdan düzenlenmiyecek, Sandığımıza yazı ile durumları bildirilecektir.

4 - Kefalet Cüzdanları kimde saklanır ve aidatlar kimin tarafından işlenir?

Kefalet cüzdanlarının saklanması ve aidatların zamanında işlenmesi saymanlıkların sorumluluğundadır.

5 - Kefalet aidatı ne kadardır?

Giriş aidatı ve sonrasındaki aylık aidatlardan oluşur.
Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.
Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

6 - Geçici veya vekaleten kefalete tabi görevde çalışanlar için ne gibi işlem yapılmalı?

Kefalet Kanununun 2 nci maddesi gereği 4 ayı geçmeyecek şekilde kefalet gerektirecek bir göreve geçici veya vekaleten bakacaklardan, (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar teminat alınır. Bu şekilde alınan teminat muhasebe biriminin emanet hesabında tutulur. Ayrıca kişinin TC No.,adı/soyadı,kadrosu,teminat tutarı ve başlama tarihinin belirtildiği bilgi yazısı gönderilir. Bu kişilerin kefaletli görevi sona erdiğinde yapılacak kontrolden sonra kişinin zimmet suçunun çıkmaması halinde Sandığımıza yazılacak yazı üzerine muhasebe biriminin emanet hesabında tutulan teminat tutarı kişiye iade edilir.

7 - Kefaletli görevden ayrılanlarda ne gibi işlem yapılır?

Kefilli memurun bağlı olduğu saymanın yada harcama yetkilisinin yapacağı inceleme sonucunda kefilli görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda, kişiye ait kefalet cüzdanına tüm aidatlar işlenerek, kuralına uygun düzenleyeceği “Reddiyat Tahakkuk Varakası” na eklenerek Sandığımıza gönderdiğinde ödeme işlemi başlatılır.

8 - Kefilli görevden ayrılanların parası ne zaman ödenir?

Ölenlerin varisleri ile emekli olanlara (belgeleri eksiksiz ise)ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden bir ay içinde, diğer ayrılanlara ise ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden Mart ayı sonuna kadar mevduatlarından birinci yarıları ödeme işlemi başlatılır.

9 - İkinci yarıları ne zaman ödenir?

İkinci yarıları kefaletli görevden ayrılışı takip eden üçüncü yılda(gün-ay-yıl hesabı dikkate alınarak) en son kefilli olarak çalışılan saymanlıkdan zimmet ve ilişiğinin olmadığını belirten yazı Sandığa gönderildiğinde ödeme işlemi başlatılır.

10 - Bu ödemelere faiz veriliyor mu?

01.01.2009 tarihinden sonra ayrılanların mevduatlarının birinci ve ikinci yarısına faiz verilmekte, 01.01.2009 tarihinden önce ayrılanlara ise sadece ikinci yarı alacaklarına faiz verilmektedir.

11 - “Kefaletli Göreve Yeni Başlayanlar için Düzenlenecek Kimlik Belgesi” ve “Kefaletli Görevden Ayrılanlara Düzenlenecek Reddiyat Tahakkuk Varakası”nı kim tasdik eder?

Sayman mutemetliğini hangi saymanlığın nam ve hesabına yapıyorsa reddiyat varakasının tasdiki söz konusu saymanlıkca yapılır. (Sandığımızın muhatab dairesi olan kişinin saymanlığıdır.)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine ait Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakasının ise kefilli memurun harcama yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

12 - Zimmet suçu işleyen kefilli memur hakkında saymanlarca yapılacak işlemler nelerdir?

Tüzüğün 35. ve 37nci maddeleri, Teftiş ve tahkikat sonucunda zimmet ve ihtilasları anlaşılan kefilli memurların derhal açığa alınarak haklarında kanuni takibat yaptırılması, mal varlığı ve alacaklarına ihtiyati tedbir kararı aldırılması ve söz konusu kişilerin zimmete konu para, menkul kıymet ve ayniyatı teslim etseler dahi bir daha kefilli işlerde çalıştırılmaması ve durumun ilk aşamasında Sandığa bilgi verilmesi yönünde Sayman ve Harcama birimi yetkilisini sorumlu kılmıştır.

13 - Zimmetlerin alacaklı daireye ödenmesi nasıl olur?

Kefilli personelin zimmet ve ihtilasları hakkında Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay’ca onaylanmış ilamların asılları yada tasdikli örneklerinin, icra dairesi takip dosya nosu ile kişinin ikametgâhı ve zimmete mahsuben yapılan tahsilat tutarı hakkında bilginin çaldırma, düşürme vs. sebeplerden dolayı kefilli personelin ihmalinden doğma bir zarar olup zimmet mahiyetini arz etmeyen ya da devlete ait olmayan alacaklar ve mahkeme harç ve masrafları Sandık sermayesinden ödenmeyeceğinden, ödenecek tutarın tespitine esas olmak üzere zimmetin vukuu tarihi ile mahiyeti hakkında bilgi ile kefilli memura ait kefalet cüzdanının Saymanlıklarca yada harcama birimince Sandığa gönderilmesi sonucunda Kanunun 4. maddesi gereği zimmet tutarı Kefalet Kanununun emrettiği süre içinde Sandıkça o daireye ödenir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI
ADRES: Rüzgarlı Sok. Çatal Han B Blok 8.kat ULUS-ANKARA
TEL: 0312 509 10 00/1745-1739-1743-1746-1742 ve 0312 311 22 81
FAKS: 0312 311 01 21
BANKA VE HESAP NO:
ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞB.ANKARA(1 NOLU ŞB.)
IBAN:TR640001000001387756405007 NOLU HESAP
VERGİ NO: 6110026244
E-POSTA: kefaletsandigi@maliye.gov.tr

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ALİ KABİL( ali_kabil_53hotmail.com ), 21.11.2016, 12:45 (UTC):
rize devlet hastanesi mutemetiyim bi konu hakkında hiç biryerde bilgi bulamadım konu şu benden 2010 yılında tıpta uzmanlık yapmak için bakanlık dışı bi kurum olan tıp fakültesine giden pratisyen doktor kefalet senedi imzalayarak gitti 4,5 yıl eğitim aldıktan sonra uzman olarak bana 4,5 yıl hizmet vermesi gerekirken 2 yılın sonunda istifa etti ben şimdi sözleşmeye uymadığı için parayı nasıl geri alacağım.

Yorumu gönderen: Mehmet Şengür( mehmetsengur1967hotmail.com ), 21.05.2014, 11:39 (UTC):
20.04.2012-15.11.2013 tarihleri arasında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevini yürüttüm. Gerekli evrakları kurumumuzun saymanlığına gönderdik. 1. taksit ödemesini Mart 2014 de aldım. Diğer yarısını acaba ne zaman alabilirim? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler.

Yorumu gönderen: Ali NAR( muammermerhotmail.com ), 21.02.2014, 18:35 (UTC):
2010 ağustos ile 2011 ekim arasında taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan bir öğretmenin tayini başka bir ilçeye çıkmıştır. bugün bize(malmüdürlüğü) kefalet aidatının ödenmesi için dilekçesi geldi. sandığa gönderme işlmelerini bizim mi yapmamız gerekiyor yoksa şuan görev yaptığı yerdeki malmüdürlüğü mü? teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Gülten ÖZCAN( ozcangultengmail.com ), 27.09.2013, 17:43 (UTC):
28.06.1985 tarihinde Beşiktaş Belediyesinde göreve başladım.16.10.2008 tarihinde emekliye ayrıldım.19.12.1990 tahinde Hesap işleri Müdürlüğü Ambar ve Depo Memuru Kadrosuna ,29.07.1994 tarihinde Bakanlar Kurulunun kararı ile Hesap İşleri Müdürlüğü Depo Memuru kadrosuna 05.04.1994 Bakanlar Kurulunun kararı ile Hesap İşleri Müdürlüğü Depo Memuru kadrosuna ,05.04.2007 tarihinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna atandım.görev yaptığım kadrolara ait kefalet ücretimin iadesi tarafıma yapılırmı ne kadar alırım hesaplaması nasıl yapılmaktadır. Beni bu konuda bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim.

Yorumu gönderen::26.03.2013, 19:13 (UTC)
maasmutemet
maasmutemet
Kapalı

kesintiler maliye bakan. kefalet sandığından geri alabilirsiniz
1 Adet Kefalet Aidat Kesinti Listesi
1 Adet Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası
ve kimlik fotokobisi yeterli
üst yazı ile istenir kefalet cüzdanına gerek yok

Yorumu gönderen: Harun GÖKSU( harungöksuogm.gov.tr. ), 26.03.2013, 13:48 (UTC):
Ben 1981 yılının ekim ayından bu yana kefaletli olarak mutemedlik görevlerinde bulundum en son bu kefalet benden 2002 yılından bu yana kesilmedi bu kesilen 1981 ile 2002 yılların arasındaki benden kesilen kefalet kesintimi alabilmem için yardımlarını istiyor bu konuda yardımlarınızı bekliyorum yalnız bir konu var benim kefalet cüzdanımı hiç görmedim ve bu cüzdanı çalıştığım kurumum da bulamıyor bu konudaki mağduriyetimin giderilmesi hususunda delaletlerinizin işararına arz ederim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica