!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Maas Mutemetligi Birimi Gorevleri bilgilendirme
 

657’YE TABİ PERSONEL İÇİN YAPILAN MAAŞ İŞLEMLERİ

......................  Müdürlüğü Maaş Mutemetliği hizmetleri Sağlık Memuru ................, Sağlık Memuru ......................... tarafından kurumumuza ait 657’ye tabi .......... kişinin maaş ve aşağıda belirtilen işlemleri yapılmaktadır.

 1- Maaş Tahakkuku işlemleri

 2- Derece Terfi Evraklarının Tahakkuku

 3- Maaş Farklarının  Tahakkuku

 4- Döner sermayeden Maaş alan personel Maaş işlemleri

 5-Şahıs emekli kesenekleri

 6-Yurt içi sürekli görev yolluğu

 7-Ek bordro Tahakkuku

 8- Gezi Tazminatları

 9-Ölüm Yardımı

10-Döner Sermaye Matrahlarının Aktarımı

11-Muhasebe Müdürlüğünde Güncelleme işlemlerinin yapılması

12-Doğum yardımı İşlemlerinin Tahakkuku

13-Ek ders işlemlerinin Tahakkuku

14-Maaş Nakil İşlemleri

15-Kişi Borcu Düzenlenmesi

16- Çeşitli Yazışmalar.

17-Mahkeme yargılama Giderleri

18- Key ödemeleri

Bu işlemler sırasıyla,

            MAAŞ TAHAKKUKU

            Maaş tahakkuk işlemleri genellikle her ayın ilk haftası içerisinde yapılmaktadır. nadiren zamlı maaşlarda katsayı ve diğer parametre bilgilerinin geç açıklanması sebebi ile bu süre o ayın 10-11 ‘ ine kadar uzayabilmektedir. Maaş tahakkukunda yapılan işlemler Milli Emlak Müdürlüğü tarafından belirlenen lojman kira kesintilerinin yapılması,icra kesintilerinin yapılması, 2. Görev aylıklarının işlenmesi,  özel hizmet tazminatı, aile yardımı, kefalet kesintisi, özel sigorta kesintileri,istirahat raporlarının maaştan kesilmesi,emekliye ayrılan personellerin emekli işlemlerinin düzenlenmesi,okul bitiren personellerin intibak işlemlerinin düzenlenmesi,  ikraz borçları, sendika,  derece ve terfilerin işlenmesi sonucu maaş tahakkuk işlemleri gerçekleştirilmektedir.

            DERECE  TERFİ EVRAKLARININ TAHAKKUKU

            Her ay düzenli olarak personel şubesinden alınmakta ve ait olduğu aya göre ilgili aya ait bordroya işlenerek tahakkuku yapılmaktadır. Her ayın 1 ile 14’ü arası olan terfiler o ayki bordroya, 15 ile 31’ i arasındaki terfiler bir sonraki ayın bordrosuna işlenerek tahakkuk yapılmaktadır.Geçmiş aylara ait olan terfiler için ek bordro düzenlenerek ödemeler yapılmaktadır.

            MAAŞ FARKLARININ TAHAKKUKU

            Zamlı maaş dönemlerinde yapılmaktadır. Genellikle Ocak ve Temmuz aylarında yapılmakla birlikte nadiren değişik aylarda’da zamların geçerli olduğu tarihe görede ait olduğu aya ait 1-14 günlük maaş farkları tahakkuku yapılmaktadır.

 

            DÖNER SERMAYEDEN MAAŞ ALANLARIN BORDROSUNUN DÜZENLENMESİ

            Kurumumda görevli olupta maaşları  döner sermayeden ödenen Avukat ve sağlık personellerinin maaşlarınınve her türlü yan işlerin yapılması(derece,terfi,Emk.Keseneği,döner sermaye matrahları)

            -ŞAHIS EMEKLİ KESENEKLERİ İCMAL BORDROSU TANZİMİ

            Her ay sonunda (25 son gün) o ay içerisinde çalışan tüm personelin gerek şahıstan kesilen emekli keseneği gerek devletçe verilen emekli keseneği GSS kesintileri   Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne  gönderilmektedir.

            YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARININ TAHAKKUKU

            Kurumuzdan il dışına tayin olan personellere il içerisinde belediye sınırları dışına tayin olan ve yolluk almayı hak eden personellere emekli olan personellere sürekli görev yolluğu tahakkuku yapılarak ilişiğini kestiği gün ödeme yapılmaktadır.

           

            EK BORDRO TAHAKKUKU

            Ait olduğu ay içinde gelmeyen derece ve terfi evrakları, ücretsiz izinden,askerden dönen, ve ilimize yeni atanan ancak il onayının geç çıkması nedeni ile ana bordro çıktıktan sonra sehven herhangi bir yanlışlık veya eksik ödeme yapılmışsa her haftanın ilk günü ek bordro düzenlenerek maaş hesaplarına havalesi yapılmaktadır.

             GEZİ TAZMİNATLARI TAHAKKUKU

            Kurumumuz adına Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yeterli ödenek gelmediğinden genellikle kasım aralık aylarında toplu olarak yıl içerisinde gezi tazminatı almayı hak eden personellere gezi sayısına göre tahakkuk yapılıp ödenmesi sağlanmaktadır.

           

            ÖLÜM YARDIMI TAHAKKUKU

            Bakmakla yükümlü olduğu yakını ölen personele veya personelin kendi ölümü halinde bakmakla yükümlü olduğu varislerine ölüm yardımı yapılmaktadır.

           

            DÖNER SERMAYE MATRAHLARININ SAY2000İ SİSTEMİNE AKTARILMASI

            Kurumumuzda görevli personellerin her ay almış oldukları sabit ve performansa bağlı döner sermaye matrahlarının say 2000i programına aktarılması

           

           

            DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ PERSONEL BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ.

            Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü SAY2000İ Projesi kapsamında kurumumuz personelinin tüm sicil tahakkuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişi bigileri ve maaş bilgilerinin Defterdarlık Muhasebe müdürlüğü bilgisayarlarınada işlenerek güncellenmesi yapılmaktadır.

            ÇEŞİTLİ YAZIŞMALAR

            Kurumumuz personelinin maaşlarıyla ilgili konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar tarafımızdan yapılmaktadır İcra daireleri,Emekli Sandığı,Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü,Bankalar,vs.

            . DOĞUM YARDIMI İŞLEMLERİNİN TAHAKKUKU

Kurumumuzda görevli personellerin aile yardım beyannamesi vermelerine istinaden kurumumuzca yapılan aile yardımı ve personeli dilekçesine istinaden doğum yardımının yapılması

              EK DERS İŞLEMLERİNİN TAHAKKUKU

Kurumumuzda görevli personellerin mevcut ay içerisinde yapmış oldukları hizmet içi eğitimlerinin karşılığında yapılan ek ders ödemelerinin tahakkukunun yapılması

             MAAŞ NAKİL İLMUHABERİ DÜZENLENMESİ

Kurumumuzda görevli iken il içi ve il dışına atanan personellerin maaş nakil işlemlerinin düzenlenmesi

               KİŞİ BORCU DÜZENLENMESİ

Kurumumuzda görevli iken askeregiden,istifa eden ,ücretsiz izine ayrılan personellerden alınması gereken kişi borçları tahakkuk ettirilerek iadesinin sağlanması ve emekli sandığına gönderilen keseneklerin geri sağlanarak muhasebe müdürlüğüne aktarımının sağlanması

 

 • Müdürlüğümüze ve SGB'ler ile bunlara bağlı sağlık ocaklarında görev yapan kadrolu personelin özlük haklarına ilişkin maaş işlemleri
 • Personellerin durumuna göre oluşan (terfi,aile yardımı vb.) maaş farkları işlemleri
 • Memur sendika üyelik kabul ve üyelikten çekilme işlemleri
 • Personel icraları,nafaka ve kişi borçlarına dair işlemler
 • Personel tedavi giderlerine ilişkin ilaç katılım paylarının maaştan ( %20 )kesilmesi işlemleri
 • Lojmanlarda oturan personellerin kira bedelleri
 • Askerlik ve hizmet borçlanması işlemleri
 • Ücretsiz izin işlemlerinde maaş ödeme işlemleri(Ayrılış ve başlayışlarda)
 • Naklen il içi ve il dışı atanan personellerin maaş ödemesi işlemleri
 • 657 Sayılı kanun 4/B maddesine istinaden görev yapan sözleşmeli olarak çalışan personel ile 4924 sayılı kanuna istinaden görev yapan sözleşmeli olarak çalışan personel özlük hakları ve maaş işlemleri
 • Personel istirahat raporlarının maaşa işlenmesi
 • Özel sigortası (bireysel emeklilik) bulunan personellerin vergi indirimlerine ilişkin işlemler

1-Maaş ve Mutemetlik işlemleri:

Müdürlüğümüz ve SGB'lere bağlı kadrolu personellerin özlük haklarına ilişkin 30 ilçe SGB ve bağlı Sağlık Ocaklarının maaş işlemleri birimimizce yapılmaktadır.

A) Alacak İşlemleri:

 • Birimimizden maaş alan personellerin Kadro Kıdem Masasından gelen terfi fişine göre kişinin derece terfilerinin maaşına yansıtılması;eğer derece terfileri geç gelmişse kişilerin geriye dönük kaybının terfi farkı olarak ödeme yapılması
 • Birimimizden maaş alan personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait vermiş oldukları Aile Yardımı Beyannamelerine göre çocuk ve eş yardımı ücreti verilmesi ve aile yardımının iptali durumunda düşülmesi,yanlış beyanda bulunanlarının borçlandırılması
 • Yeni doğan bebek için beyannameye göre doğum yardımı verilmesi
 • Personellerin vermiş oldukları yıl sonu belirlenen maaş matrahına göre hesaplanan faturalı harcama toplamından Vergi İade ödemelerinin yapılması
 • Emekliye ayrılan personellerden Tasarruf Teşvik kesintilerinin en son kesinti yapılan 2000 yılı mayıs ayı itibariyle kadrolu olarak müdürlükte çalışanların Tasarruf Teşfik Nema Anapara ödemelerine ilişkin işlemler birimimizce yapılmaktadır.
 • Ön lisans ve lisans bitiren personellerin intibakına ilşkin ödemeler

B) Kesinti İşlemleri:

 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununa göre sendikalara üyelikleri kabuledilen personellerin üye aidatlarının kişi maaşlarından kesilmesi işlemleri
 • Birimimizden maaş alan personellerin icra müdürlüklerince tarafımıza bildirilen borçlulara ait icra ve nafakalarının kişilerin maaşlarından kesilerek ilgili icra müdürlüklerinin hesabına ve dosya hesabına yatırma işlemleri
 • Lojmanda oturan personelin lojmanın M2'sine ve ısıtma sistemine göre lojman kira bedellerinin şahsın maaşından kesilme işlemleri
 • Askerlik Hizmet borçlanmasına ilişkin ücretsiz izin ve askerlikte geçen süreyi hizmetten saydırmak istemeleri halinde emekli sandığının tespit ettiği tutarın personel maaşından kesilerek ilgili dosya hesabına yatırılması işlemleri.
 • Ücretsiz izine ayrılan veya ücretsiz izin dönüşü göreve başlayan personellerin günlü maaşlarının hazırlanması,kişilere fazla ödeme varsa maaş iadelerinin hazırlanması işlemleri
 • Personellerin hastalık durumunda almış oldukları istirahat raporlarının yıl içerisinde 7 günden fazlasının maaşından kesilmesi işlemleri
 • Personelin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin eczanelerden almış oldukları ilaçların %20'lik katılım payı listesine göre maaşlarından kesilmesi işlemleri birimimizce yapılmaktadır
 •  
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: BÜNYAMİN( erben_04hotmail.com ), 15.04.2016, 09:00 (UTC):
Maaş Mütemetliği birimine eskiden girebiliyordum ve faydalı bilgi ve bordrolar indiriyordum ancak şimdi bordro indiremiyorum yandexs diski de denedim olmuyor engelliyor nasıl indirebilirim yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

Yorumu gönderen: Mehmet BAŞARSLAN( mbasarslanpau.edu.tr ), 20.01.2014, 13:05 (UTC):
15.12.2013-14.01.2014 MAAŞINI alıp naklen 28.12.2013Ayrılan 1-14ocak MAAŞ FAR.NER.AL

Yorumu gönderen: Abdullah BERBER( abdullahberber45hotmail.com ), 29.01.2013, 09:07 (UTC):
Teşekkürler...
Başarılı çalışmalar dilerim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica