!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Memur Derece ve kademe ilerlemesi aciklama
 

DERECE VE KADEME

Derece: Bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun çerçevesinde bulunan müktesebidir.

Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu kadroda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde öğrenim durumu, hizmet yılları ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmetleri esas alınarak üst derecelere ilerlemesidir.

Derece ve Kademe  sayfasını indirmek için tıklayınız..........


Kademe:. 
 Derece  içinde,  görevin  önemi veya  sorumluluğu  artmadan  memurun aylığındaki ilerlemedir.

Kademe  ilerlemesi:.  Memurun  kademe  ilerlemesi  yapabilmesi  için  bulunduğu kademe de en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartı aranır.

Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Başka  bir  ifadeyle  Devlet  memurluğu  statüsünde  geçen  veya  geçmiş  sayılan hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç yılına bir derece hesabıyla bulunacak derece ve kademesidir.

İşgal edilen kadro/kadro derecesi: Kişinin atandığı (bulunduğu) kadronun unvan derecesidir.

Ödemeye esas derece ve kademesi: Memurun aldığı maaşa esas olan derece ve kademesidir.

Emekli  derece  ve  kademesi:  Sigortalı  olarak    geçen  SSK’lı  ve  Bağ-Kur’lu hizmetlerinin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup, emekli keseneğine esas derece ve kademesidir.

Emsal kişi: Görevde iken  üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir.  

 
Giriş
Yükselinebilecek
Öğrenim durumu
Derece
Kademe
Derece
Kademe
İlkokulu bitirenler
15
1
7
9
Ortaokulu bitirenler
14
2
5
9
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
14
3
5
9
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
1
4
9
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
2
4
9
Liseyi bitirenler
13
3
3
8
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
12
2
3
8
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
11
1
2
6
lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
10
1
2
6
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler
10
2
2
6
2 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
2
1
4
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
3
1
4
4 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
1
1
4
5 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
2
1
4
6 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
3
1
4


657 sayılı kanunda her üç yılda bir derece her yıl için de
bir kademe ilerlemesi olur.
1 yıl 360 gün  
1 Ay 30 gün MİLLİEĞİTİM EK GÖSTERGE TABLOSU
DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044

 

KISIM - II

Sınıflandırma

Sınıf:

Madde 32 - (Mülga: 30/5/1974-KHK-12/7 md.;Aynen kabul:15/5/1975-1897/7 md.)

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Kadroların tespiti:

Madde 33 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12;Değiştirilerek kabul:15/5/1975-1897/1 md.) Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Kadroların hazırlanması:

Madde 34 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/7 md.)

Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1,2,3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

Kadro cetvelleri:

Madde 35 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/8 md.)

33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde: Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.

Tesis edilen sınıflar:

Madde 36 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12;Değiştirilerek kabul:15/5/1975-1897/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştİr.

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.

V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI:

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

(Ek:28/3/1988 - KHK - 318/1 md.)Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

(Ek fıkra:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.;Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md. ) Yürürülükten kaldırılmıştır.

IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

ORTAK HÜKÜMLER

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler
 
 
Giriş
 
Yükselinebilecek
 
Öğrenim durumu
 
Derece
 
Kademe
 
Derece
 
Kademe
İlkokulu bitirenler
15
1
7
Son
Ortaokulu bitirenler
14
2
5
Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
14
3
5
Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
1
4
Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
2
4
Son
Liseyi bitirenler
13
3
3
Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
12
2
3
Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
11
1
2
Son
lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
10
1
2
Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler
10
2
2
Son
2 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
2
1
Son
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
3
1
Son
4 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
1
1
Son
5 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
2
1
Son
6 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
3
1
Son

1 - Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları , öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici),Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Bİyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.(3)

6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

7 - a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)

8 - a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece.

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,

İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

9 - Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

"Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır."

10 - Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

11 - (Değişik: 29/11/1984 - KHK-243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları; Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları,Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, (Değişik:27/6/ 1989 - KHK - 375/4 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları,Marka Uzman Yardımcıları,Patent Uzman Yardımcıları Çevre Uzman Yardımcıları, (...) (4) Özürlüler Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları,Milli Emlak Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları,Muhasebe Denetmen Yardımcıları, Vergi Denetmen Yardımcıları, Milli Emlak Denetmen Yardımcıları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönet meliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe,Kaymakamlığa, Başbakanlık Uzmanlığına, Devlet Planlama Uzmanlığına, Devlet Personel Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, Dernek Denetçiliğine, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına, Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına Çevre Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına, Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına,Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına,Muhasebe Denetmenliğine, Vergi Denetmenliğine, Milli Emlak Denetmenliğine, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, İlköğretim Müfettişliğine (2),İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, (...)(4)Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.(5)

12 - a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

d) (Değişik: 9/4/1990-KHK-418/1 md.;Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

(Son tümce iptal: Ana.Mah.'nin 6/9/1995 tarih ve E:1995/47, K:1995/40 sayılı kararı ile.)

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.

1 - Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, ögrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

2 - (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

3- (Değişik: 23/12/1988-KHK-351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarından:

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.

C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

2 - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

3 - Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

4 - Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

5 - Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.

6 - Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

7 - 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli 4193 olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.

F) (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 - 4049/8 md.) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, ünvan, derece, ek gösterge, makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir.

Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:

Madde 37 - (Yeniden düzenleme 29/11/1984-KHK-243/2 md.)

Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

Kademe:

Madde 38 - Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

Sınıf dışında kadro ihdas edilemiyeceği:

Madde 39 - Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.

Memuriyete girişte yaş:

Madde 40 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/11 md.)

Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

Sınıflandırmada öğrenim unsuru:

Madde 41 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

Yetişme ve deneme süresi:

Madde 42 - (Mülga: 31/7/1970 - 1327/13 md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.

Göstergeler:

Madde 43 - (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

B) (Değişik: 9/4/1990-KHK-418/2 md.; iptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

(Değişik:23/2/1995 - KHK - 547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.

Çalışma yaş hadleri:

Madde 44 - (Mülga: 31/7/1970 - 1327/15 md.) Yürürlükten kaldırılmıştır.

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmıyacağı:

Madde 45 - (Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975-1897/1 md.) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

(Değişik: 12/2/1982-2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.

KADEME (64) VE DERECE (37) UYGULAMASI (ESKİ UYGULAMA)

657 sayılı Kanunda sicile göre verilen iki mali ödeme kalemi bulunmaktadır.

 

1- Kademe ilerlemesi: Bilindiği üzere daha önce yıl sonunda sicil doldurulmaktaydı. 657 sayılı Kanunun 64. maddesinde ise eskiden şu hüküm yer alıyordu: ?Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesiuygulanır.?

Bu hüküm, sicil yıl sonu dolduruldupu için, 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olanlara bir kademe yıl başından itibaren verilmekteydi.

2- Derece uygulaması: Sicile bağlı derece uygulaması ise öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin 4. kademesinden aylık almaya hak kazananlara verilmektedir: 657'nin 37. maddesinin değişiklikten önceki hali şu şekildeydi: "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları   ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."

Bu hüküm şu şekilde uygulanmaktadır. Örneğin lise mezunları 3. dereceye kadar yükselebilmektedir. Ancak 3. derecenin 4. kademesine gelmiş, son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha üzeri olanlardan son sicil notu da olumlu olanların kazanılmış hak aylığı bir üst dereceye yükseltilmektedir. Bunun uygulaması ise memurun terfi tarihine göre belirlenmektedir. Örneğin memur terfi tarihi 26 Haziran ise, bu ek derece ancak bu tarihe gelindiğinde verilmektedir.

6111 İLE GELEN   YENİ   UYGULAMA

25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bu kaldırma sırasında, 657'nin 64 ve 37. maddesinde yer   alan   "sicil" yerine "disiplin cezası almama" şartı getirilmiştir. İlgili   yeni   maddeler şu şekildedir:

64. maddenin   yeni   hali: "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

37. maddenin   yeni   hali: "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet   sınıfları   ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."

37. MADDEYE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ

Yeni   düzenleme yapılırken hali hazırda memur olanlar için geçici maddeyle geçiş hükmü konulmuştur.

37. maddeye ilişkin olarak konulan geçici hüküm şu şekildedir:

"B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."

Soru: 01.01.2011 tarihinde son 6 yıllık sicil ortalaması 90 olması sebebiyle 1 kademe alarak 3.ncü derecenin 3.kademmesine lise mezunu olarak yükseldim. 04.07.2011 terfi tarihimde 37.maddeye göre 2/1 terfi ederek +1100 ek gösterge alabilirmiyim teşekkürler

 

Cevap: Burada tartışmalı olan bir konu vardır. Madde metni 25/2/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 37. madde, terfi tarihi sırasında uygulanabilmektedir. Örneğin son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan bir memuru, 64. maddeye ilişkin uygulama gereğince bir kademesini 1 Ocak'ta almıştır. Ancak 37. maddeye ilişkin uygulama onun terfi tarihinde olacaktır. Terfi tarihi örneğin 4 Temmuz ise ne olacaktır? Bu memura 4 Temmuz 2011'de (öğrenim durumuna göre yükselebileceği derecenin 4. kademesinden aylık alacak) bir derece verilecek mi? Bir görüşe göre, madde metni 25.2.2011 tarihinde yürürlüğe girdiği için, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte son 6 yıllık sicil notu 90 ve üzeri olanlardan terfi tarihi, 25.02.2011'den sonraya kalanlara bir derece uygulanamayacaktır. Bir görüşe göre ise a, b, c, d, e bentlerinde yer alanlar bir kademeden yararlanacak iken, 6 yılllık sicilini doldurmuş olanlara bir derece uygulanamması haksızlıktır. Devletin resmi görüşü verilmemesi yönünde olmuştur. Ancak bu uygulamanın mahkemeden döneceğini düşünmekteyiz.

64. MADDEYE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ

64. maddeye ilişkin geçiş hüküm şu şekildedir:

"C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."

 

Bu madde, 2010 yılı içinde kendisine sicil düzenlenemiş tüm memurları kapsamaktadır. Bunlaraın kademe ilerlemesi madde madde şu şekilde olacaktır.

25/02/2011 tarihi itibarıyla ;

 

 

1- Son altı yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008, 2007, 2006 ve 2005) doksan ve daha yukarı olanlar bir kademe ilerlemesi alacaktır.

 

Bu personelin 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesiyle değişik 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki; ?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.?.Hükmünden faydalanması, 2011 yılından başlayarak ileriye doğru sekiz yılın bitiminde hiç disiplin cezası almaması halinde (sicil notu dikkate alınmayacaktır.) gerçekleşecektir.

 

2-Son beş yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008, 2007 ve 2006) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012 ve 2013) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

 

3-Son dört yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008 ve 2007) doksan ve daha yukarı olanlardan(2011, 2012, 2013 ve 2014) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

 

4- Son üç yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009 ve 2008) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

 

5- Son iki yıllık sicil notu ortalaması (2010 ve 2009) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

 

6- Son sicil notu (2010) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017)yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

 

SİCİLE DAİR BAZI NOTLAR

a) Değerlendirmeye esas alınacak son 6 yılın tümünde veya 6'ncı yılda olumlu sicil almış olma şartı söz konusu değildir. Bu süre içinde düzenlenen sicil raporlarına göre sicil notu ortalamasının en az 90 puan olması yeterlidir.

 

b) Sicil raporlarının her yılın Aralık ayı içinde düzenleneceği ve 31 Aralık tarihi itibariyle saklamaktan sorumlu birimlere teslim edileceği dikkate alınarak 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlar için uygulanacak bir kademe ilerlemesi 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

c) Bu şekilde uygulanan kademe ilerlemesi yukarı derecelere yükselme bakımından da dikkate alınacaktır.

 

6 yıllık sicil notu ortalamasının tespitinde, aylıksız izin, muvazzaf askerlik, görevden çekilme (istifa), görevden çekilmiş sayılma (müstafi) gibi sicil raporu düzenlenemeyecek dönemler dikkate alınmayacak, sicil raporu düzenlenerek geçirilen sürelerin 6 yılı doldurması yeterli görülecektir.

 

d) Değerlendirmeye alınan 6 yıllık sicil raporlarındaki sicil notları ortalamasının 89 ile 90 rakamı arasında kesirli bir sayı olması halinde bu sayı 90 a tamamlanacaktır.

 

e) Yıl içinde herhangi bir tarihte terfi edecek olanlardan, yapılan terfi sonucu kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıkları azami olarak yükselebilecekleri derecenin 4 üncü kademesine ilerletilenler, 37 nci maddede belirtilen şartları taşımaları halinde anılan madde hükmünden terfi tarihi itibariyle yararlanacaklardır.

 

f) Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması nedeniyle hakkında 64 üncü madde hükmü uygulanan personelin, bundan sonraki altı yıllık sicil notu ortalamasının da 90 ve daha yukarı olması halinde anılan madde hükmü yine uygulanabilecektir.

 

Uygulamada karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, 16/08/1995 tarih ve 22376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 139 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yılların hesaplanmasında o yılın sicil notunun alınmasının yeterli olduğu kanaatindeyiz. Örneğin kişi bir takvim yılında askerde ise ve o yıla ait sicil notu olmadığından bu yılı hesaba katılmayacaktır. Fakat kişi aynı takvim yılında askerden dönüp göreve başlasa ve sicil notu alsa (6 aydan fazla çalışması halinde sicil notu alacaktır) bu yılın 8 yılın hesabında kullanılması gerekmektedir.

K A D E M E   İ L E R L E M E S İ :

 

Kademe, 657 sayılı   Kanunun 64’üncü  maddesinin birinci fıkrasında; "Kademe; derece içende, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan,   memurun aylığındaki ilerlemesidir." şeklinde tanımlanmıştır 

 

1- Kademelerde İlerleme Şartları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesinde; Devlet memurunun
kademe ilerlemesi için gerekli olan şartlar;
• Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
• Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, şeklinde belirlenmiştir. 
Bu şartları taşıyan her memur bulunduğu derecede, aylık almakta olduğu kademenin bir ileri kademesine yükseltilecektir. 

2- Son Sekiz Yılda Disiplin Cezası Almayanlara Bir Kademe İlerleme Uygulaması : 
01/01/2012 tarihinden önce son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha 
yukarı olanlara 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca işlem 
yapılacak olup 01/01/2012 tarihinden sonra ise aşağıdaki 6111 sayılı Kanuna 
göre işlem yapılacaktır. 
MADDE 116- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçiş hükümleri: 
GEÇİCİ MADDE 36- A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır. 
B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması 
doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye 
yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük 
tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu 
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık 
süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; 
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, 
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, 
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, 
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, 
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır. 
C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması 
doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından 
yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; 
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, 
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, 
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, 
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, 
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır. 
D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 
hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. 

3- Askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmesi: 
Askerlik hizmetini görevde iken yapanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
83. maddesi uyarınca, askerlik hizmetini göreve başlamadan yapanların ise aynı kanunun 
84. maddesi uyarınca söz konusu hizmetleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde T.C. Emekli Sandığına borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın bu süreler fiili hizmetinde değerlendirilerek kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi yapılır. Ancak 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78. maddesinde; askerlik hizmetini er ve erbaş olarak uzun süreli yapanlardan hava değişimi alanların 3 aylık süresi askerlikten sayılır, kısa dönem askere alınanların ise 45 günlük hava değişimi süresi askerlikten sayılır denildiğinden bu sürelerden fazla hava değişimleri değerlendirmeye tabi tutulmaz. 
ÖRNEK - 5 
15.01.2006 tarihi itibariyle 6. derecenin 1. kademesinden maaş almakta iken muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak üzere 30.03.2006 tarihinde aylıksız izinli olarak askere sevk 
edilmiş ve 30.09.2007 tarihinde terhis olarak 05.10.2007 tarihinde de göreve başlayan 
bir memurun askerlikte geçen hizmeti T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 5434 
sayılı Kanun uyarınca borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun 
değişik 83. maddesi uyarınca maaş ve emekli müktesebine ilave edilecektir. 

4- Görevde iken aylıksız izine ayrılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden yapılacak işlemler: 
657 sayılı Kanun uyarınca alınan aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesinde 
değerlendirilmez. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca borçlanılması halinde, 
borçlanılan bu aylıksız izin süreleri yalnızca emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 108. maddesi : 
“Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde 
hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir 
kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla 
belgelendirilmesi şartıyla Devlet Memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar 
aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar daha uzatılabilir. 

Devlet Memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet 
süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir… 

Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104’ üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” 
Şimdi 108’ inci maddeye göre aylıksız izinli sayılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden yapılacak işlemleri örneklerle açıklayalım. 
ÖRNEK -6 
26.03.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta iken 
15.05.2007 tarihinden itibaren 8 ay aylıksız izine ayrılıp, 07.12.2007 tarihinde 
izin dönüşü görevine başlayan bir memurun müktesebi 07.12.2007 tarihi
itibariyle 5. derecenin 2. kademesi (1 ay 19 gün kıdemli) .olarak tespit
edilecektir. 
Buradaki kıdemi, terfi tarihi ile aylıksız izine ayrılma tarihi arasındaki sürelerdir. 


ÖRNEK - 7 
Örnek 6 daki memur, aylıksız izinli olarak geçen 6 ay 22 günü, 5434 sayılı 
Kanun uyarınca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne borçlandığında izin dönüşü 
görevine başladığı 07.12.2007 tarihi itibariyle borçlanılan süre emekli 
keseneğine esas müktesebine ilave edilecektir. 

5- Disiplin Kurulunca verilen kademe durdurma cezalarının uygulanması: 

Memura Disiplin Kurulunca 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca kademe durdurma cezası verilmesi durumunda cezanın tebliğ edildiği tarih itibariyle kaç yıl durdurma cezası almış ise o süre kadar kademesi durdurulur. Terfi tarihi ile cezanın ilgiliye tebliğ tarihi arasındaki süre kıdem olarak alınır. 

ÖRNEK - 8 
12.05.2006 tarihi itibariyle 6. derecenin 1. kademesinden maaş alan bir memura İl Disiplin Kurulunca 22.08.2006 tarih ve … sayılı Kararı ile (2) iki yıl müddetle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edildiği ve söz konusu cezanın 09.09.2006 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği anlaşılmıştır. 
Disiplin Kurunca verilen cezalar, cezanın ilgiliye tebliğ tarihi itibariyle işleme konur. 


657 sayılı Kanunun değişik 125. maddesinin sondan üçüncü fıkrasında “Öğrenim 
durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet 
memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren 
hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü - 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.” 
denilmektedir. Öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine 
ulaşan personele “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının verilmesini 
gerektiren durumlarda bu madde hükmüne göre karar alınıp gerekli işlemin yapılması gerekmektedir. 

6- Disiplin Kurulunca verilen cezaların affedilmesi durumunda yapılacak işlemler: 
Memura Disiplin Kurulunca verilen cezaların kanunla affedilmesi durumunda, af 
kanunlarında belirtilen yürürlük tarihleri itibariyle durdurulan kademe ilerlemesine ait 
süreleri verilir. Terfi tarihi ile yürürlük tarihi arasındaki süre kıdem olarak dikkate 
alınır. Memurların olumsuz sicil almaları nedeniyle durdurulan kademe ilerlemeleri af 
kanunları kapsamına girmediğinden bu süreler kademe ilerlemesi olarak verilemez. 
ÖRNEK - 9 
10.05.2006 tarihi itibariyle 7. derecenin 2. kademesinden maaş alan bir memura daha önceki yıllarda İl Disiplin Kurulunca (2) iki yıl müddetle kademe durdurma cezası verilmiş, söz konusu cezalar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 5525 sayılı Kanunda “disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.” denildiğinden, ilgilinin durdurulan kademeleri kanunun yürürlük tarihi olan 04.07.2006 tarihi itibariyle geri verilir. 

D E R E C E İ L E R L E M E Sİ : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda derece yükselmesini öngören birbirinden ayrı 3 hüküm bulunmaktadır. Bunlar 37, 67 ve 68'inci maddelerdir. 
Derece ilerlemesi; bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun çerçevesinde müktesebinin ilerlemesidir. 
1- Derece yükselmesinin usul ve şartları: 
Derece yükselmesi için aranan usul ve şartları 657 sayılı Kanunun değişik 68. 
maddesinin (A) ve (B) bentleri olarak iki şekilde inceleyebiliriz. 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68’inci maddesinin (A)
bendine göre derece yükselmesi için;
• Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, (Değişik 67.md. ile bu şart kaldırıldı.) 
• Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl çalışmış 
bulunması, 
• Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması, gerekmektedir. 


ÖRNEK - 10 
01.08.2006 tarihi itibariyle 5. derece kadrodan 7. derecenin 3. kademesinden maaş 
almakta olan memur 01.08.2007 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesi uyarınca 6. derecenin 1. kademine yükseltilecektir. 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68’inci maddesinin (B) 
bendine göre; eğitim ve öğretim hizmetleri hariç diğer sınıfların 1, 2, 3 ve 4. 
derecelerdeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 
tahsiline ve hizmet yıllarına bakılarak bu kadro derecelerinin birinci kademesi ile 
atanabilirler. Bu dereceler aylık ödemeye esas olup, ayrılmaları halinde müktesep 
hak teşkil etmez. Bu çerçevede; 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olup 8 yıl hizmeti 
olanlara 4-3. derece kadro, 10 yıl hizmeti bulunanlara ek göstergesi 2400 (5300)’den 
az olan 2-1. derece kadrolar, 12 yıl hizmeti bulunanlara da ek göstergesi 2400 
(5300)’den fazla 2-1. derece kadrolar verilebilir. Ancak 4 yıldan daha az süreli 
yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. 
ÖRNEK - 11 
3. derece kadrodan 3. derecenin 2. kademesinden maaş alan vaiz hizmette 10’
uncu yılını doldurduğunda münhal 2. veya 1. derece kadroya 657 sayılı
Kanunun değişik 43, 68/B ve 76. maddeleri uyarınca terfien ataması yapılabilir.
2- Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapılamayan durumlar: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 67'nci maddesinde memurun aylığının 
bir üst dereceye yükseltilebilmesi için üst derecelerde boş bir kadronun bulunması 
şartı aranmakta iken, 13/07/2001 tarih ve 24461 sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer 
sayısında yayımlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile anılan madde; 
"Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece 
yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları 
itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları 
kadroların üst derecelerine yükseltilir." hükmüyle yeniden düzenlenmiştir. 


Bu düzenlemeyle, 657 sayılı Kanunun 67'nci maddesinde yer alan "Üst derecelerden 
boş bir kadronun bulunması" şartı, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü 
maddesiyle anılan maddede yapılan değişiklikle "boş" ibaresi kaldırılarak "bir üst 
dereceye yükseltilebilirler" ibaresi de "üst derecelerine yükseltilir" olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 
Diğer taraftan, aynı Kararnamenin 9'uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen 
geçici 33'üncü maddesiyle de; "67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla 
birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan 
memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma 
süreleri itibariyle birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların 
kazanılmış hak aylıkları, 01/01/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine 
müstahak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir." denilmektedir. 
Bu düzenlemeler ile memurların hizmet sınıfları bakımından öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye kadar hiçbir kadro şartı olmadan yükseltilmeleri sağlanmıştır. 


ÖRNEK - 12 
24.05.2003 tarihi itibariyle 3. derece kadrodan 3. derecenin 3. kademesinden maaş 
almakta iken 657 sayılı Kanunun değişik 43. maddesi ile aynı kanunun değişik 67. 
maddesi uyarınca 24.05.2004 tarihi itibariyle 2. derecenin 1. kademesine yükseltilen, 
24.05.2006 tarihi itibariyle de 2. derecenin 3. kademesinden maaş alan yüksek okul mezunu şef, 24.05.2007 tarihi itibariyle aynı Kanunun zikredilen maddeleri gereğince 3. derece kadroda 1. derecenin 1. kademesine terfisi sağlanacaktır. 

3- Tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin üstünde bir dereceye yükselme 
(657 sayılı Kanunun 37. maddesinin uygulanması son sekiz yılda disiplin cezası almamış olmaları durumunda ):
Kadro şartına bağlı olmadan Devlet memurlarının aylıklarının bir üst dereceye yükseltilmesine imkân veren bir diğer hüküm de 6111 sayılı Kanunun 116.maddesinin (B) fıkrası ile "Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme" başlığı altında düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 37'nci maddesidir. 
Söz konusu maddede; "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve 
görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık 
almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların 
kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." denilmektedir. 
Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıkları ilke olarak öğrenim durumları itibariyle "GİRİŞ 
DERECESİ" bölümünde de ifade edildiği gibi 36'ncı maddede belirtilen yükselinebilecek 
derecelere kadar çıkabilmektedir. Ancak, 01/03/1979 tarihi itibariyle uygulanan 2182 sayılı 
Kanunla, 15/10/1991 tarihi itibariyle uygulanan 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
15.01.2005 tarihi itibariyle uygulanan 5289 sayılı Kanunla bu genel kurala istisnalar 
getirilmiştir. Diğer bir ifade ile 2182 sayılı Kanun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
5289 sayılı Kanun ile müktesep derecelerine uygulanan bir derece yükselmesinde kadro 
koşulu aranmadığından, öğrenim durumuna göre yükselinebilecek derecenin üzerine 
çıkılabilmiştir. 
İşte, bu istisnai durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yeniden düzenlenen 37'nci maddesi ile memurların öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecenin bir üstündeki dereceye yükselmelerine imkân sağlanmıştır. 


Söz konusu imkandan yararlanabilmek için memurların şu şartları taşımaları gerekmektedir. 
a) Öğrenim durumu itibariyle azami yükselebileceği derecede üç yılını tamamlayarak bu derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmak, 
b) Son. sekiz yıllık süre içinde disiplin cezası almamış olmak. 
Bu şartları taşıyan memurlar, yükselebileceği derecenin üzerindeki bir dereceden 
kadroya atanmamakla birlikte, işgal etmekte olduğu kadroda bırakılarak, aylığı 
yükselebileceği derecenin bir üstündeki dereceye çıkarılacaktır. Ayrıca, bu memur 
yükseltildiği dereceden aylık alanlar için öngörülen haklardan da yararlanabilecektir. 
3'üncü derece kadroda olup bu derecede kalma süresi olan 3 yılını tamamlayarak 
aynı derecenin 4'üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yılda 
disiplin cezası almamış olan İmam Hatip Lisesi mezunu bir şef yine 3'üncü 
derecedeki kadrosu değişmeden kazanılmış hak aylığı 2'nci derecenin 1'inci 
kademesine yükseltilecektir. 
Ancak, memuriyete devam ettiği sürece 2'nci derecenin son kademesine kadar 
yükseltilmesine imkân bulunmakla birlikte, bu şef için 37. maddenin bir daha 
uygulanmasına kanunen imkan bulunmamaktadır. 

4-Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin, öğrenim ve kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükseltilmesi: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü ve şimdiye kadar incelemeye çalıştığımız 
normal derece yükselmesi ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin dışında Devlet 
memurlarının kazanılmış hak derece ve kademelerinin kadro ve öğrenim durumu şartına 
bağlı olmadan kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile bir derece yükseltilmesi 
sağlanmıştır. 
Bunlardan birincisi 01/03/1979 tarihi itibariyle uygulanan 20/02/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanundur. Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na üç adet Ek Geçici Madde eklenmektedir. 
Bu maddelere göre, (Ek Geçici 55, 56,57) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ek geçici 
maddelerine göre aylık almakta olan personelin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri 
bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu 
aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesi ve alt derecede geçen sürenin 
üst derecedeki kademede geçmiş sayılması, ayrıca yürürlük tarihinden (01/03/1979) önce emekli, malullük, dul ve yetim aylığı bağlananların bu aylıklarının, emekli keseneğine esas aylığı ödenecek aylığa esas derece ve kademesinin üstünde bulunanların emekli keseneğine esas aylıklarının da bir derece yükseltilmesi, Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların da bu Kanun hükmünden faydalandırılması öngörülmüştür. 
Bu esaslar çerçevesinde Kanunun uygulamasında bazı tereddütler gündeme gelmiştir. 
01/03/1979 tarihi öncesinde Devlet memuru olduğu halde kanuni zorunluluklardan 
dolayı (muvazzaf askerlik görevi gibi) görevlerinden ayrılanların; 01/03/1979 
tarihinden önce atamaları yapıldığı halde kanunlardan kaynaklanan bazı hakların 
kullanılması sebebiyle 01/03/1979 tarihine kadar veya bu tarihte görevlerine 
başlayamayanların; 01/03/1979 tarihinden sonra bir üst öğrenimi bitirenlerin, bu Kanun hükmünden ne şekilde yararlanacağı veya yararlanıp yararlanamayacağı tereddüt konusu olmuştur. 
Bu ve benzeri durumlardan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla yetkili 
kurumlarca tebliğ ve genelgeler çıkarılmış, Sayıştay ve Danıştay'ca bazı kararlar 
verilmiştir. Bu tebliğ, genelge ve kararlarla 2182 sayılı Kanundan yararlanmanın 
başlangıçta da ifade edildiği gibi 01/03/1979 tarihinde görevde bulunma ve fiilen Devlet memuru olma şartları ile kanun koyucunun bu kanunu çıkarmadaki amacı ve bu çerçevede kanunun gerekçesi ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde problemlere uygun çözüm yolları bulunmuştur. 
Bunlardan 01/03/1979 tarihinden önce atamaları yapıldığı halde, ister kanunlardan 
kaynaklanan bir hakkın kullanılmasından ister idari işlemlerin gecikmesinden, isterse 
başka herhangi bir sebepten dolayı görevlerine 01/03/1979 tarihinden sonra 
başlayanların yani bu tarihte fiilen Devlet memuru olmayanların bahsi geçen kanun 
hükmünden yararlandırılmalarının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın, 
daha önce bir süre memuriyet yaptıktan sonra görevinden herhangi bir sebeple 
ayrılanlardan tekrar memuriyete dönmek isteyenlerle, ilk defa memuriyet görevine 
atanmak isteyenler açısından bir farkı yoktur. Her iki durum bu kapsamda 
değerlendirilmiştir. 


01/03/1979 tarihinde memuriyette bulunuyor olması sebebiyle bir derece yükselmesinden yararlanan, ancak bu tarihten sonra bir üst öğrenimi bitirenler hakkında yapılacak intibakta emsalin 2182 sayılı kanundan yararlanma imkanının olup olmadığı yönünden bir ayrım yapılmadan ilgilinin emsale göre bulunacak dereceye 2182 sayılı Kanun gereği bir derece uygulanması gerekecektir. 


Bu konularla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca düzenlenen 08/05/1980 tarih ve 68 sayılı, 25 Kasım 1988 tarih ve 2000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 107 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri önemli birer kaynaktır. 
Kadro ve öğrenim şartı aranmadan Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık 
derecelerinin bir derece yükseltilmesini öngören ikinci düzenleme ise 458 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamedir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Madde (Ek: 22.9.1991 -KHK 458/1 
md.) eklenmesini öngören bu Kanun Hükmünde Kararnamenin temel amacı, 
yukarıda açıklandığı üzere, 01/03/1979 tarihinde devlet memuru olarak görevde 
bulunmaları sebebiyle 2182 sayılı Kanunla öngörülen bir derece yükselmesinden 
yararlanan personel ile bu tarihten sonra göreve başlamaları sebebiyle söz konusu 
derece yükselmesinden yararlanamayan personel arasındaki farkın giderilmesidir.
Öyleyse, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yürürlüğe girdiği 15/10/1991
tarihinde aylıksız izinde olma hali dahil fiilen Devlet memuru olması şartıyla 2182 sayılı Kanun hükmünden yararlanamayanları kapsamaktadır. 
458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamasında 2182 sayılı Kanunda olduğu 
gibi, kapsama dahil personelin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerini bir 
defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumuna ve buna göre yükselebilecekleri 
dereceye bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı 
kademesine getirilmeleri öngörülmektedir. Alt derecedeki bulundukları kademede 
geçirdikleri süre, yükseltildikleri bir üst derecedeki yeni kademelerinde geçirilmiş 
sayılacaktır. Emekli keseneklerine esas derece ve kademeleri, kazanılmış hak aylık 
derecelerinden farklı yürütülenlerin emekli keseneklerine esas derece ve kademeleri 
de aynı şekilde yükseltilecektir. 
Nitekim, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulaması ile ilgili olarak da 28/10/1991 tarih ve 21035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 122 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği önemli birer kaynaktır. 
TBMM tarafından kabul edilen 5289 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde; "2182 sayılı 
Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa eklenen ek geçici madde hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 
15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile 
bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı 
bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükmü yer 
almaktadır. 

Yukarıdaki açıklamaları özetleyecek olursak; devlet memurlarının kazanılmış hak 
derece ve kademelerinin kadro ve öğrenim durumu şartına bağlı olmadan kanun 
veya kanun hükmünde kararnamelerle 1 derece yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu 
çerçevede; 

• 01.03.1979 tarihinde fiilen görevde veya askerde olanlara 20.02.1979 tarih 
ve 2182 sayılı Kanun uyarınca 1 derece verilir. 
• 15.10.1991 tarihinde fiilen görevde veya aylıksız izinli olanlara 22.09.1991 
tarih ve 458 sayılı K.H.K. uyarınca 1 derece verilir. 
• 15.01.2005 tarihinde fiilen görevde veya aylıksız izinli olanlara 02.02.2005 
tarih ve 5289 sayılı kanun uyarınca 1 derece verilir. 

Sıra No İndir İntibak - Bir Derece İlerlemesi 
1

ÖZET: Hizmet sınıfı değişen ve 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü uyarınca derece ve kademe ilerlemesi verilmeyen Devlet memuruna 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun uygulanarak 1 derece verileceğine ilişkin (11939,  11/07 /2005)

2

ÖZET: Vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunmaması  veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaması sebebiyle ilgili personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacağı hk.    (17.10.2003-23. Bülten 43.sayfa)

3

ÖZET: 4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceğine ilişkin (25/10/2007-17553)

4 0

ÖZET: 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/01/2005 tarihinde muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin(29/06/2007- 10857)

5

ÖZET: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde iken memur kadrosuna atanan ve 5289 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde sözleşmeli personel olan ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hususunda (05.07.2013-10983)

6

ÖZET: Seçimlere katılmak ürere görevinden istifa eden, bilahare seçimleri kazanamayarak yeniden göreve dönenlere 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 İnci maddesi hükmünden yararlanamayacağı Hk. (30.12.1991-6.Sayılı Bülten. 43. Sayfa) 

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica