!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Resmi Yazışmalar bilgi
 

RESMİ YAZIŞMALAR

Resmi yazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge olarak nitelendirilmektedir.
Resmi yazılarda bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda
yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır.
İçerik olarak iyi bir resmi yazı kısa, açık, uygun bir dille yazılmış ve anlaşılır olmalıdır. Okuyan
birden çok kişi tarafından ayrı ayrı yorum getirilmemelidir. Yazıların tam olarak anlaşılamaması
durumunda yanlış uygulama yoluyla ya da tekrar sorulmak suretiyle zaman kaybı olmaktadır.

Yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan
yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde
resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
Elektronik ortamdaki yazışmalar güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları
elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda gerekli düzenlemeleri yapabilir. Elektronik ortamda yapılan
yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli
durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de işleme alınır. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve
kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler
adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler.

Resmi Yazışma Tekniği
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan “Resmi Yazışma Yönetmeliği” ile resmî yazışma kuralları
belirlenmiştir.
Resmi Yazışma Kuralları
• Yazı kâğıtları standart olmalıdır. Resmi yazışmalarda A4 ve A5 boyutunda kâğıt kullanılır.
• Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun
kullanılması esastır.
• Yazılar kâğıdın bir yüzüne yazılmalıdır.
• Yazılarda silinti, kazıntı ve karalama olmamalıdır.
• Yazılarda imla kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
• Yazılar başlıklı kâğıtlara yazılmalıdır. Birden fazla sayfa ise sadece ilk sayfa için başlıklı kâğıt
kullanılmalıdır.
• Resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
• Yazı alanının sağ altına sayfa numarası verilir.

Resmi Yazışma Bölümleri

Resmi yazılar başlık, metin ve son kısım olmak üzere 3 bölümden oluşur.

a. Başlık
Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer
alabilir. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci
satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük
harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.
Sayı ve konu

Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve
yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır.


Konu, sayının bir aralık altına başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde
yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

Tarih

Tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl
rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

Gönderilen makam

Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir.
Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kâğıdı
ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer
hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.
Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük
harflerle yazılır
ANKARA VALİLİĞİ’NE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi

İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması
gerektiğini belirten bölümdür."İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı
alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı,
kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir.
Acelecilik derecesi

Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının
ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı
alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi
durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
Gizlilik derecesi

Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı
renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve
hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

b. Metin

Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık
bırakılarak başlanır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı
yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil
Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu
olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.
Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz
ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

c. Son bölüm

İmza
Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan
boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli
elektronik imzası ile imzalar.

Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük
harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı
"Vali V.", "Rektör V." ve "Başhekim V." biçiminde ikinci satıra yazılır.
Onay
Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı
onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük
harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı
yazılır.
Ekler
Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan
"EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır .Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır
Dağıtım
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği
bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır.
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden
bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım
başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.
Paraf
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 kişi
tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.
Koordinasyon
Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı
bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf
bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir..
Adres
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum
ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim
bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için
başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır

Aslına uygunluk onayı
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi
yazılarak imzalanır ve mühürlenir.


Resmi yazışmalar nelerdir, bu yazışmalarda uymamız gereken kurallar nelerdir?

Devlet kurumlarının kendi aralarında ya da özel ve tüzel kişi ve kuruşlarla veya kişilerin devlet kurumları ile yaptıkları yazışmalar resmi yazışmaları oluşturur. Resmi yazıların mekanik ya da elektronik daktilo makinesi veya bilgisayarla hazırlanması gerekir. Konunun uzunluğuna göre tam ya da yarım sayfa boyutunda çizgisiz beyaz kağıt kullanılır. Anlatım ciddi ve ağırbaşlı olmalıdır. Konu en yalın ve en açık biçimde ele alınmalıdır, ayrıntılara ve özel isteklere yer vermekten kaçınılmalıdır. Buyrumculuktan uzak bir dil kullanılmalıdır. Bu tür yazıların bağlanışı belli kalıplara göre yapılır. Alt makam tarafından üst makama yazılan yazı “arz ederim” ya da “bilgilerinize sunarım”; üst makam tarafından alt makama yazılan yazı “rica ederim” biçiminde bitirilmelidir.

Resmi yazışmaları dört grupta toplayabiliriz:

Kurumlar Arasında: Kurumlar arasında birbirine bilgi vermek, bir isteği iletmek ya da bir isteği yanıtlamak amacıyla yapılan yazışmalardır.
Kurumdan Kişiye: Kurumdan kişiye bir görevlendirmeyi bildirmek, bir açıklama yapmak amacıyla yapılan yazışmalardır.
Kişiden Kuruma: Kişiden kuruma bir isteği iletmek, bir savunmayı yapmak, bir konu ile ilgili bilgi vermek amacıyla yapılan yazışmalardır.
Kişiden Kişiye: Resmi bir iş dolayısıyla kişiler arasında bilgi vermek, bir isteği iletmek ya da bir isteği yanıtlamak amacıyla yapılan yazışmalardır. İş mektupları da bu tür için de yer alır.

Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Kağıdın üst kısmından üç santim aşağıda ve ortada olmak üzere yazının çıktığı dairenin adı ve adresi bulunur.
- Sağ üst köşeye tarih yazılır.
- Yazı bir başka yazıya yanıtsa, yazıya başlamadan önce, hangi tarih ve sayılı yazıya yanıt olduğu belirtilir.
- Yazının gönderildiği makamın resmi adı kısaltma yapılmadan yazılır.
- Giriş bölümünde, sorun ya da istenilen bilgi ortaya konur.
- Gelişme bölümünde, konu hakkındaki görüşümüz belirtilir ya da bizden istenilen bilgiler verilir.
- Sonuç bölümünde, gönderilen makamın durumuna göre, rica ya da sunu biçimlerinden biri ile yazı bitirilir.

Resmi yazışmalarda kağıt kullanım planı

Yukarıda bilgisayarda hazırlanacak bir resmi yazı için kağıt kullanımın nasıl olması gerektiğini göreceksiniz: Şimdi, bu alanda en çok gereksinim duyulan yazışma türlerini inceleyelim:

MAAŞ MUTEMET WEB SİTESİ TÜM KONULARA
(
Aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz..... )
                      (http://maasmutemet.tr.gg/​)

asgari ücret hesaplama,yıllara göre asgari ücret,asgari ücret haber,2015 asgari ücret sgk hizmet dökümü tc ile,sgk hizmet dökümü ne zaman emekli olabilirim 112 Ek Ders Hesaplamasi ek ders ücreti ek ders saati nasıl hesaplanır   1-14 Günlük katsayı Fark Maaş İşlemleri   2015ocak zamlı maaş katsayıları    4B sözleşmeli personel maaş hesaplamaları     4c sözleşmeli personel maaş hesaplamaları    Aile hekimliği bodro sorgulama  Aile sağlığı elamanları maaşları    Aile ve çoçuk yardımı hesaplama        araştırmacı personel maaşları      A.G.İ Asgari geçim indirimi 2015 AGİ     Avans maaş hesaplama ve avans maaş kapatma     Avans geçici yolluk hazırlama       Maaştan Aylıktan kesme cezası uygulama ve hesaplama  Damga vergi oranları  memur derece ve kademme   Dilekçe yazma teknikleri örnek dilekçe hazırlama  DMİS Döner sermaye mali yönetim sistemiDoğum yardımı Döner sermayeden maaş alan personelin maaş hesaplamaları  E-Bordro Tıkla Memur Maaşını Öğren    emekli kesenekleri Emekli maaş hesaplama ve emekli ikramiye hesaplama   Emekli müktesebi    fiili hizmet zammı hesaplama  Emekli yolluğu hesaplama emekli yolluk katsayısı   fazla mesai ücreti hesaplama   geçici görev yolluğu    Gelir vergisi oranları ve hesaplaması   Giyecek yardımı  G.s.S GSS genel sağlık sigortasıHarcırah ve yolluk  icra kesintisi   2. görev aylığı ikinci görev 88. madde hesaplama   Hizmet birleştirme intibak   işci personel maaşları hesaplamaKBS maaş bilgileri düzenleme  KBS maaş bilgileri ve kodları   KBS yeni maaş bilgi girişi  kefalet iadesi kefalet aylık ve giriş aidatı    kerahat vakitleri kişi borçları  kıst maaş kısıt maaş hesaplama maaş excel formulleri  maaş hesaplama  memur maaş katsayıları  maaş mutemetliği birim görevleri maaş mutemet programları   maaş nakil il muhabiri   mahkeme yargılama gideri ve avukat vekalet ödemeleri   makam tazminatı   nöbet ve icap ücreti hesaplama     teslim tesellüm   ölüm yardımı   performansa bağlı döner sermaye    PBS personel bilgi sistemi   Resmi yazışmalar ve kuralları Sağlık kurumları işletmeciliği  Sakatlık engellilik gelir vergisi indirim tutarları ve hesaplaması  sansung galaxy s2 sayfa başı gösterim en yüksek gelir kapısısendika üye sayısı tespit    gezi seyyar görev tazminatı   %20 ek karşılık primi    sgk emekli kesenekleri sık sorulan sorular   sigortalı işe giriş çıkış Sözleşmeli yönetici döner sermaye ek ödemesi   Sürekli görev yolluğu   Terfi bordrosu derece kademe terfileri hesaplama   Toplist topliste ,site ekle,site tanıtım   umke fazla mesai   üst öğrenim okul bitirme hesaplaması   memur 86. madde vekalet ücreti, vekalet aylığı  memur yabancı dil tazminatı hesaplama yabancı dil tazminat oranları   5434lü personel keseneğini yanlışlıkla 5510 olarak gönderme     sağlık bakanlığı zimmet sorgulama  Aile sağlığı elemanlarının maaşlarının hesaplanması   5510 öncesi 5434 sayılı kanuna göre Emekli keseneklerinin hesaplanması ve gönderilmesi  5510 sonrası Emekli keseneklerinin hesaplanması ve gönderilmesi  e devlet, e yolluk,e yolluk uygulaması,eyolluk sorgulama   memurun yıl içinde aldığı raporların maaştan kesilmesi    Yurtdışı yolluk harcırah yevmiye hesaplama ve ödemesi    Döner sermaye ek ödeme programı  112 ek ders hesaplama ve ödemesi   86. madde Vekalet ücreti vekalet aylığı   Memur Avanslı maaş hesaplaması ve ödemesi  Bayram dolayısıyla erken maaş ödemsi avans verme ve kapama   Memur Derece ve Kadaeme ilerlemesi   5510 sonrası ve öncesi emekli kesenekleri gönderimi   Harcırah ve yolluk geçici görev sürekli görev yollukları   Kefalet giriş ve aylık aidatı kefalet kesintisi geri iade    Memur maaş Döner sermaye hesaplaması      Yıllara göre maaş katsayıları Maaş mutemetlerinin kullanacakları maaş ile ilgili programlar   Memura doğum ve ölüm yardımı yapma    Sağlık kurumları işletmeciliğive yöneticiliği Sağlık bakanlığı memur zimmet sorgulama   Seyyar görev vegezi tazminatı hesaplaması   Emekli kesenekleri prim gönderilmesi    Fazla mesai ve umke ödemesi   5434lü personel keseneğini yanlışlıkla 5510 olarak gönderme   Nöbet ve icap ücretleri hesaplama   Döner sermaye aylik yıllık mahsuplaşma Sözleşmeliler de döner sermaye hesaplama   Döner sermayede neden tavana takılırım   Riskli birim personelinin döner sermayesini hesaplamaTabip doktor sabit ve dssö ödemesi   döner sermaye performans hesaplama ve ödemesi     Fiili hizmet hesaplama  stajer öğrenci maaşları Tabip dışı personelin döner sermayesini hesaplama     Aile hekimliği maaş hesaplamaları       Terfi yapam terfi bordrosu derece kademe ilerlemeleri---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiketler
maaş mutemet,
maaş hesaplama,
sürekli görev yolluğu hesaplama,
memur maaş hesaplama,
doğum yardımı dilekçesi,
maaş ,
zimmet sorgulama,
maaşmutemet,
mutemet,
maasmutemet,
yolluk hesaplama,
sağlık kurumları işletmeciliği lisans tamamlama,
maaş mutemeti,
kişi borcu hesaplama,
maaş mutemetliği,
doğum yardımı ödeneği,
doğum yardımı,
derece kademe hesaplama,
harcırah hesaplama,
sürekli görev yolluğu,
sağlık kurumları işletmeciliği maaşı
doğum yardımı dilekçesi 2014,
memur maaşı hesaplama
sağlık kurumları işletmeciliği maaşları,
derece kademe,
2014 maaş katsayısı,
maaş hesaplama excel,
mutemetlik,
maaş nasıl,
derece kademe tablosu,
sağlık kurumları işletmeciliği lisans tamamlama 2014,
memur doğum yardımı dilekçesi,
hizmet birleştirme,
aöf sağlık kurumları işletmeciliği lisans,
geçici görev yolluğu hesaplama,
gelir vergisi hesaplama,
yolluk hesaplama 2015,
geçici görev yolluğu,
emekli kesenekleri hesaplama,
maaş hesaplama programı,
öğretmen maaş hesaplama,
memur derece kademe tablosu,
özel hizmet tazminatı hesaplama 2015,
derece kademe tablosu 2015,
memur rapor kesintisi hesaplama,
emekli yolluğu,
ek ders hesaplama,
mesai hesaplama,
maaş hesaplama nasıl yapılır,
özel hizmet tazminatı hesaplama,
ek gösterge hesaplama,
devlet memuru maaş hesaplama,
sağlık kurumları işletmeciliği lisans tamamlama dersleri,
memur derece kademe,
maaş mutemedi,
ölüm yardımı hesaplama,
memur kademeleri,
doğum yardımı bordrosu 2015,
pbs sağlık bakanlığı,
derece hesaplama,
sağlık bakanlığı personel bilgi sistemi,
özel hizmet tazminatı nasıl hesaplanır,
sağlık kurumları işletmeciliği lisans,
kişi borcu,
doğum yardimi,
memur maaş hesaplaması,
memur maaş bordrosu hesaplama,
yurtdışı sürekli görev yolluğu hesaplama,
sağlık kurumları işletmeciliği 4 yıla tamamlama,
aöf sağlık kurumları işletmeciliği kayıt için gerekli belgeler,
vekalet aylığı nasıl hesaplanır,
sendika kesintisi hesaplama,
emekli sandığı emekli ikramiyesi ve maaş hesaplama,
sağlık bakanlığı pbs,
memura doğum yardımı,
emekli ikramiyesi ve maaş hesaplama,
tr.gg,
doğum yardımı 2014,
memur maaş hesaplama programı,
maaş hesaplama memur,
vekalet aylığı,
657 sayılı kanuna göre maaş,
çocuk yardımı dilekçesi,
mesai hesaplama excel,
memur maaş hesaplama programı excel,
özel hizmet tazminatı nasıl hesaplanır 2015,
avans kapatma işlemleri,
sağlık kurumları işletmeciliği lisans tamamlama bölümleri,
maasmutemet.tr.gg,
pbs üye ol,
maas mutemet,
2015 maaş katsayıları,
4/c maaş hesaplama,
memuriyet derecesi öğrenme,
doğum yardımı hesaplama,
sakatlık indirimi nasıl hesaplanır,
gelir vergisi hesaplama excel formülü,
derece kademe maaş farkları,
gelir vergisi kesintisi hesaplama 2014,
10. derecenin 2. kademesi maaşı,
emekli yolluğu katsayısı 2015
kişi zimmet sorgulama,
öğretmen maaşı hesaplama,
emekli ikramiyesi hesaplama,
memur maaşları hesaplama,
ek ders ücreti hesaplama,
doğum yardımı ne kadar,
öğretmen doğum yardımı dilekçe örneği,
yabancı dil tazminatı,
memur maaşları nasıl hesaplanır,
5510 sonrası emekli keseneği hesaplama,
ek ders hesaplama tablosu,
memur emekli maaş hesaplama,
kbs doğum yardımı nasıl yapılır,
yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplama,
istifa eden memur maaş iadesi,
yol harcırahı hesaplama programı,
kademe derece,
kişi borcu hesaplama bordrosu,
gelir vergisi hesaplama 2014,
memur maaş bordrosu örneği,
rapor kesintisi hesaplama programı,
gelir vergisi matrahı hesaplama,
seyyar görev tazminatı hesaplama,
memur vekalet ücreti hesaplama,
icap nöbet ücreti,
kademe derece hesaplama,
emekli sandığı ikramiye maaş hesaplama,
doğum yardımı almak için gerekli evraklar,
maaş katsayilari,
yardımcı doçent ek ders ücreti 2015,
2014 gelir vergisi dilimleri hesaplama,
sağlık kurumları işletmeciliği 2014,
4c maaşları,
gelir vergisi dilimleri hesaplama excel,
memurlukta derece hesaplama,
açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği lisans tamamlama 2015,
yıllara göre maaş katsayıları,
memur emekli ikramiye ve maaş hesaplama,
maaş geri ödeme,
sürekli yolluk hesaplama,
fiili hizmet zammı hesaplama,
mutemet.net,
döner sermaye ek ödeme hesaplama,
işçi maaş hesaplama programı excel,
kişi borcu bordrosu,
86. maddeye göre vekalet ücreti hesaplama,
kesenek,
emekli kesenekleri,
maas hesaplama,
memur maaş sorgulama,
kefalet sandığı,
işten çıkış bildirgesi,
emekli ikramiyesi,
emekli ikramiye hesaplama,
maaş hesaplama formülü,
doğum parası dilekçe örneği,
sağlık kurumları işletmeciliği açıköğretim,
memur maaşı nasıl hesaplanır,
zimmet,
emeklilik ikramiyesi hesaplama,
yan ödeme nasıl hesaplanır,
maaş katsayısı 2015 ,
memur maaş hesabı,
doğum yardımı ödeneği dilekçe örneği,
maaş katsayısı,
maaş ek gösterge,
emekli maaşı ve ikramiye hesaplama,
eğitim öğretim ödeneği kbs,
kişi borcu hesaplama programı,
memur maaş hesaplama excel,
doğum yardımı dilekçesi örneği,
memur maaş hesaplama formülü,
memur maaş hesaplama excel 2015
site ekle,
eğitim öğretim tazminatı nasıl hesaplanır,
özel hizmet tazminatı ne demek,
yurtiçi geçici görev yolluğu hesaplama,
harcırah nasıl hesaplanır,
yolluk hesaplama programı,
maaş derece kademe tablosu,
vergi dilimi hesaplama,
emekli sandığı doğum parası,
kişi borçları,
sgk emekli ikramiyesi hesaplama,
memur maaş programı,
maaş mutemetleri sürekli görev yolluğu,
lisans tamamlama sağlık kurumları işletmeciliği,
emekli ikramiyesi ve emekli maaşı hesaplama,
vergi dilimine göre maaş hesaplama,
işçi maaş bordrosu hesaplama,
kıst maaş hesaplama,
memur kademe derece tablosu,
mutemetler,
rapor maaş kesintisi hesaplama,
döner sermaye hesaplama,
memur doğum yardımı hesaplama,
yıpranma payı nasıl hesaplanır,
kadro derece hesaplama,
derece kademe sorgulama,
doğum yardımı ödeneği dilekçe örneği tarihi,
çocuk yardımı nasıl hesaplanır,
memur maaş hesaplama 2015,
derece kademe hesaplama programı,
sağlık kurumları işletmeciliği lisans açıköğretim,
maaş hesabı nasıl yapılır,
kesenek bilgi sistemi kullanım kılavuzu,
maaş nasil hesaplanir,
excel formülleri,
maaş mutemet.org,
derece ve kademe,
kesenek bilgi sistemi java sorunu,
gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır,
kişi borcu hesap cetveli,
memur maaşında gelir vergisi nasıl hesaplanır,
terfi farkı hesaplama programı,
sürekli görev yolluğu hesaplama 2014,
atatürk üniversitesi sağlık kurumları işletmeciliği lisans tamamlama,
maaş ödeme tutanağı,
işçi maaşı hesaplama,
sendika kesintisi nasıl hesaplanır,
memur derece kademe sorgulama,
sağlık bakanlığı maaş hesaplama,
doğum parası dilekçesi,
fazla ödenen maaş iadesi,
kadro derece öğrenme,
rapor kesinti hesaplama,
sağlık kurumları işletmeciliği maaşı ne kadar,
polis maaşı hesaplama,
vekalet aylığı ne zaman ödenir,
sabit ek ödeme hesaplama,
emekli sandığı ölüm yardımı dilekçe örneği,
sgk ikramiye ve maaş hesaplama,
emekli sandığı ikramiye ve maaş hesaplama,
memurlarda rapor kesintisi nasıl hesaplanır,
doğum parası almak için dilekçe örneği,
avans kapama işlemleri,
memuriyette derece kademe hesaplama,
doğum yardımı için gerekli belgeler,
ikinci görev aylığı,
engelli vergi indirimi hesaplama,
kadro derece cetveli,
sürekli görev yolluğu 2015
harcirah hesaplama,
gelir vergisi hesaplama excel,


emekli yolluk hesaplama
4/1 derece maaş farkı
geçici görev yolluğu nasıl hesaplanır
hemşire derece kademe hesaplama
kademe ve derece hesaplama
kademe terfi nasıl yapılır
yurtdışı harcırah hesaplama örnekleri
sgk emekli maaşı ve ikramiye hesaplama
sağlık kurumları lisans tamamlama 2014
devlet memuru doğum yardımı
657 sayılı kanun derece kademe tablosu
gelir vergisi hesaplama formülü excel
memur derece ve kademeleri
kefalet iadesi
memur derece kademe cetveli
aile yardımından damga vergisi kesilir mi
memur derece hesaplama
anadolu üniversitesi sağlık kurumları işletmeciliği kayıt için gerekli belgeler
ssk emekli maaşı hesaplama tablosu
emekli sandığı emekli ikramiyesi sorgulama
657 emekli maaş ve ikramiye hesaplama
4/c maaş
avans kapama
yeni pbs
işten çıkış
çkys zimmet
kişi zimmet
erken maaş ödemesi
maaş
memur maaşları
aile hekimi bordro
memur emekli maaşı hesaplama
özel hizmet tazminatı tablosu 2014
memur doğum yardımı
sağlık bakanlığı zimmet sorgulama
günlük maaş hesaplama
damga vergisi hesaplama
maaş hesaplama tablosu
emekli maaşı hesaplama tablosu 2014
ölüm yardımı
memur maaş hesaplama 2014
aile hekimi maaş
2014 temmuz memur maaş katsayısı
bayram erken maaş ödemesi
2014 memur maaş katsayısı
dil tazminatı 2014
yolluk nasıl hesaplanır
ek ders hesaplama çizelgesi
aylık gösterge tablosu ve maaş hesaplama bilgileri 2014
memurlara doğum yardımı
yan ödeme hesaplama
mühendis maaşı hesaplama
işçi maaş hesaplama
emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama 2014
maaş hesaplama motoru
2014 doğum yardımı
aile hekimliği maaş
rapor maaş kesintisi
rapor kesintisi nasıl hesaplanır
2014 temmuz maaş katsayıları
sağlık personeli maaşları
ek ders nasıl hesaplanır 2014
kıdem aylığı hesaplama
doğum yardım dilekçesi
vergi dilimi hesaplama 2014
ikramiye hesaplama
iş güçlüğü zammı nasıl hesaplanır
memurlarda doğum yardımı
memur maaş gösterge tablosu
maaş katsayıları
özel hizmet tazminatı hesaplama programı
memurlukta derece kademe
gelir vergisi matrahı
memur yolluk hesaplama
yurtiçi geçici görev yolluğu
doğum yardımı hesaplama 2014
maaş zamları nasıl hesaplanır
yan ödeme katsayısı
5510 sonrası kişi borcu hesaplama
emekli keseneği oranı
maaş çizelgesi örneği
doğum yardımı dilekçe
yan ödeme ve özel hizmet tazminatı 2014
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica