!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Sozlesmelilerde Sabit Ek Odeme doner sermaye hesaplama
 

Sozlesmelilerde  Sabit Ek Odeme doner sermaye

Sözleşmeli Yönetici Ek Ödeme Hesaplama Tablosu(Formüllü) İNDİR

(20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)
 
KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE                                         EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastane Birliklerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemeyi kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
b)  Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işleten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını,
ç) Birlik katsayısı: Birlik bölge gelişmişlik katsayısı ile birlik rol katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı,
d) Birlik rol katsayısı: Birliğin hizmet verdiği ilin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,
e) Bölge gelişmişlik katsayısı: Birlikler için Ek-3, birliğe bağlı sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,
f)  Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri,
g) Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E1 grubunu
ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan ve Ek-5 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,
h)  Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
ı)  Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
i) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneleri,
j)  Sağlık tesisi katsayısı: Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı,
k) Sözleşmeli personel: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli,
l) Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda yer alan tavan ek ödeme oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Birliklerde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar
 
Temel esaslar            
MADDE 5- (1) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler birlik döner sermaye bütçesinden yapılır.
 
 (2) Sözleşmeli olarak istihdam edilen tabip, diş tabibi ve eczacılardan Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yapanlar dışındaki sözleşmeli personel Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının daire başkanı ve daha üstü boş yönetici kadrolarına (aylıksız izin sebebiyle boşalanlar da dâhil olmak üzere) görevlendirilebilir. Bunun dışındaki personel sözleşme imzaladığı birlik veya sağlık tesisi dışında görevlendirilemez. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları birlikten bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır.  Ancak bu personelin ek ödemesinin hesaplanmasında Sağlık Tesisi Katsayısı dikkate alınmaz.
 
(3) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt tutarı bu Yönerge uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme brüt tutarından mahsup edilir.
 
Birlik katsayısının hesaplanması
MADDE 6- (1)Birliğin hizmet verdiği ilin nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan birlik rol katsayısı ile birlik bölge gelişmişlik katsayısı toplamının ikiye bölünmesi sureti ile birlik katsayısı tespit edilir. 
 
                  Birlik rol katsayısı + Birlik bölge gelişmişlik katsayısı
Birlik katsayısı=    ____________________________________________________
  2
 
 
Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması
MADDE 7- (1)Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının toplamının ikiye bölünmesi sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir. 
 
                                        
                                    Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı + Hizmet sınıfı katsayısı
Sağlık tesisi katsayısı=        _________________________________________________
                                 2
 
Ek ödeme tutarının hesaplanması
MADDE 8- (1)Genel Sekreterliktesözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 
 
 
a)      Genel Sekreter:
 
1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diğer (Hekim):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diğer (Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
9) Diğer (Hekim olmayan):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
b)     Başkan:
 
1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
 
4) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diğer (Hekim):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diğer (Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
9) Diğer (Hekim olmayan):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
c)      Uzman
 
1)      Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2)      Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3)      Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4)      Diğer:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
ç) Büro Görevlisi
 
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 (2)Sağlık tesislerindesözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 
 
 
 
a)      Hastane Yöneticisi
 
1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Hekim olmayan (Profesör, Doçent):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diğer (Hekim):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diğer (Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
9) Diğer (Hekim olmayan):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
b)     Başhekim:
 
1) Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
 
4) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Uzman Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diş Hekimi*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
c)      Başhekim Yardımcısı:
 
1)      Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2)      Uzman Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3)      Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4)      Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5)      Eczacı:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6)      Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
ç) Müdür
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
 
 
 
d) Müdür Yardımcısı
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yılda toplam otuz günü geçmemek üzere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ile eğitim ve proje çalışmaları kapsamında görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, görevlendirildikleri ve fiilen görev yaptıkları günler için aktif çalışılan gün katsayısı dikkate alınmaz.
 
(4) (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip
 
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.         
           
EK –1
Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları
 
Unvanı
Ek Ödeme Tavan Oranı %
Genel Sekreter
 
a)      Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
550
b)     Uzman Hekim, Hekim*
400
c)      Diğer 
300
Başkan
 
a)      Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
600
b)     Uzman Hekim, Hekim*
450
c)      Diğer
300
Hastane Yöneticisi
 
a)      Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
600
b)     Uzman Hekim, Hekim*
450
c)      Diğer
300
Başhekim 
 
a)      Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim
600
b)     Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş
Hekimi*
450
c)      Hekim, Diş Hekimi
200
Başhekim Yardımcısı
 
a)      Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi
270
b)     Hekim, Diş Hekimi, Eczacı
180
c)      Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri
125
Müdür 
125
Müdür Yardımcısı
75
Uzman  
125
Büro Görevlisi
50
 
(*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip
 
 
 
 
EK –2
Birlik Rol Katsayısı
 
1
(1.000.000 < İl Nüfusu) olan illerde hizmet veren birlikler
1,00
 (1.000.000 ≥ İl Nüfusu >750.000) olan illerde,                          bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler  
2
 (1.000.000 ≥ İl Nüfusu >750.000) olan illerde,                           bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan birlikler                                    
0,96
3
(750.000 ≥ İl Nüfusu > 500.000 ) olan illerde,                                bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler  
0,92
(750.000 ≥ İl Nüfusu > 500.000 ) olan illerde,                              bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan 3. Basamak sağlık hizmeti veren birlikler
4
( 500.000 ≥ İl Nüfusu ) olan illerde,                                                bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler
0,88
(500.000 ≥ İl Nüfusu > 250.000) olan illerde,                              bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve                      3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
5
(500.000 ≥ İl Nüfusu > 250.000) olan illerde,                                     sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
0,84
(İl Nüfusu ≤ 250.000 ) olan illerde,                                     bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve                       3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
6
(İl Nüfusu ≤ 250.000 ) olan illerde,                                                            sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
0,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK –3
Birlik Bölge Gelişmişlik Katsayısı
 
İL
Katsayı
ADANA
0,94
ADIYAMAN
0,97
AFYONKARAHİSAR
0,96
AĞRI
1,00
AKSARAY
0,97
AMASYA
0,95
ANKARA
0,92
ANTALYA
0,92
ARDAHAN
0,99
ARTVİN
0,94
AYDIN
0,94
BALIKESİR
0,94
BARTIN
0,96
BATMAN
0,99
BAYBURT
0,96
BİLECİK
0,94
BİNGÖL
0,98
BİTLİS
0,98
BOLU
0,95
BURDUR
0,95
BURSA
0,92
ÇANAKKALE
0,93
ÇANKIRI
0,96
ÇORUM
0,97
DENİZLİ
0,95
DİYARBAKIR
0,99
DÜZCE
0,94
EDİRNE
0,94
ELAZIĞ
0,96
ERZİNCAN
0,96
ERZURUM
0,98
ESKİŞEHİR
0,95
GAZİANTEP
0,96
GİRESUN
0,96
GÜMÜŞHANE
0,96
HAKKÂRİ
0,97
HATAY
0,94
IĞDIR
0,98
ISPARTA
0,97
İSTANBUL
0,85
İZMİR
0,90
KAHRAMANMARAŞ
0,97
KARABÜK
0,95
KARAMAN
0,96
 
İL
Katsayı
KARS
0,98
KASTAMONU
0,96
KAYSERİ
0,95
KIRIKKALE
0,95
KIRKLARELİ
0,93
KIRŞEHİR
0,96
KİLİS
0,97
KOCAELİ
0,86
KONYA
0,96
KÜTAHYA
0,96
MALATYA
0,97
MANİSA
0,94
MARDİN
0,98
MERSİN
0,93
MUĞLA
0,91
MUŞ
1,00
NEVŞEHİR
0,96
NİĞDE
0,97
ORDU
0,97
OSMANİYE
0,95
RİZE
0,95
SAKARYA
0,94
SAMSUN
0,96
SİİRT
0,99
SİNOP
0,97
SİVAS
0,97
ŞANLIURFA
0,98
ŞIRNAK
0,98
TEKİRDAĞ
0,90
TOKAT
0,96
TRABZON
0,95
TUNCELİ
0,96
UŞAK
0,96
VAN
1,00
YALOVA
0,91
YOZGAT
0,97
ZONGULDAK
0,93

Sözleşmeli Yönetici
Ek Ödemeleri

Sözleşmeli Yönetici Ek Ödeme Hesaplama Tablosu(Formüllü) İNDİR

(20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)
 
KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE                                         EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastane Birliklerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemeyi kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
b)  Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işleten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını,
ç) Birlik katsayısı: Birlik bölge gelişmişlik katsayısı ile birlik rol katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı,
d) Birlik rol katsayısı: Birliğin hizmet verdiği ilin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,
e) Bölge gelişmişlik katsayısı: Birlikler için Ek-3, birliğe bağlı sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,
f)  Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri,
g) Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E1 grubunu
ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan ve Ek-5 sayılı tabloda yer alan katsayıyı,
h)  Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
ı)  Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
i) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneleri,
j)  Sağlık tesisi katsayısı: Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı,
k) Sözleşmeli personel: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli,
l) Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda yer alan tavan ek ödeme oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Birliklerde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar
 
Temel esaslar            
MADDE 5- (1) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler birlik döner sermaye bütçesinden yapılır.
 
 (2) Sözleşmeli olarak istihdam edilen tabip, diş tabibi ve eczacılardan Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yapanlar dışındaki sözleşmeli personel Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının daire başkanı ve daha üstü boş yönetici kadrolarına (aylıksız izin sebebiyle boşalanlar da dâhil olmak üzere) görevlendirilebilir. Bunun dışındaki personel sözleşme imzaladığı birlik veya sağlık tesisi dışında görevlendirilemez. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları birlikten bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır.  Ancak bu personelin ek ödemesinin hesaplanmasında Sağlık Tesisi Katsayısı dikkate alınmaz.
 
(3) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt tutarı bu Yönerge uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme brüt tutarından mahsup edilir.
 
Birlik katsayısının hesaplanması
MADDE 6- (1)Birliğin hizmet verdiği ilin nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan birlik rol katsayısı ile birlik bölge gelişmişlik katsayısı toplamının ikiye bölünmesi sureti ile birlik katsayısı tespit edilir. 
 
                  Birlik rol katsayısı + Birlik bölge gelişmişlik katsayısı
Birlik katsayısı=    ____________________________________________________
  2
 
 
Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması
MADDE 7- (1)Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının toplamının ikiye bölünmesi sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir. 
 
                                        
                                    Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı + Hizmet sınıfı katsayısı
Sağlık tesisi katsayısı=        _________________________________________________
                                 2
 
Ek ödeme tutarının hesaplanması
MADDE 8- (1)Genel Sekreterliktesözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 
 
 
a)      Genel Sekreter:
 
1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diğer (Hekim):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diğer (Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
9) Diğer (Hekim olmayan):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
b)     Başkan:
 
1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
 
4) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diğer (Hekim):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diğer (Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
9) Diğer (Hekim olmayan):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
c)      Uzman
 
1)      Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2)      Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3)      Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4)      Diğer:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
ç) Büro Görevlisi
 
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 (2)Sağlık tesislerindesözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 
 
 
 
a)      Hastane Yöneticisi
 
1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Hekim olmayan (Profesör, Doçent):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diğer (Hekim):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Diğer (Uzman Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diğer (Diş Hekimi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
9) Diğer (Hekim olmayan):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
b)     Başhekim:
 
1) Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi):
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3) Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
 
4) Hekim*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5) Uzman Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6) Diş Hekimi*:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
7) Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
8) Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
c)      Başhekim Yardımcısı:
 
1)      Uzman Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
2)      Uzman Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
3)      Hekim:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
4)      Diş Hekimi:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
5)      Eczacı:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
6)      Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri:
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
ç) Müdür
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
 
 
 
 
d) Müdür Yardımcısı
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı
 
(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yılda toplam otuz günü geçmemek üzere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ile eğitim ve proje çalışmaları kapsamında görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, görevlendirildikleri ve fiilen görev yaptıkları günler için aktif çalışılan gün katsayısı dikkate alınmaz.
 
(4) (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip
 
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.         
           
EK –1
Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları
 
Unvanı
Ek Ödeme Tavan Oranı %
Genel Sekreter
 
a)      Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
550
b)     Uzman Hekim, Hekim*
400
c)      Diğer 
300
Başkan
 
a)      Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
600
b)     Uzman Hekim, Hekim*
450
c)      Diğer
300
Hastane Yöneticisi
 
a)      Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi
600
b)     Uzman Hekim, Hekim*
450
c)      Diğer
300
Başhekim 
 
a)      Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim
600
b)     Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş
Hekimi*
450
c)      Hekim, Diş Hekimi
200
Başhekim Yardımcısı
 
a)      Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi
270
b)     Hekim, Diş Hekimi, Eczacı
180
c)      Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri
125
Müdür 
125
Müdür Yardımcısı
75
Uzman  
125
Büro Görevlisi
50
 
(*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip
 
 
 
 
EK –2
Birlik Rol Katsayısı
 
1
(1.000.000 < İl Nüfusu) olan illerde hizmet veren birlikler
1,00
 (1.000.000 ≥ İl Nüfusu >750.000) olan illerde,                          bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler  
2
 (1.000.000 ≥ İl Nüfusu >750.000) olan illerde,                           bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan birlikler                                    
0,96
3
(750.000 ≥ İl Nüfusu > 500.000 ) olan illerde,                                bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler  
0,92
(750.000 ≥ İl Nüfusu > 500.000 ) olan illerde,                              bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan 3. Basamak sağlık hizmeti veren birlikler
4
( 500.000 ≥ İl Nüfusu ) olan illerde,                                                bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler
0,88
(500.000 ≥ İl Nüfusu > 250.000) olan illerde,                              bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve                      3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
5
(500.000 ≥ İl Nüfusu > 250.000) olan illerde,                                     sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
0,84
(İl Nüfusu ≤ 250.000 ) olan illerde,                                     bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve                       3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
6
(İl Nüfusu ≤ 250.000 ) olan illerde,                                                            sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler
0,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK –3
Birlik Bölge Gelişmişlik Katsayısı
 
İL
Katsayı
ADANA
0,94
ADIYAMAN
0,97
AFYONKARAHİSAR
0,96
AĞRI
1,00
AKSARAY
0,97
AMASYA
0,95
ANKARA
0,92
ANTALYA
0,92
ARDAHAN
0,99
ARTVİN
0,94
AYDIN
0,94
BALIKESİR
0,94
BARTIN
0,96
BATMAN
0,99
BAYBURT
0,96
BİLECİK
0,94
BİNGÖL
0,98
BİTLİS
0,98
BOLU
0,95
BURDUR
0,95
BURSA
0,92
ÇANAKKALE
0,93
ÇANKIRI
0,96
ÇORUM
0,97
DENİZLİ
0,95
DİYARBAKIR
0,99
DÜZCE
0,94
EDİRNE
0,94
ELAZIĞ
0,96
ERZİNCAN
0,96
ERZURUM
0,98
ESKİŞEHİR
0,95
GAZİANTEP
0,96
GİRESUN
0,96
GÜMÜŞHANE
0,96
HAKKÂRİ
0,97
HATAY
0,94
IĞDIR
0,98
ISPARTA
0,97
İSTANBUL
0,85
İZMİR
0,90
KAHRAMANMARAŞ
0,97
KARABÜK
0,95
KARAMAN
0,96
 
İL
Katsayı
KARS
0,98
KASTAMONU
0,96
KAYSERİ
0,95
KIRIKKALE
0,95
KIRKLARELİ
0,93
KIRŞEHİR
0,96
KİLİS
0,97
KOCAELİ
0,86
KONYA
0,96
KÜTAHYA
0,96
MALATYA
0,97
MANİSA
0,94
MARDİN
0,98
MERSİN
0,93
MUĞLA
0,91
MUŞ
1,00
NEVŞEHİR
0,96
NİĞDE
0,97
ORDU
0,97
OSMANİYE
0,95
RİZE
0,95
SAKARYA
0,94
SAMSUN
0,96
SİİRT
0,99
SİNOP
0,97
SİVAS
0,97
ŞANLIURFA
0,98
ŞIRNAK
0,98
TEKİRDAĞ
0,90
TOKAT
0,96
TRABZON
0,95
TUNCELİ
0,96
UŞAK
0,96
VAN
1,00
YALOVA
0,91
YOZGAT
0,97
ZONGULDAK
0,93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: BAHADIR TAŞ( bahadirtas911gmail.com ), 05.09.2014, 07:28 (UTC):
Öncelikle Selamün aleyküm
kolay gelsin.
üstad yeni yönetmeliğe göre olan sözleşmeli yönetici ek ödemesini ne zaman yüklersin buralara..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica