!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Resmi Yazismalar nasil yapilir
 
RESMİ YAZIŞMALAR

Resmi yazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge olarak nitelendirilmektedir.
Resmi yazılarda bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
önemlidir. Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda
yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır.
İçerik olarak iyi bir resmi yazı kısa, açık, uygun bir dille yazılmış ve anlaşılır olmalıdır. Okuyan
birden çok kişi tarafından ayrı ayrı yorum getirilmemelidir. Yazıların tam olarak anlaşılamaması
durumunda yanlış uygulama yoluyla ya da tekrar sorulmak suretiyle zaman kaybı olmaktadır.

Yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan
yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde
resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
Elektronik ortamdaki yazışmalar güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları
elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda gerekli düzenlemeleri yapabilir. Elektronik ortamda yapılan
yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli
durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de işleme alınır. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve
kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler
adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler.

Resmi Yazışma Tekniği
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan “Resmi Yazışma Yönetmeliği” ile resmî yazışma kuralları
belirlenmiştir.
Resmi Yazışma Kuralları
• Yazı kâğıtları standart olmalıdır. Resmi yazışmalarda A4 ve A5 boyutunda kâğıt kullanılır.
• Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun
kullanılması esastır.
• Yazılar kâğıdın bir yüzüne yazılmalıdır.
• Yazılarda silinti, kazıntı ve karalama olmamalıdır.
• Yazılarda imla kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
• Yazılar başlıklı kâğıtlara yazılmalıdır. Birden fazla sayfa ise sadece ilk sayfa için başlıklı kâğıt
kullanılmalıdır.
• Resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
• Yazı alanının sağ altına sayfa numarası verilir.

Resmi Yazışma Bölümleri

Resmi yazılar başlık, metin ve son kısım olmak üzere 3 bölümden oluşur.

a. Başlık
Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer
alabilir. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci
satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük
harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.
Sayı ve konu

Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve
yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır.


Konu, sayının bir aralık altına başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde
yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

Tarih

Tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl
rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

Gönderilen makam

Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir.
Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kâğıdı
ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer
hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.
Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük
harflerle yazılır
ANKARA VALİLİĞİ’NE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi

İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması
gerektiğini belirten bölümdür."İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı
alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı,
kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir.
Acelecilik derecesi

Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının
ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı
alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi
durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
Gizlilik derecesi

Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı
renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve
hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

b. Metin

Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık
bırakılarak başlanır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı
yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil
Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu
olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.
Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz
ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

c. Son bölüm

İmza
Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan
boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli
elektronik imzası ile imzalar.

Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük
harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı
"Vali V.", "Rektör V." ve "Başhekim V." biçiminde ikinci satıra yazılır.
Onay
Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı
onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük
harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı
yazılır.
Ekler
Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan
"EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır .Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır
Dağıtım
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği
bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır.
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden
bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım
başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.
Paraf
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 kişi
tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.
Koordinasyon
Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı
bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf
bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir..
Adres
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum
ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim
bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için
başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır

Aslına uygunluk onayı
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi
yazılarak imzalanır ve mühürlenir.


Resmi yazışmalar nelerdir, bu yazışmalarda uymamız gereken kurallar nelerdir?

Devlet kurumlarının kendi aralarında ya da özel ve tüzel kişi ve kuruşlarla veya kişilerin devlet kurumları ile yaptıkları yazışmalar resmi yazışmaları oluşturur. Resmi yazıların mekanik ya da elektronik daktilo makinesi veya bilgisayarla hazırlanması gerekir. Konunun uzunluğuna göre tam ya da yarım sayfa boyutunda çizgisiz beyaz kağıt kullanılır. Anlatım ciddi ve ağırbaşlı olmalıdır. Konu en yalın ve en açık biçimde ele alınmalıdır, ayrıntılara ve özel isteklere yer vermekten kaçınılmalıdır. Buyrumculuktan uzak bir dil kullanılmalıdır. Bu tür yazıların bağlanışı belli kalıplara göre yapılır. Alt makam tarafından üst makama yazılan yazı “arz ederim” ya da “bilgilerinize sunarım”; üst makam tarafından alt makama yazılan yazı “rica ederim” biçiminde bitirilmelidir.

Resmi yazışmaları dört grupta toplayabiliriz:

Kurumlar Arasında: Kurumlar arasında birbirine bilgi vermek, bir isteği iletmek ya da bir isteği yanıtlamak amacıyla yapılan yazışmalardır.
Kurumdan Kişiye: Kurumdan kişiye bir görevlendirmeyi bildirmek, bir açıklama yapmak amacıyla yapılan yazışmalardır.
Kişiden Kuruma: Kişiden kuruma bir isteği iletmek, bir savunmayı yapmak, bir konu ile ilgili bilgi vermek amacıyla yapılan yazışmalardır.
Kişiden Kişiye: Resmi bir iş dolayısıyla kişiler arasında bilgi vermek, bir isteği iletmek ya da bir isteği yanıtlamak amacıyla yapılan yazışmalardır. İş mektupları da bu tür için de yer alır.

Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Kağıdın üst kısmından üç santim aşağıda ve ortada olmak üzere yazının çıktığı dairenin adı ve adresi bulunur.
- Sağ üst köşeye tarih yazılır.
- Yazı bir başka yazıya yanıtsa, yazıya başlamadan önce, hangi tarih ve sayılı yazıya yanıt olduğu belirtilir.
- Yazının gönderildiği makamın resmi adı kısaltma yapılmadan yazılır.
- Giriş bölümünde, sorun ya da istenilen bilgi ortaya konur.
- Gelişme bölümünde, konu hakkındaki görüşümüz belirtilir ya da bizden istenilen bilgiler verilir.
- Sonuç bölümünde, gönderilen makamın durumuna göre, rica ya da sunu biçimlerinden biri ile yazı bitirilir.

Resmi yazışmalarda kağıt kullanım planı

Yukarıda bilgisayarda hazırlanacak bir resmi yazı için kağıt kullanımın nasıl olması gerektiğini göreceksiniz: Şimdi, bu alanda en çok gereksinim duyulan yazışma türlerini inceleyelim:Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica