!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Umke Fazla Mesai hesaplama
 

UMKE 

 Bakanlık fazla mesai görüşünü indirmek için tıklayınız......

Umke’ye Fazla Mesai Ücreti Ödenmeyecek..

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların, Merkez ile Taşra Teşkilatı kadrosunda bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde (UMKE) görevlendirilen personele yapılacak ödemelerin aşağıda EK’te verdiğimiz Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan yazı gereği esas alınarak yapılması Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunmuştur.
  idari izin haftalık çalışma süresi ve fazla mesainin izin olarak  kullanılması veya nöbet parası ile ilgili görüş yazısı indirmek için tıklayınız....          
   T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı : 94036355/045.03
Konu : UMKE Personeli Hk.


ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların, Merkez ile Taşra Teşkilatı kadrosunda bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde (UMKE) görevlendirilen personele yapılacak ödemelerin aşağıda EK’te verdiğimiz Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan yazı gereği esas alınarak yapılması Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunmuştur.

Kadroları Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında olup Ulusal
Medikal Kurtarma Ekiplerinde görev yapanlara yapılacak ödemeleri 4 başlık altında
toplayabiliriz;

I) Fazla Çalışma Ücreti;
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Deyimler” başlıklı 147’inci
maddesinin (F) bendinde, “Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci
maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları
memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,” şekliyle tanımlanmış olup, söz
konusu ücretin ödenme koşulları da yılı Bütçe Kanununun (K) İşaretli Cetvelinde hüküm
altına alınmıştır.

27.12.2013 tarihli ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6512 sayılı
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli fazla çalışma ücretinin hangi kurum ve
kuruluşlarda çalışan personele ödeneceğini düzenleyen (K) İşaretli Cetvelde, Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi
öngörülmemiştir.

Ancak, “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde, “A) 99 ve 100 üncü
maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı
süresince),hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek
ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir..” hükmüne göre, yalnızca salgın hastalık ve tabii
afetler gibi olağanüstü hallerin olması ve bu hallerin devamı süresince yapılan fazla çalışma
ücretin yılları Bütçe Kanunlarının (K) Cetveli hükmüne göre değil Bakanlar Kurulu Kararına
göre ödeneceği,
14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını
Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Fazla çalışma ücreti başlıklı” 16’ncı maddesinde
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe
konulan 12.12.2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17.12.2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve
20.12.2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,
bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe
kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü
ile,
01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu
Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının “Ücretler” başlıklı 7 nci
maddesinin 6 ncı fıkrasında, “Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen
çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim
bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.”
hükmü ile 4/C li personele fazla çalışma ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere iki yıl süreli imzalanan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (Tühis) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (T.Sağlık – İş) ile imzalanan İşletme
Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre istihdam
edilen işçilere fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün (Mülga), 04.01.2012 tarih ve
B.10.0.PER.0.12.00.14-1936 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 19.10.2012
tarih ve B.10.0.HKM/647.03.01,16/05/04/29128/523706 sayılı yazılarında 657 sayılı Kanunun
4/D maddesine göre istihdam edilen işçilere ödenecek fazla çalışma ücreti hakkındaki görüş
yazıları yazımız ekinde gönderilmektedir.
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun “Hizmet sözleşmesi” başlıklı 5 inci maddesinde, “… Sözleşmeli
personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. Belirli sürede
bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri
dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmaları
karşılığında sözleşmeli personele herhangi bir ek ücret ödenmez…” hükmü yer alırken;
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte fazla çalışma
ücreti ödemesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümleri doğrultusunda konuyu
değerlendirdiğimizde; Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde salgın hastalık ve tabii afetler
gibi olağanüstü haller dışında; temel eğitim, tatbikat, toplantı, faaliyet ve benzeri
görevlendirmeler nedeniyle fazla çalışma yapan;
1) 657 sayılı Kanunun;
a) 4/A ve 4/B maddesi hükmüne tabi söz konusu personel için fazla çalışma ücreti
öngörülmediğinden, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında görevli
personele 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde öngörülen fazla
çalışma ücretinin ödenmemesi,
b) 4/C maddesine göre görev yapan geçici personele 01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri
Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sınırlamalara göre fazla çalışma ücretinin ödenmesi,
c) 4/D maddesine göre istihdam edilen işçilere Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve
Bakanlığımız görüşlerine göre fazla çalışma ücretinin ödenmesi,
2) 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti
ödenmemesi,
3) Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Çalıştırılan Personele fazla çalışma ücreti
ödenmemesi,
gerekmektedir.
Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallere münhasır olmak üzere
yaptırılacak fazla çalışmalar ücret ile karşılanacak olup bu şekilde yaptırılacak fazla
çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret ise Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenmektedir.


II) Nöbet Ücreti;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 33 üncü maddesinde, “Yataklı tedavi
kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde
haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında
kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin
suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak
üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu
hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.” hükmü yer alırken;
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun “Personelin statüsü ve malî haklar” başlıklı 3
üncü maddesinde de, Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve
zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun
ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebileceği ve bunlara aynı
maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödeneceği belirtilmiştir.
Buna göre yalnızca yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı
merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde normal, acil veya branş nöbeti tutan memur
(657/4-A) ve sözleşmeli personel (657/4-B, 4924) ile entegre sağlık hizmeti sunulan
merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere ihtiyaç ve zaruret hâsıl
olduğunda aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenebilmektedir.
Ayrıca, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere iki yıl süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Üyesi Bulunduğu Türk Ağır
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (Tühis) ile Türkiye Sağlık İşçileri
Sendikası (T.Sağlık – İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “NÖBET VE
İCAPCILIK” başlıklı 26 ncı maddesinde “a) İcapçı olarak görevlendirilmiş olanlara, icapçı
kaldıkları her gün için 2 saatlik fazla çalışmaya tekabül eden ücreti ödenir. İcapçılık esnasında
göreve çağrılanlara ayrıca 22. maddenin (a) fıkrasına göre fazla mesai ödenir.
b) İşçilere normal mesaisinin dışında nöbet tutturulması halinde, nöbet tutulan süre kadar,
fazla çalışma ücreti ödenir veya işçinin rızası alınarak izinle takas edilir.”
“Sözleşmenin Kapsamı ve Yararlanma” başlıklı 4 üncü maddesinin “b) Yararlanma”
fıkrasında ise, “…Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye
bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi
sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden
yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine
bağlıdır…” hükümleri yer aldığından Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi 4/D’li işçilerin nöbet
tutmaları halinde nöbet tutulan süre kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi;
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere iki yıl
süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı 12 Nolu Metal
İşkolundaki İşyerlerine İlişkin Olarak Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (Tühis) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında akdedilen İşletme Toplu İş
Sözleşmesinde nöbet ücreti ödeneceğine dair hüküm bulunmaması nedeniyle Birleşik Metal İş
Sendikası üyesi 4/D’li işçilere ise nöbet ücretinin ödenmemesi;
Ancak Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip
de üye olmayanlar veya imza tarihinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunup da
ayrılanlar veya çıkarılanlar toplu iş sözleşmesinin tarafı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına
dayanışma aidatı ödemeleri halinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile imzalanan İşletme
Toplu İş Sözleşmesinin “NÖBET VE İCAPCILIK” başlıklı 26 ncı maddesi hükmünden
yararlandırılması gerekmektedir.
Konuyu daha açık bir şekilde izah etmemiz gerekirse; Ulusal Medikal Kurtarma
Ekiplerinde görevli;
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
1) Memur ve sözleşmeli personel ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde
artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda aile
hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına;
a) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 acil
sağlık hizmetlerinde normal, acil veya branş nöbeti tutanlara nöbet ücreti ödenmesi,
b) Temel eğitim, tatbikat, toplantı, faaliyet ve benzeri görevlendirmeler nedeniyle ise
nöbet ücreti ödenmemesi,
2) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükmüne göre görev yapan geçici personele nöbet
ücreti ödenmemesi,
3) 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre istihdam edilen;
a) Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçilerin nöbet tutmaları halinde nöbet tutulan
süre kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi,
b) Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin nöbet tutması halinde ise nöbet ücretinin
ödenmemesi,
c) Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de
üye olmayanlar veya imza tarihinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunup da
ayrılanlar veya çıkarılanlar işçilere Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına dayanışma aidatı
ödemeleri halinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçiler gibi nöbet tutulan süre için
fazla çalışma ücreti ödenmesi,
gerekmektedir.
III) Harcırah;
6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde;
“Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili,
bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”
hükmü yer almakta olup bu madde de geçen yol masrafı; yolculukta kullanılacak nakil vasıtası
ücretlerini, yevmiye; yolluk verilmesini gerektiren yolculuk ve oturmalar dolayısıyla ilgililere
iaşe ve ibate vs. giderlerin karşılığı olarak ödenen ve esasları 33’üncü ve izleyen maddelerde,
miktarları ise her yıl Bütçe Kanununda yazılı olan gündeliği ifade etmektedir.
“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde,
“Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile
yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve
ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası
masrafları da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde
veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

“Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39’uncu
maddesinde,“Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik
verilmez…”
“Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre” başlıklı 42’nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde ise; “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev
mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:
a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden
fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının
4’üncü maddesinde, “Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz. Görev
yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah
miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu
dışında harcırah ödenemez.” hükmü ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam
edilen sözleşmeli personele ödenecek geçici görev harcırahının ödeme esas ve usulleri ile,
28.12.2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu
Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın 7 nci maddesinin 2 nci bendinde “Geçici
personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet
mahalli dışında görev yapacaklara 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre harcırah ödenir.” hükmü ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre
istihdam edilen geçici personele ödenecek geçici görev harcırahının ödeme esas ve usulleri
belirlenmiştir.
Ayrıca, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere iki yıl süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Üyesi Bulunduğu Türk Ağır
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (Tühis) ile Türkiye Sağlık İşçileri
Sendikası (T.Sağlık – İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Geçici Görev
Ve Daimi Görev Yolluğu” başlıklı 24 üncü maddesinde, “a) Bulunduğu mahallin dışına geçici
göreve, işverence tertiplenen kursa veya seminere gönderilen ve nakledilen işçilere, Bütçe ve
Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır. Geçici görev süresinin
değerlendirilmesinde ve yol masraflarının hesaplanmasında mevzuat ve bakanlık mevzuatı
hükümleri uygulanır.
b)Geçici görevle kurs veya seminerlere gönderilen (giden) işçinin sözleşme ile
sağlanan hakları saklıdır.” ,
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere iki
yıl süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı 12 Nolu Metal
İşkolundaki İşyerlerine İlişkin Olarak Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
Sendikası (Tühis) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında akdedilen İşletme Toplu İş
Sözleşmesinin “Geçici ve Sürekli Görev” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Harcırah ve Bütçe
Kanunlarına göre işlem yapılır.
Geçici göreve gönderilen sendika üyelerine göreve çıkmadan önce talebi halinde bu
görev için tahakkuk edecek yolluklardan mahsup edilmek üzere avans ödemesi yapılır.”
hükümleri yer almaktadır.
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 9’uncu maddesinde, “…Sözleşmeli personel, emsali Devlet memuru
dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılır.” denilmektedir.
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Aile hekimine
yapılacak ödemeler” başlıklı 16 ncı ve “Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme” başlıklı
19 uncu maddelerin 5 inci fıkralarında, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve sözleşme
ile çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde 6245 sayılı Harcırah
Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında
başkaca bir ödeme yapılamayacağı belirtilmektedir.
Her ne kadar Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere
katılmaları hâlinde geçici görev yolluğu ödeneceği hüküm altına alınmış olsa da bahse konu
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak yerine 25.01.2013 tarih ve
28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
yayımlanmış ve “Eğitim” başlıklı 17 nci madde yeni Yönetmelikte “Eğitim” başlıklı 21 inci
madde yapıldığından atıfta bulunulan 17 nci madde yerine 21 inci maddenin değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise, “Aile hekimliği
uzmanlarının birinci ve ikinci aşama eğitimlere katılması zorunlu değildir. Sözleşme
imzalamış aile hekimliği uzmanları, uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; içeriği,
süresi ve standartları Kurum tarafından belirlenen diğer hizmet içi eğitimlere alınabilirler.”
hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Ulusal Medikal
Kurtarma Ekiplerinde salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü haller, temel eğitim,
tatbikat, toplantı, faaliyet ve benzeri görevlendirmelerde;
1) 657 sayılı Kanunun 4/A (memur), 4/B (sözleşmeli personel), 4/C (geçici personel)
ve 4/D (İşçi) maddesi hükmüne tabi olanlar ile 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen
sözleşmeli personele meri mevzuat hükümlerine göre harcırah (yol masrafı ve yevmiye)
ödenmesi,

Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimler dışında
geçici görev yolluğu ödenmemesi,
gerekmektedir.

IV) Döner Sermaye Ek Ödemesi;
Döner sermaye ek ödemesi ile ilgili olarak da Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden görüş talep edilmesi gerektiği,
Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinizi arz ederim.
Fethullah GÜRCAN
Başkan a.
Bakan Müşaviri
EK:Umke Fazla mesai hesaplama excel bodro taslağı indirmek için tıklayınız..........Yeni umkebodro hesaplama proğramı indirmek için tıklayınız

Umke fazla mesai çalışması 
manuel bodro (fazla mesai saati X mesai saat ücreti)sadece damga vergisi kesilir %0,759
Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL
Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7,4 oranında artış gösterecek. Halen 1 lira 35 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2013 yılından itibaren 1 lira 45 kuruş olarak uygulanacak. 

Ocak 2014 yılından itibaren 1 lira 54 kuruş olarak uygulanacak.

 UMKE FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİNİN NÖBET ÜCRETİ OLARAK ÖDENMESİ

f)
UMKE personelinin Bakanlıkça veya Valilikçe onaylanmış faaliyetlere katılması durumunda; eğitim ve toplantılar bir mesai günü, tatbikatlarda ise mesai 24 saat sayılır. Tatbikatlar, bir gün hazırlık süresi ile fiili tatbikat süresince 24 saat olarak değerlendirilir. Bu süreler personelin aylık çalışma süresine eklenir. umke ödemeleri fazla mesai adı altında ödeme kalemi olmadığıiçin nöbet üceti olarak ödeme yapılır 
Nöbet ücreti ödemesi aylık 130 saati geçemez.Nöbet saati bulunurken  24 saat üzerinden normal mesai saati çıkarılarak bulunur  

1 günlük umke görevi (eğitim ve toplantı hariç) 24 saat üzerinden 8-17 normal mesai çıkarılarka  16  nöbet saati bulunur.

657 Ek Madde 33 - (Değişik madde: 21/01/2010-5947 S.K./10.mad)

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Gösterge 

a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip 100

 b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 90 

c) Diş tabibi ve eczacılar 80

 ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60 

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 50 

 e) Diğer personel 35 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

 

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Bakanlık fazla mesai görüşünü indirmek için tıklayınız......

Nöbet ve icap ücreti hesaplama excel programı indirmek için tıklayınız
Nöbet ve icap ücreti puan tablosu için tıklayınız


Yeni UMKE fazla mesai hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız

umke fazla mesainin hbys sistemine girilmesi
2014 Yılı UMKE Faliyet Planı yayınlandı

SAĞLIK BAKANLIĞI

26 Şubat 2014 Çarşamba 21:26
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2014-31.12.2014)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Konusu

Tutarı

Fazla Çalışma Saat Ücreti

657 s.Kanun md.178

6512 s. B.K. (K) Cet.III/A-1

Genel

1,54

6512 s. B.K. (K) Cet. III/A/2-b

Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)

1,62

Zabıta- İtfaiye

Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

6512 s. B.K.

(K) Cet. III/B-1

Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.

10.000’e kadar olanlar için

206,00

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için

221,00

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için

245,00

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için

276,00

250.001’den 1.000.000’a kadar olanlar için

329,00

1.000.001’den fazla olanlar için

382,00

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin itfaiye personeli için

382,00

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir sınırları içerisindekiler için

508,00

 

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN 
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında kurulan Afet Birimlerinin ve afet ve olağandışı durumlarda görev yapmak üzere kurulan ulusal medikal kurtarma ekiplerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığınca, illerde kurulan afet birimleri ile ulusal medikal kurtarma ekiplerinde görevli tüm personeli kapsar.
 
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 41 inci ve 43 üncü maddeleri, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile 9 uncu maddesinin (c) bendine ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 6 ıncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) Afet birimi; Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube müdürlüğü bünyesinde hizmet veren afetlerde sağlık hizmetleri birimini,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c)  Birim sorumlusu: Afet biriminin faaliyet ve uygulamalarından sorumlu ve en az iki yıl UMKE personeli olarak çalışmış olan kişiyi, 
ç) Bölge koordinatörü: Koordinatör ilin acil ve afetten sorumlu müdür yardımcısını,
d) Genel müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
e)  Genel müdür: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
f)  Daire başkanlığı: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığını,
g) İl SAKOM: İllerde acil ve olağandışı olaylarla sağlıkla ilgili her türlü müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulacak olan il sağlık afet koordinasyon merkezini, 
ğ) KBRN timi: Meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik kaynaklı olaylarda sağlık müdahalesi yapmak amacıyla yetiştirilen timi,
h) Koordinatör il: Bakanlıkça belirlenmiş ve kendi sorumluluk bölgesindeki illerin afetlere hazırlıkla ilgili her türlü faaliyetlerinin planlamasını ve denetimini yapan ve gerektiğinde destek olan ilin sağlık müdürlüğünü,
ı)  Medikal kurtarma: Afetlerde ve olağandışı durumlarda, olay yerinde özel eğitimli sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale ve kurtarmayı, 
i) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
j) Şube müdürlüğü; İl sağlık müdürlüklerinde teşkil edilmiş olan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,
k) SAKOM: Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan ve sağlıkla ilgili afet ve olağandışı durumlarda, iller ve diğer kurumlar ile irtibat, koordinasyon, planlama ve yönetimi sağlayan sağlık afet koordinasyon merkezini, 
l) Olağandışı durum: Olağan durumların dışında müdahale gerektiren, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olarak ortaya çıkan ve toplumsal ve/veya çevresel zararlara yol açan ya da açması muhtemel olan doğal ve teknolojik olaylar, salgın hastalık durumları ile kitlesel kazaların bütününü,
m)  Olay yeri sağlık yöneticisi: Olay yerindeki bütün sağlık ekiplerinin yönetiminden, diğer kurumlarla koordinasyonundan ve olayın raporlanmasından sorumlu yetkili kişiyi,
n) UMKE personeli: Bakanlık tarafından afet ve olağandışı durumlarda görev yapmak üzere, istekli sağlık personeli arasından seçilerek eğitilmiş ve sertifikalandırılmış olan kişiyi,
o) UMKE: Afet ve olağandışı durumlarda medikal kurtarma yapmak üzere, illerde UMKE personelinden oluşan ulusal medikal kurtarma ekiplerini,
ö) UMKE timi: Beş UMKE personelinden oluşan yapıyı,
p) UMKE sorumlusu: UMKE faaliyetlerinin planlama ve uygulamasından sorumlu olan ve en az 2 yıl UMKE personeli olarak çalışmış olan kişiyi,
r) UMKE tim lideri: UMKE timinin eğitimi, tatbikatı ve sahada yapacağı müdahalelerde yönetiminden sorumlu olan kişiyi,
s) UMKE afet birimi personeli: UMKE personeli olup afet biriminde görevlendirilen  ve  il içi veya il dışında meydana gelebilecek acil ve olağandışı olaylara öncelikle müdahale edecek UMKE Acil Müdahale Timini oluşturacak personeli,
ş) UMKE destek personeli: UMKE’nin sahada yapacağı eğitim, tatbikat ve sağlık müdahalelerinde ulaştırma, haberleşme ve diğer hizmetleri yapmak üzere oluşturulan sağlık personeli dışındaki personeli,
t) UMKE gönüllüsü: UMKE’nin çalışmalarına destek vermek amacıyla üye olan tüm sivil kişileri,
u) UMKE operasyon sorumlusu: Olay yerindeki UMKE timlerinin sevk ve idaresinden, diğer ihtiyaçların karşılanmasından sorumlu olan kişiyi,  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Afet Birimi, UMKE ve SAKOM’un ORGANİZASYON YAPISI

 
       Afet Birimi 
MADDE 5- (1) İllerde şube müdürlüğü bünyesinde afet birimi kurulur. Afet biriminin organizasyon yapısı EK-8’de gösterilmiştir. Afet Biriminde, biriminin görevleri de dikkate alınarak uygun nitelik ve sayıda personel görevlendirilir. 
           (2) Afet biriminin yönetimi ve işleyişini sağlamak üzere birim sorumlusu görevlendirilir. Afet birim sorumlusu ile UMKE sorumlusu aynı kişi olabilir. 
     (3) Bakanlıkça uygun görülen illerin afet birimlerinde sürekli statüde çalışmak üzere UMKE personeli görevlendirilir. Bu personel normal zamanlarda afet biriminin işlerini yapar, olağandışı durumlarda ise olağandışı duruma anında müdahale edecek UMKE acil müdahale timini oluşturur.
(4) Müdürlükçe, ilde afet ve olağandışı durumlarda kullanılmak üzere sağlıkla ilgili lojistik malzemelerin bulunacağı afet deposu oluşturulur. UMKE donanım, ekipmanları ve diğer lojistik malzemeleri bu depoda uygun şartlarda muhafaza edilir. 
UMKE’nin kuruluşu
MADDE 6- (1) Müdürlüklerde afet birimine bağlı olarak, acil ve olağandışı durumlarda görev yapmak üzere UMKE kurulur. Birim içerisinde UMKE personeline ait bir oda bulunur. UMKE’nin faaliyetlerini yürütmek üzere UMKE sorumlusu görevlendirilir. 
(2) UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar. 
Bunların dışında illerde meydana gelebilecek acil ve olağandışı durumlara hızlı müdahale etmek amacıyla Bakanlıkça uygun görülen illerin afet birimlerinde görev yapmak üzere yeterli sayıda UMKE personeli görevlendirilir. Hangi ilde kaç UMKE personeli görevlendirileceği Bakanlıkça belirlenir. 
(3) Afet biriminde görevli UMKE personeli olağandışı durumlarda UMKE acil müdahale timi adı altında ilinde veya bölgesindeki olaylara müdahale eder. Olağandışı olayın boyutuna bağlı olarak gerektiğinde, sağlık birimlerinde çalışan diğer UMKE personeli bu timle birlikte görevlendirilir.
(4)  UMKE personeli timlere ayrılarak görev yapar. Bir UMKE timi, en az biri hekim olmak üzere 5 sağlık personelinden oluşur. İllerin afet risk durumuna göre UMKE timleri; dağda kurtarma timi, suda kurtarma timi, KBRN timi, hava kurtarma ve/veya nakil timi olarak yapılandırılır ve bu yönde eğitim almaları sağlanır. Bu timlerin hangi ilerde kurulacağı bakanlıkça belirlenir.
(5)  UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.
(6)  UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.
(7)  UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.
(8)  UMKE’nin sahada yapacağı eğitim, tatbikat ve sağlık müdahalelerinde UMKE sorumlusu tarafından lojistik ve ulaştırma sorumlusu, haberleşme sorumlusu belirlenir.
 
     SAKOM 
    MADDE 7- (1)  Bakanlık merkezde ve müdürlüklerde kurulur.
(2) İllerde yaşanacak acil ve olağandışı olaylar ile ilgili her türlü bilgiler anında Ek-7’deki olağandışı durum formu ile Bakanlık SAKOM’a gönderilir.
(3) Acil ve olağandışı olaylarda, Bakanlık SAKOM, olayın olduğu yere, gerektiğinde diğer illerden destek sağlık ekipleri gönderir ve koordinasyonu sağlar.
(4) İl SAKOM’un açılması ve sekretarya faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli çalışmalar afet birimi tarafından yapılır.
(5) Afet ve olağandışı durumlar ile ilgili her türlü olayın yönetimi illerde afet birimi koordinasyonunda, il SAKOM’dan yapılır.
(6) İl SAKOM, afet ve olağandışı durumlarda valilik kriz merkezi, Bakanlık SAKOM ve diğer ilgili kurum kuruluşlar ile işbirliği ve iletişimi sağlar.
(7) İl SAKOM’da acil ve olağandışı durumlarda haberleşmeyi sağlayacak gerekli telli/telsiz ve diğer sistemler Genel Müdürlüğün koordinasyonu ile müdürlükçe temin edilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 
Afet biriminin görevleri
MADDE 8- (1) Afet biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:
(a) Planlama ve denetim ile ilgili görevleri
1. İl sağlık acil yardım planlarının hazırlanması, güncellenmesi ile denetim ve değerlendirmesini yaparak ilgili birimlere ve Genel Müdürlüğe iletmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
2. İl afet planlarında görev alan sağlık personelinin, hizmete yönelik eğitim ve tatbikatlarının planlanmasını ve yapılmasını sağlamak,
3. İlin afet risklerini belirlemek ve risk azaltma çalışmalarını planlamak, 
4. Sağlık kriz yönetim masasının kurulması ve sekretarya faaliyetlerinin gerektiğinde 24 saat esasına göre yürütülmesini planlamak ve denetlemek,
5. Özel ve resmi tüm sağlık kurumlarının afet planlarının standardını belirlemek, yazılımını kontrol etmek, tatbikat ve lojistik hazırlıkları ile ilgili afetlere hazırlık durumunun koordine edilmesini sağlamak, denetlemek ve değerlendirmek, 
6. Hastane afet planlarının standartlara göre yapılıp yapılmadığını denetlemek,  hastane afet planında yer alan hastane afet tatbikatının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, hastanelerin afetler ve olağandışı olaylara hazırlıklı olma durumlarına karşı yaptıkları çalışmaları kontrol etmek, eksiklerini raporlamak ve raporları müdürlük bünyesindeki yataklı tedavi şube müdürlüğüne göndererek, bu şube ile birlikte koordinasyon içerisinde raporların uygulanmasını sağlamak.
7. Afetlerle ilgili, sağlık kurum ve kuruluşları ile müdürlük bünyesindeki şube ve birimler arasındaki işbirliğini sağlamak,
8. İllerde sağlık personelinin KBRN ataklarında korunma, sağlık müdahalesi ve eğitimi planlamasını yapmak.
 (b) Lojistik ve ulaştırma ile ilgili görevleri
1. Afetlerde görev alan sağlık ekipleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri içeren afet deposunun planlaması ve teminini sağlamak,
2. Müdürlük ve diğer sağlık kuruluşlarınca afet ve olağandışı durumlarda kullanılacak tüm lojistik malzemeleri tespit etmek, ihtiyaç duyulacak malzemelerin teminini sağlamak ve denetlemek,
3. Afet durumlarında sağlık hizmetleri için kaynak envanterinin güncel olarak tutulmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,
4. Bakanlıkça gönderilen acil müdahale ünitelerinin gerektiğinde afete en yakın noktada kurulması ve işler hâle getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bakımını yapmak, en az altı ayda bir sistemin çalışırlığını kontrol etmek,
5. Acil müdahale ünitelerinin kullanılmasını gerektiren olağandışı bir durumda ünitenin kurulup kullanılması için gerekli insan gücünü temin etmek için planlama ve denetim bölümü ile işbirliği yaparak sistemi kullanıma hazır halde tutmak,
6. Afet durumlarında kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemenin afetlerde ulaşılabilir durumda olması için gerekli depolama ve diğer çalışmaları yapmak,
7. Yurtiçi ve yurtdışı afetlerde; UMKE’nin, mobil ve sahra sağlık ünitelerinin afet bölgesine en kısa sürede ulaşmasını sağlayacak gerekli araç ve malzemenin teminini sağlamak,
8. UMKE timlerinin ihtiyaç duyacağı lojistik malzemeleri temin etmek, depolamak ve gerektiği zamanlarda kullanmaları için UMKE tim sorumlularına teslim etmek, (EK-3)
9. Afet birimine ait araçların bakımını, tamir ve diğer işlerini yapmak.
(c) Haberleşme ve bilgi işlem ile ilgili görevleri
1. Afet ve olağandışı durumlarda sağlık kurumları ve diğer afete müdahil kurumlar arasındaki haberleşmeyi sağlayacak her türlü sistemin temin edilmesini, bakımını ve denetlemesini sağlamak,
2. İlde sağlık kurumlarının kullandığı telli/telsiz iletişim araçlarının envanterini tutmak, diğer kurumlar ile uygunluğunu kontrol etmek,
3. Afet ve olağandışı durumlarda haberleşmenin kesilmesi durumuna karşı, uygun sistemleri temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak, 
4. UMKE timlerinin gerekli haberleşme araçlarını temin etmek, haberleşme ile ilgili ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarını sağlamak,
5. Afet ve olağandışı durumlarla ilgili istatistikleri tutmak, kayıtları toplamak ve saklamak, 
6. Afet ve olağandışı durumlarda kullanılacak telsiz kodlarını belirlemek, çalışırlığını kontrol etmek ve güncellemek, (EK-4)
7. Acil ve afet durumlarında kullanılmak üzere Bakanlık tarafından tahsis edilecek olan frekansların ortak kanala yüklenmesini ve söz konusu telsiz sistemlerinin kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak,
8. İl’deki sağlık kuruluşlarının envanterinde bulunan ve kullanılmayan, ihtiyaç fazlası durumda olan telsiz ve diğer haberleşme sistemlerinin kontrolünü yapmak, 
(d)  Operasyon yönetimi ile ilgili görevleri
1. İlde afet ve olağandışı durumlarda görev yapacak UMKE timlerinin oluşturulmasını sağlamak, eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim ve tatbikatlarını yaptırmak,
2. Acil, afet ve olağandışı durumlarda UMKE ekiplerinin ve diğer sağlık ekiplerin sevk ve idaresini sağlamak, koordine etmek,
3. Medikal ekipte yer alan personelin katılımı ve görevlendirilmesi ile ilgili yazışma ve diğer prosedürlerin takip edilmesini sağlamak,
4. Afet ve olağandışı durumlarda il SAKOM’un açılmasını sağlamak, sağlık müdahalesinin yönetilmesi için Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
5. İlde meydana gelecek acil ve olağandışı durumla ilgili bilgilerin Bakanlık SAKOM’a gönderilmesini sağlamak,
6. Sahada sağlık müdahalesi yapan tüm sağlık ekiplerinin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçların teminini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
7. Afet ve olağandışı durumlarda, müdürlük şubeleri ve birimlerinin yapacağı faaliyetleri (bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri vb) koordine etmek.
Afet birimi personeli
MADDE 9- (1) Müdürlüklerin afet birimlerinde UMKE personeli ile birim görevlerini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda teknik ve hizmet personeli görevlendirilir. 
(2) Afet birimlerinde görevlendirilecek ve UMKE acil müdahale timini oluşturacak UMKE personeli, olağandışı durumlarda aktif çalışabilecek fiziki özelliklere sahip, özel alanlarda eğitim görmüş veya görmeye elverişli (afet deneyimi, dağcılık, spor, haberleşme, yabancı dil, vb.) sağlık personeli arasından seçilir, bu personelin afetlere müdahale ve kurtarma konularında eğitim almaları sağlanır.
(3)  Afet biriminde görevli UMKE personeli normal zamanlarda afet biriminde mesai yaparlar, olağandışı durumlarda ise UMKE acil müdahale timi adı altında olağandışı olaya müdahale amacıyla bakanlıkça veya müdürlükçe görevlendirilir. Bu timler kendi ili ve bölgesindeki diğer illerin olağandışı olaylarına müdahale eder. Olağandışı olay çok sayıda UMKE personelinin müdahalesini gerektiriyorsa diğer UMKE personeli de görevlendirilir.
(4)  UMKE acil müdahale timleri göreve UMKE aracı ile giderler, gerektiğinde ambulans ve diğer araçlardan yararlanırlar.
(5)  UMKE acil müdahale timleri arasında ilin risk durumuna göre suda kurtarma, dağda kurtarma ve KBRN sağlık müdahalesi timi bulunur ve bu yönde eğitim alır. Timlerin alacağı bu tür özellikli eğitimlerin eğitim giderleri döner sermaye kaynaklarından karşılanır.
(6)  UMKE acil müdahale timlerinin ihtiyaç duyduğu donanımlar müdürlükçe temin edilir.
            Koordinatör İl
MADDE 10- (1) Koordinatör ilin görevleri 

a) Sorumluluk bölgesinde bulunan illerin ana faaliyetlerini planlar ve koordine eder. 
b) Yılda en az bir kez sorumluluk bölgesindeki illerin ve Bakanlık onayı ile diğer bölge illerinin de katılabileceği bölge eğitim ve tatbikat kampı düzenler.
c) Sorumluluk bölgesinde bulunan illerin yaptığı faaliyetlerin raporlarını, istatistikî verilerini ve diğer bilgilerini güncelleyerek Bakanlığa gönderir.
           ç) Bölgesinde meydana gelecek afet ve olağandışı durumlarda SAKOM ile irtibata geçerek gerekli koordinasyonu sağlar.
d) Bölgesindeki UMKE timlerinin lojistik ihtiyaçlarını belirler ve denetler, Bakanlığa rapor eder.
e) Bölgesindeki illerin afet lojistiği ve kapasitesi hakkında bağlı illerinden bilgi alır, değerlendirir ve eksiklerin giderilmesi konusunda gerekli desteği sağlar.
f) Bölgesindeki illerin afet risk haritalarını değerlendirir.
g) Sorumluluk bölgesinde bulunan illerin afet birim sorumluları, aynı zamanda bölge koordinatörüne karşı sorumludur.
 
 
   UMKE, Tim, Lojistik ve ulaştırma ile haberleşme ve bilgi işlem sorumlusunun   görevleri
           MADDE 11- (1) UMKE sorumlusunun görevleri

a) UMKE timlerinin oluşturulmasını sağlar, eğitim, lojistik ve diğer ihtiyaçlarını tespit eder, ihtiyaçlarının temin edilmesi için ilgili yerlerle işbirliği yapar 
b) UMKE personel başvuru ve bilgi formlarını güncel tutar, yıllık faaliyet planları ve raporlarının hazırlanmasını sağlar.
c) UMKE’nin personel ve diğer istatistiklerini, aylık faaliyet raporlarını ve üç aylık özet faaliyet raporlarını hazırlar, güncel olarak tutar.
ç) UMKE ekibinin dinamik ve ekip çalışması anlayışına sahip yapıda olması için gerekli çalışmaları yapar.
d) UMKE personelinin eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için eğitimin yapılacağı yer, araç, malzeme, eğitmen konusunda gerekli koordinasyonu sağlar.
e) Her eğitim için Eğitim Raporu Formunu hazırlar. EK-5
f) UMKE ekiplerinin yaptığı eğitim ve faaliyetler, eğitim sonunda eğitim raporu ile her üç ayın sonunda faaliyet raporu olarak Ek-6’daki formlara göre doldurularak Bakanlığa gönderilir.
g) Eğitimle ilgili bütün dokümanları arşivler ve bir suretini dijital ortamda haberleşme ve bilgi işlem birimine teslim eder. 
      (2)  Tim sorumlularının görev ve sorumlulukları
a) UMKE sorumlusuna bağlı olarak çalışır.
b) Timin ihtiyaçlarını UMKE sorumlusuna bildirir.
c) Timin sahadaki çalışma ve kontrolünden sorumludur.
ç) Eğitim tatbikat ve sağlık operasyonlarında timinde bulunan personelin güvenliğini azami düzeyde gözetir.
    (3)  Lojistik ve ulaştırma sorumlusunun görev ve sorumlulukları
a) Operasyondaki tüm personelin görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi temin eder veya temin edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar,
b) İhtiyaç duyulan gıda ve malzemenin miktarını tespit eder, teminini sağlar ve sahada uygun şartlarda depolar, dağıtımını yapar,
c) Afet birimince tim üyelerine verilen malzemelerin kontrolünü yapar ve operasyon sonunda tekrar depolanmak üzere afet birimine  teslim edilmesine yardımcı olur,
ç) UMKE medikal çantasını ve içeriğini kontrol eder, eksik varsa UMKE sorumlusuna bildirerek tamamlatılmasını sağlar, çantadaki ilaç ve tıbbi malzemenin depolama koşullarını kontrol eder.
(4 ) Haberleşme ve bilgi işlem sorumlusunun görev ve sorumlulukları
a) Timlerin haberleşme ile ilgili ihtiyaç duyduğu iletişim araçlarını (telsiz, uydu telefon, internet, vb.) UMKE sorumlusuna bildirir. Sahada timler arasında haberleşmeyi temin etmek için gerekli tüm çalışmaları yapar,
b) Operasyon sırasında il SAKOM ile gerekli haberleşmeyi sağlar,
c) Operasyon ile ilgili her türlü veriyi kayıt altına alır ve afet birimine verir.
 
 
UMKE’nin görevleri 
MADDE 12- (1) UMKE’nin Görevleri;

a)  Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,
b) Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, 
c)  Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,
ç) Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,
d) Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,
e) Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
f) Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.
(2) Medikal Müdahaleler;
UMKE personeli belirtilen görev tanımları dâhilinde müdahalede bulunurlar.
(3)  UMKE’nin afet ve olağandışı durumlara müdahalede prosedürleri
a) Afet ve olağandışı durum bilgisi alındıktan sonra, bilginin doğruluğu teyit edilir, bilgi gerekli yerlere aktarılır, müdahale planlaması yapılarak birim sorumlusunun koordinasyonu ile olay yerine intikal edilir.
b) Afet ve olağandışı durum bölgesindeki şartlara göre kumanyası ve lojistiği müdürlükçe temin edilir ve sevk edilir.
c) Olay yerinde yapacağı işlemler, sorunlar, ihtiyaçlar tim liderinin vasıtasıyla UMKE operasyon sorumlusu’na iletilir. UMKE operasyon sorumlusu, olay yeri sağlık yöneticisi ile doğrudan iletişim kurar.
ç) Afet veya olağandışı durumun meydana geldiği yerde; triaj, medikal müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme, kayıt vb faaliyetleri yürütür.
d) İlgili yerlere, alan ve alanda yürütülen faaliyetler hakkında (olay yerindeki mevcut durum ve faaliyet sonunda ) raporlama yapar.
e) Malzemenin lojistik kontrol ve bakımını yapar, bir sonraki operasyon için malzeme ve ekipmanları düzenli olarak depolar ve hazır hâlde tutar.
UMKE Personelinin Sorumlulukları
MADDE 13- (1) UMKE Personelinin Sorumlulukları;
a) Tıp etiği ilkelerine uymak,
b) Afet ve olağandışı durumlarda, medikal kurtarma imkân ve kabiliyetlerini azami düzeyde kullanmak,
c) Ekip arkadaşları ile uyumlu çalışmak,
ç) Ekip arkadaşlarının çalışma düzenini, güvenliğini ve psikolojik durumunu azami düzeyde gözetmek,
d) Afet ve olağandışı durumla ilgili yaptığı her türlü işin kayıtlarını EK-7’deki forma uygun olarak tutmak ve Birime teslim etmek.
 
UMKE Personelinin Özellikleri 
Madde 14- (1) UMKE Personel Nitelikleri;
a) UMKE personeli, istekli sağlık personeli arasından; olağandışı durumlarda aktif çalışabilecek fiziki özelliklere sahip, özel alanlarda eğitim görmüş veya görmeye elverişli (afet deneyimi, dağcılık, spor, haberleşme, yabancı dil, vb.) sağlık personeli arasından seçilir.
b) Personel seçiminde gerektiğinde psikolojik, fiziki ve mesleki testler uygulanır. Bu testler Bakanlıkça belirlenir.
c) UMKE personeli aldığı özel eğitime ve katıldığı faaliyete göre özel kıyafeti üzerinde belirleyici sembol taşır, bu semboller aldığı sertifikaya göre uluslararası alanda kullanılan, medikal kurtarma, KBRN uzmanı, su kurtarma, dağda kurtarma, uçuş hekimliği, hava kurtarma, yaralı nakli, arama kurtarma ve haberleşme vb. amblemlerinden oluşur.
ç) UMKE personeli yurt içi ve yurt dışında yapacağı görevlerde UMKE personel kimliği taşır. 
UMKE Timlerinin özellikleri ve eğitim esasları

MADDE 15- (1) Ulusal Medikal Kurtarma Timlerinin özellikleri

a) Ulusal Medikal Kurtarma Timleri; sağlık personelinden oluşur.
b) Bir UMKE timi 5 kişiden oluşur. Her timde en az bir hekim bulunur. Tim sayısı, ilin kapasitesi ve risk durumuna göre Birim tarafından belirlenir. 
c) UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. (EK-1)
ç) Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.
d) Timler aldıkları eğitim durumuna göre özel alanlara ayrılır. Bu timler; enkaz müdahale timi, su kurtarma timi, dağda kurtarma timi, KBRN timi, havadan nakil ve müdahale timleridir. İllerde hangi timlerin kurulacağı ilin afet risk durumuna göre Birimin görüşü doğrultusunda müdürlükçe belirlenir,
e) Timler eğitim, tatbikat ve görev esnasında özellikleri Bakanlıkça belirlenmiş kıyafet giyerler, medikal müdahale çantası, ekipmanı ve donanımı kullanırlar, UMKE aracı ile göreve giderler.
f) Timin katılacağı afet müdahaleleri, tatbikatlar ve diğer faaliyetlerinde lojistik, ulaştırma, haberleşme vb. ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Müdürlükçe, diğer meslek gruplarından personel (hizmet ve teknik personel) görevlendirilir. 
  (2) Ulusal medikal kurtarma timlerinin eğitim esasları 
a) Tim personelinin eğitimi ve sertifikasyonu Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Eğitim konuları Genel Müdürlükçe belirlenir. Temel eğitim programını tamamlamayan personel operasyona çıkamaz. Temel eğitimi müteakiben tamamlayıcı eğitimler verilir. Tamamlayıcı eğitimler UMKE eğitim modülleri içerisindeki konuların genişletilmiş olarak verilmesinden oluşur. 
b) İhtiyaç halinde UMKE timlerine temel ve tamamlayıcı eğitim konuları dışında diğer eğitimler de verilir.
c) UMKE sorumlusunca, birim sorumlusunun da ortak görüşü ile bir sonraki yıl için yapılacak eğitim ve diğer faaliyetler planlanarak her yılın aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.
ç) UMKE Timlerinin eğitim ve diğer faaliyetleri, Bakanlıkça onaylanan ve yayınlanan UMKE yıllık faaliyet programına göre yürütülür.
d) UMKE eğitici eğitimi süresi 7 gün olup, Bakanlıkça en az iki yılda bir düzenlenir. Bu eğitime; UMKE’de en az 2 yıl görev almış, en az 2 ulusal veya bölge eğitim tatbikatında katılmış personel katılabilir. 
e) UMKE Eğitimci Sertifikası alan personel, bölgesindeki illerde UMKE’nin eğitimlerine destek olur, ayrıca UMKE eğitimleri için eğitim planlaması ve organizasyonu konusunda UMKE sorumlusuna yardımcı olur.  
f) UMKE personelinin Bakanlıkça veya Valilikçe onaylanmış faaliyetlere katılması durumunda; eğitim ve toplantılar bir mesai günü, tatbikatlarda ise mesai 24 saat sayılır. Tatbikatlar, bir gün hazırlık süresi ile fiili tatbikat süresince 24 saat olarak değerlendirilir. Bu süreler personelin aylık çalışma süresine eklenir. 

Umke Fazla Mesai sayfasını indirmek için tıklayınız..........

g) UMKE personelinin eğitimlerinde; kamu, üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarındaki uzman kişilerden de faydalanılabilir. 
ğ)UMKE timleri; ilinde yılda en az bir tatbikat yapmak ve en az bir bölge tatbikatına katılmak zorundadır.
h) UMKE Timlerinin belirli konularda uzmanlaşması için; kamu, üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği sertifikalı eğitimlere katılmaları sağlanır.
ı)UMKE timlerinin alacağı temel ve ileri eğitimler EK-2’de yer almaktadır.
i)UMKE personeli; gerektiğinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların afetler konusundaki eğitim ve faaliyetlerine destek verir.
j)UMKE timleri Sağlık Bakanlığı Acil Hekimliği Sertifika Programında belirlenen dört temel modül eğitimini almak zorundadır.
k) İlin risk durumuna göre oluşturulacak UMKE dağda/karda kurtarma ve UMKE suda kurtarma timlerinin eğitimleri için uzman kişilerden ve kurumlardan yararlanılır. Eğitim giderleri il döner sermaye kaynaklarından karşılanır, donanımları müdürlükçe temin edilir.
UMKE üyeliğinden ayrılma ve çıkarılma halleri 
MADDE 16- (1) UMKE üyeliğinden ayrılma ve çıkarılma hâlleri aşağıda sıralanmıştır. 
a) UMKE üyesi olmak için UMKE’ye katılan personel zorunlu hâllerde (görevi yapmaya engel hastalık, memurluktan ayrılma vb) bu görevden ayrılabilir. 
b) Bulunduğu ilden tayin vb. nedenlerle başka il’e giden personelin UMKE üyeliği gittiği il’de devam eder.
c) UMKE personeli, UMKE sorumlusu veya Bakanlık tarafından ilgili faaliyete çağırıldığında geçerli mazeret olmaksızın bir yıl içerisinde iki faaliyete katılmaması hâlinde UMKE’den çıkarılır.
ç) UMKE’nin yapacağı bölgesel kamp, ulusal kamp, eğitim faaliyetleri ve diğer aktivitelerde kişilik ve sağlık mesleği ahlakına yakışmayacak fiil ve uygulamalarda bulunan personel, UMKE sorumlusunun veya ilgili faaliyetteki sorumlu amirin ve diğer UMKE personelinden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile Müdürlüğe bildirilir ve Müdürün uygun görüşü ile UMKE’den çıkarılır.
d) Sahada veya diğer UMKE faaliyetlerinde; UMKE içerisinde tim liderinin talimatlarına riayet etmeyen ve ekibin bütünlüğünü bozan fiillerde bulunan personel; UMKE sorumlusunun ve diğer personelden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile yetkili amire bildirilir ve Müdürün uygun görüşü ile UMKE’den çıkarılır.
e) UMKE’den çıkan personel her türlü donanımı, malzemeyi, dokümanı ve kimliğini  birime teslim eder.

UmkeFazla Mesai Hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız

Umke Fazla Mesai sayfasını indirmek için tıklayınız..........

 Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Şefik TEKİN( berdelacuzhotmail.com.tr ), 16.09.2013, 13:35 (UTC):
Fazla Çalışma Ücreti Nispi oranları nın olduğu kanun, yönerge veya yönetmelik, nasıl bulabilirim?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica