!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Maas Katsayilari
 

      
YILLARA GÖRE MAAŞ KATSAYILARI


                                                   Tabloyu bilgisayarınıza kaydetmek için resmi sağ tıklayıp  Resmi farklı kaydet

2015 Yeni çok amaçlı Maaş Hesaplama (kıst maaş,terfi,ekders,geci,sürekli yolluk......) programı indirmek için tıklayınız.....(Aydın YAŞAR)
  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İstatistikler    Maaş İstatistikleri / Verileri
                  2001-2016


BÜMKO 
01/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak maaş katsayılarını yeniden belirledi.

İŞTE BUMKO'NUN GENELGESİ

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-62.2S 02/09720*S
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE

1- Bilindiği üzere, 14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,

"(4) Maliye Bakanlığı, 7 rıci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01/07/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,083084), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,30054), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,026347) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.547,83 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.054,28 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı, 56.400 gösterge rakamı ile (a) bendinde belirlenmiş olan aylık katsayısının çarpımı suretiyle hesaplanan 4.685,94 TL'dir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 31/12/2014 tarihli ve 1 1868 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.

g) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 30/06/2015 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır,

ğ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 30/06/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılacaktır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

2- 2015 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.201,50 TL'dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/07/2015 - 14/07/2015 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/07/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.709,98 TL'dir.

5- 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/07/2015 tarihi itibarıyla 3.581,94 TL'dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı


netlioo.com - Kazandıran Platform
Uygulama Tarihi Esas Aylık Katsayısı Kıdem Aylık Katsayısı Taban Aylık Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Çocuk Yardımı(TL/AY)(*) Aile Yardımı(TL/AY)(**)
01.01.2014  0,076998  0,076998  1,205274 0,024416 19,25-TL 164,31-TL
01.07.2013 0,076791 0,076791  1,0275 0,02435 19,20-TL 163,87-TL
01.01.2013 0,073837 0,073837 0,98798 0,0234128 18,46.-TL 157,57.-TL
01.07.2012 0,071589 0,071589 0,9579 0,0227 17,90.-TL 152,77.-TL
01.01.2012 0,068835 0,068835 0,92105 0,021827 17,21-TL 146.89 TL
01.01.2012 0,066187 0,066187 0,88562 0,020987 Zam gelmeden önceki 5 aylık ka
01.07.2011 0,06446 0,06446 0,86251 0,02044 16,12.-TL 137,56.-TL
01.01.2011 0,061954 0,061954 0,82656 0,019638 15,49.-TL 112,94.-TL
01.07.2010 0,059445 0,059445 0,7931 0,018843 14,86.-TL 89,17.-TL
01.01.2010 0,057383 0,057383 0,76293 0,01819 14,35.-TL 86,07.-TL
01.07.2009 0,05592 0,05592 0,74348 0,01773 13,98.-TL 83,88.-TL
01.01.2009 0,053505 0,053505 0,7084 0,016965 13,37.-TL 80,26.-TL
01.07.2008 0,051448 0,051448 0,6812 0,016313 12,86.-YTL 77,17.-YTL
01.01.2008 0,049486 0,049486 0,65283 0,01569 12,37.-YTL 74,23.-YTL
01.07.2007 0,04835 0,04835 0,62804 0,01533 12,09.-YTL 72,53.-YTL
01.01.2007 0,046985 0,046985 0,59812 0,0149 11,75.-YTL 70,48.-YTL
01.07.2006 0,04475 0,04475 0,55983 0,01419 11,19.-YTL 55,94.-YTL
01.01.2006 0,04265 0,04265 0,53377 0,01353 10,66.-YTL 53,31.-YTL
01.07.2005 0,0416 0,0416 0,52075 0,0132 10,40.-YTL 52,00.-YTL
01.01.2005 0,0401 0,0401 0,486 0,0126 10,03.-YTL 50,13.-YTL
01.07.2004 38610 38610 455050 12240 9.652.500 48.262.500
01.01.2004 36420 36420 429250 11550 9.105.000 45.525.000
01.07.2003 34300 34300 395250 10885 8.575.000 42.875.000
01.01.2003 34300 34300 329250 10885 3.430.000 34.300.000
01.10.2002 32650 32650 288300 10365 1.632.500 22.855.000
01.07.2002 32650 32650 213300 10365 1.632.500 22.855.000
15.05.2002 31060 31060 202800 9865 1.553.000 21.742.000
01.01.2002 30300 30300 197700 9625 1.515.000 21.210.000
15.12.2001 27530 27530 179650 8750 1.376.500 19.271.000
15.11.2001 26420 26420 172150 8395 1.321.000 18.494.000
15.10.2001 24920 24920 162150 7920 1.246.000 17.444.000
15.09.2001 23550 23550 153000 7485 1.177.500 16.485.000
01.07.2001 22750 22750 147750 7235 1.137.500 15.925.000
15.06.2001 21650 21650 140250 6890 1.082.500 15.155.000
15.05.2001 20600 20600 133300 6560 1.030.000 14.420.000
15.04.2001 18700 18700 120700 5960 935.000 13.090.000
01.01.2001 18240 18240 117600 5820 912.000 12.768.000
15.12.2000 16580 16580 106900 5290 829.000 11.606.000
01.07.2000 15760 15760 101400 5030 788.000 11.032.000
15.06.2000 14310 14310 91750 4570 715.500 10.017.000
01.01.2000 13810 13810 88500 4410 690.500 9.667.000
01.07.1999 12000 12000 77000 3850 600.000 8.400.000
01.01.1999 9975 9975 63400 3200 498.750 6.982.500
01.10.1998 7750 7750 49500 2560 387.500 5.425.000
01.07.1998 7030 7030 44600 2350 351.500 4.921.000
01.01.1998 5820 5820 36500 1930 291.000 4.074.000
01.07.1997 4475 4475 28100 1485 223.750 3.132.500
01.01.1997 3315 3315 20450 1100 165.750 2.320.500
01.07.1996 2550 2550 15700 850 127.500 765.000
15.11.1995 1695 1695 10175 565 84.750 508.500
01.04.1995 1225 1225 4490 415 61.250 367.500
01.01.1995 1140 1140 4135 380 57.000 342.000
01.10.1994 1100 1100 3575 360 55.000 330.000
01.07.1994 1100 1100 2925 360 55.000 330.000
01.04.1994 1100 1100 2550 360 55.000 330.000
01.01.1994 980 980 2275 320 49.000 294.000
01.10.1993 940 940 2000 310 47.000 282.000
01.07.1993 835 835 1775 280 41.750 250.500
01.01.1993 740 740 1575 255 37.000 222.000
01.07.1992 651 651 1137 231 32.550 195.300
01.01.1992 523 523 823 202 26.150 156.900
01.07.1991 470 470 640 180 23.500 141.000
01.01.1991 352 352 480 135 17.600 88.000
01.07.1990 320 320 355 120 16.000 80.000
01.01.1990 255 255 280 96 12.750 63.750


* Çocuk Yardımı : 250 Gösterge x Katsayı(Bir çocuk)
* 0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Gösterge Rakamı 01.07.2008 Tarihinden İtibaren 500 Olarak Uygulanmaktadır.
* 0-6 Yaş Arası Çocuk Yardımı 36,87 TL
* 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 5944 Sayılı Bütçe Kanunu İle Kaldırılmıştır.
* 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 6111 Sayılı Kanunla Kaldırılmıştır.
** Aile Yardımı Göstergesi (01.01.2011 tarihinden itibaren ): 1.823 Gösterge x Katsayı ** Aile Yardımı Göstergesi (01.07.2011 tarihinden itibaren ): 2.134 Gösterge x Katsayı
  Yıllara Göre Maaş Katsayıları sayfasını indirmek için tıklayınız..........

 
   
   
   
   
   
   
   

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: MUHSİN AYAS( muhsinayas12hotmail.com ), 18.11.2015, 12:38 (UTC):
öncelikle böyle bir hizmet verdiğniz için teşekkür ederim ben üniversitede çalışıyorum bazen elden maaş yapıyoruz akademik personel sıkıntı çekiyoruz bu konuda yardımcı olsanız saygılar..

Yorumu gönderen: CAHİT ÖZTÜRK( kapsolli0613hotmail.com ), 10.04.2014, 08:11 (UTC):
Arkadaşlar yukarıda belirttiğniz maaş katsayısı 0.076998 olcak düzeltirmisiniz.iyi çalışmalar

Yorumu gönderen: KENDAL( suskun-yarim1hotmai.com ), 11.11.2013, 09:25 (UTC):
teşeküler eline sağlık çok güzel olmuşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica