!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Memur maas hesaplama aciklama
 
657  PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ
Kadrolu personel maaş işlemleri(Sağlık Müdürlüğü, Tüm Toplum Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserileri ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri),Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının maaş işlemleri,Sözleşmeli Personel(4924, 4B, 4C) maaş işlemleri,
Daimi Kadrolu İşçi Maaş işlemleri,Vekil Ebe/Hemşire Maaş işlemleri,Geçici Görev Yollukları,Sürekli Görev Yollukları,Gezi tazminatları,Ek Ders Üçretleri ,İkinci görev bodroları,Emekli yollukları,Ölüm ve doğum yardımları,Emekli Kesenekelerinin SGK'ya aktarılması,SSK pirimlerinin SGK'ya aktarılması,Maaş Nakil İlmuhaberesinin hazırlanması,Emekli Sandığına mensup personelin İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin hazırlanması,SSK'ya mensup personelin Sigorta Giriş ve Çıkış işlemleri,KEY(Konut Edindirme Yardımı) ödemelerinin takibi,İcra işlemlerinin takip ve tahsilatı, Maaş belgelerinin hazırlanması,

  
1-GÖSTERGE AYLIĞI(Aylık Tutar): 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A)
bendi uyarınca derece ve
kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Gösterge Aylığı(Aylık Tutar)= 
Gösterge Rakamı X Aylık Katsayı
En Yüksek Aylık Gösterge:1500
Aylık Katsayı:0,076998
En Yüksek Gösterge Aylığı:............

2-TABAN AYLIĞI: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1 inci maddesi hükmü uyarınca; “1.000” gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarı ifade etmektedir.
Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Emekli Keseneği kesintilerinin matrahını oluşturan unsurlardandır. 

Taban Aylığı=1000 X Taban Aylık Katsayısı

Taban AylığıGösterge  = 1000  
Taban Aylık Katsayı  =
1.205274
   
Taban Aylığı=1.205,274      
   

3-KIDEM AYLIĞI: 27.6.1989 
tarihli ve 375 sayılı KHK’nin değişik 1 inci maddesi gereğince taban aylığından yarar
lanan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden parayı ifade etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olmak hesaplanır.
Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Emekli Keseneği kesintilerinin matrahını oluşturan unsurlardandır. 


Kıdem Aylığı=Hizmet Yılı*20*Aylık Katsayı


KıdemAylığıToplamGösterge=500

 
Aylık Katsayı=0,076998
En Yük. Kıdem Aylık Katsayı=.....


 
   
 ÖRNEK:      

10 sene hizmeti olan bir memurun kıdem aylığı:
10 X 20 X 
0,076998 = .....TL

-------------------------------------------------------------------
4-EK GÖSTERGE AYLIĞI:
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 
ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade 
etmektedir. 1995/4625 sayılı Danıştay
kararı gereğince, kazanılmış hak aylığına
esas dereceler ek gösterge aylığının hesaplamasında kullanılmaktadır.


Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı
öRNEK:
4
 üncü dereceli bir kadroda görev 
yapmakta olan Öğretmenin ek gösterge aylığı:
1100 X 
0,076998=.....TL
Ek Gösterge belgesi..............


 

5-ZAM VE TAZMİNATLAR:

a-YAN ÖDEME TUTARI: 
657 sayılı 
Kanunun 152 nci maddesinin verdiği 
yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca 
çıkarılan Yan Ödeme 
Kararnamelerinde (Sitemizin 
Mevzuat/BKK bölümünde yer almaktadır)
sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. 
niteliklere göre tespit edilen iş güçlüğü, 
iş riski, temininde güçlük ve mali 
sorumluluk zammı puanlarının yine
Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen 
yan ödeme katsayısı ile çarpılarak
hesaplanacak miktarı
ifade etmektedir.

Bumerang - Yazarkafe
Yan ÖdemeTutarı=Yan 
Ödeme Puanı (İş Güçlüğü
+İş Riski+
Temininde 
Güçlük+Mali 
Sorumluluk Zamları)*
Yan Ödeme Katsayısı


Örnek:

10 yıl hizmeti olan bir mühendise ödenmesi gereken zamlar:
İş güçlüğü zammı:800 + Temininde güçlük zammı:1400

(800+1400)*0,024416: ......... TL 
Yan Ödeme Puan Tablosu...............

b-TAZMİNATLAR: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.
Görevlerin nitelikleri itibariyle kanunda memurlara ödenmesi öngörülen tazminatlar şunlardır:
a-Özel Hizmet Tazminatı
b-Eğitim Öğretim Tazminatı
c-Din Hizmetleri Tazminatı
d-Emniyet Hizmetleri Tazminatı
e-Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı
f-Denetim Tazminatı
g-Adalet Hizmetleri Tazminatı
f-Diğer tazminatlar.


ÖZEL HİZMET TAZMİNATI


Özel Hizmet Tazminatı=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Tazminat Oranı

Tazminat oranını ne olduğu Yan Ödeme Kararnamesine bakılarak tespit edilecektir. 
En yüksek Devlet Memuru aylığından, en yüksek gösterge ile en yüksek ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar anlaşılmalıdır. 
Yani: Gösterge(1500)+Ek Gösterge(8000):9500
öRNEK
ncı dereceli bir kadroda görev yapan bir öğretmen ödenecek tazminat:
9.500 X 
0,076998=731.481
Ödenec Tazminat=731.481 X p =..... TL

p oranı Yan Ödeme Kararnamesinin Eğitim-Öğretim tazminatları bölümünden alınmıştır.
Yan Ödeme Puan Tablosu...............

6- AİLE YARDIMI: 2011/2022 Bakanlar Kurulu kararı ile 01.07.2011-31.12.2011 ikinci 6 ay Temmuz devlet memuru sosyal yardımlar Aile Çocuk Eş Doğum ve Ölüm yardımları için aile yardımı katsayısı 1823 den 2134 e çıkarılmıştır
Aile yardımı=
Aile yardımı katsayısı X Aylık katsayısı
Aile yardım Katsayısı(Çalışmayan Eş için)=2134
Aile yardımı= 2134 X 
0,076998 = 164,31

Çocuk ve aile yardımı ödeneği kısıt olarak hesaplanmaz ve hicbir kesinti yapılmaz

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL
7.ÇOCUK YARDIMI:01.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayılar yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklik neticesinde, gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları da değişmiştir  Not: Devlet Memurları Kanunu'nun 202. Maddesinde 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için istisnadan yararlanılablir.
ÇOÇUK YARDIMI =Çoçuk yardımı Göstergesi X Aylık katsayısı
Çoçuk yardımı Göstergesi(0-6 yaş  (72 ay dahil) =500
Diğer çocuklar İçin=250
0-6 yaş bir çoçuk yardımı=500 X 0,076998=38,50
Diğer çoçuk yardımı= 250 X 0,076998=19,25


Çocuk ve aile yardımı ödeneği kısıt olarak hesaplanmaz ve hicbir kesinti yapılmaz

Bumerang - Yazarkafe
8-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (A.G.İ): 1 Ocak 2014'ten itibaren geçerli olacak brüt asgari ücretin 1.071 TL net asgari ücretin 846 liraya çıkmasıyla asgari geçim indirimi miktarları, prime esas kazancın alt ve üst sınırı, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırı, genel sağlık sigortası priminde dikkate alınan sınırlar, sosyal güvenlikteki cezalar yükseldi.
Bekar işçi için  asgari geçim indirimi miktarı 80,33 liraya çıktı. 
Evli ve eşi çalışmayan işçi, 96,39 lira geçim indirimi alacak. 
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi 108,44lira alacak.
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi 120,49 lira alacak. 
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu işçi 128,49 lira alacak.
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu işçi 136,55 TL lira alacak. 
Evli ve eşi çalışan işçi 80,33 lira geçim indirimi alacak. 
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu işçi 92,37 lira alacak.
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu işçi 104,42 lira alacak. 
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu işçi 112,46 lira alacak.
Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu işçi 120,49 lira alacak. 

 

Asgari geçim indirim oranları:


Asgari geçim indiriminden yararlanan

İndirim oranı

Çalışanın kendisi P
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %5
4. çocuk %5
 

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası)                                     : 1.071,00
Tavan (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası) Asgari ücretin (x) 6.5          : 6.961,50 
Taban (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası)                                     : 1.134,00
Tavan (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası) Asgari ücretin (x) 6.5          : 7.371,00
 
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI
 
İşçi Payı            :1
İşveren payı       :2 
Devlet payı         :1


1- Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

2- 16 yaşından büyükler ve küçükler için tek asgari ücret belirlendiğinden, yukarıdaki prime esas kazanç tutarları 16 yaşından küçükler için de aynen geçerlidir.

 
A.G.İ kısıt olarak hesaplanmaz.


8- 
YABANCI DİL TAZMİNATI
: 

 

27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK (570 s. KHK ile değişik 2. maddesi )(Başbakanlıkça 11.04.1997 tarihinde bu tazminatın tespitine dair esaslar belirlenmiştir.)ile düzenlenmiştir. Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda her bir dil için tespit edilen oranın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere yabancı dil tazminatı ödenir. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Yabancı dil sınavları sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli 
olup yeniden sınava girmeyenlerden yabancı dil seviyeleri A ve B düzeyinde olanlara yabancı dil tazminatıbir alt seviyeden ödenir, C düzeyinde olanlara ise yabancı dil tazminatı ödenmez. Ödenecek yabancı dil tazminatı, yabancı dil bilgisinden faydalanıp faydalanmamasına göre değişir


Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılması durumunda)
A düzeyi (96-100)

1200

A düzeyi   (90-95)

 900

B düzeyi   (80-89)

 600

C düzeyi   (70-79)

 300

Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda)
A düzeyi (96-100)

 750

A düzeyi   (90-95)

 750

B düzeyi   (80-89)

 500

C düzeyi   (70-79)

 250

Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı


Yabancı Dil Tazminatı=Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi*Aylık Katsayı
 

D ve E seviyesindekilere dil tazminatı verilmeyecektir.
KPDS seviyeleri karşılıkları

90 – 100 arası puanlar A seviyesi
80 – 89 arası puanlar B seviyesi
70 – 79 arası  puanlar C seviyesi
60 – 69 arası  puanlar D seviyesi
50 – 59 arası puanlar E seviyes
i
YABANCI DİL TAZMİNAT MİKTARLARI ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ


2-SENDİKA ÖDENEĞİ:
27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 118 maddesi ile değişik ek 4 üncü maddesinde "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."hükmü yer almaktadır.Kişi borcu olarak Toplu sözleşme ikramiyesi'nin geri alınmasın mevzuat gereğince mümkün olmadığı değerlendirilmektedir
Sendikaya üye memura Aylık 15Tl olmak üzere 3 ayda bir 45 TL ödenir
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecektir. 
Anılan prim, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve başka bir ödemenin hesabında da dikkate alınmayacaktır.
                     
EMEKLİ KESENEKLERİ

EMEKLİ KESENEKLERİ 30 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIR

5510 SONRASI EMEKLİ KESENEKLERİ

Emekli keseneği Devlet('%11) =[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+ Özel Hizmet Tazminatı) x('%11)

Sağlık siğorta primi Devlet(%7,5) =[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+ Özel Hizmet Tazminatı) x(%7,5)

Emekli keseneği Kişi (%9) =[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+ Özel Hizmet Tazminatı) x(%9)

Sağlık siğorta primi Kişi(%5) =[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+ Özel Hizmet Tazminatı) x(%5)

5510 SONRASI EMEKLİ KESENEĞİ MATRAHI
Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+ Özel Hizmet Tazminatı) 


5510 ÖNCESİ (5434) EMEKLİ KESENEKLERİ=

Emekli keseneği Devlet(%20 )
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) -%100Artış] X (%20 )


Emekli keseneği Kişi(%16)
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) -%100ArtışX (%16)

Sağlık siğorta primi Kişi(%12) 
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) -%100 ArtışX (%12)
 

5510 ÖNCESİ EMEKLİ KESENEĞİ MATRAHI 
[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı%x) -%100 Artış(varsa)] 

 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının  Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı (9500*0,076998=731,481 TL)
Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240’na
Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180
Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150
Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130
Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70
Diğerlerinde %40’ına tekabül eden miktardır. 

MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.....

/b>
2-GELİR VERGİSİ: Yukarıda sayılan temel ödeme kalemleri açısından gelir vergisi şu şekilde hesaplanmaktadır: (Gelir Vergisi ilk dilim  olarak alınacaktır)

5510 SONRASI AYLIK VERGİ MATRAHI =(Gelir Toplamı ) - ( Özel Hizmet Tazminatı + Emekli keseneği D('%11) +Sağlık siğorta primi D(%7,5) + Emekli keseneği K (%9) + Sağlık Siğorta prim K(%5) + Sendika Ödeneği +Sendika kesintisi +Aile Yardımı +Çocuk Yardımı )
veya
5510 SONRASI AYLIK VERGİ MATRAHI=[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar) - (Özel İndirim Tutarı +Emekli keseneği K (%9) + Sağlık Siğorta prim K(%5) + Sendika kesintisi) ]

5510 ÖNCESİ (5434) AYLIK VERGİ MATRAHI = [Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar) - (Özel İndirim Tutarı +Emekli keseneği K (%16)+ Sendika kesintisi)-%100 Artış(varsa) ]


GELİR TOPLAMI 5510=Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı(Aylık Tutar)+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar)+( Özel Hizmet Tazminatı )+ Emekli keseneği D(%11) +Sağlık siğorta primi D(%7,5) +  Sendika Ödeneği  +Aile Yardımı +Çocuk Yardımı )

GELİR TOPLAMI 5434=Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı(Aylık Tutar)+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar)+( Özel Hizmet Tazminatı )+ Emekli keseneği D( %20) +Sağlık siğorta primi D(%12) +  Sendika Ödeneği  +Aile Yardımı +Çocuk Yardımı )

GELİR VERGİSİ = (Aylık vergi matrahı) X (Vergi Dilimine göre belirlenen vergi oranı) - (Asgari Geçim İndirimi)


GELİR VERGİSİ ORANLARI
2014 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
11.000  TL kadar %15
27.000 TL sinin 11.000 TL si için 1.650 TL, fazlası için %20
60.000 TL sinin 27.000 TL si için 4.850 TL, * fazlası için '%27
60.000 TL sinden fazlasının 60.000 TL si için 13.760 TL, ** fazlası için %35
* (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL)
** (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.750 TL)

ÖRNEK:
Ağustos Ayındaki;
Aylık Matrah = 980 TL
Toplam Matrah = 9.620 TL
Gelir Vergisi = 980 X 0,15 = 147TL

Eylül Ayındaki;
Aylık Matrah = 980,00 TL
Yıllık Matrah = 10.600TL(Ağustos Aylık mat+yıllık mat)

Eylül top matrah:980+10600=11580
% 15 oranına tabi olan matrah tutarı = 10.700 TL - 10,600 TL => 100 TL
Gelir Vergisi I = 100 X 0,15 = 15 TL
% 20 oranına tabi olan matrah tutarı = 11.580 TL - 10.700 TL => 880 TL
Gelir Vergisi II = 880 X 0,20 = 176 TL

Toplam aylık Gelir Vergisi Kesintisi = 176 TL + 15 TL => 191 TL 
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =10.600

Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 11.850
Gelir Vergisi Ta
blosu’na göre 10.700 TL ile 26.000 TL arasında % 20 uygulanır.
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15, 10.700 TL’yi aşan kısım uygulanır.

 

Gelir Vergisi = (10.700 - 10.600) * % 15 + (11.850 - 10.700) * = 191 TL 


3-DAMGA VERGİSİ: 01.07.1964 tarih ve 484 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kesilmektedir. Yukarıda yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir.(Binde 7,59)=(7,59/1000)=(*0,00759)

Damga Vergisi=[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Lojman Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı+ Özel hizmet tazminatı (Zam ve Tazminatlar) + Sendika Ödeneği ]*0, 00759

SENDİKA KESİNTİSİ:
Sendikaya üye memurdan Damga vergisi matrahının Binde 5 oranında kesinti yapılır.
Sendika Aidat kesintisi =[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Lojman Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı+ Özel hizmet tazminatı (Zam ve Tazminatlar) + Sendika Ödeneği ]*0, 005 
Sendika kesintisi kısıt ve fark olarak hesaplanmaz
MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.....

 

RAPOR KESİNTİSİ
Personelin kullandiği raporlar yıl içinde toplanarak 7 günü geçmesi halinde kasım maaşına işlenir Kasım 15 maaşından kesilir (özel hizmet taz ve yan ödemeden kesilir) Sene içinde 15 gün izin kullanan bir personelden 15-7 =8 gün kesilir Heyet raporları kesilmez (hiçbir kesinti yapılmaz) Özel hizmet tazminatın ve yan ödemenin  %25 hesaplanır % 25 lik kısmından kesinti yapılır Özel hizmet tazminatınınve yan ödemenin  % 25‘i 30 güne bölünür raporlu gün sayısı ile çarpılır 

Özel hizmet tazminatı ve yan ödeme toplamı  333,25 TL olan ve 15 günlük izin kullanan birinden kesinti 
15-7 = 8 gün 
333,25 x %25 =83,31 
83,31 / 30 =2,77 
İzin Kesinti tutarı : 2,77 x 8 = 22,22 TL 
Ele geçen :333,25-22,22 = 311,03 TL 

Not: özel hizmet ve yanödeme deki kesintiler ayrı ayrı hesaplanır sonra toplanır.

 


Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için
 

ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

 

        Niteliği

GELİR

DAMGA

5510

5434

          Dayanağı

 

VERGİSİ

VERGİSİ

Emekli keseneği

Emekli keseneği

 
 

Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

 

Ek Gösterge

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

 

Kıdem Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

 

Taban Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

 

Yan Ödeme

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Özel Hizmet Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Eğitim, Öğret.Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Din Hizmetleri Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Emniyet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Mülki İ. Amirliği Taz.

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Denetim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Adalet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Makam Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

657 s.K.Ek Madde:26

 

Görev Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

631 s.KHK ve 2002/3546BKK

 

Kıdem Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

GVK Md:25-7,

 

Yüksek Hakim.Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

 270 s. KHK Md:1

 

Yabancı Dil Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

375.s.KHK Md:2

 

Lojman Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

375 s KHK Md:1-B.2

 

Üniversite Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Md:12

 

Geliştirme Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Md:14

 

Eğitim Öğretim Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Ek Md:1

 

Öğret. Yıl Haz. Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s.K.Ek madde 32

 

Operasyon T. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1996)

 

Ek Tazminat

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)

 

Nöbet Ücreti

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

657s. K.Ek Madde:33

 

Aile ve Çocuk Yard.Öd.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:203

 

Doğum Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:207

 

Ölüm Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:208

 

Huzur Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Fazla Çalışma Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Konferans Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Ek Ders Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Tayın Bedeli

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:27

 

Fon ve Ek Ödemeler

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya

 

Bilirkişi Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Vekalet Ücr.(avukat)

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Harcırah

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:24

 

Döner Ser. Katkı Payı

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

 

 

İNDİRME LİNKLERİ

 

 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica