!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Sabit Ek Odeme doner sermaye aylik mahsup
 

Sabit Ek Odeme doner sermaye aylik,yıllık mahsup

 
    Aylık mahsuplaşma için ¼ dereceden lisans mezunu bir hemşireyi ele alalım.Sağlık Bakanlığı dışında çalışan ¼ dereceden lisans mezunu emsal memrun aylık vergi matrahı 1295,40 TL dir.(Diğer kurmda çalışan emsal memurun aylık vergi matrahı kendi e-bordrunuzdaki https://ebordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm aylık vergi matrahı ile aynıdır.Sadece yıllık vergi matrahı farklıdır.)
 
  Haziran aynda emsal memurun yıllık vergi matrhını bulmak için e-bordroda yazan aylık vergi matrahı+performansa dayalı döner sermaye ek ödeme brütü Ocak ayından Haziran ayına kadar toplaya toplaya gidilir.Haziran ayında Sağlık bakanlığı dışında çalışan ¼ lisans mezunu emsal memur yıllık vergi matrahı 7080,88 TL çıkmaktdır.(Bu rakamlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.) Görüldüğü gibi emsal memur yıllık verg matrahı 10,999 TL yi geçmediği için vergi dilimi halen %15 dedir.
    Aylık verg matrahı 1295,40%15=194,31 bu rakamdam Agi çıkartalım 80,33 olduğunu farz edelim.194,31-80,33=113,98 TL  yani bu demek oluyor ki Sağlık bakanlığı dışında çalışan emsal memur Haziran ayında 113,98 TL. Gelir vergisi ödedi.
 
    Gelelim bu kişi ¼ lisans mezunu hemşire Sğlık baknlığında çalışmış olsaydı ne kesilecekti ?
     Sağlık Bakanlığında çalışan ¼ dereceden lisans mezunu hemşirenin  aylık vergi matrahı 1295,40 TL dir.(Aylık vergi matrahınızı https://ebordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm sitesinden görebilirsiniz.)
 
     Sağlık Bakanlığında çalışan ¼ dereceden lisans meznu hemşirenin  Haziran ayı  yıllık vergi matrahı bulmak için Aylık vergi matrahı+Sabit Ek ödeme brütü+performansa dayalı döner sermaye ek ödeme brütü Ocak ayndan Haziran ayına kadar toplaya toplaya gelinir ve 12,098,36 TL yıllık vergi matrahı ortaya çıkar.Hemşirenin gelir vergisi oranı 10,999 TL geçtiği için %20 alınacak 
 
   Aylık vergi matrahı 1295,40%20=259,08 TL.aginin 80,33 tl olduğunu farzedelim 259,08-80,33=178,75 Görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığında çalışan ¼ dereceden lisans mezunu hemşirenin Haziran ayı gelir vergi kesintisi 178,75 TL çıkmıştır.Şimdi her iki kurumu tekrar karşılaştıralım.
   Sağlık Bakanlığında dışında başka bir kurumda çalışan ¼ dereceden lisans mezunu memur Haziran ayında 113,98 TL gelir vergisi öderken
Sağlık Bakanlığında çalışan ¼ dereceden lisns mezunu hemşirenin  haziran ayında 178,75 TL. gelir vergisi ödeyecek.
 
178,75-113,98=64,77 TL hak ediş oluşmaktadır. Fakat bunda genelgeye göre yine sınırlama getirilmiştir.Bu sınırlama Ağustosta bu hemşire 64,77 hak ediş oluştu peki Ağustosta performansa dayalı döner sermaye ek ödeme neti ne kadar aldıysa birbirinden çıkartılır.Yani hemşire Ağustosta hiç performansa dayalı döner sermaye ek ödeme almasaydı.64,77-0=64,77 TL. Ağustos ayı için alacaktı.
 
     Eğerki hemşire Ağustos ayı  performansa dayalı döner sermaye ek ödeme neti 45 TL alsaydı.
                                               64,77-45=19,77 TL. alacaktı.
      Eğerki hemşire Ağustos ayı için perfomansa dayalı döner sermaye ek ödeme neti 290 TL alsaydı
64,77-290=-225,23 yani döner sermaye tutarı gelir vergisi farkından yüksek olduğu için 0 TL hiç alamayacaktı.
 
    Ayrıca her ay aylık mahsuplaşma çıkmaz. Sadece iki kurumun vergi dilimi geçişlerinde oluşur.
    Yıllık mahsuplaşmada aynı mantıkta ilerler tek farkı 2013 yılını her ayını toplayıp tek seferde vereceksin.
 
   Mutemetler bordroyu oluşturabilmesi için yazıya devam edelim. En son hemşire Ağustosda hiç performansa dayalı döner sermaye ek ödeme almasaydı.64,77-0=64,77 TL. Ağustos ayı için alacaktı. Bordroyu hesaplarken 64,77 TL yi aynı sabit ek ödemede olduğu gibi tersinden brütünü hesaplarız.
 
Gelir vergisi %20 de olduğundan damga vergisi 0,759 olduğundan 
 
100-20,0,759=79,241 çıkar bunu brüt formüle bağlayalım 64,77x100/79,241=81,74 brüt bulunur.
 
Şimdi bu brütten tekrar gelir vergisi alalım hemşire %20 dilimde olduğu için               81,74%20=16,35
Damga vergisi alalım 81,74*0,759=0,62
 
Kesintiler toplamı 16,35+0,62=16,97
 
81,74-16,97=64,77 
 
Hemşirenin alacağı net tutar 64,77 TL dir
 
Ayrıca mutemet arkadaşlar unutmasın çıkan hak edişi yıllık vergi matrahına eklenecektir.
 
   Ayrıca; söz konusu ödemelerin döner sermaye bütçesinin 970.10.02.03.01-375 KHK ek ödeme farkları hesabındaki ödenek ile 740.08.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabı, 363.01.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabına ait muhasebe kodlan kullanılarak giderleştirilmesi gerekmektedir.
     Bu yazımdaki hesaplamalar  30/04/2014 tarihli ve 2014.4820.6982 sayılı, 2014/18 nolu Aylık Mahsuplaşma Genelgesine dayanarak hesaplanmıştır.Ayrıca linkteki indirdiğiniz dosyada Excel formüllü olarak hesaplanmıştır.Kendi alacağınız aylık ve yıllık mahsuplaşma ücretini Excel dosyada boşlukları doldurarak kendinizde hesaplayabilirsiniz.
   Otomosyon firmalarına mahsuplaşmayı yaptırmakta güçlük çeken mutemet arkadaşlarım ekteki Excel formüllü dosyayı yazılımcılarına verirse Excel dilinde okuyarak programı daha çabuk kurulumunu yaparlar.
 
Dayanak: 30/04/2014 tarihli ve 2014.4820.6982 sayılı, 2014/18 nolu Aylık Mahsuplaşma Genelgesi
 
 

5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1  14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendine “ameliyathane”ibaresinden sonra gelmek üzere “anjiyo üniteleri” ibaresi eklenmiştir.

“Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. Heyet başkanı heyetüyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz.İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemlerin doğruluğunu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için; kriter katsayılarını belirler, ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları hastane yöneticisi tarafından yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun (A) bölümünün 2 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 inci satırında yer alan “Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış, 16 ncı satırıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (B) bölümünün 4 üncü ve 5 inci satırlarının 4 üncü sütunlarına “uzman tabipler için (1,50)” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim görevlileri için (2,00)” ibaresi eklenmiş ve aynı tablonun (C) bölümünün 1 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2 Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden Süresiz Sağlık tesisi puan ortalamasından

16 Birlik gözlemcileri ile Bakanlık, Valilik veya Genel Sekreterlik Onayı ile denetim, değerlendirme, ruhsatlandırma ve seviyelendirme amacıyla görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden Görevlendirme süresince Sağlık tesisi puan ortalamasından

 

1 Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabipler (Başhekimin teklifi ve hastane yöneticisinin onayı ile) İlgili dönem için Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar belirlenen oran ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.  İlgili branştauzman tabibinin tek olması halinde bu oran % 100’üne kadar belirlenebilir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunun 12 numaralı satırında yer alan “aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı tabloya aşağıdaki 14 numaralı satır eklenmiştir.

14 İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görevlendirilen pratisyen tabipler Görevlendirildiği sürece %20

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/2/2013 28559 Mükerrer
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/9/2013 28765
2- 8/5/2014 28994

 

EK –1

TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

 

  Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri 7
Pratisyen tabip ve diş tabipleri 5
Eczacılar 2,5
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel 2
Bunların dışında kalan diğer personel 1,5
  Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 4,00
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri 2,10
Pratisyen tabip ve diş tabipleri 1,50
Eczacılar 0,50
Ameliyathanede görev yapan personel 0,40
Bunların dışında kalan diğer personel 0,30

 

EK – 2

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı
Klinisyenler (Uzman tabip) 2,50
Yan dal uzmanı 3,00
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri 1,30
Tabip, diş tabipleri 1,10
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları 2,50
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyenuzman tabipler 2,50
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler 1,20
İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler 1,40
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.) 0,80
Eczacılar 0,70
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40
Ameliyathane, anjiyo üniteleri,  yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,50
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40
Tıbbi teknolog 0,40
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25

 

EK – 3

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı
Eğitim sorumlusu 3,45
Eğitim sorumlusu (yan dal) 3,95
Eğitim görevlisi 3,35
Eğitim görevlisi (yan dal) 3,85
Başasistan 2,50
Başasistan (yan dal) 3,10
Klinisyenler (uzman tabip) 2,40
Klinisyenler (yan dal uzman tabip) 3,00
Yan dal asistanı 2,40
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri 1,30
Asistan 1,10
Tabip, diş tabipleri 1,10
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.) 0,80
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları 2,40
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler 2,40
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler 1,20
İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler 1,40
Eczacılar 0,70
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,50
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40
Tıbbi teknolog 0,40
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25

 

EK-6

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*

1 SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede Birinci isim 2500 puan
İkinci isim 2000 puan
Üçüncü isim ve sonraki 1500 puan
2 SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için 1000 puan
3 SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede Birinci isim 1500 puan
İkinci isim 1000 puan
Üçüncü isim ve sonraki 750 puan
4 SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için 500 puan
5 Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede Birinci isim 500 puan
İkinci isim 400 puan
Üçüncü isim ve sonraki 300 puan
6 Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için 250 puan
7 Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde Birinci isim 500 puan
İkinci isim 300 puan
Üçüncü isim ve sonraki 150 puan
8 Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde Birinci isim 300 puan
İkinci isim 150 puan
Üçüncü isim ve sonraki 100 puan
9 Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde Birinci isim 250 puan
İkinci isim 150 puan
Üçüncü isim ve sonraki 75 puan
10 Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde Birinci isim 150 puan
İkinci isim 75 puan
Üçüncü isim ve sonraki 50 puan
11** Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından taranması kaydıyla,  atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puanAtıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan

 

* İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı geçemez.

** İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında atıf puanı toplamı 5000 puanı geçemez.

 
 
 

YILLIK MAHSUPLAŞMA

Sağlık Bakanlığı müsteşarlığının 16.04.2013 tarih ve 49 sayılı yıllık mahsuplaşma konulu genel yazısı uyarınca 209 sayılı kanunun 5. maddesine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre verilecek ek ödemeden daha az olamayacağı belirtilmiş ve 209 sayılı kanuna göre gelir vergisi tahakkuk ettiğinde gelir vergisinden kaynaklı yapılan fazla kesintinin geri ödenmesi ile ilgili hususlara değinilmiştir. Buna göre genel yazıda verilen örneklerden lisans mezunu hemşireler bakımından 207,05.-TL fark ödemesinin çıktığı, lisans mezunu VHKİ bakımından 6,99.-TL fark ödemesinin çıktığı, 11. derecedeki VHKİ bakımından 205,9.-TL fark ödemesinin çıktığı, 11. derecedeki hizmetli bakımından 179,02.-TL fark ödemesinin çıktığı belirtilmiştir. 


2013 yılı Toplu Döner sermaye yıllık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....
2013 yılı Tek Döner sermaye yıllık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....
2014 yılı Tek Döner sermaye Aylık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....

T.C  Sağlık  Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı :39608046
Konu : Aylık Mahsuplaşma

2 014 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı " Sağlık  Bakanlığına Bağlı  Sağlık  Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Yerilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun"un 5 inci maddesine istinaden döner sermaye gelirlerinden ek  ödeme yapılmakta  olup,  yapılan  bu ek  ödemelerden  gelir vergisi kesintisi  yapılmaktadır .

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu fıkra uyarınca personele her  ay   yapılacak  ek  ödeme  net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca  kadro  ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek  ödeme  net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca  yapılacak   ödeme   sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz." hükmü yer  almaktadır .

Bu kapsamda, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 209 sayılı Kanun uyarınca  yapılan  ek  ödemeler . 375 sayılı KHK uyarınca belirlenmiş olan ek  ödeme  net tutarından az olmayacak şekilde  yapılmaktadır .

Diğer taraftan, 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29  Mayıs  2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer  alan  ek  ödemeye  ilişkin hususlar, 06/06/2012 tarih ve 71 sayılı 2012/24 No'lu Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Mezkur Genelgenin "E" maddesinde "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek  ödemeden   yararlananların  ek  ödeme  dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarı (maaş + ek  ödeme ), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden   yararlanan   hizmet   sınıfıkadro  veya pozisyon unvanı,  kadro  derece ve kademesi, görev yeri,  hizmet  yılı ve  eğitim  durumu aynı olanların ek  ödeme  dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarından az olması halinde aradaki  fark , mali yılın sonunda döner sermaye  bütçesinden  ödenecektir. " hükmü yer  almaktadır .

Anılan hüküm çerçevesinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personelin mali yıl sonunda almış olduğu net  ödeme  tutarının (maaş + ek  ödeme ), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden   yararlanan   hizmet sınıfıkadro  veya pozisyon unvanı,  kadro  derece ve kademesi, görev yeri,  hizmet  yılı ve  eğitim  durumu aynı olanların ek  ödeme  dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarı ile kıyaslanması ve söz konusu kıyaslama neticesinde toplam net  ödeme  tutarının az olması halinde aradaki  farkın  personele ödenmesi gerekmektedir.

Malum olduğu üzere, söz konusu  ödemelerin   yapılmasında   uygulama  birliğinin sağlanması amacıyla 16 Nisan 2013 tarih ve 49 sayılı Müsteşarlık Makamının  yazısı  Bakanlık taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatına duyurulmuştur.

Yıllık mahsuplaşma kapsamında 2013 yılında hak edişi oluşan personele anılan  yazı  doğrultusunda hak edişlerinin ödenmesi gerekmekte idi. Söz konusu hak edişler şayet ödenmedi ise ivedilikle ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve  Hizmet  Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin  2014  ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme" nin Üçüncü  Bölüm  "  Sağlık  ve Sosyal  Hizmet  Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" hükümlerinin  Fark   Ödemesi  başlıklı 10 uncu maddesinde "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden   yararlananların  ek  ödeme  dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden  yar arlanan  hizmet   sınıfıkadro  ve pozisyon unvanı,  kadro  derece ve kademesi, görev yeri,  hizmet  yılı ve  eğitim  durumu aynı olanların ek  ödeme  dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarından az olması halinde aradaki  fark , döner sermaye  bütçesinden  ödenir. " hükmü yer  almaktadır .

Anılan hüküm çerçevesinde; Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek  ödemeden   yararlanan  personelin,  ay  (dönem) sonunda almış olduğu net  ödeme  tutarının (maaş + ek  ödeme ), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden   yararlanan   hizmet   sınıfıkadro  veya pozisyon unvanı,  kadro  derece ve kademesi, görev yeri,  hizmet  yılı ve  eğitim  durumu aynı olanların ek  ödeme  dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarı ile kıyaslanması ve net  ödeme  tutarının az olması halinde aradaki  farkın  personele ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu  ödemelerin   yapılmasında   uygulama  birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların  yapılması  gereği hasıl olmuştur;

Mezkur Toplu Sözleşme Kararının 10 uncu maddesinde açıklanan şekilde  yapılacak  kıyaslamalarda, Bakanlığımız personeline sabit ek  ödeme  tutarının üzerinde  yapılan  ek  ödemenin  (performansa dayalı ek  ödeme ) net tutarı toplamının, oluşan  farktan  düşülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda hak edişi oluşan personele hak edişin oluştuğu dönemi takip eden dönem içinde söz konusu  ödemenin   yapılması  gerekmektedir.

Bu bağlamda; mezkur Toplu Sözleşme Kararının 10 uncu maddesinde yer  alan  kıyaslama aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Örnek 1: Bakanlığımız  kadrosunda  bulunan 1/4 derecede  lisans   mezunu  hemşire unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun  kadrosunda  bulunan 1/4 derecede  lisans   mezunu  hemşire unvanlı personel için  2014  yılında  yapılması  olağan aylık net  ödeme  tutarlarının  karşılaştırması   yapılmıştır . Bakanlığımız personeline sabit  ödeme miktarı üzerinde ek  ödeme   yapılmayan  Temmuz döneminde, aşağıdaki tabloda aylık  fark   ödemesi  sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak ediş oluşmaktadır.

DÖNEM ( 2014  YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK  ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 204,09 204,09 0 480 0
ŞUBAT 191,97 191,97 0 460 0
MART 191,97 191,97 0 520 0
NİSAN 191,97 191,97 0 470 0
MAYIS 191,97 217,57 25,60 420 0
HAZİRAN 191,97 255,96 63,99 386 0
TEMMUZ 191,97 255,96 63,99 0 63,99
AĞUSTOS 191,97 255,96 63,99 440 0
EYLÜL 221,93 255,96 34,03 280 0
EKİM 255,96 255,96 0 420 0
KASIM 255,96 307,16 51,20 400 0
ARALIK 255,96 345,55 89,59 340 0

Örnek 2: Bakanlığımız  kadrosunda  bulunan 7/1 derecede  önlisans   mezunu  ebe unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun  kadrosunda  bulunan 7/1 derecede  önlisans   mezunu  ebe unvanlı personel için  2014  yılında  yapılması  olağan aylık net  ödeme  tutarının  karşılaştırması   yapılmıştır . Bakanlığımız personelinin sabit  ödeme  miktarı üzerinde ek  ödeme   yapılmayan  Ağustos döneminde ve sabit üstü  yapılan  ek  ödeme  tutarının gelir vergisi  farkından  daha düşük olduğu Temmuz, Eylül ve Ekim  2014  dönemlerinde aşağıdaki tabloda aylık  fark   ödemesi  sütununda görüldüğü üzere hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM ( 2014  YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK  ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 169,28 169,28 0 0 0
ŞUBAT 157,22 157,22 0 50 0
MART 157,22 157,22 0 53 0
NİSAN 157,22 157,22 0 0 0
MAYIS 157,22 157,22 0 0 0
HAZİRAN 157,22 157,22 0 49 0
TEMMUZ 157,22 178,18 20,96 15 5,96
AĞUSTOS 157,22 209,62 52,40 0 52,40
EYLÜL 157,22 209,62 52,40 48 4,40
EKİM 157,22 209,62 52,40 51 1,40
KASIM 187,71 209,62 21,91 50 0
ARALIK 209,62 209,62 0 15 0

Örnek 3: Bakanlığımız  kadrosunda  bulunan 1/4 derecede uzman tabip unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun  kadrosunda  bulunan 1/4 derecede uzman tabip unvanlı personel için  2014  yılında  yapılması  olağan aylık net  ödeme  tutarının  karşılaştırması   yapılmıştır . Bakanlığımız personelinin sabit  ödeme  miktarı üzerinde ek ödeme   yapılmayan   Mayıs , Ağustos ve Kasım  2014  döneminde aşağıdaki tabloda aylık  fark   ödemesi  sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak ediş oluşmaktadır.

DÖNEM ( 2014  YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK  ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 205,74 205,74 0 3.142 0
ŞUBAT 193,61 193,61 0 3.092 0
MART 193,61 206,51 12,90 2.862 0
NİSAN 193,61 258,14 64,53 2.880 0
MAYIS 193,61 258,14 64,53 0 64,53
HAZİRAN 193,61 348,49 154,88 750 0
TEMMUZ 193,61 348,49 154,88 3.200 0
AĞUSTOS 193,61 348,49 154,88 0 154,88
EYLÜL 228,47 348,49 120,02 2.860 0
EKİM 258,14 348,49 90,35 2.850 0
KASIM 258,14 348,49 90,35 0 90,35
ARALIK 258,14 348,49 90,35 2.762 0

Örnek 4: Bakanlığımız  kadrosunda  bulunan 1/4 derecede tabip unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun  kadrosunda  bulunan 1/4 derecede tabip unvanlı personel için  2014  yılında  yapılması  olağan aylık net  ödeme  tutarının  karşılaştırması   yapılmıştır . Bakanlığımız personeline sabit  ödeme  miktarı üzerinde ek  ödeme   yapılmayan aylardan  Mayıs , Eylül ve Aralık  2014  döneminde aşağıdaki tabloda aylık  fark   ödemesi  sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak ediş oluşmaktadır.

DÖNEM ( 2014  YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK  ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 201,98 201,98 0 1.600 0
ŞUBAT 189,85 189,85 0 1.640 0
MART' 189,85 189,85 0 1.590 0
NİSAN 189,85 202,50 12,65 1.516 0
MAYIS 189,85 253,13 63,28 0 63,28
HAZİRAN 189,85 253,13 63,28 1.520 0
TEMMUZ 189,85 341,73 151,88 1.400 0
AĞUSTOS 189,85 341,73 151,88 1.435 0
EYLÜL 213,43 341,73 128,30 0 128,30
EKİM 253,13 341,73 88,60 1.412 0
KASIM 253,13 341,73 88,60 1.420 0
ARALIK 253,13 341,73 88,60 0 88,60

Örnek 5: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 6/2 derecede psikolog unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 6/2 derecede psikolog unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Bakanlığımız personelinin sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Temmuz döneminde ve sabit üstü yapılan ek ödeme tutarının gelir vergisi farkından daha düşük olduğu Haziran ve Eylül 2014 dönemlerinde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 174,95 174,95 0 250 0
ŞUBAT 164,64 164,64 0 280 0
MART 164,64 164,64 0 290 0
NİSAN 164,64 164,64 0 240 0
MAYIS 164,64 164,64 0 240 0
HAZİRAN 164,64 208,54 43,90 15 28,90
TEMMUZ 164,64 219,52 54,88 0 54,88
AĞUSTOS 164,64 219,52 54,88 210 0
EYLÜL 164,64 219,52 54,88 12 42,88
EKİM 166,87 219,52 52,65 olarak gerçekleflen 250 0
KASIM 219,52 219,52 0 220 0
ARALIK 219,52 219,52 0 0 0

Örnek 6: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 7/2 derecede Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 7/2 derecede Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personel için 2014 yılında yapılması olağan aylık net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2014 dönemlerinde aşağıdaki tabloda aylık fark ödemesi sütununda görüldüğü üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM (2014 YILI) DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞ LARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI GELİR VERGİSİ FARKI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI
OCAK 173,55 173,55 0 0 0
ŞUBAT 161,48 161,48 0 0 0
MART 161,48 161,48 0 0 0
NİSAN 161,48 161,48 0 0 0
MAYIS 161,48 161,48 0 0 0
HAZİRAN 161,48 161,48 0 0 0
TEMMUZ 161,48 183,01 21,53 0 21,53
AĞUSTOS 161,48 215,31 53,83 0 53,53
EYLÜL 161,48 215,31 53,83 0 53,53
EKİM 161,48 215,31 53,83 0 53,53
KASIM 207,59 215,31 7,72 0 7,72
ARALIK 215,31 215,31 0 0 0

Yukarıda yapılan açıklamalar ve örnekler doğrultusunda hesaplamaların yapılarak, bu kapsamda hak edişi oluşan personele söz konusu hak edişin (net fark tutarının) brüt tutarının belirlenmesi ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak hak edişin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca aylık fark ödemesi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılan ödemenin süregelen gelir vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Örnek 7: Örnek -l'de görüldüğü üzere Bakanlığımız kadrosunda bulunan 1/4 derecede lisans mezunu hemşire unvanlı personele Temmuz 2014 döneminde 63,99 TL net fark ödemesi oluşmuştu. Bu kapsamda, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere söz konusu farkın brüt tutarının belirlenerek gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ödenmesi gerekmektedir.

DÖNEM (2014 YILI) AYLIK FARK ÖDEMESİ NET TUTARI AYLIK FARK ÖDEMESİ BRÜT TUTARI DAMGA VERGİSİ GELİR VERGİSİ KESİNTİ TOPLAMI NET TUTAR
TEMMUZ 63,99 80,75 0,61 16,15 16,76 63,99

Diğer taraftan, personelin aynı dönem (ay) içinde birden fazla kuruluş/sağlık tesisinde çalışması durumunda aylık fark ödemesi kapsamında hak edişi oluşuyorsa, söz konusu hak edişin sabit ödemeyi yapan kuruluş/sağlık tesisi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, personelin geçici görevli olduğu diğer kurumda hesaplanan performansa dayalı ek ödeme brüt tutarının hiçbir kesintiye uğratılmadan sabit ödemeyi yapan kuruluş/sağlık tesisinin saymanlık hesabına aktarılması gerekmektedir. Geçici görevden dolayı performansa dayalı ek ödeme brüt tutarı olarak aktarılan tutar ile sabit ödemenin ödendiği kuruluş/sağlık tesisinde tahakkuk etmiş olan performansa dayalı ek ödeme brüt tutarı birleştirilerek sabit ödemenin brüt tutarından mahsup işlemi yapıldıktan sonra aylık fark ödemesinin hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu ödemelerin döner sermaye bütçesinin 970.10.02.03.01-375 KHK ek ödeme farkları hesabındaki ödenek ile 740.08.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabı, 363.01.03.13 önceki dönem 375 KHK ek ödeme farkları hesabına ait muhasebe kodlan kullanılarak giderleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz/birliğiniz dahilindeki tüm sağlık kuruluşlarına/tesislerine duyurulmasını önemle rica ederim.Read more: http://www.personelsaglik.com.tr/bakanlik/aylik-mahsuplasma-hakkinda-genelge-h27397.html#ixzz31JMaV4LB


Bu durumda yukarıda belirtilen kadrolarda görev yapan personel ile fark ödemesi çıkabilecek diğer personelin ekteki dilekçe ile çalıştığı kuruma başvurarak fark ödemesini talep etmesi gerekmektedir.

Sağ.Bakn. YIILLIK MAHSUPLAŞMA GENEL YAZI İÇİN TIKLAYINIZ >>

T.C.

SAĞLIK  BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı : 39608046

Konu : Yıllık Mahsuplaşma

Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “ Sağlık  Bakanlığına Bağlı  Sağlık  Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 5 inci maddesine istinaden yapılan ek  ödemelerden   gelir vergisi  kesintisi yapılmaktadır.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme  net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek  ödeme  net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak  ödeme  sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personele 209 sayılı Kanun uyarınca yapılan ek  ödemeler . 375 sayılı KHK uyarınca belirlenmiş olan ek  ödeme  net tutarından az olmayacak şekilde yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan ek  ödemeye  ilişkin hususlar, 06/06/2012 tarih ve 75 sayılı 2012/24 No'lu Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Mezkur Genelgenin “E” maddesinde “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek  ödemeden yararlananların ek  ödeme  dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarı (maaş + ek  ödeme ), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden yararlanan  hizmet  sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri,  hizmet  yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek  ödeme  dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme  tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenecektir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde; mali yıl sonunda personelin almış olduğu net  ödeme  tutarı (maaş + ek  ödeme ), Bakanlığımız harici diğer kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek  ödemeden  yararlanan  hizmet  sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri,  hizmet  yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek  ödeme  dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net  ödeme  tutarının kıyaslanması ve az olması halinde aradaki farkın personele ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu  ödemelerin  yapılmasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur;

Bu itibarla; 2012 yılında mezkur hüküm kapsamında hak edişi oluşan personelden yıl içinde tayin ve geçici görev nedeniyle yer değişikliği yapan Bakanlığımız taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarımızın taşra teşkilatında görev yapan personele, Aralık 2012 döneminde döner sermayesinden yararlandığı kurum/kuruluşun döner sermaye bütçesinden  ödeme  yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; söz konusu  ödemelerin  döner sermaye bütçesinin 970.10.02.03.01-375 KHK ek  ödeme  farkları hesabındaki ödenek ile 740.08.03.13 önceki dönem 375 KHK ek  ödeme  farkları hesabı, 363.01.03.13 önceki dönem 375 KHK ek  ödeme  farkları hesabına ait muhasebe kodları  kullanılarak  giderleştirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; mezkur Genelgenin “E” maddesinde yer alan kıyaslama aşağıda örneklerle açıklanmıştır. Bu kıyaslamalarda Bakanlığımız personeline yapılan sabit tutar üzerindeki net ek  ödeme  tutarı toplamının, oluşan  gelir vergisi  farkından düşülmesi gerekmektedir.

Örnek 1: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 14 derecede lisans mezunu hemşire unvanlı

personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan % derecede lisans mezunu hemşire unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net  ödeme  tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme  miktarı üzerinde ek  ödeme  yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere  gelir vergisinin  daha yüksek olmasından dolayı 207,05 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME  TUTARI
OCAK 2012 144,76 144,76 0,00
ŞUBAT 2012 139,44 ] 139,44 0,00
MART  2012 139,44 139,44 0,00
NİSAN 2012 139,41 139,41 0,00
MAYIS 2012 139,44 139,44 0,00
HAZİRAN 2012 176,41 176,41 0,00
TEMMUZ 2012 154,46 205,94 0,00
AĞUSTOS 2012 151,00 201,34 0,00
EYLÜL 2012 151,00 201,34 0,00
EKİM 2012 150,97 201,29 0,00
KASIM 2012 196,77 201,34 0,00
ARALIK 2012 201,33 201,34 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.884,44 2.091,49  
GELİR VERGİSİ FARKI 207,05 0,00
FARK ÖDEMESİ 207,05

Örnek 2: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 8 inci derecedeki lisans mezunu hemşire unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 8 inci derecedeki lisans mezunu hemşire unvanlı personelin 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde 735 TL fazla net ek ödeme yapılan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere sabit ödeme üzerinde ödenen miktarın gelir vergisi kaybından daha yüksek olmasından dolayı hak edişi oluşmamaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULU Ş L ARD A GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 121,46 121,46 128,00
ŞUBAT 2012 118,14 118,14 108,00
MART 2012 118,14 118,14 99,00
NİSAN 2012 118,11 118,11 98,00
MAYIS 2012 118,14 118,14 62,00
HAZİRAN 2012 148,82 148,85 62,00
TEMMUZ 2012 130,07 173,43 29,00

 

AĞUSTOS 2012 127,79 170,38 29,00
EYLÜL 2012 127,79 170,38 33,00
EKİM 2012 127,75 170,34 29,00
KASIM 2012 127,79 170,38 29,00
ARALIK 2012 131,71 170,38 29,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.515,71 1.768,13  
GELİR VERGİSİ FARKI 252,42 735
FARK ÖDEMESİ -482,58

Örnek 3: Bakanlığımız kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan lA derecede lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında toplam yapılan net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde 195,35 TL fazla net ek ödeme yapılan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisi kaybının sabit ödeme üzerinde ödenen miktardan daha yüksek olmasından dolayı 6,99 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 147,01 147,01 0,00
ŞUBAT 2012 141,63 141,63 0,00
MART 2012 141,63 141,63 0,00
NİSAN 2012 141,60 141,60 23,53
MAYIS 2012 141,63 141,63 0,00
HAZİRAN 2012 179,14 179,14 0,00
TEMMUZ 2012 156,68 208,90 85,95
AĞUSTOS 2012 153,38 204,50 0,00
EYLÜL 2012 153,38 204,50 85,95
EKİM 2012 156,48 204,45 0,00
KASIM 2012 204,50 204,50 0,00
ARALIK 2012 204,50 204,50 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.921,57 2.123,99  
GELİR VERGİSİ FARKI 202,42 195,43
FARK ÖDEMESİ 6,99

Örnek 4: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlı personel ile Bakanlığımız harici diğer kamu kurumunun kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 205,90 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM DİĞER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G.V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 122,86 122,86 0,00
ŞUBAT 2012 119,41 119,41 0,00
MART 2012 119,41 119,41 0,00
NİSAN 2012 119,38 119,38 0,00
MAYIS 2012 119,41 119,41 0,00
HAZİRAN 2012 150,42 150,44 0,00
TEMMUZ 2012 131,46 131,47 0,00
AĞUSTOS 2012 129,16 172,21 0,00
EYLÜL 2012 129,16 172,21 0,00
EKİM 2012 129,13 172,17 0,00
KASIM 2012 129,16 172,21 0,00
ARALIK 2012 138,78 172,46 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.537,74 1.743,64  
GELİR VERGİSİ FARKI 205,90 0,00
FARK ÖDEMESİ 205,90

Örnek 5: Bakanlığımız kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Hizmetli unvanlı personel ile Bakanlığımız harici kamu kurumunun kadrosunda bulunan 11 inci derecedeki Hizmetli unvanlı personele 2012 yılında yapılan toplam net ödeme tutarının karşılaştırması yapılmıştır. Sabit ödeme miktarı üzerinde ek ödeme yapılmayan Bakanlığımız personelinin aşağıdaki tabloda görüleceği üzere gelir vergisinin daha yüksek olmasından dolayı 179,02 TL hak edişi oluşmaktadır.

DÖNEM ■ DIGER KURUMLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUM/KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞEN MAAŞ G. V. TUTARI SABİT ÜSTÜ ÖDENEN NET EK ÖDEME TUTARI
OCAK 2012 117,81 117,82 0,00
ŞUBAT 2012 • 113,57 113,57 0,00
MART 2012 113,57 113,57 0,00
NİSAN 2012 112,60 112,60 0,00
MAYIS 2012 112,63 112,63 0,00
HAZİRAN 2012 142,61 142,63 0,00
TEMMUZ 2012 124,56 124,56 0,00
AĞUSTOS 2012 121,82 138,21 0,00
EYLÜL 2012 121,82 162,43 0,00
EKİM 2012 121,79 162,38 0,00
KASIM 2012 122,09 162,79 0,00
ARALIK 2012 122,09 162,79 0,00
TOPLAM GELİR VERGİSİ 1.446,96 1.625,98  
GELİR VERGİSİ FARKI 179,02 0,00  
FARK ÖDEMESİ 179,02

Yukarıda yapılan açıklamalar ve örnekler doğrultusunda hesaplamaların yapılması ve bu kapsamda hak edişi oluşan personele söz konusu ödemelerin en kısa sürede yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a. Müsteşa
KAYNAK:www.donersermayemutemeti.tr.gg

2013 yılı Döner sermaye yıllık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....
2014 yılı Döner sermaye Aylık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica