!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Sendika Uye Sayisi Tespit islemleri
 

Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesi

MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :

83993637-010.07.02-8878

12/05/2016

Konu :

KBS Duyurusu

 


                          PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
                SAYI: (9)


          Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Üye Sayılarının Tespiti Başlıklı 30 uncu Maddesinin (a) bendinin 2 nci fıkrasında; " Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, memur sendikalarından Bakanlığımıza gelen yazı ve telefonlardan, her yılın mayıs ayının 15 i itibarıyla sendika üye sayısının tespit edildiğinden bahisle maaş işlemlerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle maaş işlemleri tamamlanan kurum personelinden 15 mayıs tarihine kadar üye olanların aidat kesintilerinin listelere dahil edilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.
           Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra sendikaya yeni üye olan ve maaşından sendika kesintisi yapılamayan personelin mayıs ayının 15 ine kadar Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerine dahil edilebilmesi için;
          1- Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunan KESİNTİ butonundan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) "160 - Sendika Aidatları" kesinti kodu ile üyelik bilgi girişleri yapılacaktır (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).
          2- Yeni üye olan personel mayıs ayı sendika kesintisini saymanlık veznesine yatıracak ve yatırılan tutar için 100- Kasa Hesabına borç; ilgili sendika adına 333- Emanetler Hesabına alacak (ilgili sendikanın ekonomik ayrıntı kodu ile) kaydı yapılacaktır.
          3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı "Bordro Bilgi Girişi" ekranından girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde Raporlar menüsünde bulunan "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi" nden kontrol edilecektir.
        Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak harcama birimlerinin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

(e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
Genel Müdür


DÜZELTME*******************************Hizmet Kolları İtibarı ile 2013 yılı Sendika Üye Sayıları

a) Kurumlarca yapılacak tespit;

Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar


Günün Fırsatı

 

1- Kurumlarca yapılacak tespit :

Her yıl, 15 Mayıs tarihi itibariyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında, kurumun işveren vekili, tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ile kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların temsilcileri, 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içinde bir toplantı yaparak, o birimde 15 Mayıs tarihi itibariyle aidatı kesilen sendika üyelerinin listeleri üzerinde çalışma yaparak, hangi sendikaya kaç üyesinden aidat kesildiğini belirler ve bu durumu bir tutanakla imza altına alırlar. Tutanaklar isim bazında olmayıp sadece sayı bazında bilgileri kapsarlar.

Aidatı kesilmeyenler, tutanak düzenlenirken dikkate alınmaz.

 Birim yetkilileri, önceden tedbir alarak, toplantının tarih ve yerini, hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikalara bildirerek birer temsilci görevlendirmesi isterler. Sendika temsilcileri, o birimdeki üye listelerini, önceki aylardaki aidat kesinti listelerini yanlarında bulundururlar. Temsilciler, sendika şube veya genel merkezi ile görüşerek, son üye listelerini öğrenerek, yeni üye veya istifa etmiş üyelerini öğrenirler.

 

Makul bir gerekçe olmaksızın aidatı kesilmemiş üyelerinin olması veya aidat listelerinde yanlışlık yapıldığının anlaşılması durumunda, sendika temsilcileri ilgili idareyi uyarırlar. Gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda tutanağa şerh (itiraz kaydı) düşülür.

Taşrada düzenlenen tutanaklar süratle kuruma (Bakanlık veya Genel Müdürlüğü) gönderilir. Sendika temsilcileri de, imza ettikleri tutanağı süratle sendika genel merkezlerine faks ederler.

Taşrada yapılan toplantının bir benzeri, 20 Mayıs tarihini takip eden günlerde bakanlık veya genel müdürlükte yapılır. Bu toplantının yeri ve tarihi, hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikalara bildirilerek temsilci görevlendirilmesi istenir. Taşradan gelen tutanaklar birleştirilerek, bakanlık veya o genel müdürlükte kaç kişinin çalıştığı, kaç kişinin sendikalı olduğu ve bunların sendikalara göre dağılımı belirlenir ve bir tutanakla imza altına alınır. Böylece o kamu kurum veya kuruluşundaki sendika üyelerinin sendikalara göre dağılımı belirlenmiş olur. Buradaki tespitte de, sendika temsilcileri, gerek görmesi halinde tutanaklara şerh (itiraz kaydı) düşebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca imza altına alınan tutanaklar, hem kurumlar, hem de sendikalar tarafından Mayıs ayının son gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.


Günün FırsatıSENDİKALARDAN NASIL İSTİFA EDİLİR?

Sendikaların üyeleri, diledikleri an sendikalarından istifa edebilirler. Buna üyelikten çekilme denir. Üyelikten çekilme şekli, 4688 sayılı Kanunun 5198 sayılı Kanunla değişik 16 ıncı maddesinde yeniden düzenlenmiştir.

Üyelikten çekilme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, üç nüshalı ve arka sayfasında seri numarası bulunan üyelikten çekilme formunun usulüne göre doldurularak, kişinin çalıştığı birimin evrak kaydına verilmesi ile olur. Çekilme bildirimini alan birim yetkilisi, evrak kayıt numarası ve tarih vererek, çekilme bildiriminin bir suretini derhal istifa eden kamu görevlisine vermek zorundadır. İlgili birim ayrıca, kendisinde kalan iki nüshanın birini 15 gün içinde istifa edilen sendikaya gönderir. Bir nüshasını da, kişinin özlük dosyasında saklar.

Üyelikten çekilme formları, üye olunan sendikadan veya bir başka sendikadan temin edilebilir. Üyelikten çekilme formunun üç nüshasının da aynı seri numaralı olmasına, her nüshasının imzalanmasına ve istifa tarihinin yazılmasına dikkat edilmelidir.

SENDİKA ÇEKİLME FORMLARI (3 adet olacak)

bir sureti sendika temsilcilerine imza ile teslim edilir(veya yazı ile gönderilir)
bir sureti aidat kesilecek mutemetlikte kalır
bir suretide liste şeklinde yazı ile personel şubeye  (personelin dosyasına koyulacak)verilir

SENDİKA YENİ ÜYELİK FORMLARI( 2 Adet olacak)
bir sureti aidat kesilecek mutemetlikte kalır
bir suretide liste şeklinde yazı ile personel şubeye  (personelin dosyasına koyulacak)verilir

Sendika temsilcileri, o birimdeki üye listelerini, önceki aylardaki aidat kesinti listelerini yanlarında bulundururlar. Temsilciler, sendika şube veya genel merkezi ile görüşerek, son üye listelerini öğrenerek, yeni üye veya istifa etmiş üyelerini öğrenirler.

 

 

Çekilme

 Sendika üyeliğinden ayrılmak serbesttir. Üyelikten çekilme, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildirimininyazılı olarak kuruma bildirilmesi ile gerçekleşir. Yasanın ilk halinde üyelikten çekilme bildirimi doğrudan yapılmakta iken, 5198 sayılı Yasayla çekilme bildiriminin kuruma yapılması esası kabul edilmiştir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır.Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.


Sendika üye tespit yapılırken 14 nisan a kadar olan çekilmeler(14 Nisan Dahil ) işleme koyulur İstifa sonrası üye olacağı sendikaya kesintisi yapılır

15 nisan dahil 15 nisan sonraki istifalar 15 mayıs maaşına kadar 30 günlük süreyi doldurmayacağından  işleme koyulmaz  İstifa sonrası üye olacağı sendikaya kesintisi yapılmaz bir sonraki haziran maaşında kesintisi yapılır
Sendika sayı tespitinde de istifa ettiği sendikada sayılır


yeni üye girişlerinde (sendika üyeliği bulunmayan) 14 mayısa kadar üye girişi yapılır
Yanlız mayıs maaşlarının muhasebeye teslim tarihi 9 mayıs son olduğu için sendika kesintisininde yapılabilmesi için
maaşa girişleri  9 mayısa kadar yapılması gerekir

14 nisan istifa ve üye girişleride 30 günlük süre 15 mayıstan önce dolacağı için ve maaşların muhasebeye teslimi 9 mayısta son olduğu için 9 mayısa kadar maaşa eklenir kesintisi yapılırÖrnek
Kişi 16 nisanda A sendikasından  istifa edip B sendikasına geçmiş olsun
istifa sonrası yeni bir sendikaya geçiş için 30 gün süre olduğu için
kişinin B sendikasına üye kayıtı 16 mayıs itibariyle yapılır
B sendikasına Kesintiside haziran maaşından yapılır mayıs maaşında yine A sendikasına kesinti yapılır

mayıs 15 den sonraki sendika sayısı tespit edilirken kişi yine A sendikasına sayılır
                                                  
Konfederasyon, sendika  ve şube yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin aylıksız izinli olma (profesyonel) hakkı, sendika tüzük hükümleri ile ilgilinin yazılı isteğine bağlıdır. Bu görevlere seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak başvurarak aylıksız izinli olmak istediklerini bildirirler. Aylıksız izinli sayılmayan yani profesyonel olmayan sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri, haftada bir gün izin kullanırlar.

Kurumlarından aylıksız izinli sayılan konfederasyon, sendika veya şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.

Sendika organlarına seçilip de aylıksız izinli sayılanlar, sendika organlarındaki görevleri sona erince; bir ay içinde kurumlarına başvurmaları halinde, işverence başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde eski görevlerine veya benzer bir göreve atanma hakkına sahiptirler

                 SENDİKA SAYI TESPİT YAZILARI

Sendika sayısı tespit için sendikaları toplantıya çağırma 
Sendika sayısı tespit için sendikaları toplantıya çağırma yazısı indir....

Sendika sayısı tespit sonuçunun bildirilmesi  yazısı indir....
Sendika sayısı tespit tutanagı formu  indir....


Sendika sayısı tespit sonuçunun bildirilmesi  


   3 - Sendika ücretleri ve ikiden fazla çocuk yardımı ödenmesinin yasal dayanağı nedir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 02.03.2011 tarih ve 2550 sayılı genelgeleri gereğince işlem yapılması gerekmektedir.            

  İNDİRME LİNKLERİ


Sendika sayısı tespit için sendikaları toplantıya çağırma yazısı indir....
Sendika sayısı tespit sonuçunun bildirilmesi  yazısı indir....
Sendika sayısı tespit tutanagı formu  indir....
Sendika üyelik  formu (Ek-1)  indir....
Sendika üyelikten çekilme formu (Ek-3) indir....
Sendika üyelikten çekilme dışındaki ayrılma(tayin) formu (Ek-4) indir....
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica