!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Terfi Bordrosu Derece ve Kademe Terfileri hesaplama
 
                          TERFİ BORDROSU

Terfi bordrosu Yapılırken personelin Terfi ettiği derecelerin
Gösterge ve Ek gösterge puanları dikkate alınarak
derece fark puanları üzerinden işlem yapılır
Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL
5510 Öncesi Personelin Terfi fark ücreti ödenirken
Terfi artışı ilk ay kesinti olarak devlete gider (%100 Artış olarak (gelir toplamının 2 katı (aylık tut +ek gösterge) diğer emekli kesenekleri hesaplanmaz)
sonraki aylar kişiye yansır

5510 Sonrası personelde ilk aydan itibaren kişiye yansır kesinti olmaz

Kaç aylık terfi yapılacaksa Bütün aylar aynı şekilde aynı puanlardan yapılır (sadece  katsayısı artışları varsa dikkate alınır)

Kısıt maaşlarda 5510 sonrasında SADECE  Emekli kesenekleri hesaplanırken  ay 29 da 31 de çeksede 30 gün üzerinden işlem yapılır (diğereleri ay üzerinden Taban kıdem yan.....)
EMEKLİ KESENEK MATRAHI 30 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIR

 İNDİRME LİNKLERİÖrnek

4Yıllık Sağlık lisans tamamlamış bir personelin 5/2 dereceden 4/1 ne terfi ettiğini düşünelim

Derece             Gösterge            Ek Gösterge  

5/2                    865                       1200


 
4/1                    915                       1500

 
Fark                     50                          300

özel hizmet tazminatı
derece             özel hizmet puanı
5/2                      97
4/1                      97

Gösterge Aylık tutar olarak
Ek Gösterge Ek gösterge 
Özel hizmet  Özel hizmet bölümüne yazılır

özel hizmet tazminatı personelin öğrenim durumuna ve unvanına göre değişiklik  gösterir (1-2 puan oynar)derece ve kademesine göre fark puanıda yansıtılır

Gösterge ve Ek gösterge tablosundan yararlanarak derecelere karşılık gelen puanlar tespit edilir

Ek gösterge tablosunda öğretim durumuna
ve unvanlara dikkat edilir.

5510 öncesinde emekli kesenekleri hesaplanırken ek göstergeye bağlı oranda dikkate alınır
örneğin ek göstergesi 1600 den 2200 olan bir memurun ek göstergeye bağlı oranı %40 dan %70 olur
%30 bir fark emekli kesenekleri hesaplanırken kullanılır
Ek göstergeye bağlı oranda değişme yoksa direkt hesaplanır
örneğin %20 devlet katkısı=(aylık tut+Ek gösterge*%20)


Örnek 5510 terfi hesaplama bodrosu

Terfilerde Emekli kesenekleri de gönderilir5510SONRASI KESENEKLERİN SGK GÖNDERİLMESİ

5510 ÖNCESİ TERFİ TEXT DOSYASI HAZ


TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BÜLTENTerfi ve İntibakla ilgili bazı terimlerin/ kavramların tanımı:

Terfi: Bir memurun bulunduğu derece ve kademeden daha üst bir derece ve kademeye
yükseltilmesi veya ilgilinin, bulunduğu unvandan hiyerarşi olarak daha üst bir unvanlı
kadroya atanmasıdır.

Terfi etmek: Memurun bulunduğu kadrodan daha üst dereceli veya hiyerarşi olarak daha üst
bir kadroya yükselmesidir.

Terfi tarihi: Memurun kademe ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir.

İntibak: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılları ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve
kademesinin tespit edilmesidir.

Derece: Bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun
çerçevesinde bulunan müktesebidir.

Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu hiyerarşi içerisinde, öğrenim durumu, hizmet
yılları ve kazanılmış hak aylığı ve emekli müktesebinde değerlendirilen hizmetleri esas
alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde üst derecelere ilerlemesidir.

Kademe: Memurun bulunduğu derecede kademe durdurma cezası almaması halinde her yıl
bulunduğu derecedeki durumu.

Kademe ilerlemesi: Devlet memurunun bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak,
görevin önemi ve sorumluluğu artmadan derece içerisinde müktesebindeki ilerleyişidir.

Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan
ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Başka bir ifadeyle Devlet
memurluğu statüsünde geçen veya geçmiş sayılan hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç
yılına bir derece hesabıyla bulunacak derece ve kademesidir.

İşgal edilen kadro/kadro derecesi: Kişinin atandığı (bulunduğu) kadronun unvan
derecesidir.

Ödemeye esas derece ve kademesi: Memurun aldığı maaşa esas olan derece ve kademesidir.

Emekli derece ve kademesi: Özel sektörde geçen SSK’lı ve BAĞ-KUR’lu hizmetlerinin
Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup, emekli
keseneğine esas derece ve kademesidir.

Emsal kişi: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara
vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir.

I - G İ R İ Ş D E R E C E L E R İ:


Giriş Dereceleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, 1897 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikten önce hizmet sınıfları bazında belirlenmişken, bu değişiklikten sonra bazı istisnai
durumlar hariç hangi hizmet sınıfında görev alınırsa alınsın öğrenim durumu esas alınarak
belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin Ortak
Hükümler bölümü (A) bendinde öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve
kademeleri ile tahsil itibariyle yükselebileceği en son derece ve kademeler aşağıya
çıkartılmıştır.Giriş-Yükselebilecek Öğrenim Durumları Derece Kademe Derece KademeBununla beraber tahsil durumuna göre giriş derece ve kademeleri ile yükselebileceği en son
derece ve kademelerde istisna getiren bazı hususlar vardır ki bunlar da aşağıya çıkartılmıştır.

1- Giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 1’inci
fıkrasından 7’inci fıkrasına kadar olan bölümü ile aynı maddenin (B) bendinde memuriyete
giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar belirtilmiştir. Buna göre (A)
bendinin:

- 1. fıkrası gereğince; avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara
bir kademe ilerlemesi uygulanır.
- 2. fıkrası gereğince; dört yıllık yüksekokul mezunlarından mimar - yüksek mimar,
mühendis - yüksek mühendis unvanını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetlerinde
çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu… Mezunlarının giriş derecelerine bir
derece ilave edilir.

- 4. fıkrası gereğince; teknikerlere, istatistikçilere, astronomlara öğrenimlerine göre tespit
edilen giriş derece ve kademelerine bir derece verilir.

- 5. fıkrası gereğince; dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş
tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil),
biyolog unvanına sahip akademik personelin giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir.

- 6/b fıkrası gereğince; ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim
sürelerinden fazla her yılına bir kademe verilir. Bunlardan teknik öğretim mezunlarına
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür.

- 7/b fıkrası gereğince; Diyanet İşleri Başkanlığında görevli personelden hafız olanlara ilave
bir derece verilir. Lisansüstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra
gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte verilmez. Bundan maksat lisansüstü eğitim
çalışma süresi ile hafızlık eğitim çalışma sürelerinin aynı zaman dilimi içerisinde
yapılmasıdır.

2 -Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilave olarak kademe veya derece verilecek
durumlar:

657 sayılı Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 9 ila 12. fıkraları ile aynı maddenin
(C) bendinde belirtildiği gibi devlet memurlarının memuriyetleri sırasında kazandıkları bazı
durumlar, gördükleri öğrenimler veya bazı hizmetler sebebiyle kazanılmış hak aylığı derece
ve kademelerine kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi şeklinde ilave yapılmasıdır. Buna
göre (A) bendinin:

- 9. fıkrası gereğince; yüksek lisans çalışması yapanlara bir kademe, doktora yapanlara ise
bir derece verilir. Daha önce yüksek lisans dolayısıyla bir kademe alan ve doktora çalışmasını
tamamlayanlara iki kademe verilir.

- 10. fıkrası gereğince; doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken
kazananlara bir derece, memuriyette iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi
uygulanır.

- 11. fıkrası gereğince; müfettiş yardımcılarının sınav sonucu müfettiş olarak yapılan
atamaları sırasında bir derece verilir.

- 12/c fıkrası gereğince; Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere (2 yılı
aşmamak üzere) her başarılı öğrenim yılı için bir kademe verilir.

- 12/d fıkrası gereğince; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi
bitirenlerin emsallerini geçmemek üzere intibakının yapılması. (Emsal uygulaması) “Öğrenim
Değişiklikleri Sebebiyle Yapılan İntibak” başlıklı bölümde konu örnekleriyle birlikte
işlenecektir

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu 
başlıkları ve özetleri: 
 
Kanun Numarası: 657 
Kabul Tarihi: 14.7.1965 
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056 
 
Tesis Edilen Sınıflar: 
Madde 36 
1) Genel İdare Hizmetleri, 
2) Teknik Hizmetler, 
3) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, 
4) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, 
5) Avukatlık Hizmetleri, 
6) Din Hizmetleri, 
7) Emniyet Hizmetleri, 
8) Yardımcı Hizmetler, 
9) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, 
10) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. 
 
ORTAK HÜKÜMLER 36/1’den 7’ye kadar: Giriş derece ve kademelerinde farklılık oluşturan durumlar. 
 
36/9 ila 12. fıkraları ile B ve C bentleri: Kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilave 
olarak kademe veya derece verilecek durumlar. 
 
36/A-6/b: Ortaokul, lise ve dengi okulların normal öğrenim sürelerinden fazla her yılına 1 
kademe verilir. Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür. Teknik okul 
mezunlarından kendi alanlarında görev yapanlara ayrıca 1 kademe verilir. 
 
36/A-9: Yüksek lisansa 1, yüksek lisans üzeri doktoraya 2 kademe. 
 
36/A-12/d: Emsal; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin 
intibakı. 
 
36/D: Görevdeyken bir üst öğrenimi bitirenlerin 68. maddedeki süre şartı aranmaksızın üst 
derecelere atanması-intibakı. 
Yükselebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme: 
 
Madde 37- (243/2 md.) 
 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve yukarısı olanların (Öğrenim durumu itibariyle 
yükselebileceği derecenin 4. kademesinden maaş alanlar - son sicil notu olumlu olmak şartıyla 
- kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.) Bu madde 
ancak bir defa uygulanabilir. 
 
Kademe: 
 
Madde 38- Bu madde ile kademenin tanımı yapılıyor. 
 
Asli Memurluğa Atanma: 
 
Madde 58- 
- Asalet tasdiki. 
 
Kademelerde İlerleme Şartları: 
 
Madde 64- 
A. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 
B. O yıl içinde disiplin cezası almamış olmak, 
C. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 
 
64 son fıkra (EK) : Kurum yönetmelikleri gereği mecburi hizmet bölgelerinde iki yıl 
çalışanlara ayrıca bir kademe verilir. 
 
Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii: 
 
Madde 66- 
Onay merci atamaya yetkili amirdir. 
 
Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları: 
 
Madde 67- 
Kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurlar öğrenim durumları itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst 
derecelerine yükseltilir. 
 
Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları: 
 
Madde 68- 
68/A: 
a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, 
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, 
d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, 
olması şarttır. 
 
68/B: Torba kadro
Yer Değiştirme Suretiyle Atama: 
 
Madde 72- 
Eşinin bulunduğu yere nakli yapılamadığı için izinli olanların kademe ilerlemesi. 
 
Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi: 
 
Madde 76- 
 
Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma: 
 
Madde 77- 
Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı 
bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro 
bulunduğu takdirde değerlendirilir. 
 
Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları ile 
Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibaklarında 
Değerlendirilmesi: 
 
Madde 83- 
 
Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe 
İntibakları: 
 
Madde 84- 
 
Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik 
Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları: 
 
Madde 85- 
 
Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri: 
 
Madde 159- 
Adaylıkta geçen sürelerin müktesebinde değerlendirilmesi. 
 
Derece değişikliğinde verilecek aylık: 
 
Madde 161- 
Geçici Madde 33- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.9) 67 nci madde uyarınca, diğer 
şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış 
olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma 
süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış 
hak aylıları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih 
itibariyle (Terfi tarihi) her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir. 
2. Terfi, intibak ve hizmet birleştirmesine ilişkin diğer mevzuat: 
 
a. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ek madde 18 (Hizmet birleştirme ile ilgili) 
 
b. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personeli Kanunu. ( Üniversitelerden 657 sayılı Kanuna 
tabi kurumlara geçenlerin derece/terfilerinin tespiti ile ilgili) 
 
c. 1425 sayılı Kanun’un uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 
1993/4 nolu genelgesi. (Hizmet birleştirmeleri ile ilgili) 
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 
 
Kanun Numarası: 5434 
Kabul Tarihi: 08/06/1949 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235 
Ek Madde 18 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde 
 numarası teselsül ettirilmiştir.) 
 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik 
keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe 
aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas 
olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (1) 
 
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği 
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve 
dereceleri yükseltilir. 
 
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil 
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri 
geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik 
keseneği ödemiş olmaları şarttır. 
 
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil 
derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri 
süreler dikkate alınmaz. 
 
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, 
memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde 
değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde 
ayrıca nazara alınmaz. 
 
(1) Bu maddede sözü edilen geçici 11 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Geçici 
Madde 135" olarak değiştirilmiştir. (2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesi, 15/5/1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla değiştirilerek, derece yükselmesi. 
 
Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi: 
 
Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin 
mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (139 seri nolu Devlet Memurları 
Kanunu. Genel Tebliği) 
 
64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak 
kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir 
ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar 
kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış 
sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe 
ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657/Madde 
65) 
 
Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri 
kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66) 
 
Kadro olmadığı için yükseltildiği dereceden maaş alan, bu dereceden maaş alanlar için 
öngörülen diğer haklardan da yararlanabileceklerdir. 
 
Öğretim elemanlarının (Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların) 2914 
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na göre kendi kurumlarında tespit edilen 
görev aylıkları ve derece ve kademeleri kazanılmış hak teşkil etmeyip, bu kanun 
kapsamından çıkmaları halinde eski durumları dikkate alınmaz, 657 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olurlar. (2914 sayılı kanunun 3 ve 4. maddeleri) 
 
Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görevli öğretmenin (Kariyer niteliğinde bir 
kadroda çalışan personelin) başka sınıflara yapılan ilk atamasının 1 ila 4. derece 
kadrolara yapılması halinde ilgiliye atamanın yapıldığı tarihte eğitim-öğretim kadrosu 
ile atandığı GİH sınıfındaki kadrodan hangisinin ek göstergesi daha fazla ise o ek 
göstergeden faydalandırılır. Mesela; 15/07/2007 tarihi itibariyle ek göstergesi 1100 
olan 4. derecede öğretmen olarak çalışan bir personel ek göstergesi 800 olan 4. derece 
GİH kadrosunda bir kadroya atanması halinde ek göstergesi yüksek olan EÖH 
sınıfının ek göstergesinden istifade ettirilir. Aynı kişi (Müktesebi 4/3) daha sonda GİH 
sınıfından ek göstergesi 1600 olan 2. dereceli bir kadroya atanması halinde ise EÖH 
sınıfından GİH sınıfına yapılan ilk atamasındaki ek göstergesinden yüksek olan GİH 
sınıfının 2. derecesinin ek göstergesinden (1600) yararlandırılır. Aynı kişi müktesebi 
1. derecenin 1. kademesine geldiğinde ise GİH sınıfının 1. derecesi için öngörülen 
2200 ek göstergeden değil, EÖHS için öngörülen 3000 ek göstergeden istifade ettirilir. 
(657 sayılı Kanunun 43. maddesi (B) bendi ikinci fıkrası, 148 seri nolu Devlet 
Memurları Kanunu Genel Tebliği, Maliye Bakanlığının 3.12.1997/24140 sayılı yazısı) 
 
Er ve erbaş olarak askerliğini uzun süre yapanlardan 3 aya kadar hava değişimi 
alanların, kısa dönem askere alınanlardan da 45 güne kadar hava değişimi alanların bu 
süreleri askerlik hizmet süresinden sayılır, bu süreleri aşan hava değişimleri ise 
askerlik hizmet süresinden sayılmaz. 
  Diploma değerlendirmelerinde yürürlük tarihi, geriye dönük ödeme yapılmadığı için 
evrakın işlem yapıldığı tarih esas alınarak belirlenir. 
 
Şu ana kadar çeşitli tarihlerde çıkan af kanunları disiplin kurullarınca verilen kademe 
ilerlemelerinin durdurulması cezaları kaldırmakta, olumsuz sicil dolayısıyla 
durdurulan kademe ilerlemelerini ise etkilememektedir. 
 
Terfi, intibak, hizmet değerlendirme ve hizmet birleştirme işlemlerine ilişkin yapılan 
işlemler Ç.K.Y.S”ye mutlaka işlenmelidir
Emsalin altında kalan askerlik hizmetleri değerlendirilemez. (Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün 3.2.2003 tarihli yazısı) 

Görevde iken aylıksız izine ayrılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden 
yapılacak işlemler: 
657 sayılı Kanun uyarınca alınan aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesinde 
değerlendirilmez. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca borçlanılması halinde, 
borçlanılan bu aylıksız izin süreleri yalnızca emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 108. Maddesi: 
 
“Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati 
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi 
veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi 
şartıyla Devlet Memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. 
Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar daha uzatılabilir. 
 
Devlet Memurlarına 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet 
süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir… 
 
Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104’ üncü maddenin (A) bendinde belirtilen 
sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” 
 
Şimdi 108’ inci maddeye göre aylıksız izinli sayılanların göreve dönmeleri halinde müktesep 
yönünden yapılacak işlemleri örneklerle açıklayalım. 
 
 
ÖRNEK 
 
26.03.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta iken 15.05.2007 
tarihinden itibaren 8 ay aylıksız izine ayrılıp, 07.12.2007 tarihinde izin dönüşü görevine 
başlayan bir memurun müktesebi 07.12.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesi (1 ay 
19 gün kıdemli olarak) .olarak tespit edilecektir. 
 
 Buradaki kıdemi, terfi tarihi ile aylıksız izine ayrılma tarihi arasındaki sürelerdir. 
 
 
ÖRNEK 
 
Örnek 12’deki memur, aylıksız izinli olarak geçen 6 ay 22 günü, 5434 sayılı Kanun uyarınca 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne borçlandığında izin dönüşü görevine başladığı 
07.12.2007 tarihi itibariyle borçlanılan süre emekli keseneğine esas müktesebine ilave 
edilecektir.

  1- Emsal uygulaması nedir? 
 Cevap: 
Görevde iken bir üst öğrenimi bitiren memurun, tahsiline ara vermeden normal süresi 
içerisinde üst öğrenimini zamanında bitirerek göreve başlayan memuru müktesep 
(derece/kademe) itibariyle geçememesidir. 
 
2- 6 yıllık sicil not ortalaması 90 değil de 89,1 olan memur, bir kademe alır mı? 
 
Cevap: 
Evet alır. Başka bir ifadeyle 6 yıllık sicil notu toplamı 535 olması halinde bir kademe 
ilerlemesi uygulanır. Bu durum dolayısıyla verilecek kademe ilerlemeleri ilgilinin terfi tarihi 
değil, sicil notu ortalaması dolayısıyla kademe aldığı Ocak ayının 1’i itibariyle uygulanır. 
 
3- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra lisans diploması alanların 
diplomaları değerlendirilir mi? 
 
Cevap: 
Ön lisans diploması ile intibakı yapılan daha sonra lisans tamamlayan veya ikinci bir 
yükseköğrenim olarak 4 yıllık bir fakülte bitiren görevlinin durumu incelenir, lehine bir 
durum varsa gerekli intibak işlemi yapılır. 
 
4- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra başka bir ön lisans diploması 
alanların diplomaları değerlendirilir mi? 
 
Cevap: 
İkinci bir ön lisans üst bir öğrenim olmadığı için değerlendirilmez. 
 
5- Dört yıllık yükseköğrenimi okuyanlardan 3. sınıfa geçenlerin yükseköğrenim 
kurumlarından almış oldukları belgeler değerlendirilir mi? 
 
Cevap: 
142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde “A- Önlisans belgesi veya 
önlisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5’inci Dairesinin anılan 
kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile 
tamamlayanlardan 3’üncü sınıfa geçenlerin 105 Seri No’lu Genel Tebliğinin 1’inci maddesi 
gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması 
olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek 
ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin ‘diploma’ nın getirilmemesi 
halinde intibak işlemi yapılmayacaktır.” denildiğinden önlisans yazılarına intibak işlemi 
yapılmayacaktır. 
 
6- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli 
olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre 
atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet memurluğunda kazanılmış 
hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi? 
657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev 
yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre aday memur olarak atananların 
sözleşmeli olarak geçen süreleri asalet tasdiki yapılırken aynı Kanunun 36. maddesi C 
bendinin 6. fıkrası gereğince devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde 
değerlendirilir. 
 
7- Hazırlık sınıfında geçen süreler öğrenim yılından sayılır mı? 
 
Cevap: 
657 sayılı Kanunun 37. maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrasında sadece ortaokul ve lise 
öğrenimi zikredilip yükseköğrenim zikredilmediği için ortaöğretimde hazırlık sınıfında geçen 
süreler (belgelendirilmesi halinde) öğrenim yılından sayılmakta, yükseköğrenimde geçen 
hazırlık sınıfları ise öğrenim süresinden sayılmamaktadır. 
 
8- Terfi tarihi nasıl belirlenir? 
 
Cevap: 
Terfi tarihi, yapılan işlemin onaydaki yürürlük tarihi bir yıl ileri alınıp varsa kıdemi düşülerek 
bulunur. Kıdemi yoksa onaydaki yürürlük tarihinin bir yıl sonraki tarih terfi tarihi olarak 
belirlenir
9. Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan hangi memurlara ilave kademe 
verilir? 
 
Cevap: 
Kurum atama yönetmelikleri gereğince kalkınmada öncelikli bölgelerde zorunlu hizmete tabi 
personele bu yörelerde çalıştıkları her 2 yıla ilave bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
 
10- Yardımcı Hizmetler Sınıfında müktesebi 1 – 4. dereceler arasında olan 
personel ek göstergeden yararlanabilir mi? 
 
Cevap: 
657 sayılı Kanununda yer alan: “Ek Göstergelerle ilgili ‘I Sayılı Cetvelde’ Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı yer almadığı için ek göstergeden yararlanamaz.” 
 
11- Bazı unvanların üst derecede kadrosu bulunmamaktadır. Bunlar 
hangileridir? 
 
Cevap: 
Bazı unvanlarda belirli derecenin üzerinde kadro bulunmamaktadır. Bunlardan bazılarına 
ilişkin bilgi aşağıya çıkartılmıştır. 
 
7 nci derecenin üstünde kadrosu bulunmayan unvanlar:Müfettiş Yardımcısı 
 
5 inci derecenin üstünde kadrosu bulunmayan unvanlar:Memur, Santral Memuru, Satın 
Alma Memuru, Ambar Memuru, Daktilograf, Mutemet, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, 
Hizmetli, Bekçi, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Aşçı, Dağıtıcı 
 
3 üncü derecenin üstünde kadrosu bulunmayan unvanlar: Şef, Veri Haz. ve Kontrol 
İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Kameraman, 
Müezzin Kayyım. 


--------
 


Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: YILMAZ( yilmaz_altiparmakhotmail.com ), 01.02.2016, 08:49 (UTC):
KBS'de maaş değişikliklerinde terfi seçeneğinden sonra cetveller kısmında nereleri seçeceğim bu konuda tarım bakanlığı için cizelge gönderebilirmisiniz..şimdiden teşekkürler..

Yorumu gönderen: tuğba ( labtek-tubahotmail.com ), 11.09.2014, 13:27 (UTC):
sınawa ortaöğretim olarak girdim atamandığım zaman onlisans diplomamıda elıme almıştım. ortaogretm olarak sınawa gırdıgım ıcın o sekıl ıse başladım sonradan telfi islemlerım ıcın bı ust ogrenımımı dılekceyle kamuhastaneler bırlıgne yolladım ve 4 ay oldu hala onay gelecek bnden sonra werenlerın geldı. cky se de dıplomam gforuluo derecem mevcut yani bana yardım olurmusunuz

Yorumu gönderen: Mahmut ERGUN( mahmutergunhotmail.com ), 21.07.2014, 08:28 (UTC):
çok faydalı bir site.
muhtemetler için elzem proğramcıklar koydugunuz için teşekkürler.
site yapımında ve içeriğindeki bilgileri sağlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Yorumu gönderen: DAMLA( yudumalarslanhotmail.com ), 06.05.2014, 13:41 (UTC):
makina mühendisi hazırlık sınıfını değerlendirmek istiyor ve değerlendirdiğimizde kişi daha aday memur olduğundan müteakip terfi tarihi olarak hangi tarihi yazıcaz. şimdiden tşkrler
örnğn:(dilekçe tarihimi yada işlem yaptığımız gün ki tarihimi?? )

Yorumu gönderen: Hazel Coşkun( hzl.csknhotmail.com ), 12.02.2014, 12:53 (UTC):
Öncelikle site için çok teşekkürler epey işimize yarıyor. Sormak istediğim 657 saymanlık personeline terfi yaparken ay mı baz alınır gün mü ??

Yorumu gönderen: MEHMET KORKUT( mehmetk12hotmail.com ), 04.02.2014, 07:43 (UTC):
26.03.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta iken 15.05.2007
tarihinden itibaren 8 ay aylıksız izine ayrılıp, 07.12.2007 tarihinde izin dönüşü görevine
başlayan bir memurun müktesebi 07.12.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesi (1 ay
19 gün kıdemli olarak) .olarak tespit edilecektir.Burada 15.05.2007 tarihine 8 ay eklenince 15/01/2008 de izin dönüşü işe başlanılıyor.Siz nasıl 07.12.2007 buluyorsunuz anlamadım

Yorumu gönderen: Serkan( blackmask_43hotmail.com ), 30.01.2014, 08:00 (UTC):
ben 5510 öncesi terfi farkı bordrosundaki ek gösterge bağlı oran ne demek anlayamadım. onu yardımcı olursanız sevinirim

Yorumu gönderen: aysun( aysun_144hotmail.com ), 16.01.2014, 11:28 (UTC):
ben 657 sayılı kadrolu tıbbi sektererim aynı zamanda bölümümün 2 yıllık ön lisana mezunuyum diplomamı maaş mutemetliğine verileceni bilmediğim için 5 aydır eksik maaş alıorum bu durumu yeni fark ettim ve özlük bana bu konuda bilgi vermedi nasıl hak iddia edebilirim? bu konuda ne yapmalıyım?

Yorumu gönderen: muhittin( dmrkzkmhttnhotmail.com ), 20.12.2013, 20:23 (UTC):
Merhaba ben cte de yhs sinifinda kaloriferci olarK calismaktayim duz lise mezunuyum myo da teknik bir bolumu bitirirsem maasim ne kadar artar? Cevabinizi bekliyorum tsk.

Yorumu gönderen: Ali NAKKAŞ( alinakkas_50hotmail.com ), 12.11.2013, 06:46 (UTC):
Site yönetiminde görevli arkadaşlara bu hizmetleridne dolayı teşekkür ediyorum. Mutemet arkadaşların bu siteye bilgileri ile katkıda bulunmalarını bekliyorum.

Yorumu gönderen: Ergun çınar( kagnici4091gmail.com ), 31.07.2013, 08:39 (UTC):
geçmiş yıllara ait maaşdan terfi farkı yapmak istiyorum. bununla ilgili bana ecxel proğramı gerekiyor.bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: vicdan konaçer( vicdankonacergmail.com ), 20.07.2013, 13:47 (UTC):
terfi bordrosunu yaptım ama ödeme emri belgesinde zorlandım hangi kalemleri kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: vicdan konaçer( vicdankonacergmail.com ), 20.07.2013, 13:37 (UTC):
terfi bordrosunu yaptım ama ödeme emri belgesinde zorlandım hangi kalemleri kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: ADEM( ademkocoglu71otmail.com ), 30.04.2013, 06:17 (UTC):
Kırıkkale istiklal ilkokulunda mutemedim geçmiş yıllara auit terfi farkı yapmak istiyorum amaexcel proğramım yok yardımcı olursanız sevinirim
mail adresime gönderirseniz memmun olurum

Yorumu gönderen: zeynal( zkusergmail.com ), 11.02.2013, 09:41 (UTC):
11/3 den 10/2 sine inen bir personel arkadaşın 1 yıllık derece terfi farkı yapılacak buna uyugun bir excel programı gönderirseniz sevinirim teşekkürler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica