!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Maas Katsayilari
 

      
YILLARA GÖRE MAAŞ KATSAYILARI


                                                   Tabloyu bilgisayarınıza kaydetmek için resmi sağ tıklayıp  Resmi farklı kaydet

2015 Yeni çok amaçlı Maaş Hesaplama (kıst maaş,terfi,ekders,geci,sürekli yolluk......) programı indirmek için tıklayınız.....(Aydın YAŞAR)
  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BÜMKO 01/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak maaş katsayılarını yeniden belirledi.

İŞTE BUMKO'NUN GENELGESİ

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-62.2S 02/09720*S
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE

1- Bilindiği üzere, 14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,

"(4) Maliye Bakanlığı, 7 rıci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01/07/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,083084), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,30054), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,026347) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.547,83 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.054,28 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı, 56.400 gösterge rakamı ile (a) bendinde belirlenmiş olan aylık katsayısının çarpımı suretiyle hesaplanan 4.685,94 TL'dir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 31/12/2014 tarihli ve 1 1868 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.

g) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 30/06/2015 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır,

ğ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 30/06/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılacaktır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

2- 2015 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.201,50 TL'dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/07/2015 - 14/07/2015 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/07/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.709,98 TL'dir.

5- 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/07/2015 tarihi itibarıyla 3.581,94 TL'dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı


netlioo.com - Kazandıran Platform
Uygulama Tarihi Esas Aylık Katsayısı Kıdem Aylık Katsayısı Taban Aylık Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Çocuk Yardımı(TL/AY)(*) Aile Yardımı(TL/AY)(**)
01.01.2014  0,076998  0,076998  1,205274 0,024416 19,25-TL 164,31-TL
01.07.2013 0,076791 0,076791  1,0275 0,02435 19,20-TL 163,87-TL
01.01.2013 0,073837 0,073837 0,98798 0,0234128 18,46.-TL 157,57.-TL
01.07.2012 0,071589 0,071589 0,9579 0,0227 17,90.-TL 152,77.-TL
01.01.2012 0,068835 0,068835 0,92105 0,021827 17,21-TL 146.89 TL
01.01.2012 0,066187 0,066187 0,88562 0,020987 Zam gelmeden önceki 5 aylık ka
01.07.2011 0,06446 0,06446 0,86251 0,02044 16,12.-TL 137,56.-TL
01.01.2011 0,061954 0,061954 0,82656 0,019638 15,49.-TL 112,94.-TL
01.07.2010 0,059445 0,059445 0,7931 0,018843 14,86.-TL 89,17.-TL
01.01.2010 0,057383 0,057383 0,76293 0,01819 14,35.-TL 86,07.-TL
01.07.2009 0,05592 0,05592 0,74348 0,01773 13,98.-TL 83,88.-TL
01.01.2009 0,053505 0,053505 0,7084 0,016965 13,37.-TL 80,26.-TL
01.07.2008 0,051448 0,051448 0,6812 0,016313 12,86.-YTL 77,17.-YTL
01.01.2008 0,049486 0,049486 0,65283 0,01569 12,37.-YTL 74,23.-YTL
01.07.2007 0,04835 0,04835 0,62804 0,01533 12,09.-YTL 72,53.-YTL
01.01.2007 0,046985 0,046985 0,59812 0,0149 11,75.-YTL 70,48.-YTL
01.07.2006 0,04475 0,04475 0,55983 0,01419 11,19.-YTL 55,94.-YTL
01.01.2006 0,04265 0,04265 0,53377 0,01353 10,66.-YTL 53,31.-YTL
01.07.2005 0,0416 0,0416 0,52075 0,0132 10,40.-YTL 52,00.-YTL
01.01.2005 0,0401 0,0401 0,486 0,0126 10,03.-YTL 50,13.-YTL
01.07.2004 38610 38610 455050 12240 9.652.500 48.262.500
01.01.2004 36420 36420 429250 11550 9.105.000 45.525.000
01.07.2003 34300 34300 395250 10885 8.575.000 42.875.000
01.01.2003 34300 34300 329250 10885 3.430.000 34.300.000
01.10.2002 32650 32650 288300 10365 1.632.500 22.855.000
01.07.2002 32650 32650 213300 10365 1.632.500 22.855.000
15.05.2002 31060 31060 202800 9865 1.553.000 21.742.000
01.01.2002 30300 30300 197700 9625 1.515.000 21.210.000
15.12.2001 27530 27530 179650 8750 1.376.500 19.271.000
15.11.2001 26420 26420 172150 8395 1.321.000 18.494.000
15.10.2001 24920 24920 162150 7920 1.246.000 17.444.000
15.09.2001 23550 23550 153000 7485 1.177.500 16.485.000
01.07.2001 22750 22750 147750 7235 1.137.500 15.925.000
15.06.2001 21650 21650 140250 6890 1.082.500 15.155.000
15.05.2001 20600 20600 133300 6560 1.030.000 14.420.000
15.04.2001 18700 18700 120700 5960 935.000 13.090.000
01.01.2001 18240 18240 117600 5820 912.000 12.768.000
15.12.2000 16580 16580 106900 5290 829.000 11.606.000
01.07.2000 15760 15760 101400 5030 788.000 11.032.000
15.06.2000 14310 14310 91750 4570 715.500 10.017.000
01.01.2000 13810 13810 88500 4410 690.500 9.667.000
01.07.1999 12000 12000 77000 3850 600.000 8.400.000
01.01.1999 9975 9975 63400 3200 498.750 6.982.500
01.10.1998 7750 7750 49500 2560 387.500 5.425.000
01.07.1998 7030 7030 44600 2350 351.500 4.921.000
01.01.1998 5820 5820 36500 1930 291.000 4.074.000
01.07.1997 4475 4475 28100 1485 223.750 3.132.500
01.01.1997 3315 3315 20450 1100 165.750 2.320.500
01.07.1996 2550 2550 15700 850 127.500 765.000
15.11.1995 1695 1695 10175 565 84.750 508.500
01.04.1995 1225 1225 4490 415 61.250 367.500
01.01.1995 1140 1140 4135 380 57.000 342.000
01.10.1994 1100 1100 3575 360 55.000 330.000
01.07.1994 1100 1100 2925 360 55.000 330.000
01.04.1994 1100 1100 2550 360 55.000 330.000
01.01.1994 980 980 2275 320 49.000 294.000
01.10.1993 940 940 2000 310 47.000 282.000
01.07.1993 835 835 1775 280 41.750 250.500
01.01.1993 740 740 1575 255 37.000 222.000
01.07.1992 651 651 1137 231 32.550 195.300
01.01.1992 523 523 823 202 26.150 156.900
01.07.1991 470 470 640 180 23.500 141.000
01.01.1991 352 352 480 135 17.600 88.000
01.07.1990 320 320 355 120 16.000 80.000
01.01.1990 255 255 280 96 12.750 63.750


* Çocuk Yardımı : 250 Gösterge x Katsayı(Bir çocuk)
* 0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Gösterge Rakamı 01.07.2008 Tarihinden İtibaren 500 Olarak Uygulanmaktadır.
* 0-6 Yaş Arası Çocuk Yardımı 36,87 TL
* 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 5944 Sayılı Bütçe Kanunu İle Kaldırılmıştır.
* 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 6111 Sayılı Kanunla Kaldırılmıştır.
** Aile Yardımı Göstergesi (01.01.2011 tarihinden itibaren ): 1.823 Gösterge x Katsayı ** Aile Yardımı Göstergesi (01.07.2011 tarihinden itibaren ): 2.134 Gösterge x Katsayı
  Yıllara Göre Maaş Katsayıları sayfasını indirmek için tıklayınız..........

MALİYE  BAKANLIĞININ GENELGESİ 2014 OCAK


T.C.
MALİYE  BAKANLIĞI
Bütçe ve  Mali   Kontrol  Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54
Konu  :  Mali  ve  sosyal  haklar

GENELGE

A) Toplu  sözleşmede   yer   alan  hükümler

 

Bilindiği üzere, 14/8/ 2013   tarihli  ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve  Hizmet  Kollarına Yönelik  Mali  ve  Sosyal  Haklara İlişkin  2014  ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu  Sözleşmede  kamu görevlilerinin  mali  ve  sosyal  haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere  yer   verilmiştir .

1- Toplu  Sözleşmenin ;

- 7 inci maddesinde;

"(1)  Türkiye  İstatistik  Kurumu  tarafından  açıklanan  2003=100  Temel  Yıllı  Tüketici   Fiyatları  Endeksinin;

a)  2013  yılı  Aralık   ayı  endeksinin  2013  yılı Haziran  ayı  endeksine göre altı  aylık   değişim   oranının  %3'ü,

......

aşması halinde, 5 inci maddenin  birinci  ve üçüncü fıkralarında  yer   alan  katsayılar,  sözleşme   ücreti  artış oranları  ile  ücret  tavanları, söz  konusu  altı  aylık  veya oniki  aylık  dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği  ayın  1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

- 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

"(4)  Maliye  Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi  durumunda   birinci , ikinci ve üçüncü fıkralarda  belirlenmiş  olan katsayıları,  sözleşme   ücreti  artış  oranlarını  ve  ücret  tavanlarını, anılan fıkralarda  belirlenmiş  olan artış  oranı  ile 7 nci madde uyarınca  verilecek  enflasyon  farkını  yansıtacak şekilde   yeniden   belirler  ve duyurur."

hükmü  yer   almaktadır .

Ocak   2014   tarihinde   Türkiye  İstatistik  Kurumu  tarafından  açıklanan  2003=100  Temel  Yıllı  Tüketici Fiyatları  Endeksinde,  2013  Yılı  Aralık   ayında   2013  Yılı Haziran  ayına  göre %3,27  oranında  artış gerçekleşmiştir.

Söz  konusu   Sözleşmenin  7 nci maddesinin  birinci  fıkrasının (a) bendinde belirtilen  durumun  gerçekleşmiş olması nedeniyle,  Sözleşmenin  5 inci maddesinin  birinci  fıkrasıyla  belirlenmiş  olan katsayılar,  sözleşme ücret  artış  oranları  ve  ücret  tavanları ile 6 ncı maddede  yer   alan   temel  ve  sözleşme   ücretleri , anılan Sözleşmenin  3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında  yer   alan  hükümlere istinaden yeniden   belirlenmiştir .

Buna göre, 1/1/2014-31/12/ 2014  döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,205274), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024416) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.214,74 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.757,34 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci

maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 4.342,58 TL'ye yükseltilmiştir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

f) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir.

g) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 31/12/2013 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan temel ücretlere 160 TL ilave edilecektir.

ğ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam veya programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2013 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan sözleşme ücretlerine 175 TL ilave edilecektir. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarı, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

2- Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddelerinde, Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün 3 ve 4 üncü maddelerinde, İkinci Bölümünün 17 nci maddesinde yer alan hükme istinaden, 1/1/2014-31/12/2015 tarihleri arasındaki dönemde;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II ve III sayılı Cetvellerde yer alıp, mali hakları anılan cetveller esas alınarak ödenenlerin mali haklarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, söz konusu cetvellerdeki "ücret göstergesi" rakamlarına "2.280" rakamı eklenecektir.

b) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde, anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki "10.000" gösterge rakamı yerine "13.000" gösterge rakamı esas alınacaktır.

c) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere 202 ila 206 ncı maddelerinde yer alan düzenlemeler esas alınmak suretiyle aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için "2.533" gösterge rakamı ve her bir çocuk için "297" gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aile yardımı ödeneği verilecektir. Bu çerçevede, kapsama dahil geçici personele yapılacak aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü, bu ödeneğe hak kazanılmasında ve kaybedilmesinde ve diğer hususlarda anılan maddelerde yer alan düzenlemelerin dikkate alınması ve ilgili mevzuat uyarınca bu kapsamda yapılacak aile yardımı ödeneğinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

ç) Hizmet sınıfları teknik hizmetler sınıfı olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan;

1- Devlet memurlarının 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar kapsamındaki zam ve tazminatları hakkında Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesi uygulanacaktır. Bu kadrolarda görev yapan personel hakkında anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü ayrıca dikkate alınacaktır.

2- Devlet memurlarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" grubunun (c) sırasında "Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan" hükmünün ve söz konusu "1" numaralı grubun (k) sırasında ise "programcı" ve "çözümleyici" unvanlarının yer alması nedeniyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "A" kısmının "1" numaralı grubunun (k) sırasında dereceler itibarıyla belirlenen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmaya devam edilecektir.

d) Emanet memuru kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvelde anılan kadro için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı ödenecektir.

e) İcra memuru kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilmek suretiyle tazminat ödemesi yapılacaktır.

f) Öğretmen kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla "100", "95" ve "85" olarak belirlenmiş olan eğitim öğretim tazminatı oranları; sırasıyla 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere "110,28", "105,28" ve "95,28" olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere "120,56", "115,56" ve "105,56" olarak uygulanacaktır.

3- Toplu sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri ile Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünün 2 nci maddesinde yer alan hükümler, 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında da yer alan konular olup, söz konusu hükümler 1/1/2014-31/12/2015 tarihleri arasındaki dönemde, 2013 yılında olduğu gibi, aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

B) Bütçe Kanununda yer alan düzenlemeler

 

20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde "IV. Diğer Ödemeler" bölümünde yer alan bazı düzenlemeler uyarınca 1/1/2014-31/12/2014 döneminde;

1- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ödenecek harçlığın hesaplanmasında, anılan maddede yer alan "400", "350" ve "300" gösterge rakamları yerine, sırasıyla "586", "520" ve "455" gösterge rakamları esas alınacaktır.

2- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılacak ödemenin hesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan "800", "700" ve "600" gösterge rakamları yerine, sırasıyla "1.172", "1.040" ve "910" gösterge rakamları esas alınacaktır.

3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 224 TL'yi geçemeyecektir.

4- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre uzman jandarma adaylarına ödenecek harçlığın hesaplanmasında, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarı yerine, "638" gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.

5- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre ödenecek askeri öğrenci harçlıklarının hesaplanmasında, teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı yerine, "1.632" gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.

b) Birinci fıkrasının (d) bendine ve ikinci fıkrasına göre ödenecek askeri öğrenci harçlıklarının hesaplanmasında, anılan Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığı yerine, "670" gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.

6- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen tutarda harçlık ödeneceği hüküm altına alındığından, söz konusu öğrencilere ödenecek harçlığın hesaplanmasında da 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde harp okulu öğrencilerine yönelik yapılan düzenleme esas alınacak ve bu Bölümün 5 inci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde harçlık ödenecektir.

7- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesine göre ödenecek ücretin hesaplanmasında, anılan maddede yer alan "4.350" gösterge rakamı yerine, "4.702" gösterge rakamı esas alınacaktır.

8- 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ödenecek harçlığın hesaplanmasında, anılan maddede yer alan "3.000" gösterge rakamı yerine, "3.243" gösterge rakamı esas alınacaktır.

9- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan "6000" ve "2200" gösterge rakamları yerine, sırasıyla "6.026" ve "2.226" gösterge rakamları esas alınacaktır.

10- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Belediye başkanlarına yapılmakta olan ödeneğin hesaplanmasında ve ödenmesinde, söz konusu maddedeki gösterge rakamlarına "2.280" rakamı eklenecektir. Anılan Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aylık brüt ödeneğin" hesaplanmasında, 2.280 rakamının eklenmiş hali esas alınacaktır.

11- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre ödenecek ücretin hesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan "11.500" gösterge rakamı yerine, "12.432" gösterge rakamı esas alınacaktır.

C) Diğer hususlar

1- 2014 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.071 TL'dir.

2- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2014 tarihi itibarıyla 3.316,40 TL'dir.

3- 1/1/2014 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.438,22 TL'dir.

4- 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve Esas Sayısı: 2011/139, Karar Sayısı: 2012/205 sayılı Kararı ile 666 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bazı maddeler ile birlikte ek 12 nci madde iptal edilmiştir. Anayasanın 128 inci ve 153 üncü maddeleri ile 6216 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline karar verilen düzenlemelerin yürürlükten kalkmış olması ve anılan Mahkemece iptal edilen hükmün değiştirdiği ya da yürürlükten kaldırdığı ek ödeme, ikramiye ve fazla çalışma ücretleri gibi ödemelere ilişkin hükümlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, iptal kararına istinaden kendiliğinden yürürlüğe girmesi hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla mevcut uygulamaya ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere döner sermaye gelirlerinden anılan 58 inci madde uyarınca yapılan ek ödeme, ilgili mevzuat hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, yine aynı şekilde söz konusu 58 inci madde hükmüne istinaden ve 1/1/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 161 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden yapılmaya devam edilecektir.

6- 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanma esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmelikte yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında hiçbir şekilde nakden bir ödemede bulunulmayacağı, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu amaçla kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan ve söz konusu hizmeti yerine getiren ilgili yemek servisine ödenecektir.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2014-14/1/2014 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: MUHSİN AYAS( muhsinayas12hotmail.com ), 18.11.2015, 12:38 (UTC):
öncelikle böyle bir hizmet verdiğniz için teşekkür ederim ben üniversitede çalışıyorum bazen elden maaş yapıyoruz akademik personel sıkıntı çekiyoruz bu konuda yardımcı olsanız saygılar..

Yorumu gönderen: CAHİT ÖZTÜRK( kapsolli0613hotmail.com ), 10.04.2014, 08:11 (UTC):
Arkadaşlar yukarıda belirttiğniz maaş katsayısı 0.076998 olcak düzeltirmisiniz.iyi çalışmalar

Yorumu gönderen: KENDAL( suskun-yarim1hotmai.com ), 11.11.2013, 09:25 (UTC):
teşeküler eline sağlık çok güzel olmuşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica