!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  tuketici haklari
 

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ TÜKETİCİ HAKLARI   Allah c.c. tarafından tüm insanlara bahşedilmiş yaşama hakkı, işkence yapılmaması gibi temel hakların yanında iç hukuk düzenlemeleri ile sağlanan haklar da vardır. Bunların bir kısmı hak sahiplerinni bilgi eksikliği nedeniyle uygulayıcılar tarafın gözardı edilirler. İşte bunlardan bazıları:

 

  Siz hakkınızı aramaz ve kullanmazsanız bu hakkı size kimse vermeyecektir. 
Hak'ka tecavüz de, hak'kı aramamak ta zulümdür. 
Ne zalim ne de mazlum olunuz…
 

Yukarıdaki linkler sorununuzu çözmemiş ise Şikayet gönderme formu için lütfen tıklayını

Engellilere Maaş

 

 Özürlüler idaresi engelli yurttaşlara 250 YTL hafif engelli yurttaşlara ise ayda 160 YTL maaş verdiğini biliyor musunuz?
Almak için 
http://www.ozida.gov.tr/ adresine tıklayınız 


 

Acil Hizmetler Ücretsizdir

 

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24. maddesi:  "Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunar.

37. maddesi: “Acil sağlık hizmeti kapsamında hastane öncesi ve hastaneler arası hasta nakil hizmetleri sırasında sunulan hizmetlerin bedeli, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı tarafından hastaların bağlı oldukları resmi veya özel sosyal güvenlik kuruluşlarına tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Sosyal güvencesi olmayıp ödeme gücü olmayanlardan ücret talep edilmez.

 

 

Trafik kazalarında polisi beklemek zorunda değilsiniz!:

 


Hem kaza yapan sürücüleri hem trafik akışını hem de polisi memurlarını rahatlatan bir bilgi. Araç sürücüleri kaza yapınca sadece maddi hasar (ölüm ya da yaralanma yoksa) meydana gelmiş ise taraflar aralarında anlaşarak bir tutanak tanzim ederler ve polisin gelmesine ve tutanak tutmasına gerek kalmaz. Sigorta şirketi ise bu tutanakla tasarı ödemekle mükelleftir. İşte ayrıntılar:

 

 

Seyehat Acentaları Yönetmeliği'ne göre:

 

PAKET TUR HİZMETLERİNDE HİZMET SAĞLAYICISININ ZORUNLU SİGORTA YAPTIRMASI GEREKTİĞİNİ

5 Ekim 2007 tarih ve 26664 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seyehat Acentaları Yönetmeliğinin 44. maddesine göre seyahatlerde hizmet sağlayan firma seyehat sigortası yapmak ve sigorta politesinin bir suretici tüketici vermek zorundadır.
Zorunlu sigorta MADDE 44 – (1) Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak ve paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan zorunlu şartları da içerir mahiyetteki paket tur sözleşmesinin bir örneğini paket tur başlamadan önce müşteriye vermekle yükümlüdür.

(2) Sözleşme ve sertifikaların seyahat acentasında kalan suretinde müşteriye bir örneğinin teslim edildiğini içeren imzalı beyanı alınır. Müşteri, paket turu başkalarının yararlanması için satın almışsa, acenta birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

Sünnet Bedava:

 

SÜNNET PARASI ÖDEMİŞSENİZ GERİ ALIN..!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına ücretsiz sünnet uygulaması 15 Haziran 2007'de başladı. Hastane yönetimlerinin ve vatandaşların çoğunun konudan haberdar olmaması yüzünden haksız ücretler alınıyor. 150-200 YTL ödemek zorunda olan vatandaşlar, yeni uygulama ile bu masraftan kurtulmuştur. 15 Haziran 2007 sonrasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları ve Yeşil kart sahipleri sünnet bedeli ödemiş ise ücretlerini ödedikleri hastane ve kuruluşlardan geri alabilirler.

Tebliğ madde 11. İndirmek için tıklayın.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ’NDEN ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKKI

Kanun 23. maddesine göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Yani ücretsizdir. Bu nedenle tüketicilerde TSHK’ne ve Tüketici Mahkemeleri’ne tüketici sıfatı ile açacakları davalarından hiçbir ücret alınmaz.

HAKEM HEYETİ KARARLARI BAĞLAYICIDIR

Kanun 22. maddesine her yıl yeniden belirleme rakamlarına göre “bu sınır içinde kalan uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyetikararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir”. Tüketici Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemesi Tüketici Mahkemesi sıfatı ile davaya bakar.

BİLET İADE ETME HAKKI

Madde 38- (9) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar.

ÇOCUKLAR ve ÖZÜRLÜLERE YÜZDE 30 İNDİRİM HAKKI

Madde 57- (11) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

30 KĞ’A KADAR ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI

MADDE 40- (1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre etiketlenir.  

OTOGARDA 25 DK. ÜCRETSİZ PARK HAKKI

MADDE 64- (c) Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50 dakika olur. ÖRNEK YARGI KARARI Yargı: 'Otogarda 25 dakikalık park ücretsiz'

 

CEP TELEFONUNUZU NASIL KAPATABİLİRSİNİZ?

GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’ 3. 4. ve 5. maddesine göre Aboneler, abonelik sözleşmesini feshetmek istedikleri takdirde, bu taleplerini ilgili GSM işletmecisinin Tam Yetkili bayilerine yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracılığıyla bildirirler. GSM işletmecisi hizmeti derhal durdurur. Yapılan hat kapama işlemlerini müteakiben aboneler 10 gün içerisinde Tam Yetkili Bayi'e yazılı bildirimde bulunurlar. Usule uygun olarak yapılmış bildirimler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve yine aynı süre içerisinde abonelik sözleşmesinin feshedildiği işletmeci tarafından aboneye yazılı olarak bildirilir. Söz konusu bildirimden sonra işletmeci geri kalan alacaklar için abonelere son bir fatura daha gönderebilir.

FAKİR VE MUHTAÇ HASTALARIN TEDAVİ HAKKI

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 56. maddesine göre; Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yatakların yüzde 3'ü fakir ve muhtaç hastaların tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir. Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve başka bir kuruma nakli tıbben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır.

FAKİR VE MUHTAÇ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL EĞİTİM HAKKI

Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Yönetmeliği’nin 5. 6. 8. 9. 10. Madde 5-Özel Öğretim Kurumları, her öğretim yılında veya devresinde bünyelerindeki her sınıf, grup ve dönemlerde öğrenim gören ve Bakanlıkça belirlenen öğrenci kapasitelerinin yüzde 2’sinden aşağı düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okuturlar. Bakanlık ücretsiz okuyacak öğrenci miktarını yüzde ona kadar artırabilir. Özel Öğretim kurumlarının ücretsiz okutacakları öğrenci miktarı, kurumların türü, eğitim programları ve benzeri hususlar gözönünde bulundurularak öğrenci sayısına göre her yıl Bakanlıkça tespit edilir. Ücretsiz öğrenim görecek öğrencilerin seçiminde imtihanla alınan öğrencilere öncelik tanınır. Ücretsiz okuma hakkından, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, haklarında ücretsiz okumak için karar verilenler yararlanırlar. Kurumlarda ücretsiz okumak için müracaat edecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır. Ücretiz özel için okuyan kardeşlerden yalnız birisi için müracaat edilebilir. Öğrenci ailesinin aylık toplam gelirinin 5 bin x memur maaş katsayısından fazla olmaması. Öğrencinin ara sınıfta ise bir önceki sınıfını doğrudan geçmiş olması. Öğrencinin ahlak notunu kıracak şekilde disiplin cezası almamış olması, Öğrencilerden herhangi bir yerde ücretle çalışanlar ile bunların eşlerinin aylık gelirleri toplamının, kurumun ilan etmiş olduğu ücretten fazla olmaması,

gerekir. Her yıl, ücretsiz okutulacak öğrencilerin müracaat zamanı ve usulleri okullarda müracaatların başlamasından en az iki hafta önce; okullar dışındaki diğer kurumlarda ise her sınıf, grup ve dönemin başladığı ilk beş gün içinde öğrenciler vasıtasıyla velilere yazılı olarak imza karşılığında bildirilir. Müracaatlar Milli Eğitim Müdürlükleri ile Özel Eğitim (Okul, Dershane, Yurt vb) Müdürlüklerine yazılı yazılması gerekmektedir.

KAMU ZARARINI KİM KARŞILAR?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunun 71. Maddesine göre Kamu zararımevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamu zararının belirlenmesinde;
a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,
e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, 
f) Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesinde, değerlendirilmesinde, korunmasında veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi suretiyle öz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi, 
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, asas alınır.

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

DİLEKÇE VERMEK ENGELLENEBİLİR Mİ?

Dilekçe Hakkı, temel insan haklarından biridir. Dilekçe hakkı ve bu hakkın kullanılabilmesi uluslararası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınmıştır. BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 19. Maddesi; “Herkesin düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır; bu özgürlük düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her araçta arama, elde etme ve yayma hakkını içerir

T.C. Anayasası’nın 74. Maddesi “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir

Türkiye’de dilekçe hakkı anayasal güvencenin dışında 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu’yla da güvence altına alınmıştır.  

DİLEKÇE ALMAMANIN CEZASI NEDİR?

Dilekçenin alınmaması anayasa suçu olmasının yanında 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 121. maddesindeki Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur” hükmünün açıkça ihlal edilmiştir.

MEMUR AMİRNİN HER EMRİNE UYMAK ZORUNDA MI?

T.C. Anayasası’nın 137. maddesi “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz

DAVA AÇMA ve ADİL YARGILANMA HAKKI

BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 11. Maddesi; “Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Maddesi; “1- Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesi, gerek kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın karara bağlanması konusunda, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde adil ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir

İslâm’da İnsan Hak ve Hürriyetleri Beyânnâmesi Madde 5 Fıkra; “İslâm’da asıl olan, ferdin suçsuzluğudur (Beratı zimmet asıldır). Bu hal,  kişinin herhangi bir suçtan dolayı sanık durumuna düştüğünde de devam eder ve sanık adil bir mahkeme önünde yargılanıp suçu sabit görülünceye kadar sürer. Seri bir nass yani bir kanun metni bulunmadan kimse suçlanamaz. (Zira suçta ve cezada kanunilik esastır). Dinin zaruriyet denilen hükümlerini bilmemek, Müslüman için mazeret teşkil edemez. Ancak bilmemezlik hali sabit görüldüğünde, kanunu bilmemek, sadece had cezalarını düşüren bir şüphe olarak kabul edilir. Tam kazâ yetkisine sahip bir mahkeme önünde, reddedilemez delillerle suçu işlediği sabit olmadıkça, hiç kimsenin suçlu olduğuna hükmedilemez ve herhangi bir cürümden dolayı cezalandırılamaz. Hiçbir halde, cezanın, İslâm Hukuku’nun suç için çizdiği sınırı tecavüz etmesi caiz değildir. Had cezalarını bertaraf etmek için, suçun işlendiği şart ve halleri göz önünde bulundurmak, İslâm Hukuku’nun temel esaslarındandır. İnsan, başkasının suçundan dolayı yargılanamaz. Her insan, kendi fiilinden müstakil olarak sorumludur; yani cezai sorumluluk şahsidir. Hiçbir halde, bir şahsa ait sorumluluğun, onun aile ve yakınlarına yahut çevresi ve arkadaşlarına yüklemesi caiz olamaz

T.C. Anayasası’nın 36. Maddesi “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. İlgili kişi ve kurum dilekçemi almamakla kanunun “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz” denilmektedir. Herkes her konuda dava açabilir. Bu hakkı engellenemez. Hakkında dava açılan kimseler suçları delilleriyle sabit görülüp cezalandırılana kadar masumdurlar.

SSK’LI ANNENİN SAĞLIK HAKLARI

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 43. maddesine göre; "Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı (hamilelik dahil) halinde, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır:
A) Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
B) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
C) Emzirme yardım parası verilmesi,
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi,
E) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi.
Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analık halinde yukarıdaki (A), (B), (C) ve (E) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar." Bunların yanında "Eczaneler SSK’nın ilaç sistemine 'hamilelik' ya da 'analık' koduyla girdiğinde hastalıkla ilgili ilaçlardan katılım payı alınmaz. Bu uygulamadan faydalanılabilmesi için reçetede 'hamilelik' veya 'gebelik' ibaresinin bulunması şart." Hastaların ya da hasta sahiplerininhamile ya da ana olma durumlarını doktoru uyararak reçeteye yazdırmalıdırİlaç alırken ise eczacıya uyarı yapılarak katkı payanın alınmaması için uygun işlem yapılması sağlanmalıdır.

FAKİRLERE ÜCRETSİZ KÖMÜR HAKKI

Resmi Gazete’nin 2.7.2006 tarih ve 26450 sayılı nüshasında yayınlanan 2007/11622 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararına göre İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca belirlenerek Valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilmektedir. Dağıtılacak kömürün niteliği mahalli çevre kurulu kararlarına uygun olacaktır. Söz konusu kömürlerin bedeli Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara ödenmektedir.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı hangi hasarları öder? Garanti Sigortası Hesabı’ndan yalnızca tedavi giderleri, malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar gibi bedeni zararları öder.

Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. Garanti Sigortası Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi? Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nin 14/a maddesi uyarınca Garanti Sigortası Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.

Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında Garanti Sigortası Hesabı’na başvurulabilir mi? Evet başvurulabilir. KTK’nun 108. maddesi uyarınca; çalınmış veya gasp edilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, KTK’nun 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Garanti Sigortası Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.

Garanti Sigortası Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir? KTK’nun 108. ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nin 8. maddelerinde Garanti Sigortası Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir.

Bu durumlar şunlardır:
- Tespit edilemeyen aracın sebep olduğu zararlar,
- Poliçesiz aracın verdiği zararlar,
- Fark zeyilnamesi bulunmayan araçların verdiği zararlar
- Çalınmış veya gasp edilmiş araçların verdiği zararlar (İşletenin sorumlu olmaması şartıyla),
- İflas etmiş veya mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketlerinin, trafik sigortası nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası kapsamında Garanti Sigortası Hesabı’ndan talep edilebilir.

Garanti Sigortası Hesabı’dan talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır? Garanti Sigortası Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.

Bu an itibari ile iflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri hangileridir?
İflas eden sigorta şirketleri; - Emek Sigorta A.Ş. - Akdeniz Sigorta A.Ş. - Üniversal Sigorta A.Ş.
 

Bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri; 
- G.I.C. Dünya (Bayındır)Sigorta A.Ş. - EGS Sigorta A.Ş. - Kapital Sigorta A.Ş.

İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim? İflas eden sigorta şirketlerle ilgili olarak Garanti Sigortası Hesabı’na bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Garanti Sigortası Hesabı’na gönderilmektedir.

Ödemeler nasıl yapılmaktadır? Kanun ve Yönetmelik gereği Garanti Sigortası Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibine, banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.

Garanti Sigortası Hesabı’nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır? Garanti Sigortası Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla KTK’nun 108. ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.

Garanti Sigortası Hesabı’na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir? Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü mektupla Garanti Sigortası’na başvurmaları gerekmektedir.

Cep Telefonunuz Çalınmışsa Ne yapmalısınız?

 5392 sayılı Kanunun 25c maddesinde “elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, cihazını kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için Kurumun Bilgi ve İhbar Merkezi’ne başvurur.” hükmü ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesinin birinci fıkrasında “Cihazları beyaz listede yer alan kullanıcılar; çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elden çıkma durumlarında cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için telefon yolu ile ihbarda bulunur” hükümleri yer almaktadır.
 
Söz konusu hükümler uyarınca Telekomünikasyon Kurumu Bilgi ve İhbar Merkezi’nin312-232 23 23 numaralı telefonunun aranması halinde ihbar kayıt edilmekte ve ilgili GSM işletmecisinden ihbarın doğrulanmasını müteakip cihazın haberleşme şebekesinden hizmet alması engellenmektedir.

 

ADSL için telefon hattı almak zorunda mıyım?

 

 Hayır teknik olarakta hukukende böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Ancak Türk Telekom size bunu bir datarma olarak sunabilir. İşte hakem heyeti kararı "Tüketici Yunus ABDULLAHOĞLU un 235 xx xx telefon hattı üzerinden çalışan 1878011035P nolu ADSL hattı hakkındaki şikayeti görüşülmüş olup, bilirkişinin teknik raporunda Türk Telekom un altyapısının sabit telefon olmadan da kullanıma müsait olduğu bildirilmiştir. Bu yüzden 4077 Sayılı kanunun 5. maddesi gereğince bir mal veya hizmetin satışı, başka mal veya hizmetin satın alınmasına bağlanamayacağından, tüketicinin telefon hattının iptali talebinin haklılığına, Türk Telekom un hattı iptal etmesine ve kararın taraflara tebliğine, tüketici mahkemesine itirazı kabil olmak üzere oy birliği ile karar verildi."

Hem kaza yapan sürücüleri hem trafik akışını hem de polisi memurlarını rahatlatan bir bilgi. Araç sürücüleri kaza yapınca sadece maddi hasar (ölüm ya da yaralanma yoksa) meydana gelmiş ise taraflar aralarında anlaşarak bir tutanak tanzim ederler ve polisin gelmesine ve tutanak tutmasına gerek kalmaz. Sigorta şirketi ise bu tutanakla tasarı ödemekle mükelleftir. İşte ayrıntılar:

 

Elektrik Kayıp Kaçak bedellerini geri almak

 Elektrik faturalarına Nisan 2011’den itibaren “K/K bedeli” adı altında kaçak kullanım ve alt yapı yetersizliğinden oluşan kayıp nedeniyle bir toplam bedel yansıtılmaktadır. Elektrik bir zaruri ihtiyaçtır. Günün neredeyse yirmidört saati onun verdiği enerji ile sağlanmaktadır. Ancak son zamanlarda elektriğe yapılan % 15’lik yüksek zam ve faturalara yansıtılan % 15 oranındaki kayıp, kaçak bedeli yaklaşık olarak faturalarımıza ek olarak % 30’luk bir artış ve ek bir külfet getirmiştir.


Hakem heyetine müracaat için dilekçe örneği; Bu dilekçe ticari firmalar için kullanılamaz. Yalnızca şahıs abonelikleri için kullanılabilir.

 

Örnek dilekçeyi indirmek için tıklayınız.

Elektrik faturalarında bir sürü teferruat vardır. Bunu bir sade vatandaşın anlaması imkansızdır. Hatta öyle ki bu faturalar açık mavi renkte ve küçük puntolarda dar ve şerit şeklinde aboneye gönderilmektedir. Fatura sütunlarının karşılığı hiçbir zaman denk gelmez. Hep bir veya birkaç alt satıra geçmektedir ki bu anlayabilmek için uzmanlık gerektirir.

Tedarikçi veya dağıtıcı firma ceberuttur. Ben yaparım olur mantığıyla hareket ettiğinden olacak ki, aldığı karar neticesini aboneye dikte eder ve uymaması halinde elindeki gücünü kullanarak manevi ve psikolojik baskısını uygular. Kendi üstüne vazife iken görevini yapmaz. Taşeron firmaya işini yaptırır. Hatta onu teşvik edici yöntemlerini devreye sokar.

 

Peki, taşeron firma ne yapar? Hemen söyleyelim;

Mahiyetindeki personeline kim ne kadar kaçak tespiti yaparsa, benden de primini alır tahrik edici, cezp edici dayanılmaz o kurnaz taktiğini devreye sokar. Cevval personel can hıraş kaçak takibi yapar. Binaya girer ve elektrik panolarının bulunduğu alanı söyle bir kolaçan eder. Amanın bir de ne görsün bir veya birkaç elektrik sayacının mührü yok.

 

Hemen avucunu ovuşturur ve o yetenekli elleri ile bunu bir güzel fotoğraflar. Üstüne götürür, zafer kazanmış komutan edasıyla. Haksız da değil hani. Prim alacak nasıl sevinmesin. Denilecek ki efendim ne var bunda adam görevini yapmış yani. Evet görevini yapmış, ama kendisini ve kurumunu zan altında bırakmıştır. Aboneyi hırsız suçlaması ile karşı karşıya bırakacak bir iş yapmıştır. O elektrik sayaçlarındaki mührü acaba abonenin kendisimi, yoksa başka birinin hınzırca düşüncesi ile mi koparılmış olarak tespit edildi. Kimseyi suçlamam ama görevlinin kopartmadığını nasıl söyleyebiliriz. Görevli ne kadar dürüst ise, kullanıcı aboneye de dürüst gözüyle bakmak gerekmez mi?

 

Neyse biz işin hukuki mücadele yönünü anlatalım..

 

Tüketiciler bir dilekçe ile ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlıklarda bulunan “Tüketici Sorunları Hakem Heyetine” başvurabilirler.

 

Dilekçe örneği yukarıda verilmiştir.

Ayrıca şikayet konusuyla ilgili K.Maraş hakem heyetinin karar örneği aşağıda verilmektedir. 


“Dikkat; bazı hakem heyetleri ve mahkemeler tüketici talebini haksız olarak nitelendirebiliyor.”
Kahramanmaraş Hakem heyeti kararı örneği indirmek için tıklayınız. 

Elektrikte KK Bedeli Tüketici lehine Mahkeme Kararı. 

Elektrikte KK Bedeli Tüketici lehine TSHH Kararı.

TM Elektrik K/K aleyhte karariBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica